"P "IT i 1M Nieuws- en e e si Advertentiebla No. 5000 Zaterdag J <Iuni 1907. 47e Jaargang. |[j insm^STiEi zbXj-A.1d. ABONNEMENT: drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: oor Nederland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Ainerika 1,32V2 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERT ENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de px-ijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 25. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgav€ TER NEUZEN, 31 Mei 1907. Gedurende de week van 22 tot en met 28 Mei zijn in Zeeland voorgekomen de volgende gevallen van besmettelijke ziekten een van roodvonk te Hooldplaat, Koewacht, Kruiningen, Middelburg, Oost-en WestSouburg, Rilland-Bath. Westdorpe en Zuidzande, een van diphteritis te Goes, Heinkenszand en Vlissingen, 3 van diezelfde ziekte te Ter Neuzen en 6 te Zierikzee. Westdorpe, 27 Mei. Heden werd ten huize van Em. Kieboom ten overstaan van notaris Dregmans publiek geveild een woonhuis groot 1 are 52 centiaren. Kooper werd de heer A. Rottier te St. Jansteen voor 1300. Westdorpe. In de jongst gehouden verga- dering van ingelanden van den Autrichen polder werd de rekening vastgesteld in ontvangst op f 2487,74 en in uitgaaf op 2018,845 goed slot 468,895. De begrooting voor den loo- penden dienst 1907/08 bedraagt in ontvang en uitgaaf 7835,97®, waaronder f 5000 voor aanleg van keiwegen, Polderlasten werden vastgesteld op 4 per hectare. St. Jansteen. Het zoontje van den Jand- bouwer Aloys de Beule kreeg Woensdagmiddag zulk een hevigen slag van een paard, dat het bewusteloos werd opgenomen. Door wasschen met koud water weer bijgebracht is de toestand nog altijd hoog ernstig. Gemeenteraad van Ter Neuzen, n.wwim wsurrasu«® ii rrn mi nrnniTT~i 'J-ww r waK*»3seiaj5sa6rtPr I»it bind verscliijnt MHanda^', Woensdag. en Vrijdagav«ad, nUgeznuderd «p Frfsalagen. bij de Firann B*. J. \A% 3)K SAXDE <e Ter Seuiea. ^mssmasxssmmmmamm Vergadering van Donderdag 30 Mei 1907. Voorzitter de heer J. A. P. Geill, burgemesster. Aanwezig de heeren Moes, Van den Hoek, Wieland, Visser, Dees, Moggrc, De Masier, De Koeijer, De Jager, Verbrugge en Scheele. Afwezig de heer Van Dale. Een vacature. Na opening der vergadering worden gelezen de notnlen der voorgaande, die na eene kleine wijziging worden goed- gekeurd. Vervolgens komt aan de orde 1Intjekomen stukken. a. Een schrijven van den heer F. I. H. Speetjens, waarbij hij bericht de benoeming tot lid der plaatselijke commissie vau toezicht op het lager ondorwijs aan te nemen. Aaugenomen voor kennisgeving. b. Een schrijven van den heer P. M. C. van Sprang, waarbij deze bericht de benoeming tot lid van het Burgerlijk Armbestuur aan te'nemen. Aangenonten voor kennisgeving. c. Berichten van de heeren H. J. Vooren, J. A. J. Sib- macher Zijnen, S. van Rees, A. Scheftelaar Klots, T. L A. van der Bilt, I. de Groot, J. Risseeuw en A. Coumou, dat zij de benoeming tot lid of plaatsvervangend lid van het stemburean aannemen. Aaugenomen voor kennisgeving. tl. Een schrijven van Gedep. Staten van Zeeland, d.d. 17 Mei 1907, waarnevens van. het bewijs hunner goedkeuring voorzien wordt terug gezonden het primitief kohier van den hoofdelijken omslag voor 1907. Aangenomen voor kennisgeving. e. De Voorzitter stelt namens Burg, en Weth. voor in de begrooting voor 1906 af te schrijven van bet bed rag der onvoorziene uitgaven waarover zonder nadere machtiging van Gedep. Staten mag worden beschikt eene som von J 395,681 en deze op versehillende posten over te schrijven. Dit voorstel wordt z. h. s. aangenomeD. Eveneens wordt z. h. s. aangenomen een voorstel van Burg, en Weth. om van versehillende posten in de begrooting voor 1906 af te schrijven eeu totaal bedrag van f 1927,92 en dit bedrag over te schrijven op versehillende posten van uitgaaf. f. De Voorzitter deelt mede dat is ingekomen een adres van PHinders, dat, als zijnde op ongezegeid papier gesteld. zou behooren te worden terzijde gelegd. Aangezien het echter een zaak betreft, die naar het oordeel van Burg, en Weth. toeh niet voor inwilliging vatbaar is, wilhij meedeelen, dat flinders zich btzwaard gevoelt door de vergunning die in de vorigo raadszitting aan den heer P. van Wijck is verleend voor het maken van eea hordes met trap op ge- meentegrond, in Molenzicht, aan het eind van zijn pakhuis en tegen de woning van adressant. Deze verklaart van die trap met hordes reeds de nadeelige gevolgen te hebben onder- vonden door het vtrvuilen van zijn achterdak, tengevolge van het op dat hordes afwegen en zakken uitschudden en op zijn dak neerwerpen, door allerlei meelsoorten. waardoor het water in zijn regen'oak al enkele malen is bedorven geworden. Hij gecft ook te kennen door het bordes met trap gevaar te ioopen dat het licht in zijn achtervertrek zal benomen worden, redenen waarom hij verzoekt het in de vorige ver gadering genomen besluit waarbij de vergunning werd ver leend in te trekken en bedoeid bordes te doen verwijderen, daar de heer Van Wijck naar zijne meening best een trap kan plaatsen binnen zijn pakhuis, om op dien zolder te komen en dan kan zeker niemand er last van hebben. De Voorzitter deelt mede dat aan Burg, en Weth bij onder- zoek gebleken is, dat die trap daar al langejaren staat. Daar tegen heelt gestaan een houten schutting, waarvoor door Hinders een steenen muur in de plaats is gezet, waarna hij de open ruimte tusschen zijn woonhuis en den muur heeft overdekt. Die toestand bestaat daar al jaren en er is nimiflcr een officieele klacht over gehoord. Spreker gelooft dan ook niet dat het zoo erg zal zijn als adressant voorstelt, dat ze op dat dak de zakken zoo maar zouden neerwerpen, want in elk geval mag er geen overlast veroorzaakt worden en wanneer adressant met duidelijk omschreven klachten komt, zal daarop zeker worden gelet. Titans wordt voorgesteld het verzoek als op ongezegeid papier gesteld ter zijde te leggen. Adressant zal na toch kunnen te weten komcn hoe er over de zaak gedacht wordt. Z. h. s. wordt dit voorstel aangenomen. SS. Bezwaarschriften tegen het veryunningsrecht. De Voorzitter brengt in herinnering de ingekomen be- zwaarschriften tegen het vergunniugsrecht en vraagt of de Raad deze thans wenscht te behaudelen, in welk geval, omdat het eene soort belasting betreft, de behandeling in besloten vergadering zal moeten gesehieden. De heer Visser zou wenschen dat eene commissie van drie personen werd benoemd, om aan den Raad advies nit te brengen. Hij meent dat er thans personen zijn, die bereid zijn eene benoeming aan te nemen. De heer De Jager Zou niet den weg kunnen worden gevolgd die de heer Thielman in zijn adres aargeeft, nl. dat een sehatter zal worden aangewezen door den Raad, een door den ontvanger der Directe belastingen en een door den be- langhehbende. De Voorzitter merkt op dat de verordening voorschrijft dat de Raad, indien deze voorlichting wenscht, schatters be- noemt. De leden kunnen het denkbeeld van den heer Thielman heel aardig vinden en daarop bij het benoemen van schatters willen acht geven, maar de Raad meet in elk geval toch benoemen De heer VisserMet het oog daarop kon misschien thans worden besloten tot het benoemen van schatters en die be noeming in de volgende vergadering gesehieden. De heer Moos zict er niet veel heil in, men heeft er het vorig jaar zooveel last mede gehad en de tegenwoordige sehatter is toch goed met de zaak op de hoogte. De heer Wieland zon liever dadelijk tot de benoeming van schatters overgaan, als er, zooals de heer Visser zeide, nu reeds personen bekend zijn, van wie men weet dat ze het zulleu aannemen. De heer Visser stemt toe dat hij er nu wel weet, maar hij zou de benoeming toch liever nog tot de volgeade vergadering aanhouden. Z. h. s. wordt alsnu besloten eene commissie van drie schatters te benoemen en die benoeming uit te stellen tot de volgende vergadering, 3. Aanbieding vers/ag van den toestand der gemeente. De Voorzitter biedt namens Burg, en Weth. aan het ver- slag van den toestand der gemeente over het jaar 1906, waar- mede op de gewone wijze zal worden gehandeld. 4. Reclames Hoofdelijken omslag en schoo/geld. De Voorzitter doet mededeeling van een reclame tegen haren aanslag in den hoofdelijken omslag van mej. de wed. Van der Straate. Haar is het aanslagbiljet uitgereikt den 14 Sept. 1906 en haar bezwaarschrift is pas ingekomen 24 Mei 1907, zoodat de termijn van reclame reeds lang ver- streken is en op dit bezwaarschrift dus niet meer kan be schikt worden. Wegens schooige'nl wordt voorgesteld afsehrjjving te ver- leenen aan K. Hamelink J 0,60, H. Hartog f 0,80, M. A. van Leuven 1,?.0 en F. van Meir 4,62. Goedgekeurd z h. s. 5. Verordeningen beerruiming. De Voorzitter deelt mede dat hij eerst wenscht te behandelen de verordening op het rnimen, dan die op de heffirg van een recht daarvoor en daarna die op de invordering daarvan. Na de versehillende diseussie's zijn de verordeningen aan de hand van de door den heer De Masier ingediende ver ordening en na overleg met dozen, door Burg, en Weth. opgemaakt, zooals die in concept, aan de leden zijn uitgereikt. Wanneer men aigemeene beschouwingen wenscht te houden eu een lid een voorstel tot wijziging wenscht aan te geven, zoo verzoekt spreker die voorstellen tot wijziging goed omlijnd in te dienen, daar spoed gewenscht is, aangezien er nog geruimen tijd moct verloopen, eer de verordening werken kan, daar de heffingsverordening koninklijk moet goedgekeurd worden. Spreker wil niet zeggen dat die verordeningen ongewijzigd moeten worden aangenomen, ofschoon hij hoopt dat zulks het geval zal zijn. De heer VisserHet is toch niet de bedoeling om bij de aigemeene beschouwingen reeds aanmerkingen te maken op het tarief De VoorzitterDat komt pas bij de behandeling der artikels aan de orde. De heer WielandMaar is het bepaald de loeleg om voor te schrijven dat voortaan door niemand anders mag worden gtruimd dan vanwege de gemeente De Voorzitter: Ja, altijd voor de inworers van de kom, behalve voor diegenen, welke hun beer willen gebruikeu op hun tuin. De heer Wieland Dus het beeren van Faas wordt dan verboden De Voorzitter antwoordt bevestigend. De heer De Jager: Dus iemand die een pnt heeft en zijn beer niet zelf gebruikt, is verplicht om van den stede- lijkcn reinigingsdienst gebruik te maken De heer WielandDat is een scherpe wet. De VoorzitterDat kan toch moeilijk anders. De ge meente moet zich voor het inrichten van den reinigingsdienst uitgaven getroosten en nu moeten we zorgen dat de gemeente zoo weinig mogelijk van de tinancien die zij cr uit hnlen kan, afstaat. We niogen geeu wlnsten maken, maar onkosten moeten er toch voor gemaakt worden en die diecen zooveel mogelijk te worden gedekt. De heer Wieland Maar vroeger lag het toch in de bedoeling dat een ander er ook tnsschen kon komen. We hebben nu al vele jaren iemand die van de gemeente voor het ruimen wordt aangesteld. maar tot voor een paar jaren was er toch altijd nog een ander ook die het deed. De Voorzitter: Maar toen deed de gemetnte het niet zelf en had deze daarvoor geen bijzondere inrichting aangeschaft. De heer Wieland: Ik heb er veel bezwaar tegen om zoo ma».r, zonder eenigen overgang, dezen maatregel in te voereu. De V oorzitter Dat is toch reeds besloten, dat wil zeggen wnl niet bepaald omschreven, maar het lag toch in de be doeling. Als men alleen de reukelooze reiniging toepaste bij hen die er naar vroegen, zon er vermoedelijk door velen, al was het maar uit halstarrigheid geen gebruik van gemaakt worden, en door hen gezegd worden//ik heb er niets rnee te maken, ik laat het doen op mijn manier." Er is bij het besluit tot invoering van de reukelooze ruitoing tocU ook overwogen, dat het bij de tegenwoordige wijze van ruimen een groote controle vereischt, om te lett n op de tijdstippen waarop begonnen wordt er.z. In deD zomer mag het eerst beginnen om 11 uur des avonds, in de winter- maanden om half 11. Eenerzijds komen er klachten dat de straten door de beerkar te vroeg met een onaangenamen geur worden vervuld en anderzijds klaagt de karreman dat de tijd te kort is en dat hij niet genoegzaam kan ruimen. Er waren voor het invoeren van dezen maatregel ook hygicnisehe over- wegingen. Het ruimen kan dan ook overdag gesehieden en wordt alzoo het nachtwerk afgeschaft. Het is dadelijk de bedoeling geweest, om deze wijze van ruimen algemeen te maken en daarom bepault de voorgestelde verordening, dat de oude wijze moet ophouden. Aan verordeningen die in het algemeen belang gemaakt worden, moet elk zich onder- werpen en ik geloof dat het bezwaar tegen het voorscbrift dat alleen op deze wijze mag geruimd worden, niet zoo groot is, maar dat de bezwaren meer zijn gerezen tegen het tarief. Door het tarief, dat tot f 6 loopt, is de wrijving ontstaan. De heer WielandWe moeten met onze zaak zoo sterk staan, dat we overtuigd zijn dat de menschen ook zonder dat ze gedwongen zijn naar ons zullen komen en dat de andere wijze van ruimen van zelf zal uitsterveD. Ik heb, zooals ik reeds vroeger zeide, er wel een gulden of vijf voor over, maar een ander kan daar bezwaar tegen hebben, eu zeggenik wil op de oude wijze laten ruimen, want de nieuwe is mij te duur, ik pas op mijn dubbeltjes. Ik prijs dat dan. De VoorzitterDat is een andere kwestie. Er zou ook eene bepaling kunnen gemaakt worden dat ook anderen mogen beeren, tnits het ook reukeloos geschiedt De heer Wieland Daar komt natuurlijk uiets van. Neen, laat heu die dat willen het maar op de oude manier doen, m :s niet voor 10 uur 's avonds, en met de boodschap dat er streng op zal gelet worden, of daaraan de hand wordt gehouden, en ook dat de boel niet bevuild wordt. De heer VisserHet is zeker dat het grootste bezwaar bestaat tegen het bedrag der hefiing. De heer Wieland Neen, het tarief is matig, dat zou ik niel lager wenschen, maar ik wil de menschen aan geen banden leggen. Ik wil de menschen zooveel mogelijk vrijlaten, als ze aan anderen maar geen overlast vevoorzaken. De oude methode zal van zelf ophouden, want de schuit zinkt op den duur van zelf en dan moet het uit ziehzelf wel ophouden. De heer Visser; Ik zou er tegen geweest zijn als het niot algemeen verplichtend werd gesteld niemand zou er over gedacht hebben het in te voeren, als het maar gedeelte- lijk werd. De voorgestelde heffing zou ik echter niet graag invoeren. De heer MoggreIk ben ook van meening dat het 'tmeest in de dubbeltjes zit. De heer Visser: Anders is het niets. De heer Wieland Het is een nieuwe belasting opleggen, die we willen doordringen. De heer DeesIk heb gevretsd, dat gesehieden zou, wat nu gebeurt, ik heb het ook nog wel gezegd. Nu het een- maal zoo ver is dat het tot uitvoering komen zal, is er eene propaganda tegen de zaak. Alvorcns tot aanschaffing van het een of ander over te gaan, had men eerst de regeling moeten maken, maar nu eerst voorwerpen zijn aangeschaft, zit de Raad er mee en moet wel wat doen. De heer WielandDat ben ik nog niet eens. De heer Dees Er is toen nog gezegd, dat de opbrengst oog hooger zon zijn dan de som die de gemeente er op te kort kwam. Wat nu de heffing aangaat, als het voor eeu keer per jaar was, zou die toch niet bezwarend kunnen ge- noemd worden, maar ik heb gehoord dat er measchen zijn bij wie het wel vijf- of zesmaal 'sjaars gesehieden moet, ja zelfs sprak men van iemand bij wie het wel tienmaal moest gebeuren, en dan is hot bedrag niet onbeduidend. Wanneer de heffing dan zoo drukkend i3, kon er toch met zulke gevallen rekening gehouden worden. Er zijn echter altijd menschen die overdrijven. Ik gevoel ook wel iets voor het bezwaar van den heer Wieland, maar ben ook over tuigd, dat, wanneer de verplichting niet wordt opgelegd, velen, zooals reeds gezegd is uit halstarrigheid, aan de oude manier van rnimen zullen vaslhouden. De heer Wieland Ieder zal er wel voor zijn, om overdag te laten ruimen en zal zich niet voor een luttel bedrag laten weerhouden, om van de gemeeDtelijke ruiming gebruik te maken. Ik wil de menschen echter de voile vrijheid laten, vertrouwende, dat ze van zelf wel naar ons zullen komen. Ik zou dat willen afwachten. De heer De MasierDe voorgestelde verordening is toch gelieel gebracht in overeenatemming met het genomen besluit. De ruiming bestaat en die is koiteloos, maar met het oog op den last die men daarvan heeft, en ook om de ethische zijde, is besloten een andere wijze van beeren in te voeren. Er was ook bezwaar, dat het nu altijd des nachts moet gebeuren, dus ook uit mensehelijkheid, omdat bet bedieuend personeel dan zijn nachtrust zal kunnen genitten en ook uit gezond- heidsoogpunt, is het besluit genomen. Dat moet no met dwang worden ingevoerd. Men staat nu voor een alternatief. Wat zou het geval zijn, wanneer men ook nog particuliere ruiming toeliet Dan zou men daar naar toegaan. We weten toch, hoe ongaarne men een paar gulden uitgeeft, als men het voor niets gedaan kan krijgen en die particuliere ruiming is gratis, terwijl voor die van de gemeente een billijk bedrag moet betaald worden. Zelfs de meest vermogende z^l het dan gratis laten doen. Dan schiet er ten slotte voor de gemeente niets over. Dan kunnen de uitgaven van J 4000 niet uit de opbrengst der heffing en den verkoop van beer worden gevonden, maar moeten dan betaald worden uit de belasting. De heer Wieland Als we dan zoo weinig te doen hebben, loopen de uitgaven ook niet zoo hoog, want dan hebben we minder personeel noodig. De heer De Masier Dat is niet zoo, men moet er toch op ingespannen zijn om te knnnen werken als het noodig is. De heer Wieland Ik ben er tegen om zoo zonder over- gang dien dwang in te voeren. We planten nu een boom en moeten vertronwen hebben, dat die wel groeien zal. Sierlt mijn poot en groeit die van mijn buurman, dan is er niets aan te doen, maar men moet niet ineens een boom willen daarstellen. De heer De Masier inoet ernstig waarschowen om de ge- legenheid voor particuliere ruiming tc laten voortbestaan. In Belgie heeft men er de treurige ervaring van, waartoedat leidt. Daar is men er ouder gedrukt. De heer Wieland: Was dat ook niet in St. Nicolaas De heer De MasierZeker, daar is een strijd tus chen particuliere ruiming en die der gemeente. De heer Wieland Ik zou dien strijd gaarne willen mee- maken. De heer De Masier: We moeten toch zien te zorgen dat we jaarlijks 40,10 er voor ontvangen 1 De heer Wieland Eerst geld ea dan werkvolk De heer De Masier: Wanneer we hier hebben eene parti culiere naast de gemeentelijke ruiming, dan moeten we toch evengoed ons personeel hebbon, want we moeten on3 er geheel op inspaunen. Maar nu zegt het gezond versiand toch, dat we om nut van den maatregel te trekken, het geheel aan de gemeente moeten houden. Anders zou de maatregel ook niets nitwerkeu waat daa hadden we wel de inrichting om het overdag reukeloos te doen, maar we zouden toch nog evengoed als thans des nachts de stinkende kar in de stratea hebben. Als we dat willen, dan hadden we het geheel moeten laten. Dan was het maar beter om nog terug te keeren tot den oudea, bestaanden toestand en de aange- schafte inaterialen weer maar te verkoopen. Daarbij is ook nog besproken, dat de kosten zooveel mogelijk door de kom-bewoners zouden moeten worden gedragen, maar wanneer er nu op de exploitatie te kort komt, moet dat gedekt worden uit de belastingen, waaraan alle burgers bij- dragen, dus ook niet-kom-bewoners. Het wordt voorg'-steld, alsof we door de heffing eene onrechtvaardigheid plegen. Maar als het kosteloos gebeurde, dan zouden sommigeu er nog meer voor moeten betalen dan thans voorgesteld wordt. Dan zou het bedrag moeten ge vonden worden door verhooging van den hoofdelijken omslag, dan zouden de percenten daarvan nog met ongeveer 16 moeten verhoogd worden en zouden er ingezetenen zijn, die daardoor aanmerkelijk meer dan J 6 zouden moeten betalen, wel tot 33 toe. We behooren de ruiming verplichtend te stellen. Toen we tot invoering besloten, hebben we dat gedaan uit het oogpunt ven reinheid en gezondhcid. We behoefden geen ruiming in te voeren, want die was er. De heer De Jager Het komt mij voor, zooals ik trouwens meer gezegd heb, dat deze zaak wel wat met overhaasiing is behandeld. Ik stem in met den heer Dees, dat, alvorens de materialen waren aangeschaft, de regeling had moeten worden vastgesteld. Dan had misschien alles anders geloopen, maar nu staan we voor een feit. Verplichting komt mij ook bezwarend voor. Wanneer de verordening wat den prijs aangaat wat billijker kon worden geregeld, en er werd vrijheid gela en, dan was het wat anders maar op de wijze zooals men het voorstelt, vreest hij dat er verschrikkelijke oppositie tegen de regeling zal ontstaan. De heer Moes is het eens met de heeren Dees en De Jager. De zaak is we) wat vlug van stapel geloopen. Eerst had men de verordening moeten maken en dan pas voor het andere zorgen. Nu staat men er voor en zit er niet anders op dan hctgeen er voor besteld is weer maar publiek te verkoopen, of door te gaan. Hij wil toegeven dat het tarief misschien enkelen wel wat ongelegen zal komen, hij hoorde ook van iemand wiens put wel tienmaal's jaars moet geledigd worden, maar dan is die put te klein. Als er etn toestand veranderd wordt, zal dat in den beginne toch steeds al eens op een of ander bezwaar stuiten, maar hij ziet er ook anders geen w. g op, dan door het verplichtend te stellen. De heer Wieland was toch ook voor de invoering? En wat nu de betaling overigens betreft, meent spreker dat die nog al biliijk is. De heer Van den Hoek is het er mede eens, dat de ver ordening een zekeren dwang oplegt. Maar welk bezwaar is er tegen om het tarief in plaats van met 5 cent voor elke vijftig gulden hooger inkomen, te doen opklimmen met 5 cent voor elke honderd gulden Het gevolg zal zijn, dat de putten over het algemeen grooter zullen worden gemaakt. De meesten zijn nn van i tot J kubiekemeter, dat is te klcin. Dan zal men meer putten gaan maken van 1J kub. meter inhoud voor het ledigen waarvan men maar even veel werk heeft, als voor eon kleincre. De heer WielandWie, die een hoog inkomen geniet, woont er nu in een hois met zulke kleine puijes. Ieder die maar een beetje is, zal burners van onze machine gebruik willen maken? Bij mij is hot maar een keer per jaar noodig en daarom heb ik ook gezegd do ik er J 3 voor over had. De heer Van den Hoek: Woes gerust aan dat bedrag zult u wel komen. De heer Wieland: Ik zie daar niet tegen op. Wij moeten zuiver staan, we zullen het zeker winnen, maar we moeten niet gaan zeggen, om maar iemand te noemen Faas mag er niet aankomen. De heer Verbrugge: Ik ben van gevoelen, dat we de zaak moeten doorvoeren. Toen we het aaunamen, deden we dat toch om een beteren toestand te kiijgen. We moeten nu niet terugdeinzen. De verplichting moet worden opgelegd en nu de voorgestelde heffing wel wat duur is, dient die te worden verminderd. De heer ccheele De heer Wieland heeft steeds gesproken dat hij er geen bezwaar in ziet, om vijf gulden te betalen, maar nu blijkt dat het bij hem maar eemnaul's jaars noodig is. Volgens het voorgestelde tarief zou ik echter het dubbele van den heer Wieland per jaar er voor kwijt zijn. De heer Van den Hoek De raming is ook geweest, voor de hoogere categorien, dat er maar eenmaaljs jaars zou moel en worden geruimd, maar dat zal hooger worden, daar de meesten slechts putten hebben van 3/^ kub. M. Burg, en Weth. zijn daawan uit de toepassing der bouwverordening op de hoogte. De heer Moes stemt dat toe. De heer Wieland kan het maar niet gelooven, dat ook de menschen die in het hoogere tarief vullen, in hnizen met zulke kleine putjes wonen. De heer De Masier kan niet begrijpen dat er tegen het tarief bezwaar gemaakt wordt. Dat is toch werkebjk maar een schijnfje. Buitendien, dat zal de mentchen tok brengen tot eene zekere zelf beperking. Tegenwoord g hebben de karren het druk, men heeft gewacht op bet laten ledigen der putten

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1