A I g e m e e n vertentie s c h - V I No. 4997. Zalerdae 25 Mei 1907. ¥00 NATIOITALE MILITIE. INSPECTIE van YERLOFGANGERS. Gemengde berichten. 47e daargang, ABONNEMENT: Per drie maandeu binnen Ter Nenzen 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Yoor Amerika f 1,321/2 en voor het overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirectenren en Brievenbushouders. T e 1 e f o on No. 25. ADVERTED TIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Inzendmg van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. 5e. a. 2e. d. TER NEUZEN, 24 Mei 1907. In de provincie Zeeland kwamen in de week van 15 tot en met 21 Mei 19 gevallen van besmettelijke ziekten voor, ni. (JliDge 2 van typhus en lebris typboidea Clinge, Hoofd- plaat, IJzendijke, Kruiningen, Westdorpe 1 en Ylissingen 2 van roodvonk; Goes 2, Ter Neuzen 3. Bchoondijke 1, Tholen 1, Ylissingen 1 en Zierikzee 2 gevallen van diphtheritis. Yolgens mededeeling van den Inspecteur van het Loodswezen werden in de Everingen de stompe tonnen Nos. 15 en 19 voorzien van een atgeknotten kegel als topteeken en werd van de stompe tonnen Nos. 18 en 20, beide met atgeknotten kegel, het topteeken afgenomen. Ligging stompe ton No. 18 ongeveer 51° 21' 40" N.b. en 1° 0' 12" VV.l. In het vaarwater van Hoofdplaat werden de stompe tonnen Nos. 1 en 2 vernummerd. res- pectievelijk in Nos. 3 en 4. In dit vaarwater zijn bijgelegd stompe ton No. 1 in 86 d.M. water op ongeveer: 51° 24' 8" N.b. en 1° 18' 19" W.I. en stompe ton No. 2 in 102 d.M. water op ongeveer: 51° 23' 38" N.b. en 1° 17' 7" W.l. In het Schaar van Waarde werd spitse ton No. 7 opgenomen. Ligging ongeveer: 51° 23' 23" N.b. en 0° 43' 9" W.l. De stompe ton op ongeveer 51° 23' 26" N.b. en 0° 4-3' 2" W.l. in den Oostuitloop van het Schaar van Waarde, op Ned. krt. No. 214, voorloopige druk, uitgave Januari 1907, ge- nummerd No. 3, dient te ziin genummerd No. 8. 8 De diepte in den O.-lyken uitloop van het Schaar van Waarde is aan de spitsetonskant 33 d.M., aan den stompetonskant 28 d.M., middenvaarwaters 33 d.M. Het Schaar van de Noord is door opdroging niet meer te bevaren, in verband waarmede de betonning van dat vaarwater is opgenomen. lusschen de Slikken van Everingen en de Plaat van Baarland is een kleiuscheeps vaar water, Oude Everingen, betond met 4 spitse en 4 stompe tonnen. Aan de N.-zijde der Schelde werd op den dijk even beW. het rood en witte vaste licht van Baarland een waarschuwingsbord geplaatst, met het oog op den daar liggenden telegraafkabel en aan de Z.-zijde een dergelijk bord op de O.-punt van den dijk nabij het haventje van de Margriet. H'ig'g'iug licht van Baarland ongeveer 51° 23'7 N.b. en 0° 59' W.l. Y\ estdorpe, 23 Mei. In de heden gehouden raadsvergaderiug waren tegenwoordig de Yoor- zitter, alle leden en den secretaris. De notnlen der vorige vergadering werden na voorlezing goedgekeurd. Aan de orde was het volgende 1. Een ingekomen bericht van mej. A. M. Waelput, onderwijzeres te Herwe en Aerdt, dat zij hare benoeming als zoodanig alhier aan- neemtwordt voor kennisgeving aaugenomen. -. De termijn van ontruiming der wonincr van Al. de Guytenaere wordt met zes maanden verlengd. In besloten vergadering worden de jaarwedde van burgemeester en secretaris vastgesteld op 650 en die van den ontvanger op f 380 alzoo verhoogd resp. met 50, f 50 en f 45. Verder niets meer te behandelen zijnde sluit de Voorzitter de vergadering. "VV estdorpe. De gewone jaarlijksche verga dering van ingelanden van den Canisvlietpolder werd gehouden op Dinsdag 21 Mei. De l ekening over 1906/07 werd goedgekeurd en met goed slot vastgesteld op 813,96y2. De begrooting van ontvang en uitgaaf voor 1907/08 werd vastgesteld op 33027,23s waar- onder begrepen is J 25000 voor aanleg van keiwegen. Het dijkgeschot werd vastgesteld op 4,50 voor de eerste, 3 voor de tweede, 1,50 voor de derde klasse. Benoemingen hadden niet plants. Na afloop van het gebriiikelijke diner werd door den fotograaf Feijen alhier eene opname in groep gedaan van al de vergaderde leden, ter herkmering aan den dag waarop voor 25 jaren den Hoog Welgeb. Heer Baron Collot d'Escury voor bet eerst ter vergadering ver- scheen. Gedurende de vergadering werd genoemde heer naar aanleiding van dit feit door den dijk- graaf gecomplimenteerd en dank gezegd voor de diensten gedurende dit tijdvak door hem aan den Canisvlietpolder bewezen. In de Maas, onder de gemeente Maasland, is Woensdag een schokker door een zeeboot overvaren. De schokker was terstond in de diepte verdwenen. De drie opvarenden hebben zich gered op het anker van de zeeboot. In den morgen van Tweeden Pinksterdag had te Yolendam een voorval plaats, dat ern stige gevolgen had kunnen hebben Omstreeks half elf, terwijl de R. K. kerk stampvol was met kerkgangers ongeveer een 1600 personen geraakte door het spelen met lucifers door kinderen een hooiklamp in brand, waarvoor alarm werd gemaakt. In de Rerk werd daarvan iets gehoord en daar men aan de kerk aan 't verbouwen is en buiten om het kerkgebouw veel ontgravingen hebben plaats gehad, kwam bij velen plotseliug het denkbeeld op, dat de kerk op instorten stond, waardoor een paniek ontstond. daar ieder overhaast de kerk wilde verlaten. De schrik zat er zoo in, dat eenigen zich zelfs van de gaanderij lieten vallen, wat de ontsteltenis nog meer deed toe- uemen. Het duurde dan ook geruimen tijd eer de geestelijken de gemoederen tot kalmte hadden gebracht en de kerkelijke plechtigheden weer konden worden voortgezet. De Resb. schrijft Dinsdag zou het overschot van de Haagsche sehutterij haar laatste excercitie houden. Het restant der schutterlijke Mohikanen zou er een dankbare feestelij kheid van maken, zoo werd gemeld, en wij waren al van plan, daar de waar- deerende getuigen van te gaan wezen. Wat zouden vandaag de gewereri prachtig gelijk ge- dragen worden wat zouden die voeten gelijk stampen wat zonden de knoopen en verdere uitrustingsstukken blinkenwat zouden kortom, wat zou dat een luisterrijk militair schouwspel gegeven hebben, vooral wijl de ver- tooning in vreugde zou geschieden, wat van alle militaire schouw spelen niet gezegd kan worden. Dan helaas In de vroegte reeds wapperden de Haagsche kleuren van den toren. Vroeger we weten dat uit eigen ervaring was dat een heugelijk teeken, waarnaar heel den ochtend met verlangen werd uitgezien. ,/Geen sehutterij", bednidde het immers. Vandaag evenwel werden we met weemoed bevangen. Moest onze roem- volle sehutterij zoo ten grave dalen Hadden de vlaggen nog maar met gepaste ingetogenheid halfstok gehangen. Maar neenzij wapperde zoo vroolijk en vrij alsof het een prinsendag gold Helaas. Uit Gendringen meldt men Woensdag Dank zij de oplettendheid van den rijwiel- handelaar Buiten alhier, is ons dorp en zijn waarschijnlijk de omstreken gespaard gebleven voor een groote serie valsche bankbiljetten van 25. Woensdagmiddag kwam per autofiets een 23- jarig Emmeriksch jongmensch onze gemeente bezoeken en maakte in het Hotel Knaven een kleine vertering, welke hij met een valsch biljet betaalde. Zijn weg van Emmerik naar bier voert over het dorpje Netterden, waar hij ook den winke- lier Bolwerk met succes zulk een biljet gewis- seld had. De winkelier B., die hem scheen te kenuen, had er hem reeds zijn verwondering over te kennen gegeven, dat hij met zooveel bankpapier ongeveer 40 stuks op reis was. Een uit- vlueht was hier spoedig op gevonden. In Gendringen na het bezoek in Hotel Knaven begaf de Emmeriksche jongeman zich naar het rijwielmagazijn Buiten, om een kleinigheid ter waarde van een gulden te koopeu, en ook hier betaalde hij met een biljet. De kleur van het papier, de vettigheid er van en de ongewone dikte trokken de aandacht van den heer B., die voorgaf het aan den #over- kant" even te zullen wisselen, doch het eveneens aan den overkant met andere biljetten van 1906 ging vergelijken. De uitvoering der valsche biljetten is grof en het zooveel waarde hebbende ,/watermerk" ontbreekt. De heer B. zette zijn tocht om het biljet te wisselen" voort naar den gemeente-ontvanger die ook de valschheid constateerde, waarna men spoedig de politie requireerde en het jonge- mensch, die nog steeds stond te wachten inrekende. Het jongemensch, genaamd v. H. en naar verluidt van goede burgerlijke familie uit Em merik, wordt naar Arnhem overgebracht. De politie in Emmerik is onmiddellijk op omzichtige wijze van de feiten in kennis gesteld. Er zal een gestreng onderzoek plaats hebben. Te Lisse hebben hoogstwaarschijnlijk be taalde lafaards in den uacht van 4 op 5 Mei 1. 1., een fraaie boomenrij van 900 meters lengte die de firrna M. Veldhuizen van Zanten Zonen alhier, op de nieuw aangelegde Zwarte Laan had geplant, totaal uitgerooid en aan den kant gesmeten en nadat de boomen direct door ge noemde firma wederom waren geplant, in den nacht daaropvolgende voor een gedeelte half door midden gehakt. De politie heeft een onderzoek ingesteld doch zonder succes. De heeren Veldhuizen van Zanten k Zonen hadden intusschen de beschadigde boomen met hars besmeerd en gespalkt, in de hoop ze nog in leven te kunnen houden en elken nacht een wacht geplaatst, die echter van Zaterdag op Zondag voor het laatst heeft gewaakt. Baldadigen hebben terstond van het niet meer aanwezig zijn van de wacht gebruik ge maakt en alle boomen 196 in getal, met bijl- slagen geheel door midden gehakt. Het eenige wat de vernielers hebben acbterge- later, was een leegjeneverglas. De vuurtoren van La Coudre, staande op de uiterste punt van het schiereiland Arvet bij den ingang der Gironde in Frankrijk, is Dinsdag- nacht van een hoogte van 60 meter in zee gestort. De vuurtoren, die in 1895 gebouwd was, werd reeds eenigen tijd in observatie gehouden zoodat geen persoonlijke ongelukken te betreu- ren zijn, ook had men reeds een plaatsvervanger opgericht. De val van het gevaarte werd ver- oorzaakt doordat htt voetstuk geheel door de golven was uitgehold. De kapitein van Kopenick. Zooals men weet, zit de kapitein van Kopenick zijn straf in de gevangenis te Tegel uit. Zijn gedrag aldaar is zoo schitterend, dat by den anderen steeds tot voorbeeld gesteld wordt. Ofschoon zijn gezondheid vrij wankelbaar is, bestonden er tot dusver geen redenen, hem naar het zieken- huis over te plaatsen, doch "een groep personen, die veel belang in hem stelt en van den aan- vang af zijn straf veel te zwaar vond, zal po- gingen in het werk stellen om hem in het ziekenhnis geplaatst te krijgen, waar hij dan weer geheel op krachten zou kunnen komen. De kosten zullen geheel door particulieren gedekt worden, trouwens de som die Yoigt bij zijn vertrek nit de gevangenis ter hand gesteld zal worden, is vrij aanzienlijk. Ze werd ge- vormd uit giften, die kort na zijn veroordeeling van alle kanten toestroomden. Er schijnt van andere zijde een huis met een flinke werkplaats aangekocht te zijn, waar lij onmiddellijk na zijn in vrijheidstelling naar hartelust zal kunnen //schustern". I»i< Mad verse liijnt Maanilag., Woensdag- en Vrijdagavond, uitge»ond<rii op Feelldagen. bij tie Firms 1». J. VIII OR SAVOE te Ter Venzen. Burgemeester en Wethonders van de Gemeente TER REUZEN roepen bij deze op al de in deze ge meente zich bevindetide verlofgangers der militie te land, met uitzondeiing van de hieronder genoemden, om op Hinsilac; 18 .3tint S5S3V3, des voormiddagg te 10 uren, Am9terdamschen tijd, voor het gemeentehuis te Ter tJeuzen tegenwoordig te zijn ten einde overeen- komstig art. 125 der Alilitiewet 1901 door den Militie coramissaris te worden onderzocht maken bekend dat aan de inspectie niet wordt deel genomen door hen die le. dit jaar om andere redenen dan voor straf onder de wapens zijn geweest 2e. dit jaar voor herhalingsoefeningen moeten op- komen 3e. van den werkelijken dienst ontheven of in het genot zijn van uitstel van eerste oefening; 4e. van de liehting van 1899 in dit jaar naar de Landweer overgaan; de plaatsvervangers en num- merverwieselaars, en de verlofgangers van dehuzai en, de bereden artilJerie en het korps torpedisten gaan niet over tot de Landweer, zoodat alle deze wel aan het onderzoek moeten deelnemen een verbintenis hebben aangegaan als adspirant- militie-officier of bij de spoorwegafdeeling van de genietroepen 6e. met tijdelijk verlof gezonden zijn zonder zakboekje en dns niet in de registers van verlofgangers zijn ingeschreven en herinneren hen aan de volgende bepalingen der Militiewet le. de verlofganger meldt zich binnen dertig dagen na den dag, waarop hem de verlofpas is uitgereikt, bij den Burgemeester zijner woonplaats aan, ten einde deze zijn verlofpas voor gezien leekene (Art. 120); de verlofganger, die zich in eene andere gemeente gaat vestigen, geeft daarvan kennis aan den Burge meester zijner woonplaats. Binnen dertig dagen na den dag, waarop hij komt in de gtmeenle, waarin hij zich vestigt, meldt hij zich aan bij den Burgemeester dier gemeente, ten einde deze ziin verlofpas voor gezien teekene (Art. 121); 3e. de verlofganger mag zich, zonder toestemming van den Minister van Oorlog, niet ianger dan gedurende driearliiereenvolgende maaaden buiten s lands begeven (Art. 123); 4e. de verlofganger, die de artt. 120, 121 of 123 niet naieelt, wordt in werkelijken dienst geroepen en daarin gedurende ten hoogste twee maanden ge- houden. ,^e,'iu."r van dezen dienst wordt bepaald door den Minister van Oorlog (Art. 124; 5e. de verlofganger, die bij open bare kennisgeving pgeioepen om door den Militie-commissaris in „2° onderfoc]it, verschijnt bij het onderzoek n uniform gekleed en voorzien van de kleedirvr. verlof minngStU hem b'j zi-in vert|,ek met IZllZe m,edegeR«ven> van zakboekje en van zijn verlofpas (Artt. 125, 126 en 127); J 6e en Jnnh°/ganner 'S aan de militaire rechtspleging den Hid derworpen, onder anderen gedurende den tijd, welken het onderzoek voor den Militie- hTin'unifo "f i ela in het algemee". wanneer oij in uniform gekleed is (Art. 117); te. behoudens het bepaalde bij art 117, kan een arrest van tivee tot ses dagen, te ondergaan in de naastbii ge lege n provoost of het naastbij zijnde huis van „oiTariiDg j01' Militie-commissaris worden op- gelegd aan den verlofganger 6. die zonder geldige redenen niet bij het onder zoek verschijnt; die daarbij verschenen zijnde, zonder geldige reden met voorzien is van de bij art. 127 ver- melde vooi werpen wiens kleeding- en uitrustingstukken hij het bevonden- voldoenden staat worden die kleeding- of uitrustingstukken, aan een (Artri28V als de zijne vert00nt 8e' verlo™inlerd d® ,-Stfaf' in art 128 vermeld, is de Militie rn? .vbrpticht, op den daartoe door den op de U n6 bePnle" tijd en P'aats' en te verse hi nl voorgeschreven wijze, voor hem Jnen om te worden onderzocht (Art. 130) herhaling schuldig- Of ni taove \feit sub- 4e va" art- 128 be do el (R coimdmJ! i" g art 130 voor de» Mili tie- inbe verschijnt, of aldaar verschenen zijnde vermeld ■m6'1' ,SUb: 2e en 3e van art 128 daarin kJn? V" werkeJljken dienst geroepen en houden 6 160 boo£ste drie maanden ge- nister v^nnTT drezen dien9t wordt d(JOr den Mi- mstei van Oorlog bepaald (Art. 131). Ter Neuzen, 21 Mei 1907. Burgemeester en Wethonders voornoemd, d' B. GEILL. Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1