J J k A I g e m e e n en Advertentieblad voor Zeeuwsch-VlaaRderen. Zaterda^ 18 Mei 1907. 'aargang. EBBSTB ZBHAJD. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen I,Franco per post: Voor Eederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Yoor Amerika f 1,32x/3 en voor het overige Bnitenland f 1,65. Men abonneert zicb bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. T e 1 e f o o n N o. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Wegens het Pinksterfeest zal a. s. Maandag geen nummer van dit blad verschijnen. Gemeenteraad van Ter Neuzen. ■BWflg Oit bind verscliijnt )la«ndng., Woeiiiida)(' %VlJil»(j»vonit, uit|;ezon(lfr<t op Peestdagfii, bij de Firma P. J. VAX DE SASDE <e Ter Xeuzen. Vergadering ran Donderdag 16 Mei 1907. Voorzitter de heer J. A. P. Geill, burgemeester. Aanwegjg de heeren Moes, Van den Hoek, Wieland, 5'i-tser, Dees, Moggre, De Masier, De Koeijer, De Jager, Verbrugge en Scheele. Afwexig de heer Van Dale. Een vacature. Na opening der vergadering worden gelezen de notulen der vergadcrmgen van US, 19 en 22 April, welke worden goedgekeurd. De Voor/.itter kan mededeelen, dat het hem groot genoegen ioet, na eene langdurige ongesteldheid weer als Voorzitter van den Raad te fungeeren. Hij betnigt zijn dank voor de vele blijken van belangstslling die hij zoowel uit als buiten den Raad, gednrende zijae ongesteldheid mocht onder vinden. De heer Moes wil van deze gelegenheid gebruik maken om niting te geven aan dc bljjdschap van den Raad, nu de burgemeester, na geruitnen tijd, hij meent wel ongeveer een half jaar, door ongesteldheid te zijn verhindcrd, weer in de gelegenheid is om als Voorzitter van den Raad aauwezig te zijn. Hrj hoopt dat dit niet slechts een begin van herstel moge zijn, maar dat zijne gezondheid voortdurend moge toeneinen, en dat de Raad het genoegen inoge smaken den burgemeester weer voortdurend in zijn midden te zien. (Applaus.) De Voorzitter betuigt zijn dank voor de door den heer Moes gesproken woorden en den Raad voor de iustemming die hij daar rnede betuigde. Hij dankt inzonderheid den heer Moes, voor de vele moeite die hij gedurende sprekers ongesteldheid zieh lieeft getroost, om, waar noodig, in zijne plaats op te treden, en hij hoopt dat deze nog lang in de gelegenheid moge zijn, dit bij voorkomende gelegenheid te doen. Alsnu stelt de Voorzitter aan de orde 1. Ingekomen sink ken. a. Een schrijven van Gedep. Staten dd. 12 April 1907, waarneveus wordt toegezonden een besluit van dat college, waarbij ongegrond is verklaard eene reclame van Jhr. W. M. de Marees van Swinderen tegen zijnen aanslag in den hoofdelijken omslag. Aangenomcu voor kennisgeving. b. Eene beschikking van den Minister van Binnenlandsche zaken dd. 17 April 1907, waarbij op het verzoek van den Gemeenteraad om toepassiug van Artikel 63 der wet tot regeling van het lager ouderwijs wordt verklaard dat er geen termen zija om aan dat verzoek te voldoen. De Voorzitter herinnert dat dit verzoek werd gedaan in verband met de vaststelling der begrooting. Aangenomen voor kennisgeving. c. Een schrijven van Gedep. Staten van Zeeland dd. 27 April 1907, waarbij de ontvangst wordt bericht van een afschrift van de op 18 April 11. vastgestelde verordening tot regeling van het verkeer op de wegen in verband met het gebruik van motorrijtuigen en rijwielen. Aangenomen voor kennisgeving. d. Een schrijven van F. Dekker Az., waarbij deze be richt de voorwaarden tot het aanleggen eener straat, vervat in het schrijven van Burg, eu Weth. van 25 April 1907, aan te nemen. Aangenomen voor kennisgeving. e. Een adres van Abr. de Koeijer en 78 anderen, alien wonende te Siuiskil, waarin er op gevvezen wordt dat het station Slubkil in den Coegorspolder van uit Sluiskil slechts te bereiken is laugs een omweg en dat die omweg met nicer dau de helft verkort zuu kunnen worden De oude spoordijk, van at de spoorbrug tot aan het wachthuisje bewoond door J. ltemerij, wordt nl. eeriang buiten dienst gesteld. Met een voetpad langs de lijn tot aan het station, zon deze oude spoordijk voor voetgangers en wielrijders eene zeer gewenschte verbinding vormen van uit Sluiskil tot aan het station Muiskil in den Coegorspolder. Adressar.ten verzoeken daarom den Raad bij de bevoegde autoriteiten pogingen in het werk te stellen om te verkrijgen dat gemelde oude spoordijk met een voetpad langs de lijn een pubiiek voetpad worde. De Voorzitter stelt nainens Burg, en Weth. voor een adres te richten tot den Minister van Waterstaat, waarbij het ver zoek tot het maken van dien publieken weg wordt gedaan. Uit eigen ervaring weet spreker, dat de groote afstand, dien men nu meet afleggen om van Sluiskil aan het station te komen, door het benutten van den ouden spoordijk aanzienlijk zou worden bekort. Het zou inderdaad een nuttig werk zijn, wanneer die weg werd aangelegd, waarom wordt voor- gesteld dat de Kuad het verzoek zal doen, Verschillende leden betuigen hun ingenomenheid met dit voorstel, daar, wanneer er aan het verzoek voldaan werd, een goede verbeteruig zou tot stand komen. De heer De Koeijer merkt op dat men door den ouden spoordijk alleen nog geen verbinding met het station rerkrijgt, wordt er ook niet gevraagd om pok nog een verzoek aan de spoorwegmaatscbappij te doen De Voorzitter: Dat kan men nit het iaatste deel van het verzoek iezen ofschoon het er niet duidelijk uit blijkt, evenwel, als dat noodig is, om aansluiting te verkrijgen, kan het ook aan de spoorwegmaatschappij McchelenTer Neuzen ge vraagd worden. Spreker geeft in overweging zoowel aan de spoorwegmaat schappij als aan den Minister van Waterstaat het noodige verzoek te richten. Z. h. s. wordt aldus besloten. f. Eon adres van P. van Wljck, molenaar te Ter Neuzen, welke te kennen geeft dat hij kennis hecft genomen van het besluit van den gemeenteraad waarbij de door hem aange- vraagde 4 M3. grond niet iu erfpacht wordt uitgegeven. Hij richt lhans echter het verzoek tot den Raad, den bedoelden grond in gebruik te mogen houden tot het plaatseo van een trap, tegen een uader te bepalen reiributie. De Voorzitter herinnert, dat in de vorige vergadering zijn afgewezen verschillende verzoekeu om in Moleuzicht dien groud in erfpacht te verkrijgen. Burg, en Weth. achten het echter wenschelijk dat aan Van Wijck vergunning wordt verleend tot het plaatsen van een trap met hordes op dien groud, zonder recht op dien ondergrond, waarvan niemand hinder zal onderrinden en daarvoor eene retribute te vorderen van f 1 's jaars. Z. h. s. wordt dit voorstel aangenomen. ST. Een schrijven van Gedep. Staten van Zeeland, dd. 8 Mei 1907, waarbij dit college bericht hare goedkeuriug te kebben onihouden aan het raadsbealuit tot het aangaan eener geldleening groot f 7000, op grond dat daarbij niet is bepaald eene maximum rente. De Voorzitter deelt mede, dat naar aanleiding van het in een vorige vergadering genomen besluit, om te trachten voor het bergen van de karren en andere voorwerpen van de straaireiniging euz. een lokaal van Oorlog te huren, Burg, en Weth. een onderzoek hcbben ingesteld. Daarbij is gebleken dat geen enkel bescliikbaar lokaal gesclukt is. Daarop is ook nog uitgezien nuar een gesekikte bergplaats bij particu- lieren, doch zonder resultaat, wat te huur was bleek of te klein voor berging van alle voorwerpen, of was te klein ran ingaDg om er in te rijden. Burg, en Weth. geveu daarom nader in overweging om het oorspronkelijk plan, om een lokaal te bouwen op het terrein bij school C, nog eens te oveidenken. Er is ook nog gevraagd naar de loods van rnevr. de wed. Schalk, doch deze bood geen behoorlijke ruimte. Daar het eerstgenomen besluit tot het aangaan eener leeniug door Gedep Staten niet is goedgekeurd, kan het thans nog gemakkeiijic veranderd worden en de geldleening, zooals oorspronkelijk de bedoeling was, tot f 9000 worden verhoogd, waaruit dan ook de kosten voor het bouwen van dat lokaal kunnen worden bestreden, en op deze wijze iu de behoefte voor zien. Spreker voegt hieraan nog toe, dat niet als bezwaar tegen dit plan behoeft te wegen het vroeger wel eens geopperde voornemen out op het terrein bij school C nog eeue school te bouwen, daar Burg, en Weth. thans hebben overwogen dat een ander plan meer in het voordeel der geineente zal zijn. De heer Van den Hoek voegt hieraao toe. dat er een schrijven van Gedep. Staten is ontvangen, waarin er op worilt gewezen dat de toestand met de parallclklassen in de iufer- rnerie niet kan bestendigd blijveu en dut dus tot'den bouw eener nieuwe school moot worden overgegaan. Vroeger is wel eeus het idee geopperd, om, wanneer dit noodig zou zijn eene nieuwe school tc bouwen op het terrein aan school C. Burg, en Weth. meenen echter dat het me^ r verkieeelijk is geen nieuwe school te bouwen ter plaatse van school C, maar in het gebrek aan schoolruimte te voorzien door aan school B een vleugel bij te bouwen van z lokalen naast en 2 op elkaar en voorts 2 lokalen op Ixet oostelijk decl der bcstaande school, zoodat men er dan 6 lokalen bij krijgt. Beneden kan dan de school worden ingericht voor gewoon lager onderwijs eu de bovenlokalen voor het meer uitgebreid lager onderwijs. Op deze wijze bouwen zal ook voordeel iger uit- komen dan eeue gebeel nieuwe school bouwen. Op eene dcsbetreffeude vraag verklaart de Voorzitter dat dit plan omirent schoolbouw alleen ter loops wordt niede- gedeeld om aan te tooneu dat bij het behandelen van het voorstel tot het bouwen van een bergplaats voor de voor werpen ten dienste der straatreiniging euz. het bezwaar, dat het terrein aan school C voor schoolbouw rnoet worden benut niet behoeft te wegen. De heer Visser acht het terrein aan school C een zeer ongeschikte plaats om daar de beerton te plaatsen, Dat zal aldaar zeker stank veroorzuken en hij acht de bebouwde kom niot geschikt, om daar binnen een bergplaats voor zulke wagens te bouwen. Zou er buiten de kom geen grond te krijgen zijn van Oorlog De Voorzitter: Als we van Oorlog terrein zouden krijgen is het altijd onder de pertinente voorwaarde, dat het terrein, wanneer men het noodig heeft, binnen drie dagen rnoet worden ontruimd. Dat is zeer bezwarend voor bet daarop stichten van een gebouw als het onderhavige, want als zich dan het geval eens voordeed dat men het terrein raoest ontruimen, had men niets. Ik rnoet daarom ontraden grond van Oorlog te vragen. Ik ben ook van meening dat het met de stank zoo erg niet zal zijn. Het is waar, als men in een zeker iets roert, stinkt het, maar wanneer de ton iu de schuit wordt leeggemaakt, is men bij het water en bestaat de gelegenheid om daar eene voorspoeling te houdeu. De heer Visser blijft het toch een ongeschikte plaats achten. Men moet daar dan altijd met de kar voorbij de school rijden terwijl de kinderen daar spelen. Hij zag liever een plaats buiteu de kom aangewezen. De Voorzitter: Buiten de kom is ook nog een betrekkelijk idee. Hoever zou men dan moeten gaan Zeker op een grooten afsland, want anders is men terstond weer binnen de kom, dat ziet men aan het verrijzen van woningen^aan de Kerkhoflaan en aan den Baandijk, Daar is men weer al op de grens van de kom. De heer VisserKunnen we geen plaats krijgen daar waar de wagens vroeger altijd stonden, in den hoek nabij de vestinggracht aan den Zuidbeer. De Voorzitter: Dat terrein is tegenwoordig afgesloten. De heer Visser: Ik heb er naar geinfurmeerd en mij is gezegd dat we het wel zouden kunnen krijgen. De heer MoesIk deel ook wel het bezwaar van den heer Visser eenigszins, maar ik vrees toch, dat we niet anders kunnen. Overigons ben ik ook steeds tegen de plaats ge- weest, maar men kan niet alles in het opeubaar zeggen. De Voorzitter: De door den heer Visser bedoelde plaats is zeker vrijer, maar die is geheel ongeschikt, omdat daar water ontbreekt. In de vestinggracht is het zoo goed als stilstaand water, daar zou men dus geen gebruik van kunnen maken. De heer Verbrugge vraagt wat er aan de loods van mevr. Schalk mankeert. De heer Van den Hoek antwoordt, dat die te klein is en geheel zou moeten worden afgebroken om die voldoende in te richten. De heer erbrugge Zou die loods niet te koop zijn De heer Van den Hoek Dan zouden we zeker een dure bergplaats krijgen, maar boveudien, men zal die loods wel niet willen veikoopen, omdat die bij het vorenstaande huis behoort De heer De Masier Uit de discussie blijkt mij, dat er vooral bezwaar bestaat tegen de voorgestelde plaats met het oog op den stank. Ik moet dat beslist tegenspreken. Daar heeft men geen last van. Ik heb het te St. Nicolaas gezien, daar worden ze geborgen in een lokaal beneden het raadhuis. In Antwerpen was ook niets van stank te bemerken en daar worden er wel 2D0 bij elkaar geborgen. De Voorzitter Jawel, maar worden ze ook op de plaats waar ze geborgen worden gespoeld Het bezwaar dat de kmderen daar spelen als ze met de wagens rijden deel ik niet, want in vele gevallen zullen ze weg zijn reeds lang voor schoolujd, terwijl ze meestal weer onder schooitijd zullen terug komen. De heer De Masier: Maar waar is die spoeling nog voor noadig De menschen bij wie een put geledigd wordt moeten water voor het retnigen beschikbaar stellen, dat wordt dus gedaan ter plaatse waar gewerkt is. De pijpen worden verder bermetisch gesloten, zoodat men er geen last van heeft. De heer MoesEr zal toch wel eens gespoeld moeten worden. De heer Wieland Zouden we de plaats achler de tele- gtaalpalenloods uiet kunnen krijgen, die we vroeger konden krijgen voor eeue petroleumbergplaats De VoorzitterDie hebben we toen wel gevraagd, maar die koDden we uiet krijgen met het oog op het gevaar, dat zou onlstaan bij eventueelen brand. De heer Moes: We zullen moeilijk ergens anders terecht kunnen dan bij school C en als het nu zoo gemakkelijk gaat als de heer De Masier zegt, kau ik er mij ook wel bij neerleggen. De heer Van den Hoek: We kunnen nergens anders weg en het is terrein dat ons geen geld kost. De heer Wieland: Juistl De Voorzitter; We zouden voor het oogenblik de plaats w vr te bouwen nog onbeslist kunnen laten, maar welheht wil de Raad, om voortgang met de zaak te maken, wel goedkeuren de geldleening te verandereu van f 7001) in eene van f 9000, tegen eene rente van hoogstens 4 pCt., in aan- deelen van 250. De heeren Wieland en Moes zouden maar liever de zaak willen afdoen, ook de bepaling der plaats. De Voorzitter: Dus ook het voorstel om een gebouw te plaatsen op het terrein van school C, overeenkomstig het in de vorige vergadering ter tafel gebrachte plan. De heer Van den Hoek Behalve dat het iets grooter moet worden. De heer WielandKom je dan wel loe met de f 2000 De heer Van den Hoek: Dat zal wel gaan, de kosten zullen niet noemenswaardig grooter worden. De heer MoggreHet is immers de bedoeling daar ook een spuit in te plaatsen De Voorzitter: Dat wil zeggen, het idee bestaat, maar daarover is nog niet met het bestuur van de brandweer ge- raadpleegd. We zijn tot dit idee gekomen door de weiuige ruimte iu het spuithuis en ook om de spuiten te verdeelen op verschillende pnnten. De heer Moggre meent dat het bezwaar zal opleveren om eene spuit op Java te plaatsen, daar alle brandmeesters binnen wonen. De Voorzitter acht het een voordeel dat, wanneer aan die zijde brand komt, er terstond een spuit t>u de hand is en deze niet de kans beloopt om voor de brug te moeten slaan, wanneer er soms geschut wordt IIij vraagt den heer Moggre of deze overigens al eens gelet heeft op de ligging van het spuithuis. Onder het kamongerecht en naast de ovens van bakker De Srnidt De heer Moggre erkent dat het een sltchte plaats is Hij blijft evenwel van meening dat het voor het bestuur lastig ziju zal. Voor het personeel is het iets anders, aan die spuit kunnen voornamelijk menschen uit die buurt geplaatst worden. De Voorzitter: Het bestuur kan ook wel verdeeld worden. Er zijn 5 bestuursleden en de opperbrandmcester zal toch in de meeste gevallen bij brand wel niet eerst naar bet spuit huis loopen ora de spuit mee te nemen, doch zich wel ter stond naar den brand begeveD, om te zien welke maatregelen genomen moeten worden. De heer Van den Hoek: In bijna alle plaatsen is het spuilmaterieel over verschillende plaatsen verdeeld. De heer MoggieMaar is het bestuur daar ook niet verdeeld. De Voorzitter: Dat is wellicht ook mogelijk. Bij be- noemingen van brandmeesters kunnen wij er op letten en dat kan het bestuur bij het opmakeu eener aanbeveling ook doen. De heer Verbrugge kan zich zeer goed met het denkbeeld vereenigen. Hij acht het gewenscht om te proliteeren van de gelegenheid die er nu is, om ook ergeus anders een spuit te stationeeren. De heer Moggre herhaalt, dat hij nog steeds de verdeeling bezwarend acht met bet oog op het besiuur. De heer Dees Och, dat zaakje zal wel opgelost worden. De heer Wieland Wel zeker, de kapiteiu heeft toch ook een luitenant eu die zal het wel aangenaam vinden als hij ook eens over een afdeeling commandeeren mag. Het voorstel tot het bouwen der loods op het terrein aan school C wordt hierna aangenomen met 9 tegen 2 stentmen. Tegen de heeren Visser en Moggrevoor de overige leden. Vervolgens wordt met algemeene stemmen aangenomen het voorstel tot bet aangaan eener geldleening van f 9000, voor de dekking der kosten van aanschcffing van voorwer pen voor den reinigingsdienst, tegen eene rente van hoogstens 4 pet., in aandeeleu van 250, af te lossen in 20 jaren. It. De begrooting voor 1908 der Gezondheidscommissie, wier zetel gevestigd is te Ter Neuzen met een eindcijfer van f 2051,01 De bijdrage der gemeente Ter Nenzen is ge- raamd op 378,08. Zal bij de gemeentcbegrooting worden behandeld. 3, Missives Gedep. Staten over salarissen burgemeester, secretaris en onlvanger. Zooals reeds vroeger is vermeld, is door Gedep. Staten eene nieuwe regeling der salarissen onnvorpen, waarbij dat van den burgemeester en den secretaris voor deze gemeente wordt bepaald op 15002000 en dat van den ontvanger op f 700—/ 1200. De Voorzitter geeft het presidium der vergadering over aan den heer Moes en verlaat de vergadering, opdat de leden vrijer zulhn zijn in hunne discussie. De waarnemende Voorzitter schorst de openbare vergade ring, daar dit punt eene bespreking geldt van personen, wat hij verkieselijker acht te doen in eene besloten vergadering. Na het weder openbaar worden der vergadering neemt de Burgemeester het voorzitterschap weder over en is ook de secretaris weder aanwezig. De heer Moes deelt mede dat de Raad het in de besloten vergadering er over accoord is geworden, om aan elk der titularissen f 100 verhooging toe te kennen. Voor burge meester en secretaris had men hooger willen gaan doch durfde dit niet te doen met het oog op den financieelen toestand der gemeente. Met algemeene stemmen wordt hierna besloten aan Gedep. Staten te adviseeren de salarissen voor burgemeester en secre taris te bepalen op 1600, dat van den ontvanger op j 950. 3Benoeming stembureaux verkiezing leden Provinciate Staten Met algemeene stemmen worden de stembureaux voor de a. s. verkiezing van leden voor de Provinciale Staten benoemd als volgt Stemdistrict I (raadzaal) Voorzitter de Burgemeester, plaatsverv. Voorzitter M. van den Hoek; leden J. C. de Masier en J. J. de Jager; 4e lid H. J. Vooren; plaatsverv. leden J. A J. Sibmacher Zijnen en M. Verbrugge; plaatsverv. 4e lid A. Moggrd. Stemdistrict II (Sluiskil)Voorzitter D. J. Dees plaats verv. Voorzitter JRisseeuw leden A. P. de Vos en Th. L. A. van de Bilt 4e lid A. Scheffelaar Klots plaatsverv. leden J. Vermenlen en A. Kooman plaatsverv. 4e lid A. Conmon. Stemdistrict III (Java)Voorzitter G. Wieland plaatsverv. Voorzitter A. Visser; leden S. van Rees en D. Tolhoek 4e lid I. de Grootplaatsverv. leden R. Scheele en L. de Koeijer plaatsverv. 4e lid J. van der Peijl. ■4. Benoemen lid plaatse/ijke schoolcommissie. De Voorzitter doet mededeeling van een schrijven van de plaalselrjke commissie van toezicht op het lager onderwijs, waarbij in de vacature in dat college ontstaan door periodieke aftreding van den heer F. I. H. Speetjens worden aanbevolen de heeren F. I. H. Speetjens en W. van Tatenhove. Met 10 stemmen wordt de heer Speetjens herbenoemd. Een briafje wordt van onwaarde verklaard, datde narnen van beide aanbevolenen bevat. o. Benoeming lid Burger/ijk Armbestuur. De Voorzitter doet mededeeling van een schrijven van het Burgerlijk Armbestuur, waarbij ter voorziening in de vacature in dat bestuur ontstaan door het overlijden van den heer P. van Strien worden aanbevolen de heeren P. M. C. van Sprang en F. Dekker Az. Met 10 stemmen wordt benoemd de heer Van Sprang. Op den heer Dekker zijn 2 stemmen uitgebracht. 6. Benoeming lid der Commissie van Fabricage. De Voorzitter deelt mede dat wegens het vertrek van den heer Van de Velde moet voorzien worden in de vacature ontstaan in de Commissie van Fabricage. Met 10 stemmen wordt benoemd de heer Verbrugge. De heeren Scheele en De Jager verkrijgen elk 1 stem. De heer Verbrugge verklaart desgevraagd, de benoeming aan te nemen. S. Vast stellen rooilijn Stationsweg. De Voorzitter stelt namens het Dag. Bestuur voor de Oostelijke rooilijn langs het oude gedeelte van den Stations weg te bepalen door een rechte lijn getrokken langs de gevi-ls van de perceelen bewoond door de heeren De Feijter en Dyselinck, en aan beids zijden van den nieuwen weg, tot aan den Zuidbeer, op 5 Meter gemeten uit de as van dien weg, zoodat de afstand tnsschen de rooilijnen 10 M. bedraagt. Aldus vastgesteld z. h. s. Reclames tegen aanslagen in het vergminings- recht voor den verkoop van sterken drank in het klein. De Voorzitter deelt mede dat ingekomen zijn bezwaar- schnften tegen den aanslag wegens vergunningsreckt van M. J. Adriaansen, J. D. Thielman, B. P. de Boij en Jac. Bliek. Deze bezwaarschriften worden alleen medegedeeld, daar de behandeling, als betreffende het eene belasting, als naar gewoonte in besloten vergadering behoort te geschieden. Spreker vraagt of de Raad de bezwaarschriften wil behandelen of zicii overeenkomstig de bepalingen der verordening eerst door schatters wenscht te uoen voorlichten. De heer Moes; Ik heb gisteren den schatter nog eens geraadpleegd en die heeft mij verklaard alles zoo nauw- keurig mogelijk te hebben nugegaan. Ik ben er daarom tegen toe te geven. De Voorzitter: Dit is eene behandeling deradressen zelf, die ik thans niet kan toestaan. De heer Visser zou voorlichting door schatters beler achten. Deze kunnen betere gegevens verkrijgen, dan wanneer de raadsleden dat elk voor zich moeten doen. De Voorzitter wijst er op dat het vorig jaar geen schatters te krijgen waren. VVeet de heer Visser thans soms personen? Als men er benoemde waseenoneven getal wenschelijk en zouden er dus minstens drie moeten zijn. De heeren Van den Hoek en MoggrS zijn van gevoelen dat men met schatters te willen benoemen weer voor dezelfde moeilijkhedeD zal komen te staan. De heer Wieland zon er maar niet te veei moeite voor willen doen. Als de leden maar eens weten wat elk betaalt, zullen ze wel zelfstandig kunnen oordeelen. De Voorzitter deelt mede dat Adriaansen betaalt 62,50, Thielman en De Boij J 37,50 en Bliek J 50. De leden kunnen overigens ten stadhuizealle mogelijke inlicktingen krijgen. Burg, en Weth. willen die echter niet pubiiek behandelen. De heer Visser meent dat, wanneer het een vaste benoeming gold, er wel iemand zou te vinden zijn. Dat heeft ten der het vorig jaar benoemden duidelijk doen doorschemeren. 1)6 Voorzitter: Een vaste benoeming kan het niet zijn, daar men niet vooruit weet of er een volgend jaar

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1