A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. 4993. Dinsdag 14 Mei 1907. 47e Jaargang. S-EMSEHT5BAAS. Buitenland. FEUILLET0N. Het geheim van het Bosch. abonnement f 1,—Franco per post: Voor Voor Amerika 1,327a en voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 25. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave advertentien Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe o^fgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de priis slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Vrij bewerkt door AMO. Een spotlach klonk van zijn lippen. itJa, voor den slag in het aangezicht zal ik nog dankbaar zijn, moet ik de handen kussen, die mij het hart uit den boezem rukken, dat overtollige ding, dat ons slechts pijn veroorzaakt Maar wie is die andere, die mij onderkropen en mij mijn geluk ontstolen heeft Zijn naam wil ik weten riep hij op ruwen toon. ,/Ge kent hem toch niet antwoordde Dora bedeesd. z/Wie weetNu, hoeheet hij?" //Wat zijt gij wreed Weer klonk er een hoonende lach van zijn lippen. //Ben ik wreed Dan ben ik wreed gewor- den door je verraderlijke handelwijze. Waar- om heb je mij zoo Maar genoeg Hoe is zijn naam Gauw De grond brandt me hier onder de voeten 1" z/Docter Wollin, te Coldewitz." »Lutz Wollinkermde Vliebig. //Mijn beste vriend heeft mij zoo arm gemaakt Maar hoe is het dan Vlug naderde bij Dora en vatte haar beide handen. TER NEUZEN, 13 Mei 1907. In de op Donderdag a. s., des voormiddags te 10 ure, te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de vol- gende punten in behandeling Ingekomen stukkenvaststellen rooilijn Stationsweg behandeling missives Gedep. Staten over salarissen burgemeester, secretaris en ont- vangerbenoeming stembureaux verkiezing leden z/Speel je dan met mij een misdadig spel Heb je dan nog pas vier dagen geleden den besten alier menschen laten heengaan, om- datomdat je hem liefhad En thans om mij in bet hart te treffen er op rekenende, dat ik Lutz Wollin niet ken r— wil je nu beweren, dat je met hem ver- loofd bent Heere God, bewaar mij, dat ik mijn verstand niet verlies Spreek toch, Dora, en sta niet als een steenen beeld riep hij in de grootste opgewondenheid. z/En toch is het zooals ik zeidegis- teravond ik kwam van Friedersheim, waar Zij bleef stekeu en nu vulde hij aan ,,Daar heb je dat dwaze babbelpraatje ge- hoord men beschimpte je men vNeen, ik heb alleen de vrouw van den predikant gesproken." z/En die heeft je aangeraden z/Ik besloot uit vrijen wil, omdat..." vWelnu, omdatvroeg hij dringend. Wat deed zijn ongeduld haar goed Maar toch vervolgde zij z/Omdat ik heb ingezien dat ik u niet liefheb". De groote leugen was er uit. In het gevoel harer schuld sloeg Dora de oogen neer, en zoodoende bemerkte zij niet, dat Vliebig's ge- laat verhelderde. z/Heb je dat ingezien, toen je in de pastorie Irov. Staten; id. lid der plaatselijke commissie van toezicht op het lager onderwijs id. lid van het Burgerlijk Armbestuurid. lid commissie van fabricage reclames tegen aanslagen in het vergunningsrecht voor den verkoop van sterken drank in het kleinverordeningen beer- ruiming. Gisteren werd alhier in den tuin van den heer Joz. de Feijter een concert gegeven door het muziekgezelschap //De Vereenigde Werk- lieden", direeteur de heer Aug. Eeekhout. Het zomerweer lokte bij uitstek uit tot een bezoek aan den tuin en door velen was dan ook van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Door de muzikanten werd een flink programma op ver- dienstelijke wijze uitgevoerd. Dezer dagen bestelde een winkelier alhier bij een firm a te Boxtel eenige gouden horloges op zicht, meldende, dat hij er een kon verkoopen. Die horloges werden hem niet zooals hij verzocht had, per post toegezonden doch een bediende kwam ze brengen en wilde terstond antwoord hebben. De winkelier verwijderde zich niet zonder protest van den bediende met de horloges, om die aan zijn client te vertoonen. Later kwam hij er mede terug en zeide dat er geen gehouden werd, omdat ze te duur waren, en hij er dus geen kon verkoopen. Hij gaf daarop aan den bediende 2 horlo ges terug, doch was niet bereid ook het derde te geven of te betalen alvorens eerst goed- koopere horloges werden gezonden. Welke pogingen de bediende ook aanwendde hij moest met slechts 2 horloges en zonder geld de terugreis aanvaarden. De betrokken firma was hiermede echter niet tevreden en deed van het gebeurde aangifte bij de politie. Een onderzoek werd daarop door de marechaussee ingesteld en het horloge ten huize van den winkelier in beslag genomen, ter beschikking van de justitie. Naar we vernemen had de winkelier ook aan firmanten der horloge-firma wel eens goedereu geleverd, zonder daarvoor geld te ontvangeu, en bleef betaling zelfs zoolang uit, dat hij einde- lijk besloot te beproeven op deze wijze in het bezit van het hem toekomende te geraken. Het hoofdbestuur der schippersvereeniging Sch uttevaer'heef t aan den Minister van Financien een adres gericht, houdende verzoek wel die maatregelen te willen beramen, die een vlugge en gemakkelijke inklaring van schepen te Sas van Gent kunnen bevorderen. In zake het verzoek der Vereeniging om tot opruiming van een zich in het Hellegat bevindend wrak over te gaan, werd van den Minister van was? Ei, ei, vergis je je niet? Heeft die goede me vrouw in haar overdreven ijver je niet gezegd, dat mijn loopbaan in gevaar komt, wanneer de kerkelijke overheden de geruchten zouilen vernemen Dora's gelaat werd plotseling donkerrood zij wilde vluchten, doch Vliebig was baar te vlug af. Hij ving haar in zijn armen op. ,/Dwaas meisje," fluisterde hjj haar toe. ffHoe weinig ken je mij en mijn liefde Hoe kon je gelooven, dat dit alles eenigen invloed op mij kon hebben De kerkelijke overheden hebben volstrekt geen reden om maatregelen te nemen, dat weet niemand beter dan gij en ik, daar wij weten, dat wij onschuldig zijn. Zet die grillen uit uw hoofd en omring uw hart niet langer met een ijskorst, Kijk my eens aan Dora, en zeg mij dan eens, datje mij liefhebt, als je kunt". Hij wachtte tevergeefs. Dora bleef met ge- bogen hoofd staanuit haar geheele bonding was wel te zien, dat zij den strijd had opge- geven. Toen hij haar hartstochtelijk kustte en lief- koosde, trachtte zij hem af te weren. #Wollin komt vandaag! Ik heb hem mijn woord gegeven", stamelde zij. Waterstaat de mededeeling ontvangen, dat de noodige maatregelen worden getroffen, om de bedoelde opruiming te doen geschieden. Met ingang van 1 Juni is benoemd tot scheepsjongen bij dep stoombootdienst op de Wester-Schelde, lijn VlissingenTer Neuzen Breskens, C. van Poelje te Vlissingen. Sluiskil. Vrijdagavond om 7 uur viel de kleine P. v. A. een zevenjarig knaapje, alhier, al spelende in het kanaal. Op het hulpgeroep van zijn makkertje kwam vrouw De Ridder aange- loopen, die het geluk mocht smaken, het reeds zinkende knaapje in tijds en met veel moeite te redden. Naar men verneemt bestaat er thans vooruitzicht, dat het brugfeest alhier op Zater dag 1 Juni a. s zal kunnen gevierd worden. Uit vroegere mededeelingen daaromtrent kan blijken, dat het een interessant feest belooft te zijn. Hoek. Op de voordracht ter benoeming van eene onderwijzeres met akte nnttige handwer- ken in deze gemeente komen voor 1. mej. H. M. le Grand, onderwijzeres te Heille gemeente Sluis. 2. mej. J. Wesdorp, onderwyzeres te Ierseke. 3. mej. J. C. van de Putte, onderwijzeres te Vlissingen. Zaamslag. Het aantal vergunningen voor den verkoop van sterken drank is alhier tot 3 beneden het maximum gedaald en bedraagt thans 10. Boschkapelle. Zaterdagavond circa elf uur ontstond bij J. v. W. brand op een bovenkamer, die spoedig evenals de zolder met een verstikkende rook was gevuld, en waar zijn twee dochters slapen. Gelukkig sliepen de meisjes nog niet. Toeschie- tende buren, opmerkzaam geworden door't ge- roep der bewoners, doofden met dezen het vuur met water en dekens. Was het ongeval niet spoedig ontdekt, dan zouden de gevolgen zeer ernstig hebben kunnen zyn niet alleen voor de bewoners, maar ook voor anderen, aangezien de woning midden in de dichtbebouwde kom der gemeente en tusschen twee landbouwschuren is gelegen. Koewacllt. Vrijdagnamiddag had ten over- staan van notaris Dregmans ten huize van den heer E. de Vleeschouwer de verkooping plaats lo. van een woonhuis met aanhoorigheden en het recht van erfpacht tot 1935 2°. van een woonhuis, verdere aanhoorigheden en erf beide alhier. Van het eerste werd eigenaar S. Rombout Dora stond in de woonkamer ster en droomde. Haar oogen aan het ven- waren naar Friedersheim gericht, waar zij wist, dat haar ge- liefde was. Nog kon zij het geluk niet begrijpen, dat nu alle verdriet en kwelling en smart een einde zou hebben. De nagedachtenis van haar vader gereinigd van alle smetten, zij zelve onwillekeurig vouwde zij de handen en boog het hoofd, waarover de zon haar gouden stralen uitstortte. Daar hoorde zij voetstappen op het tuinpad. Wollin Dora schrikte op uit haar droomen. Zij maakte een beweging, alsof zij wilde ontvluch- tendoch oogenblikkelijk zag zij in, dat dit harer onwaardig zou wezen, en zoo bleef zij met het bleeke gelaat naar de deur gekeerd staan. De jonge dokter trad binnen. Toen zyn blik op haar angstig gelaat viel, zeide hij, met een droevigen glimlach //Wees niet bevreesd, Doraik heb de overwinning op mij zelve be- haald Maar toch kon ik het niet over myn hart krijgeu te Friedersheim geweest te zyn zonder u gezien te hebben. Het eerste, wat ik daar vernam, was, dat mijn vriend, Johannes Vliebig, het nagestreefde doel had bereikt. Ge weet toch reeds Hij zweeg omdat zij maar bleef staan, met de eene hand op het hart, met de andere op de tafel leunende. Zij knikte spreken kon zij niet. (Wordt vervolgd.) SEMEME COMAST. Uit blad verscliijnt Maandag., Woensdag. MTi-ma p. J. VAW DE SAIDE te Ter Semen, en Vrijdagavond, uitgezonderd op Feeatdagen, bij de Tniim imM JDe Burgemeester der gemoente TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Yergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Donderdag den 1G Mei 1907, des voormiddags te 10 ure. Ter Nenzen, den 13 Mei 1907. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Als gevolg van de onlusten, die onlangs onder de jnboorlingen van Voor-lndie plaats gehad hebben en de ernstige oproerige beweging die gaande is,zijn er groote versterkingen van bet garnuoen ontboden. Om voorbereid te zijn op ernstige gebenrtepissen, heeft de luitenant gouverneur zijn vertrek naar Simla uitge- steld en verbood bij bijeenkomsten van welken aard ook. Troepen stevige plattelandsbewoners, gewapend met knuppels, door de ieiders van het oproer aangeworven, komen Lahore binnenrukken. Handelende bp gezag van Morley, beeft de gouverneur een inlandscb rechts- geleerde uit Punjab gevangen genomen en verbannen. Het booggerecbtsbof vervolgt een vereeniging wegens oproerige betoogingen. De Engelscbe correspondenten in Voor-lndie zijn bet niet eens over de vraag, welke maatregelen genomen moeten worden. Sommigen achten de maatregelen, die genomen zijn. onvoldoende, daar maar twee onrust- etokers uit Lahore zijn gezel, anderen evenwel noemen ze noodeloos streng, daar, volgens hen, die uitzetting zonder vorin van proces een averrechtschen indruk zal maken. Zoodoende zal dealgemeene onrustin Engelsch- Indie toenemen. De Europeanen in Engelsch-Indie zijn gedacbtig aan bet t'eit dat bet gisteren 50 jaar geleden was, dat de opstand der Sepois uitbrak. Zij zijn alge- meen ongernst over den staat van zaken in Calcutta en den orntrek De correspondenten van ,de Standard" en de (/Tribune melden dat de staat van zaken in oostelijk Bengalen verergerd is. Benden roovers, zoowel Mohamme- danen als Hindoes, loopen plunderend bet land van Mimensing af en verbranden de dorpen Een bende, wier sterkte op 2000 man wordt geraamd, heeft De- wanganj en de omliggende dorpen verwoest en ge- plunderd. He troepen en de politie bebben veertig plunderaars in Dewanganj gevangen genomen en twintig te Jamalpur. De (/Daily Mail" verneemt nit Simla: De onlnsten strekken zich uit tot Cawnpore, waar deHindoes rond- trekken met opruiende afbeeldingen van een Hindoesche fodheid die onlangs bij het oproer in Jamalpur door e Mohamedanen vernieid is. In tergende plakkaten herinneren de betoogers de Hindoes er aan, dat zij de Mohammedanen, die de Hindoesche goden verminken, gemakkelijk kunnen wegmaaien. Een Reuter-teiegram meldde ecbter, dat de onverwacbte gnelle entwikkeling van militaire macht grooten indruk gemaakt beeft op de opstandelingen, die de groote toe- eevendbeid van de regeering voor bewijzen van zwak- beid of vrees hielden. De gelijktijdige gevangenneming van den voornaam- sten organisator der oproerige beweging beroofde deze van haar leider. De troepen kruisten gister den geheelen nacht door de verlaten straten. In Roemenie is het, tenminste in het staatkundige, nog niet ailes in bet reine. De Senaat en de Earner van afgevaardigden waren Donderdag in buitengewone zitting vereenigd Demitri Stoerdza, Minister-president las een koninklijke boodschap voor, waarbij medege- deeld werd, dat de Earner van afgevaardigden, met het oog op de noodzakelijkheid om, naar aanieidirig van den huidigen toestand, een beroep op bet land te doen, ontbonden is. De blijde verwachting van het jonge Spaansche Eoningspaar is vervuld. Vrijdagmorgen verkornligden 21 kanonschoten aan de bewoners van Madrid, dat de prins van Asturie bet levenslicht aanschouwd bad. De priljeugdige troonopvolger werd korten tijd daarna, volgens alle regelen der Spaansche hofetiquette aan de Ministers en andere aanzieniijke staatsambtenaren voor- gesteld. De fsesten, ter eere van de Maagd van Orleans ge- geven, zijn geeindigd. De geestelijkbeid beeft zich zorgvuldig van deelneming aan den optooht ontbouden en de vrijmetselaars, die wel meeliepen, werden uitgejouwd. De //Temps" is nogal tevreden en zegt, dat de feesten uitstekend zijn gesiaagd. Er was maar een roepwat js dat mooi, wat is dat mooiNatuurlijk, bet teest bad eenigszins een ander karakter. De optocht vertrok niet van de kathedraal, maar van bet stadhuis, en er waren geen priesters bij. Maar een macbt van troepen en amb- tenaren in uniform, en vereenigingen, en muziek, maakten een scbitterend feestelijken optocht, die over de pleinen zwenkte, dat het een genot was om naar te kijken. De stad Orleans was zwart vau menscben, evenveei mecscben als de andere jaren. Generaal tlotba heeft afscbeid genomen vandekoloniaie conferentie en keerde Zaterdag naar Zuid-Afrika terug. Hij ontving nog een deputatie van Transvaalscbe goudmijn-menschen, bij bein ingeleid door lord Harris. Be heeren uoden een adres aan. Botha zei, dat't adres voornamelijk de kwestie van de mijnwerkers behandeide en daarover kon bij nog geen bepaalde meening zeggen. Maar bij zou 't adres aan zijn ambtgenooten voorleggen. De Londensche (/Globe" is niet bijster te spreken over het Japansch-Franscb verbond. De draden van ditinter nationaal vriendscbapsweefsel, zegt bet blad, kunnen in het verre Oosten slechts door twee mogendheden worden in gevaar gebrachtDuitsch- land en de Vereeuigde Staten. Wat Amerika betreft, welkr belangen in de Eilippijnen echefp tegengesfeid zijn aan die der Japanners, er bestaat goede kans dat bet mettertijd een plaats zal innemen in de vrienden- keten, al zai bet daarin de zwakste scbakel zijn. Blijft over Duitscbland, welks officieele pers blijken geeft van verbazing, vrees, en een tikje boosheid over de jonste ontwikkeiing der gebeurtenis.en. Dat Duitscb land buitengesloten bleef, en in nog duidelijker isolatie werd geiaten, is meer het gevolg van zijn geograiische ligging dan van politieke omstandigheden. De nieuwe Fransch-Japansche entente is in geen enkel opzicht tegen Duitscbland gericht of tegen wat ook, behalve dan tegen oorlog. Huitschiand's belangen worden aangegeven door zijn grenzen. Het stelt er zijn trots in, bet vasteland van Europa te beheerscben. Maarnoch de aard en de lengte van zijn kustlijn, noch hetaantal en de waarde van zijn koloniale bezittingen kunnen het in buiten-Europeesche zaken op edn lijn stellen met Frankrijk, Japan, de Vereenigde Staten, Groot-Brittannie of Rusland.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1