,1 Nieuws- en AdvertentiebSa Zeeuwsch-Vlaa No. 4992. Zalerdnsr II Mei 1907. Gemengde berichten. 47e Jaargang. BEBSTB BL-AJD. Binnenland. ABONNEMENT: ADVEETENTIEN Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,32V2 en voor bet overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. r.i.i.i .mhgn ..it..-...".!..- TVem.i..»<.ii, aii 11*lv"' ,e Seder land's onzijdigheid. Pe correspondentder N. R. C. te Berlijn meldt Naar aanleiding van wat er in de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de neutraliteit van Nederland gezegd is, brengt het Berliner Tageblatt, naar het zegt van „gezaghebbende Nederlaudsche zijde", een verklariug die hierop neerkomt Een volk als de Nederlanders, dat op zulk een lange en roemrijke geschiedenis terug kan zien, behoeft zich niet onder de voogdy van andere volken te stellen, die bovendien bij werkelijk ernstige conflicten geheel en al waardeloos zou zijn. Nederland is heden ten dage meester van een koloniaal wereldrijk, behoort tot de oudste koloniseerende staten der nieuwere geschiedenis en ueemt op het oogenblik nog de tweede plaats onder de ko- loniale mogendheden in. De Nederlandsche bezittingen in Oost-Indie hebben een bevolking van over de 30,000,000 zielen. Sedert meer dan 300 jaren hebben de Nederlanders daar bun heerschappij gehandhaafd en op Java zijn er reeds veel langer dan 100 jaren geen ernstige opstanuen meer voorgekomen. Zelfs als in Britsch-Indie hetgeeu nauwelijks aan te nemen is de Engeland vijandig gezinde bewegiug zich zou uitbreiden, hebben de Neder landers voor hun koloniale rijk niets te vreezen. De politick van Nederland is vele tientallen van jaren bezadigd en kalm geweest en heeft eenig en alleen de bevordering der belangen van het volk gediend zonder zich ooit met de avonturen der groote Europeesche politiek in te laten. Nederland leeft in de beste verstaud- houding met zijn naburen en voelt zich, zonder eenige argressieve eerzucht hoe ook genaamd te hebben, sterk genoeg om zijn machtpositie zelf te verdedigen. Dat het Nederland bij zijn gezonde politiek goed gegaan is, bewijst een blik op de handels- balans. Dertig jaar geleden bedroeg de invoer in het koninkrijk ongeveer f 760,000,000 en de uitvoer ongeveer 551,000,000. De cijfers der laatste jaren geven bijna 5 maal zoo groote bedragen aan. Hiermede neemt Nederland, wat zijn invoer aangaat, de vierde, en wat zijn uit voer betreft, de vijfde plaats onder de mogend heden in, terwijl liet volgens het aantal inwo- ners een van de laatste genoemd zou moeten worden. Deze uitkomst dankt Nederland niet het uiinste aan zijn besliste vrijhandelspolitiek, die het in in alle oeconomische toestanden ge- trouw handhaafde, niettegenstaande bijna alle aangrenzende staten tot het beschermende stel- sel overgingen. Steunende op een voortreffelijk bestuur in het moederland en in de kolonien, kan Nederland zijn politiek onpartijdig en recht- vaardig langs de tot dusver gevolgde banen voortzetten, zonder te moeten vreezen in een conflict van belangen gemoeid te worden, dat nu en dan tusschen groote mogendheden pleegt uit te breken. Het Nederlandsche volk, dat door een met heldenmoed gevoerden jarenlangen vrijheids- oorlog, de bewondering van de beschaafde wereld nog op den huidigen dag, na eeuwen, opwekt behoeft zijn zelfstandigheid niet onder curateele te stellen het voelt zich krachtig genoeg de eigen haard zelf te beschermen. Wenken aan gem,eenteraadsleden. In een buitenlandseh blad vonden wij de de volgende ontboezeming Wilt gij als gemeenteraadslid populair worden en zitting houden zoolang het u lust, maak u dan nooit in den raad warm over vage alge- meene belangen, als daar zijnverbetering van den gezondheidstoestand, verhefling der volks- huisvesting, bevordering van het onderwijs, aanmoediging van kunst of wetenschap enz. Denk veeleer steeds aan de begeerten en wen- schen van bijzondere categorien van burgers. Eenige voorbeelden ter verduideiijking Pleit niet voor een openbaar slachthuis, als de slagers daartegen bezwaar hebben. Komt liever op voor de belangen van deze aanzien- lijke groep van op zware lasten zittende mede- burgers. Stemt nooit voor een melk-verordening, zoo lang de melkverkoopers die als lastig beschou- wen. Wijst liever met nadruk erop, dat het niet aangaat, het toch reeds moeilijk bestaan van deze buitendien reeds sterk gedrukte nering- doenden nog te verzwaren. Bevordekt nooit de onbewoonbaarverklaring. Houdt desnoods eens een mooien toost over woningtoestanden in het algemeen. Doch out- neemt niet door een harden maatregel aan den kleinen burger zijne zuur verdiende spaarpen- ningen. Laat u niet in met hygiensche inrichting van schoolgebouwen, met schoolbaden en der- gelijke fraai'igheden, die aan de burgerij veel geld kosten, zonder dat iemand er voordeel van heeft. Als de gemeente-finan cien het toe- laten, spreekt dan liever op zijn tijd een woord voor de verhooging van de traktementen der onderwijzers. Ziedaar slechts eenige voorbeelden. Bedenkt over het algemeen, dat „het publiek het ondankbaarste wezen is dat er bestaat. Voor bevordering van algemeene belangen is geen sterveling in de gemeente u dankbaar. Daarentegen zullen de slagers, de melkboeren, de huisjesbouwers en huisjesmelkers u niet vergeten, als de dag der verkiezing komt. Houdt hen te vriend, en gij kunt als raadslid oud worden. Tot zoover de buitenlandsche raadgever. Zijn satire is misschien wat overdreven. Doch dat zijn ontboezeming grond van waarheid bevat, hebben wij ook in Nederland wel eens waar- genomen. RECHTSZAKEH. Arrondissements-rechtbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 10 Mei de volgende vonnissen uitgesproken L. v. C., oud 22 jaar, jacbtopziener te Axel, is wegens overtreding der Jachtwet veroordeeld tot 2 X 5 boete, subsidiair 2 X 3 dagen hechtenis. A. S., oud 26 jaar, voerman te Axel, is wegens overtreding van het reglement op de wegen en voetpaden veroordeeld tot f 5 boete of 5 dagen hechtenis. C. d. P., oud 18 jaar, landmansknecht te Axel, is wegens wederspanuigheid veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf. Bij bevelschrift der bovengenoemde recht- bank is naar de openbare terechtzitting dier rechtbank verwezen A. Th., oud 46 j., timmerman, geboren te Zuiddorpe, laatst wonende te Berchem (Belgie), gedetineerd te Middelburg, ter zake dat hij te St. Jansteen als timmerman gewoond hebbende en failliet verklaard zijnde, verschillende goederen tot zijn faillieten boedel behoorende, heeft verduisterd. Aan den beklaagde is Mr. J. A. de Wilde, advocaat te Goes, ambtshalve als verdediger toegevoegd. Te Zutphen is de 15jarige timmermans- knecht J. B. ter Horst Woensdagmortien in een in aanbouw zijnd huis op de Nieuwstad alhier van de derde verdieping, ongeveer twaalf meter hoog, gevallen. Ernstig verwond is hi] per brancard naar het ziekenhuis vervoerd. Dinsdagmiddag zijn in de Heistraat onder Oosterhout (N.-Br.) twee boerenstellingen afge- brand, waardoor vier gezinnen dakloos zijn. Een paard met veulen en eenige koeien kwamen in de vlammen om. Oorzaak onbekend. De schade is slechts gedeeltelijk door assurantie gedekt. Dinsdagavond is in de Rosestraat te Fijenoord een 7jarig knaapje, P. A. Vos ge naamd, gesprongen op de treeplank van destoom- tram R.T.M. komende van Hellevoetsluis. Hij viel er af en vier tramwagens gingen hem over het onderlijf, zoodat het knaapje in twee stukken werd gereden en de dood bijna onmiddellijk intrad. Dank je welDat zoo wel de eerlijk- heid als de dankbaarheid de wereld nog niet uit zijn, werd Dinsdag opnieuw be wezen. Op aanwijzing van een machinist vond een conduc- teur, op een der perrons tusschen Leiden Arnhem, eene portefeuille inhoudende 1000 aan bankpapier. Het gelukte den eigenaar op te sporen, aan wien het vermiste werd ter hand gesteld. ,/Dank-je-welzei ons boertje en hij stak de portefeuille, na zich overtuigd te hebben, dat de inhoud ongeschonden was, in zijn zak en ging heen. Maar zijn dankbaarheid liet hem geen rust hij voelde behoefte deze te uiten in den vorm van een stoifelijk blijk. Op een volgend station verliet hij den trein, zocht den conducteur op, en biedt hem met glunder lachjeeen dubbeltje. Te Erm (Dr.) had een vreeseliik ongeluk plaats. Een 2jarig dochtertje van den land bouwer Renting was ongemerkt onder de loco- motief der stoomtram gekropen, met het onge- lukkig gevolg, dat, toen de machine in bewe- ging werd gebracht, de kleine zoodanig, werd verwond, dat zij levenloos te voorschijn werd gehaald. Dinsdagnacht werden door de stakers in de bouwbedrijven te 's Heerenberg bij de daar wonende niet-stakers de ruiten geteerd Gevolg van werkstaking Een landbouwer in het Oldambt van i voet en wat duimen zit geheel zonder werkkracht. Nu is hij in 't bezit van een geit, die natuur- lijk gemolken moet worden. Yoor een persoon van zulk een lengte gaat een geit melken bezwaarlijk. Zelfs toen hij op de knieen ging liggen, ging het niet. Goede raad was duur en na gewikt en gewogen neemt hij de geit mee naar huis, plaatst haar op tafel, neemt zelf een stoel en aldus wordt het kunststuk volvoerd. Het spreekwoord is niet vergeefswie zich niet weet te redden is niet waard, dat hij armoe lijdt De 18jarige slagersknecht v. L. te Gouda bracht Dinsdagavond voor zijn patroou per fiets nog eenige vleeschwaren naar buiten de stad. Hij kwam echter niet op tijd terug en bij onderzoek vond men Woensdagnacht zijn lijk in een sloot nabij het Reeuwijksche sluisje. In het donker was hij van den smallen, eenzamen weg in 't water gereden. Men schrijft aan de Ass. Ct. 'tis nu ongeveer 10 jaar reeds geleden, dat te Groningen een agent van politie 4e kl., A. van Vliet, is verdronken. En thans moet er licht komen in deze nog steeds duistere zaak. 'n Weduwe, mej. S. vroeger te Groningen, laatst in Duitschland, kwam Maandag te Win- schoten en deed zeer gewichtige mededeelingen. Direct kwam de hoofdinspecteur van politie te Groningen over en deze leidt thans met den inspecfeur van politie te Winschoten het onder zoek. Als dader moet worden genoemd een kastelein, thans nog te Groningen woonachtig. Omstreeks 8 uur viel Dinsdagavond van het perceel 91 in de Reguliersdwarsstraat dicht- bij de Yijzelstraat te Amsterdam een stuk van de nokversiering op straat. Gelukkig waren er in de anders nog al drukke straat maar weinig voorbijgangers, zoodat niemand door de naar beneden vallende steenen en puin gewond werd. De materieele schade was ook niet groot. De brandweer, die dadelijk gewaarschnwd was onderzocht met een hooge Magirus-ladder den gevel en bevestigde de o.vergebleven stukken stevig met een lus. Vanochtend zouden deze naar den grond worden gehaald. Het tramverkeer van lijn 4 n.l. de terug- komende wagens van den Dam ondervond geeii vertraging daar deze door de Utrechtsche straat reden over het spoor van lijn 5. De vermoedelijke oorzaak is het doorroesten der muurankers. Het perceel, dat naar schatting ongeveer 16 a 20 meter hoog is, is minstens een paar honderd jaar oud. Toen de landbouwer Brongers, wonende aan de Pruisische grenzen, Maandagmiddag van zijn werk op het land huiswaarts keerde, vond hij zijn dienstbode, welke alleen was thuis gebleven, badende in haar bloed. Eerst dacht men aan een misdaad. Het bleek echter dat het arme meisje bij het snijden van veevoeder zich met de machine drie vingers had afge- sneden der linkerhand. Ze was toen in onmacbt gevallen en had intusschen zooveel bloed ver- loren, dat ze in bedenkelijke toestand naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. Cis den Doove. Men schrijft Cis den doove is dood lndien ik u zeg, dat Cis den doove niemand anders is dan Fran- ciscus van der Lee, gepensioneerd werkman eener margarinefabriek, die eergisteren op den leeftijd van 75 jaar in het dorpje Lithoyen aan de Maas in Noord-Brabant overleed, dan zult gij mij vragen, wat is er dat u aanleiding geeft dat doodsbericht aan een courant op te zenden. Welnu, diezelfde oude werkman, die sedert jaren tot de geachte ingezetenen van boven- genoemd dorp beboorde, was eens, ruim veertig jaar* geleden, de held van de geheele streek, het Noord-Oosten van de provincie Noord- Brabant tusschen Den Bosch en Ravesteijn. Een held van de heide en het veld, een held als Rinaldo Rinaldini, de groote rooverhoofd- man, met dit verschil, dat hij niet roofde of moordde, maar dat hij, evenals de Italiaansche held der bergen, in voortdurenden strijd leefde met politie en marechaussee, die hem overal vervolgden, maar hem nooit konden te pakken krijgen. Cis den doove was een geweldig jager, maar een jager zonder acte, een strooper, wiens liefde voor het veld en de jacht veel grooter waren dan zijn eerbied voor de wet. Herhaaldelijk bekeurd, weigerde hij zijn straf te ondergaan en ontvlood hij de dienaren der gerechtigheid. Twintigmaal stond hij op het punt te worden gevangen genomen, maar evenveel keeren wist hij te ontsnappen. In een hut van leem en stroo verrast, liep hij door den dunnen wand van het gebouwtje heen en ontkwam in een boerenwoning door marechaussee's te paard omsingeld, kroop hij door een hondengat tus schen de pooten van een paard door en ontsnapte. Voor de oogen der veldwachters, die hem op de hielen zaten, sprong hij in de Maas en wist hij zich door over de rivier te zwemmen te redden. Weken en weken maakte de politie vergeefs jacht op Cis en de roem zijner heldendaden steeg hooger en hooger. De boeren gaven hem te eten, verleenden hem hulp, verborgen hem in hunne woningen en brachten door valsche inlichtingen de politie van het rechte spoor. Cis was niet te snappen. Maar op zijn zwerftochten op de heide ont- moette hij eens een schoon herdersmeisje, dat, evenals eertijds Desdemona, onder de bekoring van het relaas zijner daden, die zij onopgesmukt uit des helden eigen mond opving, hem in haar butje op de heide onderkomen schonk en liefde. En toen de politie herhaaldelijk zijn sporen terugvond in de buurt van de herdershut werd hij eindelijk in de woning zijner geliefde in den slaap gepakt eri naar den Bosch ge- transporteerd. Nog leeft de faam van zijn heldendaden in het land voort, nog spelen de kinderen yCis den doove" en ontrukt de krachtigste onder hen zich aan zijn speelkameraden, die met bouten sabels de rol van marechaussee vervullen. Vtt<tt31ltMtW0WMMmNMl «»ii

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1