A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaa AANBESTEDING. een Paar&enmarkt No, 4989. Zaterdag 4 Mei 1907, aanbesteed: MARKT Binnenland. Gemengde berichten. 47e Jaargansj. EBBSTE BLJLID. het uitvoeren van eenige buitengewone werken aan densteigerte Walsoorden. t e AXEL. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. slag ABONNEMENT Neuzen 1,Franco per postVoor f 1,40. Voor Amerika f 1,3272 en voor „„e_ Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- Postdirecteuren en Brievenbushouders. Per drie tnaanden binnen Ter Nederland f 1,10. Voor Belgie het laars, Telefoon No. 2 5. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag^der uitgave. Namens Gedeputeerde Staten van Z e e 1 a n d zal op Oonderciag 30 Rfiei 1907, des voormiddags te 11 uur, in de Abdij worden De aanbesteding zal bij e n k e 1 e i n s c h r ij- r i n g gesehieden overeenkomstig het bestek. Het bestek ligt ter lezing ter Provinciale griffie van Zeeland te Middelburg, den Hoofdingenieur van den Provincialen waterstaat te Middelburg en bij den In- genieur van den Provineialen waterstaat te N e u z e n. Het is ter Provinciale griffie verkrijgbaar met teekeningen voor f 1,00 en zonder teeke- mingen voor f 0,40, zoolang de voorraad strekt. De aan wij zing zal plaats hebben op Zaterdag 18 Mei 1907 des middags 12 uur. De inschrijvings-biljetten kunnen tot 11 uur voormiddags van den dag der besteding inge- leverd worden. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Hoofdingenieur en den Ingenieur voornoemd. Middelburg, 27 April 1907. Gedeputeerde Staten voornoemd, DIJCKMEESTER, Voorzitter. KRUSEMAN, Griffier. VAN Burgemeester en maken bij dezen den Wethouders van AXEL bekend, dat op VrSjdssg, 10 IViei aanstaande, worden gehouden, aanvang nemende des zal voormiddags ten tien lire. Axel, den 3 April 1907. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. J. OGGEL, Burgemeester. J. A. VAN VESSEM, Secretaris. Te 's Gravenhage is Woensdag van wege de ffNederlandsche vereeniging tot bevordering van Zondagsrust" het tweede nationaal congres voor Zondagsrust gehouden. Het werd geopend door den voorzitter, prof. Dr. S. D. van Veen uit Utrecht, met eene rede, die door het talrijke gehoor met groote aandacht werd gevolgd en aan het einde zeer toegejuicht. De opening van het congres werd bijgewoond door den Kamerheer graa* Van Stirum namens de Koningin-Moeder, de Minister van Justitie, Marine, Waterstaat en Landbouw en door den burgemeester der residentie. Onder applaus werd medegedeeld dat de Koningin den overste van het 7e reg. inf. te Amsterdam H. Meijboom, penningmeester der TER NEUZEN, 3 Mei 1907. van en en Vereeniging, heeft benoemd tot officier in de Oranje Nassau orde. De eerste spreker, Dr. Laurillard, bepleitte Zondagsrust in het belang van het volksleven Mr. J. Patijn bepleitte het verbod van Zondags- arbeid bij de strafwet, met bewegingsvrijheid voor de gemeenten en met maatregelen tegen het misbruik van den Zondag als vermaakdag. De Konirigin heett gehandhaafd het besluit Gedeputeerde Staten van Zeeland tot af- wyziug van het verzoek om vrijstelling van den militiedienst van H. M. Willemsen, loteling uit Oostburg. De Nederlandsche afdeeling der ,/Neder- landsch-Belgische Commissie voor het bestu- deeren van economische vraagstukken, die de belangen der beide landen raken", heeft zich in een Dinsdag te's Hage gehouden vergadering geconstitueerd. Eerste voorzitter is de heer Mr. Th. Heems- kerk. In het comitd heeft o. a. zitting de heer K. J. A. G. baron Collot d'Escury te Hontenisse. Bij Kon. besluit is benoemd tot ontvanger der invoerrechten en accijnzen te Leiden, de heer N. Glinderman, vroeger te Oostburg. De akte-examens te Middelburg zijn Dins dag geeindigd. In het geheel werden geexami- «eerd33 vrouwelijkeen 52 mannelijkecandidaten, waarvan er resp. 24 en 40 zijn geslaagd. Voor de nuttige handwerken werden 2 dames geexa- mineerd, waarvan er 1 slaagde en voor de vrije- en orde-oeieningen der gymnastiek 7 vrouwelijke 7 mannelijke candidaten, waarvan resp. 6 5 zijn geslaagd. Blijkens den staat van de door den storm- vloed van 12 Maart 1906 aan de polders of waterschappen veroorzaakte schade en van de kosten van herstel, is, behoudens enkele nog uit te voeren werken waarvan de kosten nog niet zijn op te geven, het totaal bedrag der kosten voor de provincie Zeeland 2.244,657,23. Het totaal der kosten voor Zeeuwsch-Vlaanderen bedraagt 542,490. De eerste berichten omtrent- den toestand van den polder Baarland, na de binnenzijdsche afschuiving in den dijk, schijnen zeer overdreven te zijn geweest. De afschuiving kwam voor op dezelfde plaats als een gelijke afschuiving in het jaar 1906 den 12den Maart. Verschillende autoriteiten, o.m. de heer Bekaar, hoofdingenieur-directeur van 's Rijks- waterstaat in Zeeland kwamen op het terrein. Men was daar reeds geruimen tijd werkzaam aan het verhoogen en verzwaren van den dijk en klaarblijkelijk is de ondergrond niet bestand geweest tegen den grooteren last, veroorzaakt door die verzwaring. Met groote kracht is het onderste deel van den dijk door de drukking van boven weggeperst. Eene sloot, eenige meters achter den dijk gelegen, werd door de massa grond geheel gedempt. •Het door de verzakkiug ontstane gat lag nog boven h«t hoogwaterpeil. Direct gevaar is niet ontstaan, doch de toe- stand zou ernstiger geweest zijn, indien het weder minder gunstig ware geweest. Evenwel was de toestand van dien aard, dat onmiddellijke voorziening dringend uoodig was en daar men nog bezig was met de werken der dijksverbetering, was werkvolk en materiaal dadelijk voldoende bij de hand. Een vijftigtal mannen werden dadelijk aan het werk gezet om het gat te dichten. De weggezakte grond werd weder naar boven gewerktmet kipkarren werd uit de nabijheid andere grond aangevoerd. In den namiddag met hoogwater was men er reeds in geslaagd de buitenzijde van den dijk weer bijna tot de gewone hoogte op te werken. Het gerucht dat de dijk was ingezakt ver- spreidde zich spoedig ook in andere gemeen ten, waarbij zooals gewoonlijk in zulke gevallen, het gebeurde overdreven werd voorgesteld. Men wist zelfs te vertellen dat's middags bij hoogwater het land zonder twijfel zou onder- loopen en honderden trokken naar de plaats van het onheil. Borssele. Tn 't begin dezer week is alhier eene koe, grazende op klavers, gebarsten. Dit voorval wekte algemeene bevreemding daar zich niemand kan herinneren dat eene koe in 't voorjaar aan het eten van klavers is bezweken. Den eigenaar ,trof een gevoelige slag. Het was een zijner beste koeien. Bij een landbouwer in den Ouden Kraaijert, gemeente 's Heer Arendskerke, is een zonder- linge geit geboren. Het dier had de twee oogen onmiddellijk naast elkander in t midden van den kop staan, zijn bovenlip had den vorm van een rattensnuit, terwijl de kin gansch naar boven was gekruld zijn tong was langer dan van een gewone geit, ovengens was zijn lichaam normaal. Ons geitje had veel bekijks, jammer dat men het niet in het leven kon houden, anders had het om zijn curiositeit veel waarde gehad. Voor de Haagsche rechtbank hebben zich 9 bootwerkers te verantwoorden gehad wegens diefstal van een kolfer, atkomstig van de ^Berlin" en 21 Februari drijvende gevonden in den Nieuwen Waterweg. Na den koffer te hebben opgevischt, hadden de beklaagden dien naar een loods onder de gemeente Naaldwijk vervoerd, hem aldaar ge opend en //omgestaan" om den inhoud, zoodat elk hunuer een of meer stukken kreeg (hoofd- zakelijk kleedingstukken). Zij beweerden aanvankelijk hun misdrijf niet als zoo ernstig te hebben beschouwd. Veel was er niet te deelen geweestDe een had bij v. een hoogen hoed gekregen, een ander een collectie staande boorden enz. De eisch was 14 dagen gevangenisstraf. De verdediger wees op het vlekkeloos ver- leden van de beklaagden en op de geringe waarde van het door zeewater bedorven goed. Hij vroeg het opleggen eener geldboete, opdat niet negen gezinnen van hun steun beroofd worden. Een gevangene te Bergen, die drie jaar moest zitten, wist in den muur zijner eel een opening te boren, waar hij door kon. Hij kroop er inderdaad doorheen, maar brak bij het neer- komen zijn been. Een paar uur later vond men hem kermend in het struikgewas van een klein park bij de gevangenis. Ter gelegenheid van 'n kermesse d'dte, die dezer dagen te Breda gehouden wordt, zouden o. a. een viertal haantjes, ten gerieve van 't publiek, zich meten in de kraaikunst. Talrijke kraailiefhebbers waren gekomen om te hooren wie als overwinnaar uit den strijd zou treden. Met horloge, potlood en papier zat de jury gereed om het resultaat met angst- vallige juistheid vast te stellen. Doch de haantjes hadden eenparig besloten voor deze gelegenheid bun bek te houden, en alle bewaarden n diep stilzwijgen, zoodat dit schitterend nummer van 't programma helaas mislukt is. Dronken tegen wil en dank. Men meldt aan de Tel. als historisch In een der dorpen op de Veluwe werd dezer dagen een man door de politie geverbaliseerd wegens openbare dronkenschap. Hij beweerde evenwel niet dronken te zjjn, doch een kwaal te hebben, waarvoor hem zelfs het gebruik van sterken drank ver- boden was. De veldwachter had hem echter bij maneschijn langs de straat zien zwieren en geloofde dus niet aan deze praatjes. Eenige dagen later stond in het plaatselijk blad een ingezonden stuk, van de hand van den geverbaliseerde, waarin deze zijn nood klaagde over de begane vergissing en zich in de oogen van het publiek reehtvaardigde, waaronder zijn geneesheer een attest stelde, dat de man inder daad een ziekte had, die vooral bij avond, een waggelenden gang veroorzaakte. Het proces-verbaal werd dan ook ingetrokken. Te Laarne kwam een zekere V. de Wilde naar de herberg van Aug. Coolens, om een van de bezoekers aan te vallen. De herbergier wilde hem echter niet binnenlaten, waarop De Wilde zijn mes trok en Coolens acht geweldige steken toebracht, zoodat hij weldra in een bloedplas op den grond zonk. Er bestaat bijna geen hoop hem in het leven te behouden. De gendarmen van Wetteren hebben De Wilde aangehouden en naar de gevangenis te Dender- monde overgebracht. Hij had nog maar eenige weken de gevangenis verlaten, waar hij iO maanden gezeten had voor messteken, toege- jracht aan den bovenbedoelden bezoeker die hij nu weer te lijf wilde. Hij is ongetrouwd. Coolens is gehuwd en vader van 5 minderjarige kinderen. Een zonderling. Op het eiland Elba is een rijk en adellijk Florentijn, Alexander Melani, overleden, die eenige jaren geleden zijn familie verliet om op dat eiland een kluize- naarsleven te gaan leiden hij had n.l. eens gedroomd, dat de Maagd van Pompeji hem dit offer vroeg. De ongeiukkige, die tijdens zijn eenzaam leven volslagen krankzinnig geworden as, heeft zijn geheele vermogen, meer dan een millioen gulden, aan eea boer vermaakt, die zijn eenig gezelschap in zijn afzondering geweest is. Deze moest in rail daarvoor zijn stoffelijk overschot aan den voet van het heilig- dom Pompeji doen begraven. De familie Melani zal trachten dit testament onwettig verklaard te krijgen. Door een ontploffing van den ketel van de locomotief van een goederentrein te Ofallon in Missouri, werd een conducteur zwaar gewond, terwijl drie remmers op de plaats zelve gedood werden. Ondanks zijn verwondingen liep de conducteur die Dessert heet, een vierhonderd meter de spoorbaan op om den naderenden passagierstrein tijdig tot staan te brengen door het zwaaien van zijn vlag. Driemaal kwam de man, die veel bloed verloor, te vallen, doch telkens stond hij, met verzameling van alle krachten, weer op tot hij zijn doel bereikt had. Toen zonk hij ineen en werd stervend opgenomen. Voor enkele dagen verongelukte nabij het Deensche eiland Anholt de Zweedsche schoener Betty" met man en muis, naar de bevolking meende, die in den nacht getuige was van de ramp, maar den ongelukkigen geen hulp kon bieden. Wie schetst echter hun verbazing, toen zij enkele uren na zonsopgang een geheel ge- kleed man zwemmende op de kust zagen aan- houden, die, den sterken stroom en de hooge zeeen ten spijt, veilig aan land kwam en als eenig overgeblevene van de bemanning der Betty" acht voile uren in het water had door- gebracht. Een jurylid met vuile handen. Maan- dag moest de jury beeedigd worden in »St. Pancras Coroner's Court" te Londen en reeds was de plechtigheid aangevangen, toen de rech- ter die de juryleden moest beeedigen, plotseling ontdekte, dat een der gezworenen in spe niet al te frissche handen had, terwijl 's mans ge- laat hem ook niet al te zindelijk leek. Nu kan men heed wel zijn plichten als jurylid naar recht en billijkheid waarnemen ook al kent men de heerlijke uitwerking van veelvuldig water- en zeepgebruik slechts heel uit de verte of van hooren zeggen, doch reehter Schroder dacht daar anders over, meende althans, dat men er ook aan den buitenkant niet onfrisch moet uit- zien en tracteerde dezen ,/Piet de Smeerpoets" op een geduchten uitbrander. En hij stelde zich niet tevreden met 's mans verontschuldi- gingen, maar deed als practisch mensch on middellijk een bak water brengen en een flink stuk zeep om den onfrisschen broeder gelegen heid te geven zich naar behooren te poetsen, voor welke nuttige bezigheid de plechtigheid voor een minuut of wat verdaagd werd. DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 4 Mei Zondag 5 Maandag 6 Dinsdag 7 Woensdag 3 u Donderdag 9 n Vrijdag 10 6.10 7.21 8.47 10.12 11.21 0.33 m Dit blad versebijnt Vfanmlas-. Woensdag- en Vrijdagavonrt, ni«seir.onder«t op Feestdagen, bij de Firma J. K tt tf tf i/

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1