A I g e m e e n Nieuws- en Adverteotisblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. DEAK'KWET. No. 4988. Donderdag 2 Mei 1907. 47e .Jaargang. BEKEfiDiAK! N.G. Het geheim van het Bosch. BEKENDMAKING. TOl5rSS.MJZ.1" aaiskondlglDgen van m proviBcialen sioom- bootdlenst op de Wester-Scheme, lip Wal- zoorden-flaasweert mo 1 Mei 1907 tot nadere a Buitenland. Gemengde berichten. BEBSXB E 0 IL L E T 0 N. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: oor Nederland f 1,10. Yoor Belgie' f 1,40. Yoor Amerika f l,321/j en voor het overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zicli bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der^uitgave ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Vrij bewerkt door AMO. Zonder verder een woord te wisselen, werd de terugtocht ondernomen en volbracht. Miele, die waarschijulijk inzag, dat verzet, zijn zaak slechts erger zou maken, volgde goedwillig den rechter, die vooropging. De beambte liep naast den boschwachter en Vliebig kwam achteraan. Aan den ingang der stad verzocht Miele, dat men hem de boeien zou afnemen, om geen opzien te wekken. Maar toen de rechter dit verzoek niet kon inwilligen, schikte bij zich in zijn lot en met diep gebogen boofd stapte hij met de anderen naar het rechtsgebouw. Zij kwamen slechts weinig menschen tegen, en deze schonken niet veel aandacht aan de kleine groep. Nadat Miele opgeborgen was, wilde Vliebig •ok heengaan. De rechter hield de hand vaa den candidaat een poos in de zijne, yoor hij een woord uitbracht. Eindelijk zei hij zacht z/Welken dienst ge mij vandaag hebt be- wezen, kunt ge nauwelijks beseffen. Ik ben u dankbaar daarvoor. Mocht ge me eens willen vereeren met een bezoek, dan zal mij dat veel genoegen doen. En nugoeden nacht, mijnheer Nog eenmaal drnkte de anders zoo trotsche man de hand van den candidaat en verdween in het portaal. Thuis gekomen, vond Yliebig zijn hospita reeds op hem wachtende. De Russische Doema heeft Maandag met ge- sloten deuren vergaderd. Behandeld werd het wetsontwerp ter bepaling van de lichting 1907. Het ging er heftig naar toe. De Minister van Oorlog verklaarde, dat hij de lichting zou oproepen volgens art. 119 der Grondwet, indien de Doema het regeeringsvoorstel verwierp. Daarop ontstond een belsch lawaai. De kadet Hessen maande de ledeu aan de orde te bewaren en niet op de woorden van den Minister te letten. Toeh kwam bet telkens tot luidruchtige voor- vallen. De soeiaal-demokraat Soerabof betoogde dat het leger niet tegen een buitenlandschen vijand opgewassen is, zoolang het autokratisehe stelsel bestaat en het leger voor politiediensten gebezigd wordt. Het kabaal'werd hierop zoo oorverdoovend, doordat de rechtsche leden van woede bijna huilden en met hun vuisten op de lessenaars beukten, dat Golowin de zitting maar sloot. Vandaag zon het voorstel verder behandeld worden. De commissie, ter onderzoeking van dit ont- werp benoemd, heeft ingezien, dat op het oogenblik niets anders te bereiken is en heett noodgedrongen het voorstel aangenomen met 4 tegen 2 stemmen. Evenwel is men minder gerust op het lot der wet in de Doema. De soeiaal-revolutionairen, de sociaal-demo- /Mijnheer, juffrouw Dora Lengler is hier geweestzij bracht uwen stok //Mijn stok Hoe kwam juffrouw Dora daaraan z/Zij vertelde, dat zjj dien op den weg naar Tannenrode had gevonden. Zeker had ge ver- geten den stok mede te nemen". z/lk kom zoo juist van de plek, waar ik er naar gezocht heb. Is het al lang geleden, dat de juffrouw hier was z/Nu een poosje is het wel geleden, zij wilde nog naar de pastorie". Den volgenden morgen werd de boschwachter voor den rechter gebracht. Op het gelaat van den man was duidelijk te zien, dat berouw en wroeging hem een slapeloozen nacht hadden bezorgd. z/Wel, Miele", sprak de rechter, //welke be- kentenis heb je mij te doen De gevonden brieveutasch lag open op de tafel en daarnaast lag het papier, waarop Miele had aangeteekend, hoeveel geld hij er uitgenomen had en waarvoor hij het had gebruikt. Ontkennen kon hem niet meer baten dat wist hij, want hij had zich gisteravond reeds verraden toen hij den candidaat te lijf was gegaan, en bovendien had hij zijn aanteeke- ningen gemaakt op den briefomslag, waarop de burgemeester van Coldewitz eigenhandig zijn adres had gpschreven. Miele wierp een schuwen blik naar de tafel en zei toen op Vasten toon z/Ik wil alles bekennen, mijnheer z/Je bekent dus, dat je deze brieventasch met vijf duizend mark uit de kamer van den hout- vester Lengler heht ontvreemd is kans, dat deze laatsten tegen stemmen, wegens I het gister gemelde geschil met de kadetten. i De minderteid der Volkspartij de ontwik- j kelden -is ook tegen de wet, doch de boeren- afgevaardigden dier partij zijn voor aanneming. 1 Zooals men weet telt de Doema 501 leden. Wanneer de Polen en Volkspartij, beide par- tijen in haar geheel tegenstemmen, bestaat er kans op verwerping. We gelooven echter niet, dat dit zal gebeuren. Een later bericht meldt, dat de volkspartij wel tegen zal stemmen. De Polen hadden zich toen nog niet uitgesproken. Dat de kadetten voor stemmen, licht wel voornamelijk hier aan dat zij beangst zijn voor het //omvallen der Doema. De //Matin" drukt eenige interviews af met eenige Duitsche staatslieden over het Drievoudig verbond. Een staatsman zeide, dat het geval van een oorlog tusschen Duitschland en Engeland in de driebondsverdragen niet is voorzien. Het Drie voudig verbond is aileen een daad van verweer ten gnnste van Duitschland tegen Frankrjjk, welke middellijk de onschendbaarheid van Italie s grondgebied moest waarborgen. Had I rankrijk a'leen Duitschland aangevallen, dan had Italie niet behoeven tusschenbeide te kornen. Dit behoefde het slechts te doen wanneer Frankrijk zou worden geholpen door een andere mogend- heid. Toen onder di Rudini het Drievoudig verbond werd hernieuwd, had Italie een mondeling voor- behoud gemaakt betreffende een conflict met Engeland, welk voorbekoud door Duitschland werd aangenomen en nog van kracht is. De traktaten van het Drievoudig verbond zijn onveranderd gebleven doch er zijn wel proto- kollen bijgekomen, zooals het protokol, be treffende Engeland's mogelrjke toelating tot het verbond. Dit protokol is echter niet noodig geweest. TER NEUZEN, 1 Mei 1907. De Midd. Ct. vermeldde dat het thans zoo goed als zeker is, dat onze provincie in den ,/Ja". ,/Hoe ben je tot die daad gekomen ,/Ik had schulden, en toen ik het geld zag, raakte mijn hoofd op hoi. //Neem het, dan krijg je rust", zei een stem in mijn binnenste. Ik nam het, en toen het te laat was, begreep ik eerst goed, wat ik had gedaan. Ik had me nog kunnen redden door een openhartige be- kentenis, maar daar was ik te lalhartig voor. //Daarvoor, jamaar niet om een man met ongescbonden, eerlijken naam in den dood te drij.ven," riep de rechter hem toe. //Mensch, heb je dan geen geweten Je hebt zelt een huisgezin was je dan zoo verblind, dat je er niet aan dacht, welke ongelukken daaruit moesten volgen *Op dat oogenblik dacht ik er niet aan. Maar wat hadden die te beduiden in vergelijking met hetgeen ik heb geleden-! Het spook liet mij geen seconde met rust, overal ging het met mij mee en als ik soms een poosje met rust was gelaten, dan klopte het mij op den schouder of tegen het voorhoofd, en riep het: //Moor- denaar Moordenaar z/Dat was je geweten dat ontwaakte. En toch heb je het drie jaar uitgehouden en je zoudt nu niet hier staan, als wij die brieven tasch niet hadden gevonden." ffHoe meer de tijd verliep, hoe minder ik het kon doen", zei Miele, die nu over het ge- heele lichaam beefde. //Ach, mijnheer, mijn arme vrouw, mijn arme kinderenEn hij barstte in tranen uit en bedekte het gelaat met de handen. De rechter liet hem een poos begaan, en zei toen wat milder van toon ffHoudt je bedaard, man en vertel me eens, aanstaanden nazomer een vorstelijk bezoek wacht. H. M. de Koningin zou het voornemen hebben te kennen gegeven om, onvoorziene omstandig- heden daargelaten, met Z. K. H. Prins Hendrik op nader te bepalen dagen in September Zeeland te bezoeken. Dit bezoek zal vermoedelijk drie dagen duren en het plan bestaat dat het vorstelijk echtpaar dit van uit Middelburg tot Vlissingen en ook tot Schouwen wellicht ook Goes en tot Zeeuwsch-Vlaanderen zal uitstrekken. Nadere regelingen zouden later gemaakt worden. Daar reeds zoo menigmaal geruchten omtrent een Koninklijk bezoek aan Zeeland liepen, wat dan later bleek onjuist te zijn geweest, hebben we bij gewoonlijk goed ingelichte zijde ge'infor- meerd, waarop ons werd medegedeeld dat het bericht omtrent het voornemen van H. M. juist is. Meer was daarvan echter niet bekend. Naar we vernemen is ZExcellentie de Commissaris der Koningin in Zeeland voornemens de voigende week Maandag en Dinsdag ver- schillende gemeenten in Oostelijk Zeeuwsch- Vlaanderen te bezoeken. Dinsdagnamiddag wordt o.m. een bezoek ge bracht aan Ter Neuzen, nadat achtereenvolgens bezocht zijn de gemeenten Stoppeldijk, Bosch- kapelle, St. Jansteen, Olinge, Hulst, Koewacht, Axel en Zaamslag. Naar we vernemen is de toestand van het jl. Zaterdag zoo noodlottig verbrandde 4jarig meisje alhier, naar omstandigheden rede- lijk. Gisteren is het kind ter verdere verpleging naar het ziekenbuis overgebracbt. De kantonrechter te Oostburg heeft niet minder dan 20 personen veroordeeld wegens overtreding der motorwet tot geldboete van 0,50 tot 2, subs. 1 tot 2 dagen hech- tenis. Maandagavond omstreeks 61/3 uur moest. de houtkoopersknecht G. R., oud 50 jaren, te Nijmegen eene partij hout brengen op de in de Nieuwe Haven liggende gemeente-zwemin- richting en had bij die gelegenheid het ongeluk hoe je het geld machtig bent geworden." Het duurde een poos, voordat Miele spreken kon. Toen verhaalde hij ,/Ik kwam toevallig door het bosch naar de koutvesterswoning, wierp een blik in de kamer van mijnheer Lengler. en zag, dat hij een aan- tal bankbiljetten en eenig goudgeld telde, alles in een brieventasch stopte en daarna in een kast legde. Hij liet den sleutel in het slot steken. Toen dacht ik//Had ik dat geld maarOpeens hoorde ik een vreeselijk ge- huil in den tuin achter het huis. De houtvester liep gauw naar huiten, naar de plek waar zijn prachtige patrijshond in een vossenklem was geraakthij bleef met zijn vrouw en dochter lang buiten. Ik moest on- willekeurig aan dat geld denken, en de duivel dreef mij aan. Hoe ik in huis gekomen ben en weer buiten, weet ik niet. Of ik de kast heb opengelaten of niet of men mij gezien heeftdaar weet ik niets, volstrekt niets van. Ik weet alleen, dat ik wegliep, alsof de politie mij op de hielen zat, en dat ik door angst ge- foiterd, eerst tot mijzelven kwam, toen ik aan de schuilplaats was gekomen, waar de brieven tasch gevonden is. Dien dag durfde ik mij niet meer in de houtvesterswoning laten zien. Als mijnheer Lengler den diefstal reeds had ontdektals hij verdenking op mij had Naar huis ging ik natuurlijk niet; ik was be- vreesd voor den blik mijner vrouw maar toeh was het geld reeds zooveel baas over mij, dat ik er niet aan dacht het terug te geven. Laat in den avond trof ik mijnheer Lengler in het bosch aan. Het was tamelijk donker hij kon mijn gelaat niet zien, mijn angst niet opmerken. Hij vertelde mij, dat zijn hond zoo TER SEIIZESSCHE Hit blad verscliljnt Klaiwdag-, Woensdag. en Vrijda^avond, uiigoionderd op Feesidasf) *»»J <le 1., PKa i CI VIS 11E SAMDE te Ter Seuzen. De Burgemeester var. TER NEUZEN maakt bekend, dat de beer Commissaris der Koningin in deze provincie het voornemen heeft op Dinsdag 7 Mei e. k., des na- middags omstreeks 1,25 nnr, deze gemeente te bezoeken. Ann elk, die ZijnHoogEdelGestrenge wenscht te spreken, zui daartoe de gelegenheid worden gegeven. Belangliebhenden wordt aanbevolen zich lot dat einde ttjdig ter Secretaire op eene lijst te doen irischrijven. Ter Neuzen, 29 April 1907. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. A. P. GEILL Zooals uit bovemtaande bekendmaking blijkt zal de Commissaris der Koningin onze provincie Dinsdag a. s. deze gemeente bezoeken. Ofschoon ZijnHoogEdelGestrenge den wensch te ken- nen geeft dat zijne ontvangst eenvoudig zij, noodigt ondergeteekende desnietfcemin de ingezetenen uit bij bet bezoek van deze autoriteit de nationale vlag uit te steken. Ter Neuzen, 29 April 1907. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. A. P. GEILL. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen, ingevolge artikel 37, in verband met artikel 12, le lid der Drankwet ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift om verlof tot den ver- koop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken drank van a. MARIA LOUISA VERSCHUREN, huisvrouw van ALOIJSIUS DHERT, zonder beroep, wonende te Ter Neuzen, voor het beneden voorlokaal van bet perceel plaatselijk gemerkt 21 en gelegen aan de De Feijter- straat en b. LEOPOLDUSLUDOVICUS VANHOIJE, werkman, wonende te Ter Nenzen, voor bet rechtervoorlokaal van het perceel, plaatselijk gemerkt 23 en gelegen aan de De Feijterstraat. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van het verlof scbriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 30 April 1907. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. .™™- men uitbrengende, stemmen tegen ae wet. De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt ter kennis Men weet evenwel niet hoe de 100 Volksparty- van logement-, koffie- en bierbuishouders en verdere af<,evaardioden eil de 46 Poleil stemmen. Er ondernemers van voor bet publie.k toegankelijke be- I r, atominc.™ wpcons drijven, dat vanaf heden ter secretarie der gemeente op j de gewone kantoor-nren gratis verkrijgbaar zijn Ter Neuzen, den 29 April 1907. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1