Openbare Verkooping Onroerend Goed, De Onroerenfle Goafleren, Openbare Ysrkooping. Openbare Verkooping, Beestiaal, Openbare Verkooping. BOUWLAND, Openbare Verkooping. Landbouwinspan, Openbare Verkooping. H Een WOONHUIS Een WOONHUIS, Openbare Verkooping. BEESTIAAL: Melkgereedschap MOL.ENQKRIEF Orgels. - Piano's. baishondelijke en andere Goederen, als INSTEL op Maandag 29 April 1907, VERBL1JF op Maandag 13 Mei 1907, Wegens uitscheiding van bedrijf. J. de Smidt-Pothoven, Ter Neuzen. Landbouwgereedschap Melk- en Huishoudelijk gerief. 0m uit gemeenschap te scheiden, Een kapitalen PAARDEN HOORNVEE Landbouwgereedschappen Melkgereedschappen Eenig HUISRAAD Landbouwgereedschappen ongeveer 1 gemet Klaver te velde, le klasse Instrumenten, te H O E K. De Notarissen Dregmans te Axel en Tan der Moer te Ter Neuzen, als daar- toe benoemd door de Bechtbank te JMLiddelburgzullen, krachtens het door deze den 8 April 1.1. gegeven bevel op Dinsdag 30 April 1907, des nam. 1 ure, in de herberg van Wed. Drabbe te Hoek, in het openbaar verkoopen behoorende tot de nalatenschappen van de echtelieden PIETER SCHEELE en MARTINA DE SOMEIl, op de wijze en onder de voorwaarden als reeds vroeger werd bekend gemaakt. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van CORNELIS RIEMENS, aan zjjn woonhuis te Sluiskil, Ter Neuzen, op Zaterdag den 4 Mei 1907, des namid- dags ten 3 ure, verkoopen Eene partij zindelijke 2 Linnenkasten. Pluimenbed met toa- behooren, 2 Tafels, 8 Stoelen en Zetel, 2 Kachel# met toebehooren, Spiegel, Lamp, Vloerzeil en Matten, 2 Doofpotten, Spek- ladder, Stoven, 2 Emmers, 4 aarden Potten, 2 ijzeren Potten, koperen Waterketel, 2 Koffieketels, Petroleumstel, Bank, Spekkuip, Wasch- en Sehuurgerief, Windmolen, Geeselsteen met paard, Bascule met ge wichten, Kruiwagen, Handegge, Yorken, Rieken en Schoppen, kwart Mudmaat, Ladder, enz. enz. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van PIETER J ANSEN, landbouwer, op de alsnog door hem bewoonde holstede in den Lovenpolder gemeente Hoek, op Dinsdag 14 Wlei 1907, des voormiddags 10 uur, verkoopen ej als6 kloeke Werkpaarden w waaronder 1 vosse Merrie oud 8 jaar met Veulen, 1 bruine Merrie oud 9 jaar met Veulen, 1 bruine Merrie oud 12 jaar met Veulen, 1 bruine Merrie oud 12 jaar met Veulen, 1 bruine Merrie oud 3 jaar, 1 bruine Ruin oud 2 jaar en 1 vosse Ruin oud 1 jaar. NOTA. 2 Hengsteveulens en 1 Merrieveulen worden afzonderljjk verkocht. 18 stuks Hoornvee, als 5 baat- gevende Koeien, 3 tweejarige Vaarzen (waarvan twee bekalfd), 3 eenjarige Vaarzen, 2 Pinken, 3 Kalvers, en 1 tweejarige en 1 eenjarige Springstier. I Zeug dik van Biggen, 3 Loop- varkens, 7 Biggen, 100 Hoenders en Hanen, 9 Eeuden en 2 Ganzen, 1 Hond met hok en ketting. 3 Menwagens waaronder 1 nieuwe met ijzeren assen en rongen, 1 nieuwe Storte- kar, Ohais op veeren, 2 ijzeren Waalscheploegen, Rolblok, Lepel- egge, 1 Vijfbalksegge, 1 Vierbalks-i egge en 1 kleine Zesbalksegge met ijzeren tanden, 1 Vijfbalksegge en 2 Vierbalks- eggen met houten tanden en 2 kleine Eggen, Rolslede, 2 Sleepers, 1 Fransche Zaaimachine, Windmolen, 2 Peeenmolens, Snijmolen, Geeselsteen met paard, Bascule met Gewichten, Zeeften, Graanmaat, Slijp- steen, Fornuis, Ladders, Waterbak met Goot, Mesthaken, Schoppen, Rieken, Vor- ken, Zeisen, Mestplanken, Karkussen, Lichter, Touwwerk en Paardentuig. Kaarn, Kaarnmachine, Roomtonnen, Tee- len, Emmers, Boterbak, Teeltuin, eikenhou- ten Boogkabinet, Tafels, Stoelen, Banken, Kachel. Kastklok enz. VOORTS I 600 Alutsaards, 600 groene Staken, 300 Bandroeden, 200 Poten, 400 Boonstaken, Heiningpalen, Brandhout, IJ- zer- en Puntdraad enz., enz. Koopen tot en met f 3 contant. Het overige op tijd van betaling onder borg- tocht desgevorderd. Geenerlei muziek of gezang wordt op de Jiofstede toegelaten. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal met tussehenkomst van zijn ambtgenoot L. Dierckx te Turnhout, in het openbaar te koop aanbieden K 0 O P 1. 52 aren 10 centiaren of 1 gem. 51 roeden gelegen in den Walhoek, gemeente Sint Jansteen, kadaster sectie C nummer 320. KOOP 2. 52 aren 80 centiaren of 1 gemet 55 roeden BOUWLAND, alsvoren, tegen den vorigen koop, kadaster sectie C nummer 3J 9. KOOP 3. 1 hectare 01 are 30 centiaren of 2 gemeten 82 roeden BOUW- en WEILAND, alsvoren, kadaster sectie C nummers 316 en 317. Boomprijs 100. NOTA. Koopen 1 tot en met 3 zijn in mon- delinge pacht tot het rooven van den oogst in 1907, bij de weezen Ch. L. Letens voor 94 of 200 franken per jaar. KOOP 4. 4 hectaren 75 aren 30 centiaren of 10 ge meten 200 roeden BOUWLAND, gelegen in Pattinger Broek, kadastraal aldaar bekend in sectie C nummer 648. NOTA. In mondelinge pacht tot het rooven van den oogst in 1907, deels bij Al. van Puijen- broek—Aert voor 41,496 of 88,27 franken, deels bij de weduwe Joh. Ant. Peeters voor 39,73 of 84,50 franken, deels bij Petrus de Smet voor f 65,80 of 140 franken en deels bij de weezen Ch. L. Letens voor 16,45 of 35 franken. KOOP 5. 68 aren 70 centiaren of 1 gemet 162 roeden BOUWLAND, gelegen alsvoren kadaster sectie C nummers 671 en 672. Deze koop heeft ge- not van uitweg over koopen 6 en 7. KOOP 6. 71 aren 40 centiaren of 1 gemet 181 roeden BOUWLAND, gelegen alsvoren, kadaster sectie C nummer 677. Deze koop heeft genot van uitweg over koop 7 en is belast met uitweg ten behoeve van koop 5. KOOP 7. 66 aren 50 centiaren of 1 gemet 148 roeden BOUWLAND, gelegen alsvoren, kadaster sectie C nummer 676. Deze koop is belast met uit weg ten behoeve van koopen 5 en 6. NOTA. Koopen 5, 6 en 7 zijn in monde linge pacht bij de weezen Letens tot het rooven van den oogst in 1907 voor 76,14 of 102 franken. KOOP 8. 96 aren 10 centiaren of 2 gemeten 47 roeden DIJK, beplant WEILAND en WATERGANG, gelegen onder Oud-Ferdinandus of Wildelanden- polder, kadaster sectie D nummers 1, Ibis en 2. In Regie. Boomprijs 50, KOOP 9. 49 aren 80 centiaren of 1 gemet 35 roeden 19jarige SPARRENBOSCH, gelegen in den Oud-Ferdinanduspolder, kadaster sectie E no. 302. In Regie. Boomprijs (wilgen- en eiken- boomen) f 75, KOOP 10. 97 aren 30 centiaren of 2 gemeten 55 roeden 17jarige SPARRENBOSCH, gelegen alsvoren, kadaster sectie E no. 301. In Regie. Deze koop is belast met uitweg ten behoeve van de perceelen St. Jansteen, sectie E num mers. 309 en 403, eigendom van Aug. Aerts KOOP 11. 60 aren 90 centiaren of 1 gemet 110 roeden WEILAND, gelegen alsvoren, kadaster sectie E nummer 300. Boomprijs f 50, KOOP 12. 70 aren 60 centiaren of 1 gemet 175 roeden GROND, gelegen alsvoren, kadaster sectie E nummer 541. In cijnspacht bij Eduard Steij- aert te St. Jansteen. Jaarlijksche cjjnspacht 9,48. NOTA. De op de grond staande gebouwen behooren aan den cijnspachter. KOOP 13. 1 hectare 7 aren 80 centiaren of 2 gemeten 125 roeden WEIL A ND, gelegen ala voren, kadaster sectie E nummers 295 en 296. KOOP 14. Het recht van cijnsheffing op 25 aren 168 roeden BOOMGAARD, gelegen alsvoren, kadaster sectie E nummer 519. NOTA. De gebouwen behooren aan den cijnsplichtige P. J. Ferket. Jaarlijksche cijnspacht f 3, KOOP 15. 58 aren 30 centiaren of 1 gemet 93 roeden BOUWLAND, gelegen alsvoren, kadaster sectie E nummer 261. NOTA. De koopen 11, 13 en 15 zijn in mondelinge pacht tot het rooven van den oogst in 1907 bij Ed. Steijaert voor 84,76 per jaar. KOOP 16. Het recht van cijnsheffing op 1 hectare 02 aren 50 centiaren of 2 gemeten 90 roeden GROND, gelegen in den Wildelandenpolder, kadaster sectie D nummers 4 en 591. Jaar lijksche cjjnspacht f 4,50. De gebouwen behooren aan den cijnsplichtige Petrus Valent. KOOP 17. Het recht van cijnsheffing op 82 aren 85 centiaren of 1 gemet 258 roeden GROND, ge legen alsvoren, kadaster sectie D nummers 6, 7, 8, 9 en 10 jaarlijksche cijns 4,De gebouwen behooren aan den cijnsplichtige G. L. Kegels. Betaling der koopsom 31 Augustus 1907. Onkosten 8 °/0 binnen 8 dagen. Grondlasten van 1 Juli en polderlasten van 1 November 1907 voor koopers rekening. De verkooping wordt gehouden in het cafd ffTivoli" bij J. E. Fricot aan de statie te Hulst. telkens des namiddags 2 ure. Nadere inlichtingen ten kantore van voornoem- den Notaris DREGMANS. De Notaris E. B. Dumoleyn te Honte- nisse, zal ten verzoeke van den heer JOS. FREIJSER te Hontenisse, Lamswaarde, op de aldaar alsnog door hem bewoonde hofstede op Woensdag I Mei 1907, des voormiddags 10 uur, in het openbaar verkoopen bestaaude o. m. uit 12 Werkpaarden, als 1 bruine Merrie oud 7 jaar met veulen, 1 bruine Merrie oud 7 jaar, 1 zwarte Merrie oud 8 jaar met veulen, 1 zwarte Merrie oud 4 jaar, 1 bruine Merrie oud 6 jaar met veulen. 1 bruine Merrie oud 5 jaar met veulen, 1 bruine Merrie oud 6 jaar met veulen, 1 bruine Merrie oud 3 jaar, 1 bruine Merrie oud 11 jaar dik van veulen, 1 zwarte Merrie oud 5 jaar met veulen, 1 bruin Ruinpaard oud 3 jaar, 1 bruin Ruinpaard oud 2 jaar en 6 jaarlingpaarden. De ouderdom der paardeu wordt ge- garandeerd. 9 baatgevendeMelkkoeien, 2 bekalfde Vaarzen, 7 Run- ders, 9 Hokkelingen, 1 groote Springstier, 1 eenjarige Springstier. Vender: lvet Varken, 80 Hoen ders en Hanen, 17 Eenden, 2 Karnhonden met hok. 5 Menwagens met ijzeren assen, 1 Kar met ijzeren as, Tilbury met getuig, 7 Ploegen, 9 Eggen, Rolblok, 4 Sleden, Molbord, Sacks Zaai machine 2 M. breed, Stroosnij- molen, Peemolen, Windmolen, Graanzeef- den, Schoppen, Graanmaat, 2 Kookfornuizen, Waterbak, 5 Ladders van 8 tot 30 sporten lang, Rieken, Vorken, Mesthaken en Zijsen, groote partij Schelfbalken, Dommekracht, Kortzaag, Bijl, Schaven, Hekken. Planken, Kuipen en Vaten, partij Hooi en Stroo. Karnraolen met Hond, een dito Hand- molen, Teeltuin, Karn, Emmers, Teelen en Melkzeefden. Kasten, Tafels, Stoelen, Spiegels, Kachels, Koper-, Tinwerk en geleierd Aardewerk en hetgeen meer zal worden gepresenteerd. Geenerlei muziek of gezang wordt toe- gelaten. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van J. A. VAN LA ERE te Koe- wacht. op Vrijdag den 10 Mei 1907, namiddags ten 2 ure, verkoopen en aanhoorigheden en het recht van erfpacht tot den 30 April 1935 op den daarbij behoorenden Grond, eigendom van de R. C. Armen van Koewacht, alles te Koe- wacht, kadaster sectie F nummer 789, groot 3 aren 98 centiaren. DAARNA ten verzoeke van MARIA AN- TOINETTA VERSCHRAEGEN te Koewacht: verdere aanhoorigheden en Erf, alles te Koewacht, kadaster sectie E nummer 159bis, groot 3 aren'20 centiaren. Beide te aanvaarden bij de betaling der koopsom. Betaling koopsom 1 maand. De verkooping wordt gehouden bij Eduardus- de Vleeschouwer te Koewacht (Zand). De Notaris E. B. Dumoleyn te Honte nisse, zal ten vei-zoeke der Erven van wijten den heer P. J. VERDURMEN, in leven molenaar en landbouwer te Pauluspolder, gemeente Stoppeldijk, op Dinsdag 14 Mei 1907, des voormiddags 11 uur, in het openbaar verkoopen een Werkpaard oud 18 jaar, 4 Melkkoeien, 3 Runders, vette Stier, 2 Stierkalvers. 3 vette Varkens, 60 Hoenders en Hanen. Menwagen, 2 zware Karren, waaronder een zoo goed als nieu w en kussen. Chais op riemen en getuig, 5 Ploegen, 2-Sehaarploeg zoo goed als nieuw zonder voorstel, 6 Eggen, 2 Sleden, Rolblok, Snijmolen, Windmolen, Geestelsteen met paard, Kruiwagen, Slijp- steen, Schaafbank, Tuinharaer en Klief- keggen, gezaagd Hout, zware Sparren, Boonkodden, Schelfbalken, 2 nieuwe Dam- men, party Puntdraad, Kiekenrennen en Manden, Teertonnen met en zonder teer, Zwingen, Aanschijnen, 2 Vlasreepen met bank, Graanmaat, Zeefden, Bascule en Gewichten, Schoppen, Rieken, Zeisen, 3 Ladders in verschillende lengten, Trappen, partij nieuwe Steen, Paardentuig, Toomen, Menreepen, Koebanden, Brandhout, Tar we en Roggestroo, het Mest in den put, Klaverzaad enz. Een Karnmolen met Karn. kleine Karn, Melkkuipen, Emmers, Teelen, Boterbak. Toorts eenig HUISRAAD, als Tafels, Stoelen, Ledikanten, Kleerkasten, Kabinetten, gla- zen Kast, Glaswerk, porce- leinen Stelsel, Beddegerief, geleierd en ongeleierd Aardewerk, Koffers, Vleeschrek. Spekkist, enz. een Vang, Steenreep en andere Reepen en Lijnen, een gang nieuwe Molenkammen, Scheden, enz. Na afloop verkoop beestiaal verdeeld in drie koopen nabij de hofstede Nieuwe collectie Ter Neuzen JAC„ DE KOK. worden geleverd aan Fabrieksprijzen, door Ook verkrijgbaar op condition per maand. Repareeren van Orgels, Piano's enKerk-Orgels. 13 i 11 ij 1a e prijzen. VAN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 9