Ter Neuzensche Courant. Zaterdag 27April 1907. 47' Jaargang. TIIul lTton. No. 4986. Binnenland. Het geSieim van het Bosch. Gemengde berichten. JDIEKJDiEl IBIj-A-ID. T W E E D E K A Iff E R. Yergadering van Donderdag. In de zitting van heden werd bet debat over bet Tariefvecht in Indie voortgezet met een rede van den beer Van Deventer, die ter dadelijke versterking der middelen een belasting op bet inkomen toejuicbte. Spreker achtte het juist, dat geen zwaardere lasten op zwakke scbouders worden geiegd. Verder gaf hij de voorkeur aan heffing van invoerrecbten boven opdrijving van de beere- diensten, op welker afschaffing bij aandrong. De heer Boogaardt wilde de verbetering der Indische geldmiddelen niet in de eerste plaats zoeken in verhooging van in- en uitvoerrechten, maar in bezuiniging iiever op de hooge bestuurs- uitgaven en de hooge traktementen der ambte- naren, boven 50U per maand en verhooging der plaatselijke belastingen. Spreker bepleitte subsidieering van onze stoomvaartlijnen ten gunste der nijverheid. Bovendien achtte hijdit ontwerp niet meer noodig, daar uit die middelen in 1906 8Y2 millioen meer getrokken is dan in 1905. Ue Minister van Kolonien betoogde, dat het hoofdmotief tot indiening van bet wetsontwerp de behoefte aan verbetering der geldmiddelen is. Uit bet zout wordt slecbts 5 ton als op- brengst geraamd uit alle andere middelen 7 ton. De bedoeling is den iulander zooveel mogelijk den belastingdruk te verlichten. Het volgend jaar hoopte de Minister de rijtuigbelasting te kunnen afscbafien. Hij ontkende, dat de tariefsherziening een protectionistiscb karakter draagtde N ederlandsche nijverheid zal in geen enkel opzicbt er onder lijden. Toeneming van den smokkelhandel vreesde de Minister evenmin. Indie kan de voorgestelde verhooging niet missen. Aan den heer Hugenholtz is verlof verleend op een nader te bepalen dag den Minister van Marine te interpelleeren over diens weigering om een rekest van den ,/Mariniersbond" over de toestanden in de marinierskazerne te Wil- lemsoord, in behandeling te nemen. De heeren Tak en Plate repliceerden. De laatste stelde den Minister de pertinente vraag, of hij op dit oogenblik de heffing der inkomende rechten zoo voldoende verzekerd acbt als bet belang van de schatkist en van den eerlijken importeur eischt. Minister Fock antwoordde, dat zooveel de toestand dit toelaat, dit verzekerd is. Het algemeen debat werd hierop gesloten. Bij de artikelsgewijze behandeling werd bet amendement-Van Deventer, om geen bijzonder verboogd tarief te maken voor kaartpapier, na bestrijding door den Minister, aangenomen met 40 tegen 20 stemmen. Verder werd het amendement-Van Deventer, om levend vee vrij van rechten te laten, eveneens na bestrijding door den Minister, verworpen met 55 tegen 8 stemmen. Het wetsontwerp werd daarna zonder hoolde- lijke stemming aangenomen. In behandeling kwam hierna het wetsontwerp tot afschaffing van het Tiendrecht. De heer Van Asch van Wijck kon zicb in hoofdzaak vereenigen met dit wetsvoorstel, dat een zeer oud instituut in ons land zal doen verdwijnen. Hij noemt als grief dat de schatting Vrij bewerkt door AMO. De maan stond wel aan den hemel, doch zoo laag, dat hun pad slechts weinig verlicht werd. Er blies een zacht windje door de toppen der boomen. Vliebig luisterde naar elk geluid, zich telkens afvragende, of hij wel op het rechte spoor van de misdaad was. Doch hoe zou Miele in het bezit gekomen zijn van zulk een groote som gelds, die hij zoo zorgvuldig verborgen had Op eerlijke wijze was dat zeker niet gegaan. Zij waren nu bijna aan het einde van het Friedersheimer bosch gekomen. Vliebig keek scherp naar het kruispunt, waar hij zijn stok met zilveren knop als herkenningsteeken in den grond had gestoken. De weg werd nu smaller en donkerder, de hooge boomen liet geen straaltje van het maanlicht meer door. Nu bleef Vliebig staan. //Hier moet het zijnginds is de weg naar Tannenrode, links daarvan moet mijn stok te vinden zijn. Het best is dunkt me, dat we nu den lantaarn aansteken het zal wel pikdonker zijn in het kreupelhout. Ik wil mij er 00k van overtuigen Hij verstomde bij het vlammetje van een aangestoken lucifer zag hij, dat zijn stok verdwenen was. ffDe stok..." riep hij... //sapperloot, die is door iemand meegenomennog zoo laat in den avond Maar hier is tocb de voor de schadeloosstellingen slecht en onbillijk geregeld is. Intusschen zal de door de Regeering toege- stane vrijwillige afkoop van tienden aan de bezwaren eenigszins tegemoetkomen. De heer Reyne betoogde, dat het ontwerp een hoogst onbevredigendp oplossing geeft. Spreker bestreed dat het tiendrecht gelijk is te stellen met eigendom. Door de voorgestelde regeling is het publiek belang te zeer ter zijde gesteld door het particulier belang te veel te beschouwen als een beilig huisje. Spreker kwam er dan 00k tegen op, dat men 't voorstelt dat deze slappe, aarzelende wets- voordracht sociale beteekenis heeft en een be- voorreehting inhoudt van tiendplichtigen. TER NEUZEN, 26 April 1907. De' heer M. C. J. Eijke, klerk bij de pos- terijen en telegrafie der 2e klasse alhier, is met ingang van 1 Juni bevorderd tot de le klasse. Met ingang van 1 Mei a. s. worden o. m. verplaatst de navolgende commiezen bij 's rijks directe belastingen P. J. le Grand van Sluis naar Aardenburg, J. Keulen van Koewacht naar Veere, W. Jansen van IJzendijke naar Brou- wershaven, A. Beun van Ter Neuzen naar St. Maartensdijk, J. le Clercq van Sas van Gent naar Ter Neuzen, J. W. A. Rademaker van Hontenisse naar Ter Neuzen, J. L. Mar tens van Kauter naar Koewacht, S. Bouma van Hulst naar Zuiddorpe, A. Verdouw van Koewacht naar Axel, H. Jager van Sas van Gent naar Roosendaal, P. de Reijger van Roosendaal (tijd.) naar Sas van Gent, A. Heikens van Geertrui- denberg (tijd.) naar Koewacht, E. de Guchte- naire van Locht naar Hulst, I. Tromp van Tegelen naar Aardenburg. De luchtballon, die Zondagnamiddag boven deze streken werd waargenomen was te 12 ureon- geveer te Parijs opgelaten. In de mand bevonden zich 4 heeren en 1 dame. De lucbtreizigers heb- ben veel moeite gehad den ballon boven de Ooster- schelde nog zwevende te houden. Zij zijn te Poortvliet in den Scherpenissepolder, op het eiland Tholen neergekomen. Zij hadden toen reeds alle ballast uitgeworpen en 00k was de ballon gescheurd. De reizigers vertrokken per rijtuig naar Tholen en zetten vandaar de terug- reis naar Parijs voort. Blijkens het tweede jaarverslag der >/Ver- eeniging tot Christelijke verzorging van krank- zinnigen in Zeeland" te Middelburg, namen de afdeeling in aantal toe en verdubbelden de contribution. Men schrijft uit Zeeland aan de N. R. 0. Vele schippers, die na Paschen naar de Zuider zee getrokken zijn om mosselzaad te halen, zijn onverrichterzake teruggekeerd. Er was nog geen zaad te korren. Men is voornemens een veertieu dagen te wachten en alsdan nogmaals eene reis te ondernemen. Het varen om mossel zaad naar de Zuiderzee begint echter sterk te verminderen wijl de vraag naar broed afkomstig uit de Zuiderzee geringer geworden is, waardoor de prijzen zeer laag zijn nl. 60 a 70 ct. per ton. Meermalen kon in den laatsten tijd de op- brengst ternauwernood de kosten van heen- en terugreis dekken. In de provincie Zeeland kwamen in de week van 17 tot en met 23 April 15 gevallen plekHij bukte en voelde met de hand, en riep: //Mijnheer, kijk eens, hier is het gat, waar ik hem ingestoken heb. Wij zijn op de juiste plek, hiertegenover moeten wij door het kreupelhout - sluipen." Terwijl hij sprak, had hij de takken reeds uit elkaar gebogen, en den beambte met den lantaarn laten voorgaan daarop volgde de rechter en acbteraan kwam hij zelf. Zoodra zij echter het gebaande pad hadden verlaten iiet de candidaat zich den lantaarn geven en verzocht hij den rechter en den beambte hem te volgen. Nadat zij ongeveer tien schreden waren voortgegaan, hadden zij het rotsblok be- reikc. Met behulp van den beambte rolde Vliebig het van zijn plaats, knielde op den grond neder en, evenals Miele had gedaan, woelde hij in de dicht opeengestapelde verdorde takken. z/Hier is het, mijnheer de rechter, hier is betriep hij verheugd, en reikte de brieven- tasch aan den beambte toe. Voordat deze het voorwerp kon aanpakken, had evenwel een andere hand het gegrepen onder het geroep van z/Dieven Dieven Miele Bliksemsnel sprong Vliebig op en jaagde den roover na, dien hij dan ook beetpakte voor dat deze een begaanbaar pad had bereikt. Met ijzeren vuist hield hij vast, ofschoon de dief hem het been lichtte en hem op den grond deed tuimelen. Daar vochten zij met elkaar, ieder zijn best doende om boven den ander te komen. Vliebig was grooter en sterker, zijn tegenpartij was leniger en vluggerhij vocht van besmettelijke ziekten voor, nl. te Yerseke 1 van typhus en febris typho'idea, te Bosch- kapelle, Clinge, Colijnsplaat, Groede, Middel burg, Zuidzande 1, en Hoek, Vlissingen en Wolphaartsdijk 2 van roodvonk en te Ter Neuzen 1 geval van diphtheritis. Men schrijft aan de Midd. Ct. De benoeming van den heer P. F. Thomaes tot burgemeester van Hoofdplaat heeft een goeden indruk bij de bevolking gemaakt. Hoewel de benoemde, tengevolge van fainilie- relatie, geen deel uitmaakte van het gemeente- bestuur, bekleedde hij toch een nog gewichtiger betrekking, namelijk die van voorzitter van het buitenbeheer in den calamiteuzen Hoofdplaat- polder. Het onafhankelijk standpunt, dat de heer Thomaes steeds innam, doet verwachten dat hij een waardig hoofd der gemeente zal zijn. In den Bond van suikerbietentelers, waarvan de heer Thomaes de ijverige voorzitter was, stond hij den heer Vorsterman van Oyen in den strijd om gunstiger voorwaarden te bedin- gen, trouw ter zijde. 's Woensdags was het gansche dorp in feestdos. Uit byna alle woningen wapperde de drie- kleur, terwijl het fanfaregezelschap des avonds een muzikale visitie bracht op de hoeve van den benoemden burgemeester, die ook ander- zijds veel blijken van belangstelling mocht ontvangen. Zooals destijds breedvoerig is aangekon- digd en door de advertentien van Ant. Jurgens' Margarinefabrieken herhaaldelijk onder de aan- dacht onzer lezers wordt gebracht, is door die firma onder de gebruikers harer Solo-margarine een wedstrijd uitgeschreven, welke in verschil- lende termijnen afloopt. De eerste uitslag is thans officieel, na con- trole, vastgesteld, bij akte verleden voor den notaris H. A. H. Bijvoet te Berchem. Zij luidt als volgt le prijs 1000, Geurtde Bondt, Dordtschestraat- weg 625, Charlois-Rotterdam. 2e 500, Mej J. Eielts, Boompjes 16, Rotterdam. 3e 250, P. Kersten, Havenstraat 113, Den Bosch. 4e v 250, P. VViilems-Koetsier. Rosmalen, De 20 volgende elk 100 gulden J. Marringa, Molenstraat, Helpman (Gr.) Sjoerd Klazes Visser, Lucht en Veld 35, Joure. M. Paulssen, Boschstraat 53, Maastricht. H. J. Wedekind, Arnh. Weg 402, Apeldoorn. k Wed. P. A. C. v. d. Beek, Zomerhofstr., Rotterdam. A. Veldhuizen, de Riemerstraat 82, 's Hage, W. van Duuren, Kruisweg40, Haarlemmermeer. Jos. Stultjens, Leesacker 1, Budel. Wed. C. van Melle, Ondeansstraat 66, Rotterdam. Johanna Maria Kieboom, Raamsdonkveer. Wed. Pieter Douwens Reitsma, Burgwerd. Jan Smeets, Leesacker 2, Budel. Jacob Blankenaar, Aljehstraat 24, Rotterdam. P. v. d. Bosch, Catharinastraat 21, Breda. N. N., Dordi-echt, klant van Jan van Donke- laar, Alb. Cuypsingel 119, Dordt. (Op verzoek van den prijswinner wordt zijn naam niet ge- publiceerd). Wed. D Witvliet, Westdijk, Middelharnis. G. Klapwijk, Tientstraat 49, Rotterdam. Wed. G. Couwenbergh, Wijk A 96, lloeven. G. H. Janssen, Hoofdvaart, Nieuw-Vennep. E. Lodema, Jac. v. Lennepstraat 19, Amsterdam. om zijn geld, zijn vrijheid en zijn leven. Dit hielp hem niets. De rechter en zijn beambte kwamen Vliebig te hulp, en terwijl de rechter de armen van Miele vasthield, namen de andere twee hem de brieventasch af. z/Niet loslaten, mijnheer Vliebig riep de rechter nu. //Wij moeten dien razende binden. Luders, heb je touw of boeien bij je z/Boeien altijd, mijnheer," antwoordde de man, zette de lantaarn neer en haalde de kettingen uit een zijner zakken te voorschijn. Miele knarste op de tanden, spuwde den candidaat in het gezicht en trachtte hem te bijten. Voortdurend schopte hij in het rond en trachtte op alle mogelijke manieren uit de handen van zijn tegenstander los te komen. Nadat het aauleggen der boeien met veel moeite gelukt was, stond Vliebig met verlicht hart op en trad op den rechter toe, terwijl zijn blik duidelijk een vraag inhield. Het ant- woord liet zich niet lang wachten, evenals reeds eenmaal te voren luidde het//Ge zjjt een braaf mensch, mijnheer Een hoonend gelach van Miele volgde on- middellijk op deze woorden. //Hij is een smeerlap, die er drie liefjes te gelijk op nahoudt. Met mijn vrouw heeft hij ook z/Zwijg, ellendeling riep Vliebig hem toe, en maakte zich gereed om met den rechter heen te gaan. z/Sta op, Miele," gebood de beambte, toen hij zag, dat de man bieef liggen, waar de can didaat hem overmeesterd had. //Ga gewillig met ons mee naar het gerecht." Koewacht. Tot leeraar aan het collegie te Dendermonde is benoemd de Eerw. Heer H. de Blieck van alhier. St. Jansteen. Een landbouwer te Absdale, onder deze gemeente, zag gisterenmorgen aan een ondiepen waterplas een reiger moeite doen iets uit het water op te trekken, wat niet gelukte. Naderende bespeurde hij, dat de vogel een grooten karper nabij diens staart zoo had ge- havend, dat de visch een diepe wonde had ter grootte van een rijksdaalder, en zich bij elke greep van den vogel uit den snavel wist los te rukken. Hij had echter weinig kracht meer om weg te zwemmen en werd gemakkelijk door den landbouwer buit gemaakt. Graauw. Ofschoon de koopdag bij mej. de wed. Kegelaar niet druk bezocht was, wat op rekening van het min gunstige weer moet gesteld worden, werden zoowel vee als landbouwwerk- tuigen duur verkocht. Een koe bracht den zeer hoogen prijs op van f 330 de paarden golden van 500 tot 850. Iemand, die Donderdag naar den koopdag reed, moest een orgel passeeren waarvan zijn paard zich bang maakte. De orgelman wilde niet uitwijken, waardoor paard en rijtuig in een diepen, doch gelukkig droge sloot terecht kwamen. Een inzittende vrouw scheurde haar kleed, en bezeerde zich den arm, van het rijtuig braken de tremen en de ruiten, maar paard en voerman bekwamen geen letsel. De voerman diende een klacht in bij de politie. Clinge, 24 April. Op de heden gehouden jaarmarkt waren aangevoerd 20 paarden, 38 runderen en 22 varkens. De prijzen werden toegekend als volgt Voor het grootste getal paarden aan J. F. Buijsrogge. Voor het grootste getal rundvee aan F. Smet. Voor het grootste getal varkens aan Ch. Maes. Voor het schoonste werkpaard, le pr. aan C. de Deckere, 2e pr. aan J. F. Buijsrogge. Voor het schoonste tweejarig paard, le pr. aan A. Oammaert, 2e pr. aan H. Vereauteren. Voor de beste baatgevende of kalfdragende koe, le pr. aan Ch. Laureijs, 2e pr. aan F. Smet. Voor de beste kalfdragende vaars, le pr. aan J. F. Buijsrogge, 2e pr. aan P. van Dorsselaer te St. Jansteen. Voor het vetste stuk rundvee, le pr. aan de wed. De Puijsseleir. Er was nog al flinken handel. Alle prijswinners op een na wonen te Clinge' RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 26 Aprij het volgende vonnis uitgesproken C. A. v. Dv oud 38 j., voerman te Bosch- kapelle, is wegens diefstal veroordeeld tot 7 dagen gevangenisstraf. Men meldt uit Delft: De politie heeft een milicien aangehouden en ter beschikking van de militaire autoriteiten gesteld, wegens diefstal in de kazerne van een horloge, ten nadeele van een sergeant. Aan het gelaat van den bosehwachter was duidelijk te zien, dat hij weer woedend werd. Een ruw antwoord lag hem op de lippen doch de rechter voorkwam hem. z/Wanneer je tegen ons in verzet komt, maak je de zaak nog erger. Schik je daarom in het on- vermijdelijke en leg een volledige bekentenis af". Geholpen door den beambte, stond Miele op. //Zou ik voor hem moeten bekennen vroeg hij met een minachtende beweging van zijn hoofd naar Vliebig. z/Vandaag niet en morgen ook niet; maar hij is je aanklager en //Het geld komt aan hem, den spion, die mij op de hielen zit van het eerste oogenblik af, dat hij te Friedersheim gekomen is. Dat heeft er nog maar aan outbroken Zoo'n zwart- rok 1 z/Zonder hem zou je geweten nooit rust gekregen hebben." Miele", viel Vliebig hem op ernstigen toon in de rede //Denk aan den zonnestraal, dien God vandaag op je gezicht liet vallen." Er voer Miele een rilling door de leden doch het droevige schuldbesef was het volgende oogenblik weer verdwenen en hij wierp een boosaardigen blik op den candidaat, dien hij met de oogen wel had willen dooden. z/Je mag God wel danken, dat ikje vandaag niet te pakken heb gekregenzoo waar ik Miele heet, je zoudt er niet levend afge- komen zijn". z/Dat geloof ik", antwoordde Vliebig met voile overtuiging. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 5