Waaromzultgij voor5cent PUDDING metSACHARINEeten?? Ms (i is L J. Fs Piiig; is teste alter piii; tat tun voor 7 cent eer jaltie; 20 ent ie 3 trip. Gedroogde SCHARREN, Simplex H. Rijwiden a/70,/80,/ 95 en/135. ^ek l)75, 85, 100 U5. worden ook geleverd met twee- en drie-versnellingsnaven. Zaamslag. PH. A, KNIJFF. Been grijs Mar meer! Groote keuze Winselmann Naaimachines Heeren Rijwielen van af 35 gulden. Verkrijgbaar alle soorten nieuwe Rijtuigen. Hoe kom ik van mijn Asthma af De Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo, OSCAR BLOI3CEEL, X,e I®:rogrjr^s, Sent, Luykx van Hasseli, Bergen op Zoom. Dinsdag en Donderdag versche visch. Lijders aan Maagpijn I <3L "U. i. Sluiskil. A. VAil HOEVE. L. I. AKKER, Van Alkemadestraat 11, Rotterdam. Aan alle bedienden van Staat en Stad Buitengewone keuze in ordinaire en prachtraeubelen. KASSIER C0MMISSI0NNAIR in EFFECTEN, Aanbevelend, pone522" Eeoig adres Matuurboter bet beste vervangt. „DE P0STDUIF," Hslmond. in prima HUI3H0U0EL1JKE ARTIKELEN. D. E. WOLFERT Hz. Voorhanden: een mime keuze in Trap- en Handnaaimachines. Vele gebruikte RIJTUIGEN voorhanden. Prijs f 1,-, f 2,- en f 3,50 per flacon. l iankrijk is tegenwoordig bet land, dat aan de spits staat, op het gebied der tandheel- v1" f'n tandheelkundige school van Parijs wordt terecht genoemd de heste Tan het vasteland. Om U van de onbetwistbare meerderheid daarvan te overtuigen, wendt U dan tot den welbekenden Tandheelmeester de eenige tandheelkundige te Gecst die door de tandheelkundige school van Parijs is g ip omeeid.^ Als ge naar Gent gaat om U te laten behandelen, voorzie U dan van zijn adres, gaat met voorbij, want dan handelt ge tegen Uw eigen belang. 15 L O IV DDE E L, 4.9 'Joseph Plateaustraat (rechtover de Nieuwe Hoogeschool). A1 de mondbehandelingen zonder pijn. 5 minuten van de Zuidstatie, GEST. e personen, die de stad niet bewonen, kunnen nog denzelfden dag bediend worden zoowel voor bewerkingen in den mond, als voor plaatsing van kunsttanden en gebitten. VAN TER NEUZEN en OMSTREKEN. Wendt V tot het grootste KREDIETHUIS van ESeSgie voor I we Kleederen-stoffen, Schoenen, Hoeden, Hemden, Linnengoederen, *enz. Krediet van 25 tot 1000 guldenop komptant 10 korting. Betaalbaar met 2,50, 5, 7,50, 10, 15 en 20 gulden per maand. Alle aankoopen boven de 50 G. worden franco tehuis gezonden. De reis .orft .an PfOgTeS, "7" eiKeen o 9 aan alien en terugbetaald. 27, Mageleinstraat, GENT, stipte geheimhouding. houdt elken Maandag zitting te Hulst in het Hotel „BONTE HERT" bij den heer BRAND. Coupons en vreemd geld, worden steeds tegen de hoogste koersen ingewisseld. Belast zich verder met alles wat tot het Kassiers- Effectenvak behoort. A. Leunis, Tholensstraat 26. in de Dekkerstraat. Te bevragen aan het bureau van dit blad. Maagkrampen, Zuur, Hartwater en slechte Spijsvertering, ook zij die nergens genezing vonden, kunnen gratis en franco bij firma A. M. BOOM te Arnhem een boekje bekomen met honderden Dankbetuigingen van volkomen herstelde Maaglijders uit verschillende steden en dorpen van Nederland. Door het Maagpoeder van Apotheker BOOM zijn duizende Maag lijders genezen. Dit Maagpoeder is het beste geneesmiddel tegen alle Maagziekten, en is het met goud bekroond te Londen, Amsterdam, Brussel en Parijs. Prijs per doos 75 cent. Overal verkrijgbaar in de Drogistwinkels. Te Ter Neuzen bij J. J. EENSE. Te Middelburg bij C. A. SCHULTE Co. Te Goes bij Gebr. MULDER. Te Vlissingen bij S. A. LUITW1ELER. jj T0STDU1F 99 H1ESO is dat Tubs '-.i Kilo 1,90 Franco ^r" rembours VautjeslO 8,- overaL Wilt ge uwe haren de natuurlijke kleur teruggeven, vraag dan bij uw©n coiffeur „DE HIEUWE LONDOH" de beste van alle bestaande parfuinerie ar- tikelen. Deze doet het grijze haar binnen enkele dagen verdwijnen, maakt het glau- zend en is volkomen onscbadelijk. Prijs 85 cent per flacon. Verkrijgbaar te Ter Neuzen bij D. DE VOS, coiffeur. en verder allerlei Aanbevelend, Ter Neuzen, April '07. Aanbevelend, Bekroond Axelsche Rijtuig- en Wagenmakerij Bekroond Thoien legs. van j DE KRAKER-KODDE. H"lst l904- A ieuwste modellen. Twee jaar garantie. Volledige iivrichting voor alle reparation. Zondags GESLOTEN. Deze vraag zweeft duizendmaal op de lippen van hen, die met Asthma behebt zijn. en die te vergeefs alle mogelijke medicijnen en behandelingen gevolgd hebben. Het is zoo'n jammer, dat er nog steeds zoovele Asthmalijders gevonden worden. die niet weten dat er heden ten dage een geneesmiddel is, dat de lijders aan die lastige kwaal niet alleen verlichting geeft, doch ook in de meeste gevallen zekere genezing te- weeg brengt. Voor die onwetenden zij bier medegedeeld, dat de beroemde ABOSJ» SIROOPj Klooster Sancta Paulo, het eenige geneesmiddel is, dat duizenden en duizenden Asthmalijders hunne verloren gezondheid weder heeft teruggegeven. Hieronder volgt een verklaring van een julfrouw. die ge- ruimen tijd aan asthma geleden heeft en die door de ABD1J- SIROOP genezen is. Wat de Abdijsiroop voor anderen doet, zal ze ook voor u doen. Probeer de Abdijsiroop en gij zult zien dat gij er goede resultaten mede verkrijgt. Mej. CORNELIA VAN DE GIER DE BRUIN, wonende te Nieuwer-Amstel ajd. Nes, deelt ons mede, dat zij geruimen tijd aan asthma heeft geleden. Ze gevoelde zich voortdurend onpleizierig en onaangenaam gestemd haar ademhaling was kort en stootend en slapen deed zij bijna geen nacht. Ik was bijna geen dag zonder benauwdheden, zeide zi] tot onzen ver- slaggever, en mijne werkzaamheden kon ik niet verrichten ik gevoelde mij vermoeid en was; steeds hijgerig. Ik was altijd huiverig en koud en had meestentijds een onpleizierige gemoeds- stemming. Op zekeren dag viel mijn oog op een advertentie in de courant van ABD1JS1ROGP, waarin een attest voorkwam rvan iemand die van asthma genezen was. Ik dacht dat moet ik ook nog eens probeeren en verschafte mij een flesch bij N. DE KIEb te Uilhoorn. Toen ik e'en flesch gebruikt had, kon ik reeds verlichting bespeuren en ik zette daar- om het gebruik van de ABDUSIRCOP voort. Nadat ik 7 flacons gebruikt heb, gevoel ik mij geheel hersteld. Gaame geef ik u het recht mijne genezing in de eou- ranten te vermelden met bijvoeging van mijn portret. Mej. GIER DE BRUIN, volgens portret. MSTEXJDAM is een uiterst best middel tegen alle JBorst- en Longaandoeningen, Asthma, Rinkhoest, hardnekkigen Hoest en verouderde Verkoud- heden, enz. Centraal-Dep6t: Verkrijgbaar bij VAN OVERBEEKE-LEUNIS te Ter Neuzen AUG. BEGHEIJN, te Sluiskil de heeren DE FOUW te HoekM. RLEMENS Di. te Zaamslag P. BAREMAN v/h P. DE RU1JTER te OtheneP. WULLEMS te Groenendyk J. VAN DORSELAAR te JLamswaarde; F. L. VERW1LGMEN—v. n HOOFT te HulstC. VERHAAK te Sas van Gent; Wed. M. J. B. K IK BOOM te TI est dorpe; A. P M. VERMANDEL te Sint Jansteen de Erve D. v. d. VELDE te ZuiddorpeL. B ROLFF Az. te AxelJ. VAN DIXBOORN te AxelWed. P. VAN LANGEVELDE, te Spui (°em. Axel); II. IJSEBAERT te KoewachtA. WILLEMS te Zand berg, (gem. Graauw); Wed. D'HOOGE en A. F. ARBROSCHEER te Philippine; D. KRTECKAERT te Rapenburg L. DE GRAAF—BOUENS te Nieuw-Aiamen; MARIE ONGENA te Boschkapelle. 99 SO u !5j

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 4