7 IT A I g e m e e n ieuws- en Advertentieblad voor sch-Vlaanderen. RK^r een Paar&enmarkt No. 4986. Zaterdag 27 April 1907. Gemengde berichten. 47e Jaargang. t 6 AXEL. Los- en laadplaatsen aan het kanaal van Ter Neuzen. i OPEN BRIEF ABONNEMENT: Per drie maanden binuen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,3272 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbuskouders. Tele!oon No. 2 5. Inzendincr van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Dii nummer bestaat uit 3 biaden. IBEJIE&STS BLAD. VAN Burgemeester en Wethouders van AXEL maken bij dezen bekend, dat op y&»!jdag, den I© iilei aanstaande, zal worden gehouden, aanvang nemende des voormiddags ten tien lire. Axel, den 3 April 1907. Burgemeester en Wethouders voornoetnd, D. J. OGGEL, Burgemeester. J. A. VAN VESSEM, Secretaris. aan de Maritime Vereeniging te Ter Neuzen. In de brochure //Een woord van belangheb- benden bij de uitbreiding der los- en laadplaatsen te Ter Neuzen", uitgegeven door Uwe ver eeniging en van welke brochure mij een ex. is gezonden, begint de schrijver daarvan met eene aanhaling uit mijne rede, gehouden tijdens de behandeling der begrooting van waterstaat in de Tweede Earner, luidende als volgt z/Als de Minister, die het gemeentebestuur z/en de Earner van Koophandel heeft orn officieel z/advies te krijgen, blijft luisteren naar de //raadgevingen van particuliere belanghebbenden z/dan verwacht ik althans in de eerste toekomst //van de tot standkoming dier werken al heel z/weinig." Dan volgt eene aanhaling uit de rede van den Minister en eene uit die van den Voorzitter der Earner van Eoophandel en Fabrieken te Ter Neuzen. ,/Verderzeggen belanghebbenden (3debladzijde) //met genoegen hebben wij de verklaring van z/den Minister gelezen," daarentegen heeft ons in i/de rede van den heer Fruijtier zeer gegriefd ,/de groote minachting voor de opinie der parti- nCidiere belanghebbenden en het aandringen bij uden Minister orn toch voor a I niet naarhunne „raadgevingen te luisteren." Met groote verbazing las en herlas ik deze zinsnede en vroeg me af, hoe is het mogelijk zooveel venijn te zuigen uit hetgeen door mij is gezegd. Niets toch van minachting voor de opinie van belanghebbenden, noch van aan dringen bij den Minister om toch vooral niet naar hunne raadgevingen te luisterenkan ik er uit lezen. Ik drong aan om niet te blijven luisteren naar raadgevingen van particuliere belangheb benden dat is heel wat anders dan hetgeen mij ten laste wordt gelegd. En waarom drong ik op spoed aan Omdat ik bang ben, dat er anders van de geheele zaak niets komt. Het duurt immers reeds veel te lang en nog ontbreekt eene vaste toezegging. Reeds in 1895, dus bijna 12 jaar geleden, beloofde de Regeering op aandrang van vele leden der Earner Ter Neuzen te zullen helpen. In 1901 werd eene commissie van deskundigen benoemd om den toestand der loskaden aldaar te onderzoeken en wat schrijft die commissie (waarin o. a. de burgemeester van Ter Neuzen zitting had) in haar rapport Wordt niet gezorgd dat de haven van Ter n Neuzen behoorlijk is ingericht ten dage dat nde nieuwe sluis wordt opengesteld, dan zijn a de grootere vaartuigen genoodzaakt, naar Gent i,door te varen de bandel van Ter Neuzen zal z,dan verloopen. Ten slotte vermeent de com- #missie te moeten herhaien dat hier inderdaad z/urgentie bestaat." Met deze conclusie verklaarde de Earner van Eoophandel te Ter Neuzen in haar adres aan den Minister van Waterstaat dato 4 Dec. 1902 het eens te zijn. In een tweetal hoofdartikelen in de Middel- burgsche courant van 6 en 8 September 1902 werd een lans gebroken voor de belangen van Ter Neuzen en gewezen op de noodzakelijkheid om spoedig te helpen, opdat de handelsbeweging en het scheepvaartverkeer zich niet verplaatse naar Gent. Men las o. a. daarin het volgende z/Een dergelijke wijziging in den bestaanden //plaatselijken toestand zou geheele verarming z/beteekenen voor Ter Neuzen en voor bare z/inwoners eene verschrikkelijke ramp zijn. De z/Cargadoors en expediteurs aldaar doen met de z/meeste inspanning alles wat mogelijk is om z/te behouden wat verkregen is enz." In een hoofdartikel der Ter Neuzetische Courant van 10 Januari 1903 besprekende een ingezonden stuk over de havenwerken, voor- komende in de //Independance Beige", wordt gezegd, //dat de Earner van Eoophandel niet z/ten onrechte herbaaldelijk bij de Regeering om steun heeft aangeklopt en dat deze dringend z/iioodig is." In al dien tijd, dus reeds ongeveer 12 jaar lang, werd bij de behandeling der Staatsbegrooting op spoedige voorziening in den toestand te Ter Neuzen en in de Eerste- en in de Tweede Earner aangedrongenmen kan zulks vinden in de handelingen of de gewisselde stukken. //In verschillende adressen van de Earner van Eoophandel en aan de Regeering en aan de Tweede Earner, werden met onvermoeiden ijver de havenbelangen van Ter Neuzen bepleit. Door den vertegenwoordiger van het district Oostburg werd daarvoor in de Earner herhaaldelijk krachtig opgekomen en ik heb van den tijd dat ik lid der Earner ben niet verzuimd hem daarbij te steunen als zulks noodig of gewenscht was. Eindelijk deelde de Minister van Waterstaat in zijne Memorie van Antwoord betreffende de Staatsbegrooting voor 1905 mede, dat bij den Raad van State een ontwerp van wet aanhangig was, waarbij was bepaald, ndat los- en laad- iiplaatsen voor diepgaande schepen te Ter Neuzen uzouden worden gemaakt." Wij zijn nu twee jaar ouderde Minister heeft intusschen zijn beloofd bezoek aan Ter Neuzen gebracht en nog is opde Staatsbe grooting geen post uitgetrokken voor verbetering van bedoelde losplaatsen en waarom niet De Minister zegt het zelf in zijne Memorie van Antwoord voor de loopende Staatsbegrooting: Omdat intusschen gebleken is, dat bij de direct belanghebbenden bij de te maken los- en ,/laadplaatsen zeer verschillende denkbeelden nbestaan omtrent de beste daarvoor te kiezen iiplaats en inrichting. n Be in hun adressen uitgedrukte wenschen, ugaven aanleiding tot een nader onderzoek en n tot nieuw overleg met despoorwegbesturen. Eerst i/nadat die onderhandelingen afgeloopen zijn, ukunnen definitiexe voorstellen worden gedaan." De Minister spreekt hier van zeer verschil lende denkbeelden en van adressendus van meer dan een. Verder zeide de Minister bij het mondeling debat in de Earner, dat de noodzakelijke over- eenstemming met de spoorwegmaatschappijen moet tot stand komen, alvorens tot de uitvoering kan worden besloten en dat die helaas nog niet heel ver gevorderd is. Nu vraag ik in gemoede aan ieder onbe- vooroordeeld belanghebbende bij Ter Neuzen's handel, of hij na lezing van bovenstaande blijft volhouden, dat ik ongelijk had, toen ik bij den Minister aandrong op spoed en verzocht niet te blijven luisteren naar de raadgevingen van verschillende particuliere belanghebbenden. Wie eenige parlementaire ondervinding heeft, we):t, dat, als een Minister geen lust gevoelt om een werk tot stand te brengen, hij uitvluchten zoekt en de zaak om allerlei redeneu uitstelt. Ik wil volstrekt niet beweren, dat dit hier het geval is, ofschoon de schijn er is. Kraehtigen drang van uit de Earner kwam mij dan ook zeer gewenscht voor en daarom riep ik den Minister toe blijft niet luisteren naar allerlei raadgevingen. Heb ik daardoor belanghebbenden gegriefd, (wat ik meen te mogen betwijfelen, niettegen- staande het toch in de brochure scaat) dan is zulks zonder opzet geschiedt, want van adressen van verschillende belanghebbenden was mij voor de behandeling der Staatsbegrooting niets be kend evenmin kende ik eene //Maritime Ver- eeuiging." Eerst 14 dagen geleden ontving ik een mij toegezonden uittreksel uit de staatscourant, mel- dende de oprichting van die vereeniging. Ik kon derhalve geen rekening houden met hunne wenschen, omdat mij dezelve niet bekend waren. De mij door de Earner van Koophandel indertijd gezonden adressen omtrent deze zaak strekten mii tot leiddraad, temeer daar ik meen, dat dit lichaam o. m. is de officieele vertegen- woordigster van den handel. Gaarne zal ik te gelegener tijd letten op de wenschen van particulieren, maar dan meen ik toch te mogen eiscben dat mij die ter kennis worden gebracht. Uw dienstwillige, P. F. FRUIJTIER, Lid der Tweede Earner. Hontenisse, 25 April 1907. Men meldt uit Zwolle Ten huize van den heer Nepveu, kapitein bij de ai'tillerie in de Prins Hendrikstraat, alhier, is Woensdagnacht een brutale diefstal gepleegd. Door uitzagen of uitbreken van een paneel, verschaften de dieven zich toegang en ontvreem- den circa 70 aan contanten, een gouden dames- horloge en meer dan honderd stuks diverse zilveren voorwerpen. Van de daders geen spoor. Dinsdagmiddag viel in een onbewaakt oogenblik het bijna tweejarig zoontje van den heer O. te Gaanderen in een kuip fnet water, waaruit het eenige oogenblikken later levenloos werd opgehaald. Te Geulem (L.) reed Dinsdag de reiziger B., te Maastricht, op zijn fiets den Geulemer- berg (een gevaarlijke helling) af, met het nood- lottig gevolg, dat hij tegen den daar staanden molen botste en op de plaats dood bleef. Te Haarlem doet zich weer een geval van dienstweigering voor. De persoon in kwestie heeft bij de loting in 1905 een twijfelnummer getrokken, en werd dus eerst in Maart van dit jaar opgeroepen- Hij weigert echter onder de wapenen te komen- Reeds is proces-verbaal opgeraaakt. De weigerachtige militieplichtige zal zich der halve binnenkort voor den kantonrechter aldaar hebben te verantwoorden. De dagvaarding is reeds tegen hem uitgereikt. De jonge man rekent zich tot de yvrije socialisten" en weigert op dien grond zijn militieplicht te vervullen, dus niet om godsdienstige beweegredenen. De jongeling heeft ook te kennen gegeven, niet voor den kantonrechter te zullen verschij- nen. en aan geen enkele oproeping gehoor te geven. Er zal dus geweld gebruikt dienen te worden, om hem in te deelen. Men meldt uit's Gravenhage nader omtrent den Eazernebrand Woensdagochtend tusschen 4 en 5 uur is een felle brand uit gebroken op den hooizolder van het middengedeelte der cavalerieka/.erne, aan het Alexanderplein, bewoond door onderofficieren en manschappen van het le escadron van het 3e huzarenregiment. Hoe de brand ontstaan is," door hooibroeien of andere oorzaak is nog niet vastgesteld, maar zeker is't, dat de adjudant- onderofficier Sakel, die met zijn gezin de hoekvertrekken van het rechtervleugel-gebouw bewoont, boven zijn hoofd hoorde knetteren. En terwijl hij zich haastte zich daarvan nader te vergewissen, had een buiten op ronde zijnde agent van politie, de vlammen reeds uit het dak zien slaan, weshalve die beambte onmiddel- lijk den brand meldde. Onderwijl de gemeetitelijke brandweer ge- waarschuwd werd, werd in de kazerne alarm geblazen, zoodat de manschappen uit alle deelen der kazerne ordelijk aankwamen, overeenkomstig de instructien voor dergelijke buitengewone voorvallen. De vlammen, begeleid door dikke rookwolken, plantten zich van den hoek van den zolder, waar zij haar begin hadden, met snelheid voort en namen ook den weg naar de lagere verdieping, met de slaapzalen aan, zoodat de brandweer, die weldra ter plaatse aankwam, met materiaal voor een uitslaanden brand, tegenover een vuur- gloed stond. Onder aanvoering van commandant, Jhr. Wichers, vatte het corps met twee waterstralen uit de stoomspuit (de hulp van de mede aan- gerukte stoomspuit te Scheveningen, werd niet noodig geoordeeld) en 5 uit de handkranen, de vuurzee aan, met het gevolg dat het gevaar binnen een uur bedwongen was. Na de blus- sching zag men slechts de verkoolde dakspanten boven het gebouw uitsteken en rookkolommen stegen uit het nog smeulende hooi op, dat door de brandweergasten nog lang werd bespoten. Door den grooten wateraanvoer hebben de onder gelegen vertrekken weinig van het vuur geleden en zijn zij meer met den inhoud onder water gezet. Toch bereikten de vlammen nog het aan den vleugel grenzend gedeelte van het hoofdgebouw, waarvan ook een stuk van het dak mede af- brandde. Persoonlijke ongelukken zijn niet voorgekomen. Het gezin van den adj.-onderofficier is intijds in den aan de overzijde gelegen vleugel in veiligheid gebracht. De bewoners der chambrees onder den brandenden zolder hebben alien met het alarm het perceel kunnen verlaten. Zij waren bebulpzaam bij hetuitdragen van inboedel, beddegoed enz. en het ontruimen der stal- goederen. De paarden in de stallen hebben zich op eigen gelegenheid in veiligheid gebracht. Want nauwelijk was de vuurgloed merkbaar of de beesten holden angstig naar buiten en draafden in al hun teugelloosheid de kazerne uit de stad in. Vreernd keken de menschen, die zich reeds in dit vroege ochtenduur op straat bevonden op, toen zij in verschillende deelen der stad, ook te Scheveningen, de on- gezadelde paarden op hun wandeltocht, ont- moetten. Manschappen en stalpersoneel werden onmiddellijk de stad ingezonden om de vluchte- lingen op te vangen, wat grootendeels gelukte. Maar nog lang na de blussching zag men de stalwachten op klompen aan verschillende uit- eindeu der stad zoeken naar gedroste viervoeters. Dank de goede dressuur, heb.ben de beesten op hun vaart geen ongelukken te weeggebracht, en lieten zij zich gedwee door de opspoorders naar de kazerne terugleiden. Overeenkomstig de orders voor geval van brand in de kazerne, waren de burgerlijke en militaire autoriteiten door ordonnansen aan hunne woningen van het gebeurde verwittigd, zoodat, behalve de burgemeester en de hoofdcotnmissaris van politie, op het terrein aanwezig waren de gen.-maj. Braams, inspecteur der cavalerie met zijn adjudant, ritmeester Benteynde kolonel-commandant baron v. d. Oapellen met de hoofd- en verdere officieren van het corps de majoor-ingenieur en opzichters Aan militaire gebouwen, enz. Gebouw, inboedel en materiaal, waren van rijkswege verzekerd, behalve de inveutaris van den adj.-officier S., waarvoor, naar men hoopt, het oorlogsbestuur zich aansprakelijk zal stellen, met vergoeding van schade. Duel met smidshamers. In een plaatsje in Ierland heeft kort geleden een zonderling imanasw tummmsw MXfsxmmtmxemaass* aiMBnWMBB 83 iH&ft! awii!WBa6«wwB8wa'WMwyfcM>ji*iiii wwhi WHBUI t nam Bit blad ver»cliiju4 41 Ilil ml UK", Woensdag- en Vrijdagavond, uitifezonderd op PeestdaseB, bij lie Firma J* **1* g> .T.fL

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1