A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Gemengde berichten. No. 4980. Zaterdag 13 April 1907. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. 47e Jaargang. BEVOLKINGSREGISTERS. Landbouwberichten, ABONNEMENT Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika l,32x/2. Men abenneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushonders. Te 1 efoob No. 25. ADVERTENTIEN Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. EEBSTE BIjAIP. Een agent van politie te Amsterdam weed dezer dagen aangesproken door een 24jarig Duitsch meisje, dat daarheen was gekomen om een betrekking te zoeken. Op straat was zij aangesproken door een onbekende, die haar wel zou helpen. Hij wilde haar brengen in een perceel in de Reguliersdwarsstraat. Gelukkig vroeg het meisje aan den agent inlichtingen omtrent dat huis, want nu bleek, dat het een verdacht huis was. Het meisje, dat geen geld bij zich had, zal op haar verzoek door de politie naar haar woonplaats worden teruggabracht. Sedert eenigen tijd geleden het Witte Huis te Rotterdam fail lie t was verklaard, is door certificaathouders het onderpand onder- hands aangekocht voor de somma van f 300,000. De vennootschap Het Witte Huis werd opge- richt met een aandeelenkapitaal van 233.000 en een 4 pCt. obligatieleening van ten hoogste 265,000. Een nieuwe exploitatie is thans voorberaid. Een vogelliefhebber te St. Annaland heeft in een voliere onder een groote collectie vreemde vogels ook een kanarie en een parkiet, welke laatste vogel, zooals bekend geen zangvogel, slechts een krassend geluid laat hooren. Deze parkiet nu, die altijd in gezelschap van de kanarie zich bevindt, begint het gezang van dezen vogel al vrij goed na te bootsen en aardig is het te zien hoe de kanarie, wanneer de parkiet eens een lout maakt, dezen als tot straf met den bek meermalen op den kop tikt. De heer J. J. K. te Velp had Dinsdag- ochtend bij het te paard springen over hinder- nissen in een weiland onder Worch Rheden het ongeluk bij den sprong over een sloot en rekken met zijn paard te vallen. De heer K. bezeerde been en schouder, terwijl het paard omiddellijk dood was. Uit den kelder van den winkelier S. aan de Brabantsche Turfmarkt te Delft zijn door een jongen 150 eieren gestolen. Het diefje borg zijn buit in een zak en hing dien over zijn rug. Toen hij thuis kwam maakte moeder gauw een advocatenborrel en was het onder de ge- buren feest. Het eierendiefje zal later in Den Haag ,/teest- vieren", zijn moeder heeft het ook verdiend Vermindering van drankmisbruik. Het tijdschrift van den Volksbond regen drankmis bruik verneemt, dat het verbruik van veraccijnsd gedistilleerd per hoofd der bevolking in 1906 bedroeg 7.43 liter ad 50 pet., d. i. dus nog iets minder dan in 1905 (7.44 L.), toen het bijna 21/, liter lager was dan een kwart eeuw geleden, n.l. in 1880 (9.87 L.). Te Hoorn heeft Zondagnacht een felle brand gewoed in de bakkerij der werkmans- vereeniging aan de Kruisstraat. De geheele bakkerij is in vlammen opgegaan. De Alkm. Ct. schrijft daaromtrent dat de spuiten geen water hebben gegeven. Slechts een zwak modderstraaltje kwam te voorschijn. De riolen moesten weer het water leveren. Op zichzelf al een heerlijke gedachte Maar door- dat ze geen water bevatten, kon men niets aanbrengen tot blussching. Het schijnt, dat de riolen tegenwoordig op laag peil moeten worden gehouden uit vrees, dat anders een ge- deelte der stad onder water komt te staan. Eerst toen de geheele bakkerij was uitgebrand kwam meer toevoer van water. Zeker was men er toe overgegaan zee water in de riolen binnen te laten. Dat niet meer perceelen zijn aangetast noemt het blad onbegrijpelijk. -v- Een interessante redding. Bij bet groote, gestrande passagiersstoomsehip Suevic van de /Oceanic Steam Navigation Company" is een belangrijke berging uitgevoerd. Het stoomscbip strandde in het midden van Maart bij storm- acbtig, nevelig weer, op rotsen bij Lizard. De passagiers werden met groote moeite gered en ook een groot deel der lading werd geborgen het schip zelf ecbter kon, ondanks alle pogingen, niet vlot gemaakt worden. De voorsteven lag op de rots, die op verschillende plaatsen door de kiel van het schip was gedrongen en het vaartuig zoodoende tegenhield. Om het schip, dat eerst in 1900 bij Harland en Wolff te Belfast van stapel was geloopen, niet geheel verloren te laten gaan, besloot men door middel van dynamiet den voorsteven van den overigen scheepsromp te scheiden. De dynamietontploffingen gelukten uitstekend en toen de beide deelen los lieten bleef het aehterBchip geheel in evenwicht op bet water drijven. Door andere stoombooten werd dit fedeelte op sleeptouw genomen en naar outhampton gebracht. De machine en een gedeelte der lading bevindt zich nog aan boord. Zoodra deze gelost is, zal bet halve schip waar- scbijnlijk naar de werf van Harland en Wolff gesleept worden, waar er dan een nieuwe voorsteven aan zal worden gebouwd. Het ge- redde deel van de stoomboot Suevic is ongeveer 400 voet lang. Het andere deel ongeveer 150 voet lang ligt nog op de rots bij Lizard. Op initiatief van De Matin zal er een au- tomobielenwedstrijd gehouden worden van Peking naar Parijs. De afstand bedraagt vele duizenden kilometers. Een der eersten, die zich voor dezen automo- bieltocht hebben aangemeld, was de Italiaansche prins Scipione Borghese. Prins Borghese is verder, behalve hartstochtelijk chauffeur, ook geograaf, alpinist en ontdekkingsreiziger. In 1899 heeft hij met zijn vrouw, een groote reis in Azie gemaakt, zoodat hij althans eenigszins kan oordeelen over de bezwaren van den tocht. De prins heeft in een onderhoud met een redac- teur van de Tribune gezegd, dat bij de auto- reis van Peking naar Parijs, een afstand van meer dan 15000 kilometer, in twee, hoogstens drie maanden dacht af te leggen. Hij rekende gemiddeld 200 kilometer per dag te rijden. Het eerste stuk, van Peking naar Kalgan, ruim 200 kilometer, acht de prins het moeilijkste. Daar ligt een oude weg met veel gaten, die 50 kilometer achter Peking aanzienlijk stijgt. Na het passeeren van den tweeden Chineescben muur komt men op de Mongoolsche boogvlakte, 1700 meter hoog en in de woestjjn Gobi, die doorkruist zal worden langs den 1000 kilometer langen post- en karavaanweg naar Oerga. Hier vindt men om de 50 kilometer een sta tion, door Rusland met Mongolen bezet. Van Oerga gaat het naar Kiacbta, aan de Siberische grens en dit traject levert volgens prins Borg hese geen groote moeilijkheden op. In Siberie wordt de reis vergemakkelijkt door de poststa- tions, die op 35 kilometer afstand van elkaar staan, maar de wegen zijn er slecbt. Intusscben liggen er althans bruggen over de rivieren, en in bet ergste geval zal men altijd de transsi- berische spoor kunnen bereiken. Van Kiachta gaat bet naar het Baikalmeer de autoreizigers zullen er met een veerboot over trekken, en zetten dan hun reis voort ovey Irkoetsk, Krass- nejarsk, Tomsk, Omsk, Koersan, Nislini-Nolgo- rod, Moskou, Smolensk en Warschau. Bij Nishni-Nofgorod wordt de eerste kunstwegbe- reikt. Prins Borghese zal den tocht ondernemen met een auto van 40 paardekracht van Itali- aansch fabrikaat, die er expres voor is gemaakt. En hij neemt vier dikke platen mee, die, waar de bodem drassig is, onder de wielen van de auto worden gelegd, en ook zullen kunnen dienen als bvug over smalle beekjes. De prins wordt op de reis vergezeld door zijn vrouw, een technicus en een bediende. Hij neemt een veldtent mee, een draagbare keuken, een kleine appihpek, jachtgeweren en Mauserpistoleu en allerlei eetwaren in blikjes. i efooig Ion na SneSheden. De meeste zaken op deze wereld zijn betrek- kelijken voor niets geldt dat in zoo booge mate als voor het begrip //snelheid." G. schrijft over dit onderwerp in Vragen van den Dag het volgende Waarsehijnlijk verkeert niets in de hemel- ruimte in absolute rustalles beweegt zich. Ook als men op aarde rustig op zijn kamer zit, deelt men in de beweging met de aarde door de hemelruimte. Als, op een toren staande, de aarde plotseling onder de voeten verdween uit het heelal, zouden wij met een snelheid van 30 duizend meter in de seeonde voortijlen door de ruirnte. Hoewel alles in beweging is, zijn de snelbeden toch zeer verschillend. Een slak beweegt zich gemiddeld 0,00015 M. in de seeonde, een vlieg 7 M., een fietsrijder pl.m. 9,7 M., een snel stoomschip 1115 M., een goed schaatsenryder 11 M., een sneltrein 16,7 M. in de seeonde. Het practisch maximum van een electrischen trein wordt op 55 M. gesteld. Een postduif legt 2739 M. af. Het geluid beeft een snel heid in de lucht van 340 M. in de seeonde, de vloedgolf in den oceaan van 800 M. Doch sneller dan deze verschijnselen is de beweging der bemellichamen op hun banen. De snelheid der planeten van ons zonne- stelsel gaat van 5 tot 60 K.M. in de seeonde Neptunus, de planeet, die het verst van de zon staat, heeft slechts een beweging van 5 K M, per seeonde, en Mercurius, als zij zich het dichtst bij de zon bevindt, ongeveer 60 K.M. Enkele kometen, die in lang uitgerekte banen om de zon wentelen, kunnen dicht bij de zon snelheden van eenige honderde K.M. verkrijgen. Het licht heeft een snelheid van 300 K.M. in de seeonde. De maan beweegt zich in een maand om de aarde met de snelheid van 1 K.M. in de seeonde. Ook de zoogenaamde vaste sterreu bewegen zich langs den heme], zooals in den laatsten tijd meer en meer is waargenomen, en wel op verschillende wijze. Zoo heeft men opgemerkt, dat in de verre bemelruimte vaste sterren, d. i. zonnen werden gevonden, welke sedert 1V2 eeuw op zijn minst in dezelfde richting zonder merkbaar storende invloeden met gelijkmatige snelheid van eenige honderden kilometers inde seeonde zijn voortgegaan. En verder is ont- dekt, dat wij met de aarde en het geheele zoDnestelsel met een snelheid van 20 K.M. in de seeonde in de richting van het sterrebeeld Hercules voortijlen. Peru-guano in den tuin. DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 13 April 2.15 2.31 Zondag 14 2.49 3.5 Maandag 15 n 3.21 3.37 Dinsdag 16 n 3.53 4.10 Woensdag 17 u 4.24 4.42 Donderdag 18 4.59 5.17 Vrij dag 19 5.36 6.— i ifevHiwtim Miimm n mmi 111111111 1— TER SEUZEASCHE COIRAIT. ntt bind Teiacliijat nssndag-, Woensiiag- en Vrijdagavonit, ailgrzonderd op Feestdaceu, bij de I'M r in a I*. J. —gmaigainwiiBiiwiiiiwHiiwi—ma——mm DE IANDE te Ter IVeuien. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, Gelet op het Koninklijk besluit van den 27 Juli 1887 (Staatsblad no. 141), regelende de verplichting der ingezetenen tot het doen van aangifte voor de btmlkingsregisters, bepalende ondermeer bet volgende Artikel 2. Zij die uit eene Nederlandsche kolonie, eene over- zeesche bezitting of uit den vrecmde hunne woonplaats overbrengen in eene gemeente binnen bet Rijk, doen biervan eene verklaring aan het gemeentebestuur, vergezeld van bet gebrnikelijke getuigscbrift voor ben die nit de kolomen of bezittingen, van een paspoort, of reis- of verblijfpas of andere door de politie deugde- lijke erkende bewijsstukken voor hen die nit den vreemde komen. Deze verklaring geschiedt binnen 'dene maand na hun aankomst in de gemeente. Art. 3. De kennisgeving in bet vorige artikel vermeld gaat vergezeld van de noodige opgaver. om in de bevolkings- registers te worden ingeschreven. Art. 4. Zij die hunne werkelijke woonplaats binnen het Rijk verlaten om die over te brengen naar eene Neder landsche kolonie, eer.e overzeesche bezitting of naar den vreemde, doen biervan eene verklaring aan bet bestuur der gemeente, welke zij verlaten. Art. 5. Zij die hnnne werkelijke woonplaats nit eene ge meente van bet Rijk naar eene andere gemeente overbrengen, doen biervan eene verklaring aan het bestuur der gemeente, die zij verlaten en waar zij in het bevolkingsregister zijn ingeschreven met opgaaf der gemeente, waar zij wenschen zich te vestigen. Zij ontvangen een kosteloos getuigechrift van ver- a'ndering van werkelijke woonplaats. Art. 6. Ter plaatse, waar zij hunne werkelijke woonplaats overbrengen, doen zij uiteriijk binnen iene maand na hunne aankomst eene verklaring aan bet gemeentebe stuur, met overlegging van bet getuigscbrift in bet vorige artikel vermeld. Art. 7. Elk hoofd van een huisgezin geeft uiteriijk binnen eene maand kennis aan bet gemeentebestuur van ieder lid dat in het huisgezin wordt opgenomen, of daar nitgaat, inwonende diensl- en werkboden daaronder begrepen. Omtrent die kennisgeving geldt art. 3. Uezelfde kennisgeving geschiedt door afzonderlijk levende personen, wanneer zij andere personen in bun huisgezin opnemen. Beotuurdeis van instellingen, gestichten en inrichtingen, niet staande onder bestuur of toezicbt van bet openbaar gezag, waar peraonep, onder eenig bestuur samen wonen, gever, maandelijks aan bet gemeentebestuur kennis, van alle personen, die in de samenwoning zijn opgenomen of daarvan zijn uitgetreden. De verplichting vervalt, wanneer langs een anderen weg de vereischte kennisgeving voor bet bevolkingsre gister gedaan is. Art. 8. Onverminderd de bovenstaande voorschriften is een ieder, door het gemeentebestuur daartoe opgeroepen, verplicht tot het doen der opgaven, die vereischt worden om de bevolkingsregisters in te vuileD. Art. 9. Overtreding der bepalingea van dit besluit wordt gestraft met hecbtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoogste honderd gulden. Maken de ingezetenen op het vorensiaande opmerk- zaam met dringende aanbeveling om de daarin vervatte verpiicbtingen stipt na te' koinen, teneinde zich voor de toepassing der bedreigde straffen te vrijwaren. Gedaan te Ter Neuzen, den 9 April 1907. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIEEEMAN, Secretaris. Er is geen enkele reden om te veronderstellen, dat de verschillende tuingewassen, in hoofdzaak anders zouden moeten bemest worden dan de iandbouwgewassen. De ontleding hunner droge stof heeft ons aangetoond, dat zij uit dezeifde bestanddeelen bestaan. De voedingstoffen, die de iandbouwgewassen uit den bodem betrekken, moeten ook zij uit den grond halen en door de bemes- ting moet bij beide voornamelijk voorzien worden in de behoefte aan stikstof, phosphorzuur, kali, kalk en magnesia. Opdat het groeiproces zoo kort mogelijk zij, opdat de blad- en stengelgewassen daarvoor malsch en smakelijk zijn, is het noodig, dat de tuingrond warm en mul zij. Om bovenstaande redenen is de echte opgeloste Peru- guano van Ohlendorff een uitstekende bemesting voor den tuin. Zij geeft alle vereischte voedingstoffen, zoodat men, wanneer men in den groenten- of bloementuin deze Peru-guano gebruikt, geen enkele andere hnlp- meststof meer noodig heeft. Doordat zij een organische meststof is en in den grond o. a. door opneming vaB zuurstof in andere stoffen omgezet wordt, maakt zij den grond warm en is ook daarom voor den tuin geschikt. Noch bladeren, noch stengeltjes, noch worteltjes worden door aanraking met Peru-guano aangetast of verbrand. Men kan ze daarom desnoods als overbemesting gebrui- ken. Een weinig Peru-guano op den grond uitgestrooid, desnoods tusschen de plantjes op het bed en daarna met de hark of de schoffel ondergewerkt, is een zeer goede bemesting en geeft lekkere en veel groenten. Men kan ook (vooral bij bloemen is deze wijze van bemesting zeer geschikt) de Peru-guano in water zoo- veel mogelijk oplossen en met deze oplossing de beddeh of potten begieten. Men neme daartoe op elke 10 L, water de helft van een half ons Peru-guano en roere dat goed door. Met het mengsel giete men. De aangegeven manieren zijn nog al omslachtig en dus goed voor tuinliefhebbera, die veel tijd hebben. Een tuinier echter, die zijn tijd kan gebruiken en de zaak in 't groot bedrijft, bemest het ledige bed voor bet zaaien of poten en rekent dan per are 5 Kg., dus per M% een halve hectogram. Voor enkele gewassen, als verschillende soorten van boonen, sla, koolen enz. die een zware bemesting noodig hebben, kan hij wat meer gebruiken. De Peru-guano is vooral daarom geschikt voor den tuin, omdat ze een gunstiger invloed op den smaak der tuinvruchten uitoefent dan andere veel gebruikte tuin- mest. En waar het bij alle groenten toch vooral op den smaak aankomt, is Peru-guano verre te verkiezen boven beer, poudrette, straatmest, slootmest en derge- lijke. die zeer ongunstig werken op den smaak. Men vergete daarenboven niet, dat Peru-guano een warme mest is, die vroege groenten geeft. Dit laatste is voor den tuinder, die het van de vroege groenten moet hebben, van onschalbare waarden. H V H

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1