A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Viaanderen. Zon- en Feestdagen. Bekendmaking. No. 4979. Donderdag 11 April 1907. 47e Jaargang Het geheim van het Bosch. Binnenland. Lokken van werklieden naar Duitschland. FEUILLETON. ABONNEMENT Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,32ys. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdireeteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prys slechts tw eemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruinite berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave^ Burgemeester en Wethouders van HOEK maken bekend, dat zij, die verlangen dat hunne kinderen of pupillen op 1 Mei a. s., op de openbare lagere school worden toegelaten zich daartoe tot en met 30 dezer bij het hoofd der school kunnen aanmelden. Kinderen die op 1 Mei 6 jaren oud zijn of dien leeftijd in den loop van dit jaar bereiken, worden toe gelaten. Hoek, 9 April 1907. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. Naar de Tijd verneemt zou de Regeering thans voornemens zijn tot verwezenlijking harer denkbeelden op militair gebied te komen door eene herziening van de militiewet. De Nederlandsche regeering heeft aan de betrokken staten de uitnoodiging doen toekomen om vertegenwoordigers te zenden naar de tweede Vredesconferentie. De conferentie zal worden geopend op 15 Juni eerstkomende te 2 ure na- middags, in de groote grafelijke zaal op het Binnenhof. Naar alle waarschijnlijkheid zal als secretaris generaal der conferentie optreden Mr. Dr. W. 1. Doude van Troostwijk, oud- hoofdamtenaar aan de afdeeling politieke zaken van het departement van buitenlandsche zaken De gemeentebesturen zijn door Gedeputeerde Staten uitgenoodigd de gemeenteraden te hooren over eene verhooging der jaarwedden van de burgemeesters, secretarissen en ontvangers boven het minimum der klassen waarin de gemeenten zijn verdeeld doch binnen het maximum der klassen. De klassen voor burgemeester en secretaris zijn naar het zielental der ge meenten geregeld als volgt le kl. beneden 500 zielen f 250 tot J 300 2e van 500 tot 800 z. 300 tot 400 3" 800 tot 1200 z. 400 tot /550 4e 1200 tot 2000 z. f 550 tot 750 5e 2000 tot 3000 z. 750 tot /950 6e 3000 tot 4500 z. 950 tot 12<'0 7e 4500 tot 0000 z. 1200 tot /1500 8e 6000 tot 10,000 z. 1500 tot 2000 ;9e 10,000tot 15,000 z. 2000 tot 2500 en 10« boven 15,000 z. 2500 tot 3000. De klassen voor gemeente-ontvangers zijn geregeld naar de inkomsteu der gemeenten overeenkomstig Prov. blad no. 56 van 1872 gewijzigd bij Prov. blad no. 97 van 1892. Voor 1 Juni a. s. worden de adviezen der gemeenteraden ingewacht. Vrij bewerkt door AMO. 22) vZit de reis u nog in de leden „De reis niet, want die heeft voor mij het gewenschte geVolg gehadmaar hier is het een of ander niet als vroegerde menschen zijn zoo eigenaardig alsof ik jarenlang weg was geweest, en alsof zij mij willen doorzien, om te weten of ik nog wel dezelfde ben. Het is zonderling, zeer zonderling." Het lachende gezicht aan het venster had een ernstige uitdrukking aangenomen, die vol- strekt niet kwaad stond. Vliebig sloeg daarop echter geen acht. Hij zag alleen, dat zij, die altijd zoo vroolijk was, ook al zoo eigenaardig deed, of er van wist, waarvan Een oogenblik was hjj voornemens Greta er naar te vragen zij zou hem niets verborgen houden, dat wist hij maar het volgende oogenblik liet hij dat voornemen varen en groette. vIk wou nog zoo gaarne in het bosch wandelenDeze drie dagen heb ik het erg gemist." z/Ja, wie aan den geur der denneboomen gewoon is geraakt, mist dien niet gaarne. Veel genoegen Nog meer dan te voren in gepeins verdiept schreed hij voorwaartshij sloeg bijna geen acht op den weg, dien hij ging en nog minder bemerkte hij de voorbijgangers. Was hij be- hekst of waren de menschen het Die vraag alleen hield hem bezig. Brente zou hem wel opheldering gevenmaar die was van avond pas te spreken. En dathij keek op zijn horlogedat duurde nog vier uren. Hoe zou hij die doorbrengen Zoo had hij zich den terugkeer van zijn reistocht niet voorge- steld, neen. zoo niet. Als een overwinnaar, die gelukkigen maakt. Ja, zoo wilde hij komen. en nuhij liet het hoofd op de borst zakkennu stemde de werkelijkheid niet overeen met zijne mooie verwachtingen. In een der laatste straten, die op het vrije veld uitliepen, trof hij zijn collega Meyer. Nadat zij eenige woorden met elkaar hadden gewisseld, zei deze»Ge ziet er slecht uit Vliebig Hebt ge onaangenaamheden gehad Zeker met Brente wegens die zaak ,/Wegens die zaak vroeg Vliebig verwon- derd. Zou hij eindelijk iets wijzer worden z/Houdt u niet van den domme Hetiszuiver menscheli]k, al is het zeer onvoorzichtig, waarde collega. Maar ge komt uit een groote stad en daarom is het u eerder te vergeven. Wat men daar doet of niet doet er kraait geen haan naar. Doch hierik heb medelijden met haar zij heeft het niet verdiend ,/Sapperloot, Meyer, wilt gij mij eindelijk zeggen, wat dit te beduiden heeft viel Vliebig barsch in. Zijn gelaat was donkerrood, zijn oogen schoten vuur, onwillekeurig omklemde hij den arm van zijn collega en zijn blik scheen hem de woorden van de lippen te willen lezen. z/Sedert ik hier terug ben, bemerk ik bij elke schrede dat spook, en als ik het wil grijpen, TER NEUZEN, 10 April 1907. Men verzoekt ons mede te deelen dat de De Ruyter-zegels op het postkantoor alhier weer voorhanden zijn. De heer L. Boone, predikant bij de Oud- Geref. gemeente te St. Filipsland, vroeger alhier, is beroepen bij die gemeente te Kampen. glipt het mij onder de handen weg. Maar gjj zult mij te woord staan, van u verlang ik open- hartigheid. Zeg mij dus alles." ,/Welnu, als ge niet anders wilt. Het is aan den dag gekomen, dat ge een liefdesbetrekking hebt aangeknoopt met Dora Lengler, van Tan- nenrode. Naar men zegt hebt ge op verschil- lende uren van den dag elkaar in het bosch ontmoet, en „Wie heeft die infame leugen verspreid vroeg Vliebig, die tegenover zulk een laagheid zijne bedaardheid geheel had teruggekregen. lie strijd tegen een zichtbaren vijand prikkelde zijn verontwaardiging niet, maar wel de arg- listige boosheid, die in het duister werkt. Nu kende hij het feit, den dader daar van te vinden, zou hem ook niet moeilijk vallen. Meyer haalde de schouders op. (/Het werd mij gisterochtend in de school verteld, en later hoorde ik het ook van mijn vrouw, die den vorigen avond in haar kransje was geweest." z/In haar kransje? Arme Dora, wat zult ge er daar slecht afgekomen zijn riep Vliebig. ,/Maar wie Zeg het mij ik wil dien ellen- digen lasteraar het masker afrukken. Heeft het arme meisje niet reeds genoeg ^leden Moet men nu ook nog haar eer aantasten Zij staat zonder bescherming, zij woont hier niet ter plaatse, zij kan zich niet verdedigen en voor haar onschuld opkomen. Wat heeft zij God vergeefsch gebeden, dat Hij haar den schurk zou aanwijzen, die haren vader het geweer in de hand drukte om aan zijn met sehande beladen leven een einde te maken Ver- Tot kweekelingen aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Middelburg zijn o. m. be- noemd J. F. Kaan, te Ter Neuzen, I. Ch. van Houte te Cadzand, A. F. A. Makkelenberg en J. Karels te Groede, J. R. de Hondt te Aarden- burg en C. Brakman te Schoondijke. Hedenmorgen werd de nieuwe spoorbrug over het kanaal te Sluiskil in gebruik genomen.« Over en weer was daarover een personentrein gereden, toen omstreeks half tien ure de goederen- trein uit Gent daarover reed. De Noorsche stoomboot ^Farmand," die reeds eenigen tijd voor de gesloten brug drijvende was, stootte tegen de brug, juist op het oogenblik dat de laatste waggons van den goederentrein daarover gepasseerd waren. Het gevolg was, dat het draaibaar gedeelte der brug aan eene zijde geheel verbogen werd. De bocht had oorspronkelijk eene straal van 63 centimeter, wat door de veerkracht van de deelen der brug weer is teruggekomen op 33 centimeter. Daardoor was ook het draaiwerk ontzet en kon het eerst na een pogen van on- geveer twee uren gelukken, de brug te openen en de vaart door het kanaal rnj te maken. Het treinverkeer had weer terstond over de oude brug plaats. Een deskundige gaf ons als zijne meening te kennen, dat de eene helft der brug zal moeten worden afgebroken, om daarna weer opnieuw te worden gemonteera en dat met het afwerken van een en ander wel een half jaar zal gemoeid zijn. Het stoomschip bekwam geen schade. Bij aankomst alhier werd van wege de aan- nemers der brug op het stoomschip beslag gelegd. Er wordt voor herstel der schade en vertraging in de uitvoering der werken 60,000 borgtocbt gevorderd. Bij Kon. besluit is aan den heer A. Elfrink, onderwijzer aan eene openbare lagere school te Driewegen (Biervliet) een pensioen toegekend van f 500. De gemeenteraad te Driewegen heeft tot hoofd der openbare lagere school benoemd den heer J. A. Hoste te Groede. Z. D. H. Mgr. P. Leyten. bisschop van Breda, heeft benoemd tot professor in het klein seminarie ,/IJpelaar" te Ginneken, den Z.Eerw. heer C. Oomen, kapelaan te Njeuw-Namen tot kapelaan te Nieuw-Namen, de WelEerw. heer P. Oomen, priester van het seminarie. Uit Hulst wordt aan „De Tijd" gemeld dat er ernstige pogingen zullen worden aange- wend om voor de a.s. verkiezing van leden van de Provinciale Staten in het district Hulst can- didaat te stellen den heer H. A. van Dalsum, notaris aldaar. geefs? Neen, neen, het was niet te ver- geefs God heeft haar smeeken verhoord En na een oogenblik gezwegen te hebben ver- volgde hij z/Gelooft ge ook niet, Meyer, dat de persoon die haar vader in den dood dreef, thans uit vrees voor ontdekking ook nog slecht genoeg kan wezen om de nagelaten familie van zijn slacht- offer met zijn gift te bezwadderen en zoodoende te dwingen deze plaats te verlaten, die voor hem een hel is geworden Is met hem niet alles uit den weg geruimd, wat hem aan zijn mis- daad herinnert, wat zijn geweten doet spreken Wat weet gij daarvan, Vliebig?" //Meer dan gij denkt, Meyer, en daarom maar mijn handen zijn nog gebonden, ik mag niet spreken, en moet zwijgend toezien maai dan o, de Friedesheimers zullen mij leeren kennen Zij zullen nog lang aan den candidaat denken, dien zij in den beginne aan den hengel hoopten te krijgen, en van wien zij niets dan kwaad wisten," toen hun toeleg niet gelukte. Waarom noemde men Hulda's naam niet in verband met den mijne Ik was met haar en haar broeder toch d'ikwijls genoeg in het bosch en las met haar de werken van onze meesters. Maar dat is ook de dochter van den burgemeester, terwijl Dorahet hart bloedt mij als ik er aan denk wat het arme meisje in de laatste dagen moet geleden hebben!" (Wordt vervolgd). TER SEBZEJSSCHE COIRAST. i':rlim i». j. TAN WE KASDE <e Ter Neuzen. Wit bind verscliijilt Tlnandag-, Woensdag- en Vnjdagavond. uitgezanderd «>p |fee»ldateMudel"m^w| Burgemeester en Wethouders van de gemeente TEK NEUZEN j D gelet op het besluit van Heeren Gedeputeerde staten van den 15en Juli 1844, no. 1 (Provinciaal biad no. 87), hondende raededeeling van 's Konings verlangen, dat de Ingezetenen aan de bepalingen der wet van den lsten Maart 1815 (Staatsblad no. 21,) betrekkelijk de viering van Zou- en Feestdagen, jaarlijks zullen worden herinnerd; brengen mitsdien den inhoud van voormelde jwet ter kennis van de Ingezetenen dezer Gemeente, uidende als volgt. Art. 1. „Dat op Zondagen, en op zoodanige Godsdienstige Feestdagen als door de Kerkgenootschappen van de Christelijke Uodsdienst dezer Landen algemeen erkend en gevierd worden, niet alleen geene beroepebezigheden zullen mogen verricht worden, welke de Godsdienst zouden kutinen storen, niaar dat in het algemeen geene openbare arOuid zal mogen plaats hebben, dan ingeval van noodzakelijkkeid, als wanneei de Plaatselijke Re- geering daartoe schriftelijke toestemming zal geven." Art. 2. vDat op deze dagen, met uitzondering van geringe eetwaren geene koopwaren hoegenaamd op markten, straten of openbare plaatsen zullen mogen worden uitgestald of verkoeht, en dat Kooplieden en Winkehers hunne waren niet zullen mogen uitatalien noch met opene deuren verkoopen." Art. 3. //Dat, gedurende den t-ijd voor de openbare Godsdieust- oefening bestemd, de deuren der Uerbergen en andere plaatsen alwaar drank verkoeht wordt voor zooverre dezelve binnen een besloten kring dergebouwen liggende zijn, zulien gesloten zijn, en dat ook, gedurende dien- zelfden tijd, geeneihande spelen, hetzij kolven, balslaan of dergelijke mogen plaats hebben. Art. 4. „Dat geen openbare vermakelijkheden, zooals Schouw- burgen, publieke Danspartijen, Concerten en Harddra- verijen, op de Zondagen en algemeene Feestdagen zullen gedoogd worden; zuliende het aan de plaatselijke be- sturen worden vrijgelaten hieromtrent eene uitzondering toe te staan, mits niet dan na het volkomen eindigen van alle Godsdienstoefeningen." Art. 5. »Dat de Plaatselijke Politie zorg zal dragen, teneinde alle hinderlijke bewegingen en gerncht in de nabijheid der gebouwen, tot de openbare Eeredienst bestemd, en in het algemeen alles wat dezelve zouden hinderlijk zijn, voor te komen of te doen ophouden." Art. 6. fDat de overtredingen tegen de bepalingen van dit besluit naar gelang van persoon en omstandigheden, zullen gestraft worden met eene boete van niet hooger dan vijf en twintig gulden, of met eene gevangenisstraf van met langer dan drie dagen, voor de overtreders die buiten staat mochten zijn deze boete te betalea." Art. 7. »Dat bij een tweede overtreding de boete of straf zal verdubbeld worden, en wijders alle de te koop gelegde of uitgestalde goederen verbeurd verklaard, en de Herbergen of andere publieke plaatsen, voor een maand gesloten. »En dat door deze algemeene verordeningen alle daarmede niet overeenkomstige Provinciale of plaatselijke Reglementen en inrichtingen zullen worden gehouden voor vervallen." Burgemeesters en Wethouders, de aandacht der inge zetenen op de voorschreven bepalingen vestigende, noodigen dezelve tevens uit om door eene stipte inacht- neming derzelve, tot de nuttige en wijze bedoelingen van Zijne Majesteit mede te werken. En opdat niemand hiervan eenige onwetendheid zoude knnnen voorwenden zal deze worden afgekondigd en aangeplakt. waar zulks binnen deze gemeente ge- bruikelijk is. Gedaan te Ter Neuzen, den 3 April 1907. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GE1UL, Burgemeester. W. S. J. D1ELEMAN, Secretaris. De Burgemeester var. TER NEUZEN gezien de circu- laires van den heer Commissaris der Koningin in deze piovincie van den 24 Mei 1890 en 26 November 1891, waaruit blijkt dat het herhaaldelijk is voorgekoinen dat Nederlandsche werklieden, door de berichten in de nieuws- bladen of door daartoe ingezonden agenten, soms met verstrekking van reisgeld voor he heenreis, naar Iiuitsch- land ten behoeve van industrieele ondernemingen worden gelokt, terwijl bij hun aankomst ter plaatse blijkt, dat zij daar niet gebruikt kunnen worden, maakt de ingezetenen opmerkzaam dat het geraden is, alvorens op zulke berichten en voorspiegelingen der agenten af te gaan of zelf of door tusschenkomst van den Burgemeester hunner woonplaats zich te wenden lot den Nederlandschen Consul in de streek, waar die ondernemingen zich bevinden, om inlichtingen omtrent de vooruitzichten in het bekomen van werk, de loonen en de huurprijzen der woningen aldaar. Gedaan te Ter Neuzen, den 9 April 1907. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GE1DL. IIIIIMMIIIM ITTIIIMil

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1