A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4978. Dinsdag 9 April 1907. BinnenlancL 47e .laargang. FEFILXiETON. Het geheim van het Bosch. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/2. Men abonncert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 25. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Men meldt nit Apeldoorn De Minister van Oorlog, generaal-noajoor Van Rappard, is Zaterdagoclitend om halfelf bier aangekomen en in eeu hofrijtuig naar het Loo geredeu. Om twee uur reed de Minister weer naar den trein, nadat hij met de Koningin en den Prins het dejeuner gebruikt had. In de omgeving van het Loo was veel belangstelling voor den nieuwen Minister, die de generaals- uniform droeg. De Tweede Kamer is thans bijeengeroepen tegen Dinsdag 10 April, des namiddags 11/2 uur, tot trekkingen der afdeelingen en regeling van werkzaamheden. Er zal een R. K. schippersorganisatie in ons land gevormd worden. Reeds is een voor- loopige commissie samengesteld. Door het Hoofdbestuur der vereeniging z/Schuttevaer" is aan den raad van Goes ver- zocht die maatregelen te willen nemen, welke er toe kunnen leiden dat de wissel in de haven van Goes, ter hoogte van Wilhelminadorp, worde uitgediept. TER NEUZEN, 8 April 1907. Jl. Zaterdagavond was door een vijftal personen, van zeer uiteeriloopende maatschappe- lijke positie, in een cafe een gesprek aange- knoopt, dat z66 gezellig was, dat men het na 11 uur, het sluitingsuur, buiten wenschte voort te zetten. Men had er echter op gerekend dat het drukke discours de kelen zou kunnen doen opdrogen, waarom een flesch sterken drank werd ingeslagen, om die zoo onder het debat door, te ledigen. De rolbrug aan de Westsluis was het. terrein voor het gezellig samenzijn, dat z6o geanimeerd was, dat de gemoederen meer en meer opgewonden geraakten. Tusschen twee der luidjes begonnen oude veeten van vroeger ter sprake te komen, en het slot van de gezellige(?) bijeenkomst was, dat die twee handgemeen werden, waarbij het mes getrokken werd, en een hunner zoodanig aan het hoofd verwond werd, dat een geneeskundige hem moest verbinden. De politie kwam ook van het gebeurde op de hoogte, zoodat daarvan proces-verbaal werd opgemaakt, iets wat in dit geval zoomin door de getuigen als de eventu- Vrij bewerkt door AMO 21) //Met dat vat oud, boos geworden vrouw hoofd gladstreek. ,/Zij bezit meer verstand en wetenschap dan tien van onze domme gansjes, Hulda niet uitgezonderd. Nu zie je eens wat er van komt, als men de verstandelijke vorming van een mensch tegenhoudt-. Ons kind moest wat anders hooren dan nlleen van eten koken, poetsen en schuren. Maar in je verblinding houdt je haar tegen en sluit je voor haar de deuren der wetenschap. Een man als de candidaat neemt zich een degelijker levensge- zellin voor hem is het niet voldoende, dat de vrouw thuis blijft en al haar gedachten aan de huishouding wijdt. Om hem tot schoon- zoon te krijgen, zou je in een anderen koers moeten sturen." Meermalen had zijn vrouw een poging gedaan, om aan het woord te komen, maar telkens te vergeefs. Eindelijk was zij aan de beurt van spreken maar het lange wachten had haar nog boozer gemaakt. z/Voor hem zou mijn kind te goed wezen zeide zij met minachting. //lemand die Doch zij verstomde haar man stond voor haar met opgeheven hand en fonkelende oogen. //Zwijg! In mijn tegenwoordigbeid zul je zuur bier hoonde de terwijl zij haar voor- eele beklaagde een aangenaam slot der historie zal worden geacht. Gedurende het loopende jaar zijn aau den spoorweg alhier de volgende zeescbepen aan gekomen om aldaar te lossen of te laden Januari Februari Maart 50 34 39 18 s., 14 ij., 11 k., 2 k., 1 m., 1 pa., 1 pp., 2 1. 15 s., 11 k., 6 ij., 1 pa., 1 1. 18 s., 11 ij., 5 k., 2 pa., 2 pp., 1 h., 120831 131101 89461 123 341393 Uitgevaren zijn in Januan 47, in Februari 36 en in Maart 32 schepen. Gedurende de drie eerste maanden van het vorig jaar werden alhier met bestemming voor de loskade aan het spoor opgeschut 131 schepen, met een bruto-inhoud van 281.142 Ms. en voeren van hier uit 12u schepen. Met bestemming voor Gent werden alhier in het eerste kwartaal opgeschut 271 schepen, met een bruto-inhoud van 729.482 M®. en voeren vandaar uit 294 schepen. Over hetzelfde tijd- vak van het vorig jaar kwamen binnen 236 schepen, met een bruto-inhoud van 684.189 M®. en voeren van daar uit 259 schepen. Gedurende de drie eerste maanden zijn voorts 1120 binnenvaartuigen op- en 1110 afgeschut. Over hetzelfde tijdvak van het vorig jaar resp. 1235 en 1206. Naar uit IJzendijke aan //Zelandia" ge- meld wordt is de concessie voor de reeds vroe ger vermelde tram van IJzendijke naar Ter Neuzen en de zijlijn Philippine-Sas van Gent aan- gevraagd. Naar gemeld wordt zijn de verwachtingen omtrent den oogst in den Van Alsteinpolder, die het vorig jaar zoo geruimen tijd overstroomd is geweest, niet hoog gespannen. De grond is zeer hard en begint door de droogte en het meerdere zoutgehalte groote kloven te vertoonen, waardoor de groei van verscbillende gewassen zeer belemmerd wordt. die lasterlijke praatjes binnenhouden of het zou je berouwen Zoo zijn de vrouwen", ver- volgde hij een beetje kalmer//eerst vol lot, en dan als niet alles volgens wensch jfaat, verandert de lot plotseling in boosaardigen laster. Ik verlang, dat je geen deel neemt aan de praatjes, die over Vliebig en Dora de ronde doen. Zij hebben beiden een edele inborst en een ruimen blik wij mogen hen niet schatten naar benepen begrippen. Overigens geloof ik van al die praatjes geen woord. Ik verlang daarom, dat je naar mijn wensch zult handelen, en dat je Vliebig bij zijn terugkeer even goed ontvangt als vroeger anders //Anders vroeg zij met verbeten woede. z/Ik dreig niet gauw, dat weet. je, en ik laat je gaarne je gang gaan, zoo lang onze goede naam niet in gevaar wordt gebracht, in dit geval echter maar genoeg wanneer je je niet naar mijn verlangen schikt, dan leg ik mijn ambt neer en ga te Berlijn wonen." z/Te Berlijn V" riep zij verontwaardigd. //In die zondige stad Hoe komt je dat in het hoofd z/Spreek daar niet over, vrouw Ik heb het nu gezegd. Het hangt heelemaal van je zelve af, of wij hier blijven." z/Goedals het anders niet kan Maar gluiperig is hij toch." z/Denk aan hetgeen ik je gezegd heb," ant- woordde hij met nadruk en nam toen weder plaats aan zijn schrijftafel, alsof er niets was voorgevallen. De post had een aantal brieven gebracht. Daarbij was er een, die wegens het grove papier -De centrale anti-rev. kiesvereeniging in het district Goes heeft tot candidaten voor de Prov. Staten gesteld de heeren D. Mulder en M. Noordijke, beiden aftredende leden. De twee andere aftredende leden, de heeren "VVJ. Vader van 's Gravenpolder en D. J. Oggel wenschen niet meer voor een herbenoeming in aanmerking te komen. In een dezer vacatures is candidaat gesteld de heer A. S. J. Dekker, lid van den gemeenteraad te Goes, terwijl voor de tweede candidatuur nog geen overeenstemming tusschen de verschillende kiesvereenigingen is verkregen kunnen worden. Op Dinsdag 16 April zal feestelijk wor den herdacht het 40jarig priester-jubileum van den pastoor-deken den Zeereerw. heer P. C. Verhoeven te IJzendijke. Hulst. In de Donderdag alhier gehouden vergadering van aandeelhouders in den stoomtram Hulst—Walsoorden werden de balans en de winst- en verliesrekening over 1906 goedge- keurd en het dividend op 6 pCt. vastgesteld. De aftredende commissaris werd herkozen. Besloten werd door te werken voor het aan- leggen van een lijn Ter HoleSas vap Gent. Bosehkapelle. Wegens het blijven heerschen van het roodvonk in deze gemeente is thans ook de bewaarschool gesloten. Koewacllt. Zondag hield de Cooperatieve Boerenleeubank alhier hare 4e algemeene jaar- vergaderiug ten huize van den heer A. van Hove. De kassier bracht een uitvoerig verslag uit van de werkzaamheden van de Bank in het afgeloopen jaar. Daaruit bleek dat op 31 Dec. 1906 aan spaargeiden ontvangen was/16,848,59. Ditbetaald werd in 1906 6854,15. Het aanal uitgegeven boekjes bedroeg 55. Aan voor- schotten werd verstrekt de aanzienlijke som van 22330,50, afgelost werd 1773,50, zoodat op 31 Dec. geleend was aan de leden /20557. Het aantal gegeven voorschotten bedroeg 57. Voor voorschotten werd betaald 4*/4 pCt., voor spaargeiden 3 pCt. De rekening en verantwoording werd daarna goedgekeurd. Als bestuurslid werd herkozen de beer E. David en als lid van den raad van toezicht de heer H. D. IJsebaert. Ten slotte gat de kassier eene humoristische lezing over zijne reis naar de algemeene vergadering te Utrecht, die zeer de goedkeuriug der vergadering weg- droeg. en .het hanepotige adres zijn aandacht trok. Dezen opende hij allereerst. ,/Is Miele door die erfenis heelemaal gek ge worden riep hij verbaasd uit. //Hij vraagt zijn ontslag, omdat hij van betrekking wil veranderen. Hoe komt hem dat in het hoofd Hij heeft een vrouw en elf kinderen, en wil van betrekking veranderen Waar kan hij het beter krijgen Maar hij bevalt mij al sinds lang niet meer. Hij heeft iets onrustigs over zich ik zal er eens met den houtvester over spreken." Hij maakte eenige aanteekeningen op het papier en opende daarna de andere brieven. Zonder eenig vermoeden van het onweer,, dat zich boven zijn hoofd samenpakte, kwam Vliebig te Friedersheim terug. Zijn eerste bezoek gold zijn vaderlijken vriend den schoolopziener. Deze had juist drukke bezigheden hij reikte hem de hand en zeide: //Kom van avond een uurtje bij mij, dan kunnen wij eens gezellig praten." Bereidwillig nam Vliebig dit aan hij wilde daarop heengaan, doch Brente volgde hem tot aan de straatdeur en zeide toen zacht Ge hebt een boosaardigen vijandneem u in acht." Toen de candidaat hem vragend aankeek, voegde hij er snel bij *,Miele en verdween in huis. Vliebig bleef een oogenblik ontroerd staan maar hij gunde zich geen tijd om er over na Clinge, 7 April. Heden werd de algemeene vergadering gehouden van de boerenleeubank. Er waren tegenwoordig 66 leden. Uit het verslag stippen wij het volgende aan De leenbank telt thans 85 leden. In het jaar 1906 was het aantal met 20 toegenomen. In het afgeloopen jaar werd ontvangen f 45208,85 en uitgegeven f 44771,68, dus de totale omzet bedroeg 89980,53. Dat is 23564,99 meer dan in 1905. In het geheel werd in de spaarbank ingelegd 16240,23 en terugbetaald 7144,37, zoodat het saldo der spaargeiden op 31 Dec. 11. bedroeg 9095,86. In den loop des jaars werden 118 voorschotten gegeven, tegen 52 in 1905. Aan voorschotten was verstrekt de som van f 13404,82 en terugbetaald 8195,48, zoodat de bank te goed houdt f 5209,34. In loopende rekening waren uitgegeven 10 boekjes, waarop aan voorschotten werd gegeven 5875 en terugbetaald 3910, zoodat de bank te goed houdt f 1965. Op de centrale bank te Utrecht hield de leenbank te goed 1428,34. De winst over 1906 bedraagt 31,40. De heeren H. Bruggeman en P. A. Smet werden herkozen als bestuursleden en de heer J. Baart werd gekozen als lid van den raad van toezicht. Met eene aanmoediging van den voorzitter, om zooveel mogelijk spaargeiden in te brengen, en een hartelijk woord aan alle leden, werd deze vergadering gesloten. Oostburg. Vrijdagavond vergaderde de ge meenteraad ter installatie van den nieuwen burgemeester, de heer H. S. Gratama. Alle leden waren tegenwoordig. Van vele buizen wapperde de driekleur toen de burgemeester arriveerde en zich met den oud-burgemeester, den heer Van Houte, naar de zitting begaf. Een talrijk publiek vulde de zaal. Nadat het koninklijk besluit tot benoeming van den heer Gratama was gelezen, werd hij door den fungeerenden voorzitter, den wethouder Risseeuw, toegesproken en hartelijk welkom geheeten. Daarna wenschte de oud-burgemeester den heer Gratama geluk en overhandigde hem den ambtsketen, met den wensch dat de nieuwe titularis dien lang zal dragen. te denken. Het kwam er nu op aan, spoedig maatregelen te nemen. Met flinken stap liep hij voortbij wilde naar den kantonrechter, om diens raad in te winnen. Deze ambtenaar was echter niet thuis. Daarom zocht Vliebig zijn eigen woning weder op, maar hij kon het daar niet uithouden. Zoo gaarne wilde hij nu handelend optredenhet was hem onmogelijk, te blijven wachten, terwijl zijn ge- moed hem aandreef, om aan het onverdiende zieleleed van zijn geliefde een einde te maken. Hij gunde zich daarom nauwelijks den tijd om van kleeding te verwisselen, en snelde toen naar het bosch. Op weg daarheen outmoette hij Hulda. Hij groettezij beantwoordde zijn groet niet maar wierp hem een verwijtende blik toe en verhaastte hare schreden. Verwonderd keek hij haar na. Anders was zij toch niet zoo preutsch. Wat was er in die drie dagen gebeurd Ook andere dames ontweken zijn groethij bemerkte zelfs op het gelaat van sommige dames een spottend lachje. Evenals op den eersten dag na zijn komst te Friedersheim bemerkte hij de hoofden der nieuwsgierigen achter de gordijntjes en achter de bloemen aan de venstersmaar ditmaal verdwenen ze, zoodra hij naar hen keek. ,/Zonderling mompelde hij. #Het is, alsof alles veranderd is Of ligt het aan mij, omdat die zaak van Miele me in het hoofd zit Miele Wat zei Brente ook Ge hebt een boosaardigen vijand. Miele Bah, ik ben niet bang voor hem Maar toch het is merkwaardig Had ik maar zekerheid TER SEEZESSCHE COERAAT. Dit 5)Iixl verseliijnt fflaandag., Woensdag- en Vrijdag-avond, uitg-ezonderd op Feestdagen, bij de Firma I*. J. VAX PE SAXPE te Ter H'euzen. Maanrt. Getal Geladen met MS. inhoud bruto. In deze kolom beteekenen de letters s. stuk- goederen, ij. ijzer, k. kolen, h. hout, pa. pijpaarde, in. minerie, pp. papierpap, 1. ledig.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1