A1 y e m e e n Nieuws- en Advertentieblad Zeeu voor sch-Viaanderen. N 4974. Oonderdag 28 Maart 1907. Binnenland. fFoilletoh! Landbouwberiohten. Gemengde berichten. 47e Jaargang. Het geheim van het Bosch. Predikbeurten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l^1/,. Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt. de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoou No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. H. M. de Koningin heeft gisteren den Voorzitter der Eerste Kamer ontvangen, nadat de heer Gort ran der Linden rapport had gedaan van het niet slagen in eene kabinetsformatie. Het tijdstip van vertrek van H. M. de Ko ningin naar Het Loo hangt samen met de op- lossing der crisis. J.l. Maandag maakte Prins Hendrik per boot een tocht ora het Uordtsche eiland, tot het instellen van een onderzoek op de domeinen in den Biesboseh. De Prins was vergezeld van den administra- teur van het Kroondomein, den beer Jhr. 0. J. A. Repelaer van Driel en den adjudant S. baron van Heemstra. Te 1 ure kwam men op de //Koningin Sophia- hoeve" aan, welke werd bezichtigd, en ook eenige keten voor werkvolkeerst bij het vertrek hoorde de bewoner welk bezoek hij had gehad. De tocht werd nu voortgezet naar de //Anna Paulownahoeve", die eveneens in oogenschouw werd genomen, zonder dat de bewoners hun bezoeker herkenden het werd hun ten slotte ook meegedeeld. De Prins nam bij het vertrek hartelijk afscheid van de bewoners der hofstede. 't Bezoek was zoo streng incognito dat men in de nabij gelegen woningem niet wist, dat de Prins in de onmiddellijke nabijheid was. TER NEUZEN, 27 Maart 1907. Door de zich alhier gevormd hebbende com- missie is voor het gezin van Jacob Geensen ingezameld de som van f 650,36. Het is haar daardoor mogelijk geweest in den eersten nood te voorzien, terwijl ook voor zoover mogelijk voor de eerste tijden zal getracht worden op doel- matige wijze hulp te bieden voor de verzorging van het gezin. -Voor de door het bestuur van den polder Oud Westenrijk gevraagde prijsopgaaf voor de levering van 220 Ms Duitsche onderhoudsgrint van 16 c. M., waren heden inschrjjvingen ingekomen van de heeren A. de Jonge te Ter Neuzen, voor 2,28 per M3. P. A. Doik te Ter Neuzen, voor f 2,26 per M3. J. Willemsen te Ter Neuzen, voor f 2,26 per M3. Bij loting gegund aan den heer Willemsen. Voor het vervoer van dien grint werd inge- schreven door de heeren J. P. Vercouteren te Ter Neuzen, voor 0,50 per Ms.G. Goossen te Hoek, voor 0,46 per M3. Gegund aan den heer Goossen. Yrij bewerkt door AMO. 17) De burgemeester kuchte zeer hoorbaar, en Johannes keek op, als iemand, die uit een on- aangenamen droom ontwaakt. ,/Neem mij niet kwalijk", stotterde hij. ,/Ik was met mijn gedachten van hier." vDat benaerkte ik. Ge hebt zeker wel een bijzondere reden om hier te komen onderzoeken," sprak de ander met een nieuwsgierigen blik. z/Dat is ook werkelijk zoomaar, omdat het een bijzondere reden is, moet ik er over zwijgen. Mijn vriend zal u alles wel vertellen, zoodra de zaak beslist is." Van de zijde des burgemeesters was het af scheid niet zoo vriend elijk als de ontvangst. Hi] had gehoopt een pikant nieuwtje te ver- nemen, om het 's avonds aan de biertafel in de dorpssocieteit te kunnen uitkramen. En dat liep nu mis. In gepeins verdiept keerde Vliebig terug naar de woning van den dokter, die een flink voor- zienen disch had laten gereedmaken. Lutz Wollin was nog niet geheel in zijn ouden plooi, maar nu en dan kwam zijn vroolijke aard toch weer boven. Tot onderwijzer aan de openbare school te Kapelle is benoemd de heer P. Tazelaar, onderwijzer alhier. Wij ontvingen van den uitgever P. J. Danielse te Middelburg een 20tal prentbrief- kaarten, een duidelijk overzicht gevende van verschillende episodenvan hetfeestterherdenking van den 300sten geboortedag van Admiraal De Ruyter, te Vlissingen gehouden. Bij belang- stellenden in dit feest ztillen deze briefkaarten zeker hun weg wel vindeu. Het Zeeuwsch Jongelingsverbond, afdeeling van den Ned. Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden grondslag, zal, op Maandag 1 April hare janrvergadering te Goes houden. In die vergadering zal door Ds E. N. Broek- stra uit Axel een referaat worden gehouden over het onderwerp ffDe Jongelingsvereenigin gen op Gereformeerden grondslag in de prak- tijk des levens." Zaamslag, 26 Maart. Van de ter inlijving bij de militie opgeroepen lotelingen dezer ge- meente zijn reeds verschillenden, die te Hulst waren goedgekeurd, nader afgekeurd voor den dienst en naar huis gezonden. Het ware te hopen dat voor de oproeping eene nauwkeurige keuring omtrent de al of niet geschiktheid voor den dienst kon worden gehouden. De lotelingen toch, die oorspronkelijk buiten oproeping bleven, maar thans aan de beurt zijn om in plaats der afgekeurde* te worden ingelijtd, worden pas het volgend jaar op geroepen, wat voor hen zeer nadeelig kan zijn. In verband hiermede is aan den Minister van Oorlog een verzoekschrift verzonden, waar- in door 3 lotelingen dezer gemeente die in dit geval verkeeren, verzocht wordt hen zoo spoedig mogelijk in te lijven en daarmede niet te wachten tot Maart 1908. Boschkapelle. Alhier blijven zich voort- durend gevallen van roodvonk voordoen, waar- onder reeds een geval met doodelijken afloop. Verseheidene kinderen lijden ook aan verdachte gevallen, maar daarvoor wordtdoorde ouders geen geneeskundige hulp ingeroepen. Op last van het geneeskundig staatstoezicht, is de school voor geruimen tijd gesloten. Vrij day 20 Maart (Goede Vrijdag). Vliebig verhaajde hem zijn wedervaren en zei ten slotte//Het kan niet falen, dat de booswicht door de bewijzen overtuigd wordt." z/Dat gaat zoo gauw nietIk raad je aaq. je ongeduid te bedwingen je bederft ander's misschien alles. Menschen zooals Miele zijn zeer sluw. Als zij zich een roes gedronken hebben, wordt hun tong los maar zelfs dan zijn zij nog op hun hoede. Heb je me niet gezegd, dat mijnheer Brente je voor hem heeft gewaarschuwd *Ja, op het laatste oogenblik van ons gesprek. Daar bekommer ik me echter niet om ik laat me niet afschrikken." z/Dat geloof ik welmaar uit die waar- schuwing blijkt toch, dat je tegenover dien man voorzichtig moet zijn, mijn vriend." //Mijn doel bereik ik toch," verzekerde Johannes. //En dat doel leert mij ook, voor zichtig te zijn." z/Wie weet De liefde maakt doof en blind, Johannes In dit geval geef' ik u gaarne toe. Om dat lieve gelaat te zien opvroolijken, om dien mond te zien lachen daarvoor zou ik tot alles in staat zijn. En dan die oogen Napels zien en dan sterven zegt men wel eens, maar ik zou willen zeggen //In Dora's oogen zien en dan onvermijdelijk voor haar in liefde ontbinden." //Het is dus niet alleen om baar verlatenheid en haar ongelukneem me niet kwalijk, Aan het verslag van den toestand der paarden- fokkerij in Zeeland, in 1906, ontleenen we het volgende De verplichte keuringen van dekhengsten voor den dienst 1906 werden gehouden van 4 tot 8 September en 5 en 6 Februari 1906, terwijl later nog twee buitengewoue keuringen werden gehouden. Het resultaat dier keuringen was dat werden aangegeven 164 stuks, voorge- bracht 146, goedgekeurd 102, afgekeurd 34, uitgesteld 9 en goedgekeurd, ondanks cornage 1. Er waren dus voor den dienst beschikbaar 103 dekhengsten, waarvan een, de warmbloedige hengst ,/Alderik II" goedgekeurd is ondanks cornage. Van deze 103 hengsten zijn er 17 voor de fokkerij in deze provincie niet gebruikt, er bleven dus 86 dekhengsten over, die in ver schillende deelen der provincie hebben gedekt. In 1905 werd door 88 hengsten in deze pro vincie gedekt en een gelijk aantal deed dit in 1906, het aantal gedekte merries bedroeg echter in 1906 9994 tegen 9527 in 1905, alzoo een vermeerdering met 467 gemiddeld werden per liengst dus 116 merries gedekt. In 't geheel waren van de 88 hengsten 64 ingeschreven in een stamboek en waren 84koud-en2warmbioedig. Van de koudbloedige hengsten zijn er 63 opgenomen in een erkend Nederlandsch stam boek; van de warmbloedige een. In het stam boek van het Zeeuwsch-Belgisch trekpaard zijn daarvan opgenomen 52 hengsten, niet ingeschre ven in eenig stamboek dekten er 22. Van de opgegeven hengsten zijn geboren in de provincie 21, in Nederland, buiten Zeeland, 2, ingevoerd uit het buitenland 61. Overigens gaven de keuringen aanleiding tot nagenoeg dezelfde opmerkingen als het vorig jaar. De verhouding tusschen romp en beenwerk laat bij vele kruisingsproducten nog te wenschen over, evenzeer als de stand, die daarvan het gevolg is. De hoefverpleging getuigd van verbetering en beengebreken komen gaandeweg minder voor. Veel eenjarige paarden toonden gedurende den staltijd te weinig beweging gehad te hebben dit werkt zeer nadeelig op stand en gang en kan wel als een der oorzaken aangemerkt wor den, dat er betrekkelijk zoo weinig bekronens- waardige paarden van die categoric werden aan- getroffen. Veel vrije beweging bij krachtig voeder kan heel wat gebreken voorkomen. Bij het fokken van paarden kan hierop niet genoeg aelet worden. maar ik meende eerst, dat je door medelijden bewogen zei Lutz mismoedig. //Het was dan wel te begrijpen." /.Bij haar niet z/Ken je haar reeds lang z/Pas sedert wednige maanden ik heb haar nog niet dikwijls gezien en gesproken, maar ik hoorde haar in de kerk." En Lutz had wel kunnen uitschreeuwen z/En ik heb een geheel jaar lang dag aan dag met haar omgegaan, toen zij bij mijn tante de huishouding leerde. Ik heb meer recht op haar dan jij voor mij ontsloot zij haar gemoed, ik was haar trouwste gezelschap, haar beste karne- raad Haar kameraad, meer nietsEn in haar onschuld had zij niet bemerkt, hoe de vriend- schap in het hart van den jongeling oversloeg in verteerende liefde. Terwijl hij afwezig was gedurende een paar dagen, was zij naar huis teruggeroepen, omdat haar moeder ziek was geworden. Bij zijn terugkomst bracht zijn tante hem alleen haar groeten over. Sedert dien tijd had hij haar niet weer gezien wel had hij haar menigmaal een paar regels geschreven en dagen lang begeerig op het ant- woord gewacht, dat hij dan als een heilig voor- werp steeds in zijn borstzak bij zich droeg. Hij bemerkte echter niet, dat die woorden niets anders dan vriendschap ademdenzijn liefde was oorzaak, dat hij uit de eenvoudige woorden Ook het voorbrengen der paarden laat met eenige uitzonderingen nog veel te wenschen over; alleen te Axel en Hulst voldoet het aan matig gestelde eischen in Oostburg is voor- uitgang waar te nemen, in Kruiningen werden dit jaar door de afdeeling van de Zeeuwsche Laudbouwmaatschappij premien toegekend aan diegenen, welke de paarden op voldoende wijze hadden voorgebracbt. Dat voorbeeld moge na- volging vinden. In Schouwen, Duiveland, Tholen en St. Pbi- lipsland doet zich nog steeds de terugslag ge- voelen van de vroegere fokkerij, ofschoon door den invoer van merries van elders in de twee laatste jaren vooruitgang geconstateerd kan worden. In bet zuidwestelijk deel van Zuidbeveland blijft de fokkerij nog steeds stationnair. In het in den aanvang van het jaar 1905 nieuw opgerichte stamboek van het Zeeuwsch- Belgisch trekpaard (Z.-B.S.) waren aan het einde van het jaar 1906 opgenomen 60 hengsten en 217 merries. ])e Ruyter door afstammelingen herdacht. Men meldt uit Amsterdam Zondagmiddag zijn in de Nieuwe Kerk bij— eengekomen de afstammelingen van den oudsten tak de familien de Ruyter de Wildt, en voorts van Aalst, Guepin en De Kruyff, die weer in vrouwelijke lijn van het oudste geslacht de Ruyter de Wildt afstammen, te zamen ongeveer 50 personen, waaronder verseheidene op een eer- volle loopbaan bij de marine mogen wijzen of nog daarbij in verschillende rangen in dienst zijn. Toen men zich voor de tombe had geschaard, sprak de gepensioneerde schout bij nacht J. C. de Ruyter de Wildt een eenvoudig, hartelijk woord, daarbij de talrijke jongere familieleden op de verplichtingen wijzeud, die er voor hen uit voortspruiten van te behooren tot een ge slacht, dat bogen mag op een zoo groot en edel voorvaderDe adelborst I. F. S. van Aalst, zoon van den gepensionneerden marine- overste J. W. van Aalst, hechtte een krans der familie aan het grafmonument. Het is een bronzen krans van eikenblaren met onderaan het wapen van het geslacht De Ruyter de Wildt en in de lussen de wapens der familien van Aalst, Guepin en De Kruyff. Deze handeling verricht zijnde, begaf de familie zich in den grafkelder en daar be- van de brieven veel meer las dan de schrijfster er mee bedoeld had. En zoo alleen kon het komen. dat hij vergeefs de reis naar Tannenrode gemaakt had //Is die kennismaking voldoende om over je geheele leven te beslissen V" vroeg Lutz, zich met alle macht tot kalmte dwingende. ,/Bij haar wel, bij elk ander meisje van meer oppervlakkigen aard zou ik »neen" zeggen." z/Overhaast je niet. Je bent nog jong. z/En zij is drie jaar ouder dan ik." Wanneer Johannes gedacht had, dat zijn vriend daardoor verrast zou opspringen, dan had hij zich erg vergist. Lutz zat achterover in zijn stoel en blies langzaam den rook van zijn sigaret tusschen de tanden door. Hij had het gelaat van zijn vriend afgewend, als viel het hem moeilijk zijn bedaard- heid te bewaren. Hij antwoordde echter niet. z/Heb je me niet gehoord, Lutz Zij is ouder dan ik," herhaalde Johannes. /.Wat hindert dat, als de zielen harmonieeren Ik denk niet zoo kleingeestig dat moest je weten. Een vrouw met grijzende haren kan ook zeer beminnelijk zijn. En je bemint haar immers Zullen we eens naar den bouwval van ons ridderslot gaan Een beetje frissche lucht zal ons beiden goed doen." #Dat is mij goed." Johannes nam hoed en stok en volgde zijn vriend. (Wordt vervolgd.) i'4»i SI Bit bin<1 Tertchijnl Tf»*andag-, Woenadag. en Vrijdagavond, uilgeionderd op Feeslclagen, bij <le Firma I*. J. A]\" BK SAMBfr. te Ter leu»ea. Ilervorinde Iierk. Ter Neuzen 9 u. Ds. A. Tiaimerman, bediening van het H. Avondmaal en 2 n. Ds. A. Timmerman. Hoek. 5 u., Ds. E. Kaams. Axel. 5 u., Ds. J. B. T. Hugenholtz. Zaamslag. 9 u. en 2 a., Ds. G van Dis, belijdenis. o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1