J J emeen n Adverte v c o r sch-Vlaandere No. 4972. Zaterda^ 23 IVlaart 1907 47e Jaargaog. 8- L> A I ENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika l,321/i. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYERTENTIEN: Yan 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ^JJE3JEl&TJB3 BLAD. Gemeenteraad van Ter Neuzen. Bit bind verscliijnt Mnandag:-. U'oentdag- en VrijdagaviitKi, iii4g<rir,oiitlertl ip l"ees'dHi:«*ii, bij tie T'irinn B*. J. t AS BE le Ter Hfeuaen. Vergadering van Donderdag 21 Maart 1907. Voorzitter de heer P. Moes, wethouder. Verder aanwezig de heeren Van den Hoek, Wieland, Visser, Dees, Moggre, De Masier, De Koeijer, De Jager, Verbrugge en Scheele. Afwezig de burgemeester en de heer Van Dale De Voorzitter deelt mede dat tot zijn leedwezen de toe- stand van den burgemeester, hoewel niet oribevredigend, dezen nog niet vergunt in tie vergadering tegenwoordig te zijn, waaroiu spreker weder als voorzitter moet fungeeren. Iiij opent d» vergaderit g. Hierna worden gelezen de notnlen der voorgaande ver gadering welke worden goedgekenrd. Daarna stelt de Voorzitter nan de orde 1. Ingekomen stukken. n. Eon schrijven van J. Risseeuw en N. J. Iniandt. waarbij zij beriehten de benoetning tot lid der commissie tot wering van schoolverzuim aan te neraen. Aangenomen voor kcunisgeving. b. Verschillende besluiten van Gedep. Staten van Zeeland, omtrent reclames tegen den hoofdelijken omslag, met ver- zoek deze aan de belaughebbeoden uit te reiken Voornoemde besluiten strekken dat worden verlaagdE. Breens van de 29e nasr de 28e klasse W. A. Spiering van de 19e naar de 18e klasse, A. J. Hatnerlinek van de 80e naar de 29e klasse, Y. P. Stasse van de 28e naar de 27e klasse, P. van Hove van de 29e naar de 28e klasse en A. Bai van do 29e naar de 28e klas-e. Van het kohter afgevoerd is C. Lensen. Afgewezen is de reclame van C. Klaassen. Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten in deze beslissingen te berusten en worden deze voor kennisgeving aangenomen. c« Een schrijven van Gedep. Staten van Zeeland, dd. 8 Maart 19(1/, waaruevens van het bewijs hunner goedkeuring voorzien wordt teruugezonden een exemplaar van het kohier der schuolgelden over het eerste kwartaal 1907. Aangenomen voor kennisgeving. d. Een schrijven van Gedep. Staten van Zeeland, d.d. 1 Maart 1907, waarbij de goedkeuring wordt bericht van het besluit van den Kaad van zi Pebr. 11betreffende het aangaan eener geldleening van f 10,000 ter voorzientng in de behoefte aan kasgeld, voor den tijd van 3 maandeu De Voorzitter inerkt op, dat het niet terstond voor 6 maanden, zooals besloten was, schijnt te kunnen. De heer WielandAls die 3 maanden dan maar niet te gauw om -zijn. De Voorzitter: We zullen zien spoedig het kohier van den hoofdelijken omslag te behandelen. Aangenomen voor kennisgeving. e. Proces-verbual van de door Burg en Weth. op 15 Maart jl. gehouden kasopneming bij den gemeente-ontvanger waarbij is gebleken dat over de dienstjaren 1906 enl907 is ontvangen eene som van f 109,097,65$- en blijkens voorhanden zijnde bewijzen van nitgaaf, uitgegeven eene som van 104,080,10$, zoodat meer ontvangen dan uitgegeven is eene som van 5017,56. Het goed slot der rekening over 1905, ad 4973,06$, hetwelk niet op de loopende begrooting in onlvang is gc- bracht, bedraagt 4000. Or moet dus in kas zijn f 9017,55, juist overeenkomende met de vertoonde bewijzen. Aangenomen voor kennisgeving. f. Een sehrijren van P. A. van de Velde, dat hij de ge- meente met der woon verlaat om zich te Middelburg le vestigen en dus ingevolge artikel 25 der gemeentewet, ophoudt lid van den Kaad te zijn. Hiervan kennis gevende betuigt hij zijn dank voor de blijken van sympathie die hij in gemelde betrekking van den Kaad mocht ondervinden. De Voorzitter brengt in herinnering dat de heer Van de Velde gedurende aeht jaren als lid van den Raad en ook gedurende geruimen tijd als lid der Commissie van Fabricage de belangen der gemeente naar zijn beste weten heeft ge- diend en heeft helpen behartigen, waarvoor hij hem hulde brengt. Hij hoopt, dat het den heer Van de Velde in zijne niuuwe woonpiaais wel moge gaan. it. Het ver-lag der pkatselijke Commissie van toezicht op het lager onderwijs, gedurende het jaar 1906. Omtrent den toestand van het lager onderwijs wordt over de volgende vakken gezegd Lezen en schrijven waren over het geheel voldoende. llekenen goed, evenzoode beginselen der Nederlandsche taal, die der vaderlandsche geschiedenis, der uardrijkskunde en die der kennis van de natuur. Omtrent het zingen gelden de vroeger gemaakte opmer- kingen. Van het meer uitgebreid lager onderwijs wordt gezegd dat voldoende zijn de beginselen der Fratische, der Hoogduitsche en der Engetsche taal, benevens die der wiskunde. Handteekenen zeer goed. Onderwijs in de ^mnastiek ware zeer gewenscht. Omtrent het per.oneel wordt gezegd dat dit over het geheel berekend is voor hare taak die met ijver en toewijdin" vervult wordt. Aan sommige scholen laat bij het uitgaan de ordelijkheid te wenschen over. Aanbeveling verdient het om op Koninginnedag, alsmede bij ijsvermaak np vaste tijdstippen, vrij-af te geven. De vroegere opmerkingen omtrent het harde schreenwen van sommige onderwijzers blijven gelden. De scholen werden bezocht door 559 betalende en 561 niet-betalende kinderen. De Voorzitter stelt voor dit verslag ter visie van deleden te leggen. De heer De Jager vraagt of het niet aan de leden zon kunnen worden rondgezonden. De Voorzitter merkt op, dat dit sedert deze commissie bestaat nog niet is gebenrd. De burgemeester is er ook tegen om dergelijke stukken, wat ofTicieele stukken voor het archief, maar geen atschrifteu z\jn, rond te zenden. De leden kunnen t er toch, wanneer het ter visie ligt, kennis van nemen De heer Dees zou er ook voor zijn, dat het kon worden rondgezonden. Hij zou zelfs gaarne zien, dat zulks met meer stnkken gebeurde. Wanneer een stuk ter visie wordt gelegd, moeten de leden er toch voor naar het stadbuis komen om het in te zien als ze er kennis van willen nemen De heer Verbrugge: Als het tijdens de burgemeester hier was nog niet is gebenrd dat dit stuk werd rondgezonden, zou ik, nu de burgemeester niet aanwezig is, ook geen af- wijkend besluit willen nemen. Besloten wordt dat het verslag ter visie zal worden gelegd. It. Een kennisgeving van Gedep. Staten van Zeeland. dd. 8 Maart 1907, dat het gemeentebestuur van Axel heeft be sloten, onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten eene paardenmarkt in te stellen op den Donderdag voor den tweeden Maandag der maantl Mei van ieder jaar met verzoek eventueele bezwaren daarlegen in te zenden voor z8 dezer. De Voorzitter deelt mede dat bij hit Dag. -estuur tegen de inrichting dezer markt geen bezwaren bestaan. De heer Visser vraagt, met het oog op het werk dat tegenwoordig van de paaideufokkerij gemaakt wordt, of het niet gewenscht zou zijn, dat ook alhier getraeht werd eene paardenmarkt in te richten. Natuurlijk niet op hetzelfde tijdstip, maar op een daarvoor gesclnkt geacht wordenden tijd. Ter Neuzen is daarvoor wel niet zoo gunstig gelegen als Axel, maar er zou toch ook wel kans van slagen kunnen zijn. De Voorzitter merkt op, dat het initiatief voor deze markt is uitgegaan van de Afde. ling Axel der Zeeuwsehe landbouw- maatschappij, en dat Axel daarvoor is aangewezen, als de meest in het centrum liggende plaats. Hij wil over het denkbeeld van den heer Visser echter wel eens met den Voorzitter der Afdeeling spreken. De heer Wieland We hadden hier vroeger ook eene voor- jaarsmarkt, maar die is uit gehrek aan bezoek afgeschafi. De Voorzitter: Dat was iets anders, dat was eene gewone jaarmarkt. De heer Dees appreeieert ook het denkbeeld van den heer Visser, maar merkt toch ook op, dat Axel, als meer in het centrum der afdeeling, voor zoo'w« markt gunstiger gelegen is. De heer Visser voert hiertegen aan, dat de ligging van Ter Neuzen toch voor de menschen die van de kanlen van Hoek moeten komen, veel gemakkelijker is. De Voorzitter zegt nadere overweging van het denkbeeld toe, waarna besloten wordt geen bezwaren in te brengen. i. De rekening en verantwoording der Commissie tot wering van sehoolverzuim te Ter Neuzen, Sluiskil, over het jaar 1906, ten bedrage van J 81,90 in ontvangsten, 68,06 in uitgaven. alzoo met een uoed slot van f 13,84. Zal later worden behandeld. j. De rekening der Kamer van Koophandel en Kabrieken over het jaar 1906, ten bedrage van f 180,50 in ontvangsten, f K5,42$ in uitgaven, alzoo met een goed slot van f 15,07$. Zal later worden behandeld. k. De Voorzitter: Zooals de leden znlien gezien hebben is eene besleding en herbesteding gehouden van de onder- houdswerken. Dit heeft geen bevredigend resultaat opgeleverd. Wel was bij de herbesteding eeu kleinigheid lager inge- schreven, maar het was toch nog altijd een paar honderd gulden boven de begrooting. Het is dus moeiiijk um het werk voor die som te gunnen en wij hebben daarorn ge- meend den Raad daarover te moeten hooren. De heer De Jager: Maar als nu een derde inschrijving hetzelfde resultaat oplevert. wat dan De Voorzitter Ik moet zeggen, tegen een derde inschrij ving bezwaur te hebben, want die zal ongeveer gelijk uit- loopen. De heer De JagerHet ligt voor de hand dat dan het bestek zou moeten gewijzigd worden. De heer Van den Hoek gelooft dat de zaak van een onjuist standpunt wordt bezien. Bij de behandeling der begrooting is door den Raad op voorstel van den Burgemeester besloten, om verschillende posten voor onderhoud te verminderen, niet- tegenstaande spreker waarschuwde dat er niets at kon, daar die posten al zoo laag mogelijk waren geraamd. Wanneer men schrappen wil, behooren nieuwe werken te worden ge- schrapt, tnaar het gaat toch niet aan om de sommen uitge- trokken voor onderhoudswerken die moeten geschieden, maar willekeurig te verminderen. Waar het uanstrijken van dakun en schoonmaken van goten aan een gebouw moet gebeuren gaat het toch niet op om een' aannemer te zeggen „je moet dat nu voor f 5 minder doen!" Althans de aannemers zulien daarvoor wel bedanken. De oorspronkelijk door de Commissie van Fabricage voor de werken geraamde som is met 243 of J 244 verminderd, dus wanneer men dat nagaat, blijkt dat de inschrijvingssom daarmede vrijwel overeeukomt. De eerste maal was die 7 a j 8 hooger, nu 12 h f 13 lager. De Voorzitter moet als zijn persoonlijke meening verklaren, dat hij onder deze omstandigheden er voor zou zijn. om het werk in eigen behesr uit te voeren. Het is zoode Raad heeft van de gelden geschrapt. Hij heeft daar zelf ook aan mede gedaan. Er is in het laatste jaar zooveel gedaan, dat hij meende dat het nu wel wat minder kon. Spreker meent dan ook dut er ingevolge het besluit van den Raad bij het opmaken van het bestek op zou gerekend moeten zijn, om er minder werk in voor te schrijven. De Commissie van Fabricage had zich naar het besluit van den Raad moeten schikken. De beer Van den Hoek (voorzitter der Commissie van Fabricage) betwist dat de commissie anders zou hebben kunnen handelen dan ze gedaan heeft. De commissie had eenvoudig de begrooting uit te voeren zooals haar die gegeven werd. Daarop waren alle werken bchouden die door haar ter uit- voering, als dringend noodig, waren voorgesteld, maar alleen waren de daarvoor door haar uitgetrokken bedragen vermin derd. De commissie was dus gehouden ook al die werken in het bestek op te nemen. Had de Raad werken geschrapt, dan was het wat anders geweest, maar hij heeft maar klakke- loos, geheel willekeurig posten verminderd. Dat was niet de juiste weg om tot vermindering te komen, want de am- bachtslieden willen een werk niet goedkooper uitvoeren al zegt de Raad ook het moet f 5 of 10 of meer gulden minder kosten. Dan had men dus werken moeten schrappen en zeggen we zullen de boel maar eens een jaar wat ver- waarloozen. De heer Verbrugge is tegen het uitvoeren van werken in eigen beheer. Hij vraagt of het verschil tusschen de bt- g-.ootiag eD de aannemings- of inschrijingssommen ook niet kau gelegen zijn in het verschil van het tarief dat voor de betokening der begrooting wordt aangenomen. Spreker wijst op een verschil in de eenheidsprijzen in het bestek van 1902 en dat van 1907. In het eerste is voor 1 MS. grenenhout gerekend 50 en voor 1 MS. eikenhout 100 terwijl daarvoor in het bestek van dit jaar als eenkeidsprijs is genoteerd 45 en 90. Nu gelooft spreker toch niet dat voor de Industrie de prijzen sedert lager geworden zijn. hij meent dat deze eerder hooger zouden moeten staan. Is het niet mogelijk dat daardoor de inschrijvingssom zoo ver boven de begrooting is De heer Van den Hoek deelt mede dat zoo weinig grenen- of eikenhout moet worden geleverd of verwerkt, dat het verschil daarin niet zitten kan. Wat de opmerking verder betreft, er moet in de eenheidsprijzen al eens verandering gemaakt worden. Deze zijn aan schommoling onderhevig. De Voorzitter is in den regel ook niet voor werken uit voeren in eigen beheer, maar zou dit ditmaal willen doen, orndat men het dan meer in de hand heeft em met het uit voeren van werk niet verder te gaan dan de begrooting reikt. De heer Verbrugge Maar als men nu zelf overtuigd is dat al het opgegeven werk dringend noodig is, dun beloopt men ook in eigen beheer de kans dat de som waarmee de begrooting nn overtroffen wordt er toch nog bijkomt. Ik ben van idee dat de besteding zal moeten worden gegund. Naar mijn bescheiden meening zou de ranting hooger moeten zjjn. De heer Van den Hoek stemt toe dat die te laag is. De heer Verbrugge: Ik stel voor het werk aan den laagsten iuschrijver te gunnen. De Voorzitter moet daartegen bezwaav maken. De heer Van den Hoek Ik heb er genoeg op gewezen dat de ramingsposteu voor die werken niet konden worden verminderd. Men kan we), wanneer men voornemens is een kamer te behangen dit nog eens een jaar uitstellen, maar zoo iets beschouw ik dan ook meer als een vevnieuwing. Doeh het aanstrijken van een dak, het schoonmaken van goten, het witten van muren en dergelijke, zijn geen werken die men maar half kan doen of geheel nalaten, tenzij men de gebouwen wil laten verwaarloozen. Evenzoo is het met het tee en vau hekwerken enz., dat is ook iets wat moet ge- scnieden. En als dat tien gulden moet kosten is het toch verkeerd om te redeneeren »we zullen er maar vijf gul len voor zetten, daar moet het dan maar voor gedaan worden." Ondanks de waarschuwing besloot de Raad toch aldus. De heer Visser: Zou de Burgemeester wel met die voor- stellen tot vermindering der onderhoudsposten gekomenzijn, als hij toen geweten had dat de hoofdelijke omslag met f 2000 zou zijn verhoogd De Voorzitter antwoordt bevestigend, want de buitenge- wone subsidie was op f 2500 uitgetrokken, zoodat die f 2000 nog niet voldoende waren om de begrooting te doen sluiten. De heer Van den HoekDe ondervinding die ik beb van het uitvoeren van werk in eigen beheer is zoodanig, dat ik voor liei uitvoeren van onderhoudswerk daartoe nooit meer zou kunnen adviseeren. De heer Verbrugge: Als er overvloed was van werk, zou men nog eens kunnen denken, de aannemers hebben ruim ingeschrevennu er echter weinig werk is, geloof ik dat ze wel zoo nauwkeurig mogelijk hebben ingeschreven. De Voorzitter blijft steeds van meening dat de Commissie bij het opmaken van het bestek rekening had moeten houden met het besluit van den Raad om voor de verschillende werken niet meer geld beschikbaar te stellen. Er is bijv. voor het onderhoud van een school 40 minder uitgetrokken. Dan zou hij zeggen, in plaats van alle lokalen. maak ik er nu dit jaar maar eens drie schoou. Waar de gebouwen steeds zoo goed zijn onderhouderi zon dat toch zoo geen bezwaar zijn, om eens over te slaan De heer Van den lloek: Had de Raad dat dan maar gezegd. Of dat nu wel gewenscht zou zijn is iets anders. De heer Verbrugge: Wie waarborgt, wanneer men het werk in eigen beheer neemt, dat verschillende dingen die men nu zou willen laten rusteu, later blijken te moeten geschieden zoodat het bedrag er dan toch weer bijkomt. De Voorzitter: Als men het werk zelf doet kan men ge makkelijker al eens wat verminderen, terwijl men er als het besteed is steeds met den aannemer over moet onderhandelen. De heer Wieland; Als de omschrijving der werken in het bestek eens wat nauwkeuriger was, bv. die der hoeveelheden, zou dat niet een verschil kunnen geven Als er bv. eens stood er moeten 800 M2. muur gewit worden. Zou het nu niet kunnen zijn dat de aannemers er wat huiverig van zijn om laag in te schrijven, omdat ze niet voldoende van het werk op de hoogte zijn De heer Van den Hoek betoogt dat dit niet de oorzaak kan zijn. De lokalen der scholen hebben alien zoo wat dezelfde muuroppervlakte en zijn dus gemakkelijk te berekenen. Buitendien, zooals hij reeds opmerkte, de inschrij vingen loopen niet zooveel met de eerste begrooting uiteen. Die kloppen daarmede vrijwel. De Voorzitter vindt het jammer, dat er van begin af, niet wht van het werk is afgelaten. De heer Van den Hoek: Dat had de Raad dan moeten zeggen, maar hij liet het werk staan. Wij hadden niet het recht er wat, af te doen, en de helft van het werk in het bestek te brengen. Dan had de Raad moeten zeggen we stellen maar geld voor het schoonmaken van b.v. 3 lokalen beschikbaar, dan was het wat anders geweest. De t oorzi; ter Het was toch bekend dat de Raad dat wilde. De heer Van den Hoek Daarvan bk-ek niets uit de be grooting, of liever de memorie van toelichtiug die wij terug ontvingen. En daaraan moesten wij ons houden. De eeer De Jager stemt dat toe. De heer Van den Hoek: Wij waren verplicht er ons aan te houden, ik heb er voor gewaarschuwd en nu ondervindt men de gevolgen dai er zoo gehandeld is. Ik ga met den heer Verbrugge mee en ben van meening- dat het 't best is het werk te gunnen. wat er van komt, komt er van. De Voorzitter moet daartegen bezwaar maken. De heer Wieland ook, het is boven de begrooting en waar moet het geld vandaan komen De heer Van den Hoek merkt op, dat er toch ook nog een post voor onvoorziene uitgaven is. De heer Wieland Ja, maar die was nn zoo mooi. De heer MoggreBestaat dan du het idee om er wat af te doen De heer Van den Hoek; lk wil doen wat gedaan kan worden. De Voorzitter Maar dat is geen juiste omschrijving, dat is rekbaar. Ik zon daaromtrent meer zekerheid wenschen. De heer Van den Hoek (de Voorzitter de memorie van toelichtiug op de begrooling presenteerendel Ja, maar dan moet de Raad zelf maar zeggen wat geschrapt moet warden als 't u belieft, wij hebben gedaan, wat we doen konden. U zult u nog wel herinneren dat we daags voor de behande ling der begrooting nog expres eene vergadering der Com missie van Fabricage hebben gehouden om te beraadslagen wat er met eenige mogelijkheid kon gemist worden en is alles wat maar eenigszins nieuw werk was geschrapt. De VoorzitterMaar toen hebben wij gezegd dat er nog af moest. De heer Van den Hoek Dat wil zeggen de Raad heeft wel de sommen verminderd, maar het werk zelf laten staan. Hier heb ik b. v. een post die met f 40 is verlaagd. Er werd eenvoudig gezegd: bet kan er wel af. De Voorziiter Maar als u dan overtuigd was dat het werk niet voor f 40 minder kon gedaan worden, hoe komt u dan aan die begrooting voor al de werken van 1249. De heer Van den Hoek: Voor die begrooting zijn nude bedragen genomen zooals die voorkomen in de ons terug- gezorideu memorie van toeliehting. Dat klopt precies. De Voorzitter Zon het niet kunnen zijn dat het bestek niet duidelijk genoeg is en dat de aannemers bang zijn om in te Bchrijven, omdat het werk niet voldoende omsehreven is en er aan de uitvoering risieo voor hen is verbonden De heer Van den Hoek betoogt dat dit niet het geval kan zijn. Zooals hij reeds opmerkte verschillen de inschrijvin- gen der aannemers niet zooveel met de oorspronkelijke be- gruoting der commissie. Buitendien, de laagste inschrijver, Vau de Velde, heeft het werk reeds verschillende jaren uitgevoerd, die keiit het dus allemaal en kan het wel Suiten. Als de Raad nu echter maar eens zeggen wil wat er af moet. De Voorzitter blijft er bij dat men met het genomen raads- besluit tot vermindering vau het bedrag van de onderhouds werken rekening had moeten houden. De heer Van den Hoek kan niet hegrijpen dat de Voorzitter zoo aan die meening vast hondt. Als er nu op de begrooling staat dat een hek geteerd moet worden en dat is een werk dat J 10 kost, gaat het toch niet om te zeggen het moet maar voor 5 gedaan worden Dan moet men het werk geheel laten staan. De heer Yerbrugge: KuDnen de werken worden uitgevoerd voor het door de Commissie van Fabricage geraamde bedrag De heer Van den Hoek Zeker, dat blijkt wel uit de inschrijving, die nn de tweede maal nog iets lager was dan onze ramimng De heer Dees was niet onder de voorstemmers, die de posten der begrooting verminderden, want hij had toen reeds de vergadering verlaten Uit het verslag had hij evenwel afgeleid. dat het de bedoeling van den Burgemeester was, om zooveel werk te schrappen, dat de posien der begrooting konden worden verminderd, tot de voorgestelde bedragen. Het is natuurlijk onzin om alleen het bedrag te verminderen en toch hetzellde werk te willen uitvoeren. De heer Van den Hoek Hier ligt de begrooting, zooals wij die terug ontvingen. En nu vraag ik u, of we dan het recht hadden, om het bestek anders te maken. De heer DeesMaar dan is het toch onzinnig werken. Hoe is de Commissie er dan toe gekomen om met een derge- lijk bedrag de werken toch zoo aan te besteden De heer Van den Hoek Ik heb gezegd, we kunnen het probeeren, hoewel ik overtuigd ben dat we fiasco zullen maken. De heer Verbrugge: Het gaat toch niet aan om een werk te besteden op een begrooting waarvoor men zeker weet dat het niet gemaakt kan worden. Het moet voor het bedrag kunnen gedaan worden, of er moet werk af en als nu al het opgenomen werk beslist noodig is, is het ook maar't best om het werk aan den minsten inschrijver te gunnen. De heer Van den Hoek Hoe kan men spreken om er Dog werk af te nemen De Voorzitter haalde nog aan het schoon maken der 8choolloknlen. Maar als men bedenkt dat de ge wone gebouwen jaarlijks tweemaal schoongemaakt worden, dan is het eenmaal 'sjaars schoonmaken der schoollokalen toch geen overbodige wcelde. De Voorzitter Maar er is toch maar f 40 voor gezet. De heer Van den Hoek: Ik heb'er ook genoeg op gewezen dat dit niet kon. Dan moeten de scholen maar niet schoon gemaakt worden De heer Dees is overtuigd, dat dergelijke werken hoog noodzakelijk zijn, maar vraagt of dan net Dag. Best, eerst niet eens heeft nagegaan of er geen andere werken konden aehterwege blijren. De VoorznierDft is niet geschied, de Commissie van Fabricage wordt de zorgen voor de werken opgedrageD en men moet die Commissie toch tot op zekere hoogte vertrouwen schenken. De heer DeesJa, maar er kan verschil van gevoelen bestaan. Tusschen iets dat noodzakelijk is of iets dat de netheid bevordert, is nog een verschil. In elk geval dient de zaak te worden opgelost. De heer Van den HoekZakcn waarop de heer Dees doelt. zijn van de begrooting geschrapt. Er staat geen nieuw werk of tot verfraaiing dienende op. Ik heb toen terstond gez°gd, schrap liever al het nieuw werk, dan iets op het toch al karige onderhoud te bekuibbelen. Als men tegen een ambachtsman zegt dat hij voor het aanstrijken van een dak f 10 minder mag verwerken, zal hij er wel uitscheiden als het toegestane bedrag verwerkt is, maar dan heeft men na tuurlijk ook maar half werk gedaan. Als men een noodig onderhoudswerk een jaar -overslaat, kost het een volgendjaar wel het drievoudige De Voorzitter: lk heb ook woningen, voor welks onderhoud ik moet zorgen, maar als iets niet noodzakelijk is, splits ik het uit en laat het nog een jaar zitten. De heer DeesElk ondervindt dat onderhoudswerken moeten geschieden, maar ik ben van meening dat nieuwe werken wel wat aehterwege konden blijven, te meer waar in het laatste jaar zooveel nieuwe werken zijn uitgevoerd. De heer Van den Hoek merkt op dat er toch waarlijk voor verbetering van bestrating niet zooveel is geraamd. Spreker heeft er genoegen mee genomen dat er van de 1000 M2. die oorspronkelijk waren afgetrokken nog 400 werden afge- nomen Nn kan men toch met zeggen dat op een bestrating van circa 60,000 M2. et;ne taming van 600 M2. voor verleggen, te hoog is geraamd. Wij hebben dus van onze zijde gedaan

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1