1 A I g e m e e n Nieuws- en AdvertentLeblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. 5, n) 1 No. 4969 Zaterdag 16 Maart 1907. je3rs±fasrrsi zbil-Ajd. Hsrhalingscefeninyen Zeemiliciens-verlofgangers. Gemengde berichten. li bI. en 47e Jaargaog. 5, jid bij ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,321/2. Men abonneert zieh bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYERTEITIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefflo n No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. izen. 1, er d- le le k- TEH NEUZEN, 15 Maart 1907. Te 's Gravenhage slaagde Woensdag voor de nuttige handwerken mej. D. van Wijck van Ter Neuzen. In de week van 6 tot en met 12 Maart kwamen in de provincie Zeeland 14 gevallen van besmettelijke ziekten voor, nl. te Clinge 1 van typhus en febris typhoideate Clinge 1, 's Gravenpolder 1, IJzendijke 2, Kruiningen 1, en Middelburg 1 van roodvonk, en te Axel 1, Breskens 4, Stoppeidyk 1 en Zierikzee 1 geval van diphteritis. Katntonges'echf te Ter Neuzen. Twee iu een schot De heer W. vau der Linden te Krimpen a. d. IJsel, schoot Dinsdag een eend in het water en raakte tegelijk een flinken snoek. Natuuiiijk waren beide welkom Een steur van 150 kilo is te IJmuiden aangebracht door den stoomt rawler Voorwaarts". De reuzeuvisch werd in openbaren afslag ver- kocht voor f 158. Bij een boer te Elst heeft een schaap 4 iamtneren ter wereld gebracht. Men schrijtt aan de Avp. Het was verleden week Maandag de eerste dag dat de briefjes der Staatsloterij voor de trekking, die Maandag 25 Maart begint, werden nitgegeven. In Amsterdam was het toen zoo'n stormloop naar de kantoren der collecteurs, dat de politie de orde moest bewaren om den steeds opdringenden drom van koopers, vooral in den omtrek van Rokin, Dam, Warmoesstraat, te sluiten. Twee dagen later was bij geen enkelen eollecteur meer een briefje te bekomen. En nu dacbt men nog wel eens aan inkrimping van het aantal loten Men meldt aan de N. R. Ct De fiets verdrijft het paard Een zeer oude gewoonte is het yStra-rijden" in Schouwen dat strarijden bestaat in het met paarden naar het strand draven, om daar de dieren in het zilte nat te drijven, een oude volksgewoonte, ,die zich in den nacht der tijden verliest en waarvan de beteekenis niet meer wordt gekend. Op den stra-dag werden voorheen alle paarden, oud en jong, van stal gehaald en opgeknapt geen knol, hoe oud en stijf ook, bleef achter gekamd en geborsteld, de staarten »geslingerd". Het *stra-rijden" gaf een vroolijken dag. waarvan al de dorpen op beurt g'enoten Renesse, Haam- stede, Noordwelle, Serooskerke, Etlemeet, Elker- zee en Scharendijke, een dag die zich regelde naar Vastenavond. Volgens sommigen was dat stra-rijden ingevoerd om de werkpaarden, die weken achtereen den stal wegens stilstand der veldwerkzaamheden niet bebben verlaten, een frisch bad te geven, terwijl anderen meenen dat het in oude tijden geschiedde, om de paarden van alle ybetoovering" te ontdoen, die hun op stal getroffen had, das als middel tegen ,/weer- wolven" eu ander geboefte. Hoe bet zij, het ,/stra-rijden" bleef besfaan, en, gepaard met allerlei ceremonien, was het een soort winterkermis, die aanleiding gaf tot familiebezoek. Thans vernemen wij evenwel dat op een der ystra-dagen" geen enkel paard aan 't strand was en alien tocb den dag vierden door per fiets te komen. Toen Dinsdagmiddag de praktizijn J. v. C. een man van 62 jaar, wonende in de Hovenier- straat te Rotterdam, in beschonken toestand door die straat bij de Warmoezierstraat liep, waar jongens bezig waren den beschonkene in de maling te nemen, wilde de kastelein W. H. van der Heyden, wonende in de VY armoezierstraat 75, dit ziende, den beschonkene tegen de jo gens in bescherming nemen en ging daarom naar Van C. toe, om hem mede te nemen naar een stal in de Hovenierstraat en hem daar zijn roes te laten uitslapen. Deze, zeker de bedoeling van Van der Heyden misvattende en wellicht denkende, dat deze hem te lijf wilde, haalde zijn knipmes, van een fijn geslepen punt voor- zien, nit den zak, opende het en stak dit den kastelein in de borst. Van der Heyden, hoogst ernstig verwond, zakte op de straat ineen, werd door burgers opgenomen en naar hnis gedragen. Steeds bedenkelijker werd zijn toestand, zoodat hij den ijlings gewaarschuwden commissaris van politie, den heer L. J. C. Vuyk, die met den inspecteur, den beer J. Postmus, in Van der Heyden's cafe kwam, door bloedverlies verzwakt, nauwelijks op zijn vragen kon antwoorden. At en toe verloor hij zijn bewustzijn. Uit het verhoor van verschillende getuigen bleek den heer Vuyk overigeus al zeer spoedig op overtuigende wijze dat niemand anders dan de dronken zaakwaarneruer J. v. C. den doode- lijken steek had toegebracht. Wegens zijn bedenkelijken toestand zoodra mogelijk naar het ziekenhuis gebracht, overleed W. H. v. d. Heyden reeds een uur na zijn aan- komst aldaar. De zaakwaarnemer J. v. C., door de politie gearresteerd, is naar het politiebureau in de Meermanstraat gebracht en daar voorloopig op- gesloten, in de eerste plaats om zijn roes uit te slapen. Het met bloed bevlekte mes, waarmede de doodelijke steek werd toegebracht, is in beslag gen omen. Ramp te TcsaEein. Nauwelijks was Dinsdag te Parijs de doods- tijding van Casimir-Perier verspreid, of daar kwam het bericht van de gruwelyke ramp te Toulon. Uit de telegrammen is op te maken dat het on streeks middag was toen de eerste ontploffing gt hoord werd. De Iena lag in een van de droog- dokken achter in de Missiessyhaven. In de Missiessyhaven liggen de oorlogsschepen en rondom staan militaire gebouwen, kazernes, werkplaatsen voor de vloot, opslagplaatsen van proviand, van steenkool, van ammunitie en scheepsmateriaal. Een uiterst gevaarlijke plaats dns voor al wat met vuur in verband staat. Hoe is in het acbterschip van de Iena een ontploffing ontstaan Heett de ontploffing van een torpedo met geperste lucht een voorraad kruit doen ontploffen, of is de kruitvoorraad gesprongen door chemische werking in het kruit zeif? Het zal moeilijk uit te maken zijn, want het achterschip van de Iena is vernield en wie in de buurt van de plaats der ontploffing waren zullen er niet van navertellen. En groot aantal matrozen was ophetoogen- blik van den eersten slag bijeen in de kajuit der adelborsten lste klas, waar de adelborst Carlini een voordracht hield over koning Hendrik IV. Bij het vernemen van den knal sprongen de matrozen bet vertrek uit en langs ladders en bcegspriet wisten zij bijtijds bovenop de zij- wanden van het droogdok te komen. De eerste gedacbte van ben die tot bezinning kwamen was, het droogdok te laten zinken. Een luitenant ter zee 2de klas, Roux, die niet vluchtte, rnaar aanstonds de sluisdeuren vau het droogdok wilde openzetten, moest zijn moed en beradenheid met den dood bekoopen. Hij werd in het dok naar beneden geslingerd en verpletterd Het schip stond aan den aehterkant weldra in brand, de brand stak de ammunitie aan en zoo volgde knal op knal. Geen ruit bleel in den omtrek heel. De bomscherven vlogen heel Toulon door. In een der voorsteden werd een kind van anderbalf jaar in de armen der ruoeder door een bomscherf getroffen. Het kind was opslag dood en de moeder is doodelijk gekwetst. Het openzetten van de waterkleppen van het droogdok was geheel onvoldoende om het dok met de Iena snel te laten zinken. Daarom kreeg bet oorlogsscbip Patrie last de doksluizen stuk te schieten. De Patrie schoot groote gaten in de, wanden van het dok en niet lang daarna was de brandende massa zoover onder water gezonken, dat alle verder gevaar voorbij was. De Iena is hoogstwaarschijnlijk voor de vloot verloren. Het achterschip is uiteenge- slagen, het trotsche oorlogsschip is in enkele uren een wrak geworden. De Iena had een waterverplaatsing van 12,050 ton. Hij was 122 meter lang, 20 meter en 8 decimeter breed, liep 18 knoopen. De bemanning telde 688 koppen, zijn machines waren 16,500 paardekraehten Vier kanonneu van 30,5 centimeter, 8 van 16,4, 8 van 100, 2 van 65, 20 van 47, 14 van 37 en 4 torpedo- lanceerbuizen waren zijn oorlogswapeneu. Een van de beste en duurste slagschepenvan de Franscbe vloot is als vuurwerk uiteengepoeft, honderdtn menscben gedood, verininkt, in rouw gedompeld. T re brig,e ondergang voor een schip, dat bestemd was te strijden voor bet vaderland en dat bij de voorspelling aan een geweld- dadigen dood zeker aan roemrijker. dood zou hebben gedacbt, dan zoo hulpeloos in bet droog dok, zonder vijanden om zijn dood op te wreken zonder zee zelfs om in te vergaan. De Lutin en de Farfadet, de twee onderzeescbe booten, die in 1905 en 1906 aan de Fransche vloot ontvielen, zijn althans bij bet honden van oefeningen omgekomen, maar de Iena lag in het droogdok om afgekrabd en geverfd te worden. Minister Thomson is naar Toulon vertrokken. Het gezag van het marinebestuur is zeker met deze ramp gemoeid. Telkens en telkens komen er gevaarlijke fouten aan het licht, en de fout die de ramp van de Iena heelt veroorzaakt, is er een uit vele, een uit ontelbare. De feiten geven gelijk aan ben, die sedert jaar en dag bet Fransche marinebestuur aanvallen en vooral de Fransche ministers van marine, hoogwaar- digheidsbekleeders, die veelal beter in de wandel- gangen van het parlementsgebou w dan op een schip thuis hooren. De zorg voor de vloot isjaren- lang toevertrouwd geweest aan Pelletan, jour nalist van beroep, zeer zuiver in de leer van hej; blok, zonder twijfel een scherpzinnig man, maar die van de zee en de schepen zooveel verstand had als een oester van de politiek. Hoe kan dat heilzaam zijn voor de vloot, onder bevel te staan van een leek. De stad Toulon was diep verslagen. Een dikke zwarte rook hing dreigend boven de huizen. Na elken knal vlogen de stukken ijzer en staal in 't rond. De matrozen en brandweermannen die zich met de drijvende brandspuiten in de nabijheid van de Iena waagden, en die de Suffren en andere oorlogsschepen van de gevaarlijke plek wegsleepten, konden soms onder de opge- smeten massa gedeelten van menschenlichamen berkennen. Men pryst den moed van de mannen die met levensgevaar er in geslaagd zijn den brand te beperken tot het eene schip. De ondergang van de Iena brengt natuurlijk dadelijk in herinnering de Petropaflofsk en de Hatsoese, die in bet verre Oosten bij Port-Arthur zyn omgekomen, doordat zy op onderzeesche iuynen stieten. Het meest komt de ramp van de Idna nog overeen met die van het Araeri- kaansche oorlogsschip Maine, dat in de haven van Havanna uiteensprong, en dat een der aan- leidingen werd tot het uitbreken van den oorlog tusschen Spanje en de yereenigde btaten. Men wilde het in de Vereenigde Staten doen voor- komen alsof de Maine opzettelijk door de Span- jaarden was opgeblazen door een inijn onder water, maar men mag wel aannemen, dat de Maine, evenals de Iena de bron van zijn onder gang tusschen de scheepswanden droeg. Men gist aldoor na'ar de oorzaak van de ramp. Volgens een blad gelooft Thomson, de Minister van" Marine, aan kortsluiting, misscbien door bet springen van een buis met saamgeperste lucht veroorzaakt. Door de kortsluiting zou er dan brand zijn ontstaan, en het overige wordt van zelf begrijpelijk. Het Journal des Debats gelooft aan kwaadwilligheid, omdat de ontplof- fingen in het acbterschip, waar de officieren huizen, begonnen zijn. Als de boosdoeners dan onder de manschappen schuilen, hebben ze hun maats er meteen aan gewaagd. De berichten zijn vol bizor.derheden over de vreeselyke mtwerking van de ontploffingen en den brand. Vele manschappen zijn, opgesloten in ruimten die ze niet verlaten konden, door de vreeselyke hitte verteerd. Ook de val van de twee zware vuurmonden van 30,5 c.M. op het acbterschip veroorzaakte den dood van velen, die onder het gewicbt verpletterd werden. Het acbterschip scbijnt geheel uit elkaar gestagen. De moedige Ronx, die bet leven liet bij zijn poging oni de sluisdeuren te openen, werd door een springende granaat gedood. Volgens een bericht zijn op de kade verscheiden werklieden gedood. Volgens de laatste berichten is bet ongeluk met de Iena toeh nog meegevallen. Het aantal dooden is onder de 120; toch nog erg, maar niet zoo als de eerste berichten het aangaven. Later is gebleken, dat tijdens het ongeluk velen van de bemanning niet aan boord waren. Het ergst zijn de macliinisten en stokers getroffen 43 machinisten en 32 stokers hebben het leven verloren. In het gasthuis liggen 35 gewonden onder hen zijn drie officieren. Ook de schade aan het schip valt mee. Het voorstuk is geheel ongedeerd. Ook het pant- sergordel, de schroeven en het stuur schijnen niet geleden te hebben. Aan het achterschip is er een geweldige scheur in de romp. Daar- door hebben de gassen een uitweg gevonden gelukkig, want anders was de verwoesting nog grooter geweest. Er zijn er die gelooven. dat het schip hersteld kan worden en weer dienst doenzij 't niet als linieschip dan toch kustpantserschip of opleidingsvaartuig. als I Mit bind verscliljnt Jlaandng-, WoenfidHg. en Vrijda^avond, aHifexonderd op fers tlairen, l»i| de Firma B*. J. VA*J B»K SISBE <e Ter Bienxen. .aw*." mnw hit it—a«gg5a^^^tjjCT.ij^s5gasti3KgairTnr^'Vi^.4»^iiHi<>m P\imviiiuMwwga**waMmwwiTiMiMmmtntBEXSimEm U m 3U De Bnrgemeester van TER NEUZEN, brengt ter openbare kennis dat de hieronder geuoemde Zeemiliciens- verlotgangers in werkelijken dienst zullen worden gesteld op den dag en ter plaatse achter hnnne namen vermeld MAARTEN DOOMS, 9 April 1907 aan boord van H. M. Reinier Claeszen te Heilevoetsluis, LEO PETRUS CORNELIS REM ER1J, 10 April 1907 aan boord van H. .M. Bulgia te Heilevoetsluis en JAN P1ETER DE REGT, 10 April 1907 aan boord van H. M. Neptunus te Willemsoord. Ter Neuzea, 14 Maart 1907. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Zitting van 14 Maart 1907. l eroordeeld zijn L. v. C., jachtopziener te Axel, ter zake van le bet .jagen in gesloten jaebttijd en 2e het bejagen van eens anders grond, tot '2 boeten elk van 5, subsidiair 3 dagen becbteuis voor elke boete met verbeurdverklaring van het niel in beslag genomen ge- weer met bevel tot uitlevering en vernieling of betaling der waarde ad f 5, subs. 2 dagen beclit.; W. H. S., ketelinaker te Ter Neuzen, ter zake van het loopen over den spoorweg, tot een boete van f 0,50, subs. 1 dag hecht.E d. C., koopman te Assenede, ter zake van het op den openbaren weg een trekdier Dten staan, tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht. T. P, fabrieksarbeiderT. d. M., idem, beiden te Ertvelde F. F. S., veehandelaar te SleijdingeI A., veehandelaar te Evergem; L. L., opzichter; J. M., veehandelaar, beiden te SelzaeteM. P. d. V., zonder beroep te Axel J. F d. J., arbeider te Zaam- slag, alien ter zake van bet rijwielen zonder licht, ieder tot eene boete van 1, subs. 1 dag becht^ J. P. d. F zonder beroep te Ter Neuzen, ter zake als voren, tot eene boete van 0,50, subs. 1 dag hecht.A. v. D., arbeider te Axel, ter zake van het loopen over eens anders grond, tot eene boete van /l,subs 1 dag hecbt. M. M. K., zonder beroep te Ter Neuzen, ter zake van het verwekken van burengerucht, tot eene boete van 3, subs. 2 dagen hecht.; P. H., leurder te Axel, ter zake van bet rijden met ongemuiikorfde honden, tot eeae boeie van J 0,50, subs. 1 dag hecht.; J. v. D., aannemer te H»ek, ter zake van Leerpliehtwetovertreding bij herhaling, tot eene boete van 3, subs 2 dagen hecht F W., veldarbeider te Axel, ter zake als voren, tot eene boete van 5, subs. 3 dagen hecht D. d. F,, werkman te Axel, ter zake als voren, tot eene boete van 10, subs. 5 dagen hecht.; -I. J K„ metselaar J. d. R., bootwerker beiden te Ter Neuzen W. D., landbouwer te Axel; - J. J. P., arbeider te Sas van Gent; F V., stoker te Anlwerpen F. W. B col porteur, zonder woonplaats, ter zake van openbare dronkenschap, ieder tot eer.e boete van 1, subs. 1 dat? hecht.; J. D., bootwerker; J. C. M., varensgezel beiden te Ter Neuzen, ter zake als voren, ieder tot eene boete van 2, subs. 2 dagen beeht. K. F. v. P., koopman te Ter Neuzen, ter zake als voren bij herhaling, tot eene boete van f 10, subs. 3 dagen hecht 1. K., bootwerker, A. S., bootwerker, beiden te Ter NeuzenF. E. d. S., zonder beroep te Sas van Gent, ter zake van openbare dronkenschap bij kerhaling, ieder tot eene hecht van 3 dagen. t rijgesproken A. S., aannemer te Axel, ter zake van overtreding van het Reglement op de wegen en voetpaden in Zeeland.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1