AI g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad Z e e u voor sch-Vlaanderen. 4967. M WE ,e Ter Karaer yan Kooptiandel en Fabrieten Gemengde berichten. Dinsdag 12 iVlaart 1907. 47e Jaargang. Openbare Vergadering T e T h o I e n. Telegrafische berichten. BURGERLIJKE STAND. 1BONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amenka 1,32 /s Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzellde advertentie wordt de prijs slechts t w e e m a a 1 berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. BBBSTE ZBIjA-ID. te Ter Neuzen. of> Binsdag den 12 Maart 1907, 's nam. 7 uur. De Voorzitter, J. A. VAN ROMPU. De Secretaris, H. J. VOOREN. TER NEUZEN, 11 Maart 1907. Heden werd albier door Burg, en Weth. dezer gemeente ten gemeenteraadhuize aanbe- gteed het onderbouden van en het doen van her3tellingen enz. aan de gebouwen en andere gemeente-eigendomraen en bet leveren van verschillende bouwmaterialen, gedurende 1907, in 3 perceelen. lngeschreven werd als volgt le perceel (werkzaamheden te Ter Nenzen), door de heeren W. P. Nieuwelink voor 1395, H. Kaijser voor f 1677, J. Kolijn voor 1662, J. van der Velden voor f 1590 en J. Simons voor 1480. 2e perceel (verf-, glas- en behangwerk te Ter Neuzen), door de heeren O. F. C. de Pauw voor J 165 en A. van Dupse voor 160. 3e perceel (werkzaamheden te Sluiskil) door de heeren O. F. C. de Pauw voor 175, A. J. Faas voor 149 en A. Kooman voor 145. Zuiddorpe, 9 Maart. Deze gemeente vierde Vrijdag feest, ter eere van het zilveren jubile van den heer A. Moerdijk als secretaris en ontvanger dezer gemeente. Des morgens werd den jubilaris door eene feestcommissie namens de ingezetenen een bloemstuk aangeboden, waarna hp naar het gemeentehuie gevoerd werd. Hij werd daar door den gemeenteraad verwelkomd en naar de kerk geleid, waar te zijner eere de H. Mis werd opgedragen, na afloop waarvan de armen op kosten van den jubilaris op guile wijze werden bedacht. Hierna werd een openbare raadsvergadering gehouden, waarin de burgemeester in goed gekozen woorden de verdiensten van den heer Moerdijk in het licht stelde en hem namens alle ingezetenen van Zuiddorpe een kostbare schrijfmachine aanbood. Zeer bewogen bedankte de jubilaris voor de eer die hem werd bewezen. In den namiddag badden overeenkomstig het programma de volksspelen plaats, waarbij groote belangstelling was. De Zuiddorpenaren hebben hunne populairen gemeente-secretaris op waardige wijze gehuldigd. Middelburg, 11 Maart. Het door de ver- eening ,/Uit het Volk, voor het Volk" tegen dit jaar uitgeschreven festival te Middelburg, is wegens onvoldoende deelneming uitgesteld tot het volgend jaar. Van Nieuwediep meldde men Zaterdag Met klein wrakhout zijn hier drie lijken van jonge zeelieden aangespoeld, vermoedelijk afkom- stig van een hedennacht in de Haaksgronden verongelukt schip. Gisteravond werd een drie- master in de nabijheid gezien, die stellig in de gronden is geraakt. Het schip is waarschijnlijk de Eng. driemast- schoener //Wolton" van Barrow. Vrijdagmiddag is te Zuidbroek (Gr.) bij de spoorbrug uit het water opgehaald het lijk van vrouw B., woonachtig te Muntendam, die vermist. werd. De eierenhandelaar SchellingteOud-Beijer- land had voor het hard maken van schalen van eieren vitriool gebruikt, met zwavelzuur be- dekt men dus blijkbaar eieren met een laagje gaps en had daarbij het ongeluk gehad, de ki'uik te breken, waarna hij de vitriool in een flesch deed en deze in een kast zette, zonder er een teeken aan te maken of er zijn vrouw iets van te zeggen. Vrijdag wilde de vi'ouw de kinderen op bes- sensap trakteeren. Ze grijpt de flesch en om zeker te zijn, geen verkeerde te hebben, zet ze haar aan den mond en proett, met het onge- lukkig gevolg dat ze inwendig hevige brand- wonden krijgt. Geneeskundige hulp mocht niet baten de 23jarige vrouw is aan de gevolgen overledenzij laat drie kinderen achter. Men meldt uit Gorinchem Op den Waal, ter hoogte van de steenfabriek Loevenstein te V uren, heeft eene ernstige aan- varing plaats gehad. De opvarende Bremerhavenvrachtbo«t voer met voile kracht tegen het met steenkolen ge- laden schip Geei'trude uit Millingen. De botsing was zoo hevig, dat een gat bij de Geertrude werd veroorzaakt. Uit alle richtingen kwam men met roeibooten te hulp om de opvarenden te redden, ierwijl de Geertrude zonk, werd de bemaaning door de sleepboot die het gezonken schip op sleeptouw heeft gehad, opgenomen. Men meldt uit Terhorne aan de L. Ct. Vrijdagmiddag is een praam, met hout en steen geladen, gezonken in het Sneekermeer, misschien tengevolge van den hevigen golfslag. Weldra verkeerde de opvarende in doodsgevaar. Hij klom in den mast, maar had het onmogelpk lang in dien gevaarlijken toestand kunnen uit- houden. Tot zijn geluk was een schipper in de nabjjheid, wien het na eenige gangen gelukte, den i* nood verkeerende te bereiken en hem te redden. Donderdag brandde in den vroegen morgen te Steenwijkersmoer, onder de gemeente Coevor- den, een arbeidershuisje af, bewoond door W elink en diens vrouw, twee oude luidjes. De vrouw is circa 80 jaar en de man, die juist overleden was, had den ouderdom van 84 jaren bereikt. De buren waren juist bezig het lijk af te leggen toen de brand uitbrak. Alles is verbrand. Twee geiten heeft men nog tijdig kunnen redden. De Alkm. Ct. maakt melding van een gemeente in Noord-Holland, waar de drie raads- verslaggevers de zittingen mogen bijwonen van de uit de slaapkamer van den gemeente- secretaris. Hun wordt een blik in de raadszaal vergund, via openstaande bedsteedeuren En nu denke men zich, zegt het blad, een oogenblik het geval, dat de secretaris ziek is, een loge krijgt, of is dat bij gemeente- verordening verboden dat hij gebruik moet maken van zijn slaapvertrek tijdens een raads vergadering. Zou men dan een vergadering met gesloten (bedstee)deuren houden Uit het musschenleven. In den loop van de vorige week werd door een poes in den tuin van een bewoner van de Assendelverstraat te Haarlem een musch verschalkt. Dit werd spoedig opgemerkt door den eigenaar van de poes, die haar den vogel afhandig maakte. Het beestje leefde nog, doch was zoodanig aan een der vlerken en pooten gewond dat het niet meer vliegen kon. Onmiddellijk werd het met een zalf iugewreven, waarna het in een kooi werd geplaatst, welke overdag bij mooi weer in de zon buiten werd gehangen. Het deurtje werd opengelaten. Een aardig gezicht was het, te zien hoe het mannetje van de musch den geheelen dag door voor zijn wijfje zorgde, telkens af en aan vliegende met het een of ander voedsel, zoodat het wijfje hoegenaamd niets van het zaad in de kooi at. Daarbij was het musschenpaar in het geheel niet schuw, zelfs liet het mannetje zich door den man in de hand nemen, bevroedende hier met een dierenvriend te doen te hebben. Dank zij de goede zorgen van den dierenvriend en van het mannetje, was het wijfje spoedig hersteld en kon Dinsdag haar tijdelijke verblijfplaats weder verlaten. (O. H. C.) Als historisch vertelt het U. D. In een kleine gemeente in de provincie Utrecht ging een paartje trouwen. He oudste wethouder, een man op jaren, fungeerde als ambtenaar van den burgerlijken stand en trouwde bet paai met de gebruikelijke toespraak. Het gezelsehap verliet daarop gelukkig doch onder den indruk van den gewichtigen stap het gemeentehuis eu wandelde huiswaarts. Een heel eind hadden ze reeds gewandeld, toen zij achtervolgd werden door een zeer snel peddelenden wielrijder. Het gezelsehap ingehaald hebbende sprong hij van zijn rijwiel en na bij ad em gekomen te zijn verzocht hij bi'uid en bruidegem weder naar zijn vader terug te keeren (de wielrijder was n. 1. een zoon van den wethouder) daar zij hun handteekening nog niet geplaatst hadden, dus feitelijk nog niet getrouwd waren. De bruiloftstoet maakte rechtsomkeert en kwam weder in het gemeentehuis, of liever de gemeentekamer aan. De wethouder wachtte hen reeds en scheen tamelijk verstoord te zijn over het geval, althans hij zei, terwijl de trouw- lustigen hun naam teekenden, tot de moeder der bruid //Jie had ter toch ok wel an kunne dinke, jie bint toch ok tweemaal trouwd 'e west." En zoo gebeurde het op een plattelandsge- meente in de omgeving der bisschopsstad in het jaar 1997. In het begin van 1906 deed W. d. H. in Achtkarspelen (Fr.) ten gemeentehuize aangifte van de geboorte van zijn negentiende kind. De burgemeester beloofde hem toen een nieuwe broek, als hij nog eens zou komen om zijn twintigste kind aan te geven. De man heeft zich gehaast, daaraan gevolg te gevenhet is nu reeds geschied. Eu de burgemeester schonk hem nu bij de broek ook nog een nieuw vest. Uit Aix-la-Chapelle wordt gemeld, dat iemand uit die gemeente, die in een club te Vaals wou gaan spelen, van Vaals naar Venlo gebracht en vervolgens over de Nederlandsche grens gezet werd. Den dag tevoren was hem, toen hij naar de club ging, door een politie- agent aangezegd, dat hij gevaar liep over de grenzen gezet te worden, wanneer hij doorging met de speelclub te bezoeken. Yerscheidene spelers moeten nu Vaals al verlaten hebben. Een schip met twintig ton ontplofbare stoffen aan boord, genoeg om de Engelsche vloot in de lucht te laten springen is Dinsdag in het Iersche Kanaal drijvende gevonden zonder man aan boord. Op korten afstand dreef de scheepsboot, maar ook daarin was niemand. Het schip bleek de ^Esmeralda van Mil- ford, te zijn. Een stoomboot sleepte het naar Holyhead. Men weet niet wat er van de be- manning geworden is. Berlijn mag zich beroemen op de eerste beroeps-chauffeuse. 't Is een dame, weduwe van een advocaat, die haar zonder middel van bestaan achterliet. Zich door de wereld willende heenslaan, heeft zij zich ijverig op het tuf-tuf-vak toegelegd, en alle examens, bp de wet gevorderd, schitterend doorstaanthans heeft zij een betrek- king gekregen als bestuurster van een automo bielbus. Men heeft veel gesproken over het geval van een onzer buren, mejuffrouw Yercauteren te Tholen. Het deed zich zoo kort in onze nabij heid voor, dat wij denken dat het U belang zal inboezemen. Mejuffrouw C. Vercauteren, wonende C 237 bij de Gasfabriek te Tholen, meldt ons Voor- dat ik gebruik maakte van Foster's Rugpijn Nieren Pillen heb ik gedurende drie maanden verschrikkelijk veel pijn geleden in het benedeu- gedeelte van den rug. Dit was zoo erg, dat ik haast niet meer bukken kon en wanneer ik voor een of ander huiselijke bezigheid in een gebukte houding moest zijn, was mijn lijden inderdaad ondragelijk. Ik kon mij zelfs niet eens meer oprichten, wanneer ik op mijn stoel gezeten had. De ui'ine was troebel en bevatte erg veel bezinksel, ik had ook veel hinder van opgezwollen voeten en enkels. Elk oogenblik kreeg ik duizelingen en schemeringen voor de oogen. Menigmaal bekwam ik opstijgingen van bet bloed naar het hoofd en benauwdheden, welke door plotselinge rillingen werden gevolgd. Bij het minste wat ik deed, was ik erg ver- moeid en steeds bad ik te lijden van een loom, afgemat gevoelik begon mij erg zenuwachtig te maken, want ik dacht dat zich nog meer complicaties in deze ziekte zouden voordoen, welke misschien tot een noodlottig einde mochten voeren. Het was een zegen voor mij, dat ik Uw weldoende Pillen leerde kennen, want nadat ik een doosje hiervan ingenomen had, had er een groote verlichting in mij plaats. Ik gevoel mij nu veel sterker en opgewekter en van de vroegere pjjn kan ik weinig of niets meer waarnemen. Uit dankbaarheid zal ik dan ook steeds gaarne de goede hoedanigheden van U we Pillen kenbaar maken. Ik ondergeteekende verklaar dat het boven- staande waar is en machtig u het publiek te maken op elke wijze die u goeddunkt. Zwelling der enkels, der voeten en der beenen en blazen onder de oogen. (W aterzucht Deze gevaarlijke kwaal dient te worden toe- geschreven aan hec overvloedige water af komstig uit het bloed dat doorgedrongen is tot in het weetsel der huid en dat eigenljjk had moeten worden uitgedreven door de filtreering indien de nieren in goeden toestand geweest waren. Door een groot aantal dankbare menschen werd ons medegedeeld dat dergelijke gevallen vol- komen genezen werden door h oster s Rugpjjn Nieren Pillea. Verzeker U dat men U de echte Foster s Rugpijn Nieren Pillen geeft, dezelfde die mejuffrouw Vercauteren gehad heeft. Wij waarschuwen tegen namaak en maken koopers er op attent, dat op iedere doos de handteekening van James Foster voorkomt. Ze zijn te Ter Neuzen verkrijg- baar bij den heer A. van Overbeeke—Leunis, Westkolkstraat. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a 1.75 voor een of f 10.voor zes doozen. 's Gravenhage, 11 Maart. Z. tv. H. I'rins Hendrik heeft aan het Centraal Comite, zich vormende om hem een huldeblijk aan te bieden voor Zijn optreden aan den Hoek van Holland bericht, dat hjj, ofschoon de goede bedoeling waardeerende, zoodanig huldeblijk niet kan aan- vaarden, daar hij niets anders deed dan als Neerlander zijn plicht vervullen. Volgens de jongst, geloof, verdienende berichten, worden pogingen beproefd tot vor- ming van een cabinet d'affaires, door iemand die niet behoort tot het parlement noch tot een bepaalde staatskundige partij. POLITIE. Bp de politie albier is als gevonden gede- poneerd een vrouwenzak met eenig geld. Rechthebbende vervoege zich aldaar. ■HBHBBaMSW'VMMHBBOTni Ter \enzeii. Huwelijks-aangiften. 8 Maart. Al- phonse Joseph de Bock, oud 23 j., jm. en Fiorina Maria Lippens, oud 21 j id. Geboorten. 5 Maart Rosalia Johanna Maria, d. van Emanuel Franciscus Willems en van Maria Smet. Lon- isa Maria, d. van Augustus van Geetsum en van Rru- dentia Stephanie Verdegeui 6 Maart. Anthony Levinus, z. van Jacobus Hendrik Balnikker en van Elisabeth Amelia Christina van Kerkvoorde. 7 Maart. Johannes Emericus, z. van Josephus Theodorus de Bruyn en van Josephina Maria Baert. 8 Maart. Cornells Jacobus, van Jan Jansen en van Cornelia van Damme. Deme Pierre z. van Henri Leon de Cooker en van Martiejade Riik. 9 Maart. Lena Francina, d. van Jannis Pieter Fokke de-Goede en van Joanna Elisabeth Dooms. Overlrjden. 4 Maart. Jacoba Cornelm Geensen, oud 53 i echtg. van Klaas van der Moles. 5 Maart. Jons Koliin, oud 89 i weduwn. van Adriana van Wyngaarden. 8 Maart. Pieter van Strien, oud 70 j., weduwn. van Johanna van den Ouden Jan Scheele, oud 6 m.. z. van Anthonie Adriaan en van Catkarina Cornelia (iort. Jo- hannes van deWinckel, oud 4 m., z. van Leonardos en van Catharina de Krijger. 9 Maart. Jacobus Fredenk Nobels, oud 1 m., z. van Constantyn Cornells en van Adriana Eliza Hi.jpers. 10 Maart. Max Bernard Bouvain, oud 2 m., z. van Carl Hermann en van Martha Amalie Schaffer.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1