Gemengde berichtne. Telegrafische berichten. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. IS ER EEN ZIEKE TEN UVVENT? Advertentien. Laatste Berichten. BURGERLIJKE STAND. was, gerucht op het hof. Toen zij buiten kwam, schoofc een persoon met een knuppel in de hand van achter een houtmijt te voorschijn en gaf de vrouw een slag op het hoofd, zoodat zij eenigen tij d later ten gronde viel.' De laffe aanrander nam de vlucht*. De vrouw had een gapende wonde aan het hoofd, zoodat nog des nachts geneeskundige hulp moest ingeroepen worden. De politie doet onderzoek. Boschkapelle, 5 Maart. Uitslag der aanbe- steding van den bouw eener landbouwschuur voor den heer P. Destoinbes, landbouwer alhier H. Duivesteijn te Zaamslag f 1242P. Wisse te Zaamslag 1186; C. H. H. Wisse te Zaam slag 1175 A. Lensen te Zaamslag 1100 J. F. Jansen te Stoppeldijk 1100. Gegund aan J. F. Jansen, die met A. Lensen 't werk zal uitvoeren. Uit Oostburg meldt men Maandagmiddag had alhier de aangekondigde vergadering plaats tot vorming van een ver- eeniging van vrijzinnige leden der Ned. Herv. gemeente om te geraken tot aaneensluiting tegen het driven der ortbodoxen. Na opening der vergadering, die gehouden werd in de consistorie der Ned. Herv. kerk, door den heer Ds. A.. Scholte te Oostburg, die den aanwezigen in korte woorden herinnerde aan het verschil tusschen rechtzinnigen en vrij- zinnigen, werd het woord verleend aan den heer Ds. Zillinger Molenaar van IJzendijke, die het doel eener dergelijke vereeniging in het licht stelde, daarbij eenige mededeelingen doende over de reeds in overige provincien opgerichte ver- eenigingen vooral die van de Friesche vrijzin- nigen, waarvan ook het reglement werd Yoor- gelezen. Als donateurs sloten zich staande de vergadering bijna alle aanwezigen, ongeveer 30, aan. In iedere gemeente zal getracht worden leden en donateurs voor deze nieuwe vereeniging te ver- krijgen, om daarna op eene algemeene vergade ring een defiuitief bestuur te kiezen en een reglement vast te stellen. De contributie werd, teneinde deelneming voor ieder belangstellende mogelijk te maken, bepaald op minstens 25 cent. Na omvraag en dankzegging werd de ver gadering door Ds. A. Scholte gesloten. Sluis, 4 Maart. Dat het niet naar den zin is van vele landbouwheeren, dat er ieder jaar zooveel van hun werklieden hun geluk naar Amerika gaan zoeken, ondervond dezer dagen een arbeider alhier. Nu hrj na vele jaren trouvve plichtsbetrachting bp een landbouwer niet datgene vinden kon, wat hij wel wenschte, besloot hij dit in het veel besproken werelddeel te probeeren. Maar hij had buiten de wraakzuchtige plan- nen van zijn boer gerekend, want nauwelijks had deze van de verkooping gehoord die altijd zoo'n vertrek voorafgaat, of hij liet hetpad, dat van de arbeiderswoningen naar den weg leidt, opdelven, zoodat deze als in een vesting herschapen was. Gelukkig was die boer maar pachter Want het spreekt van zelf dat de arbeider op zoo'n insluiting niet gesteld was. Het was naar zijn oordeel toch noodzakelijk, dat er toch een uit- weg gegeven moest worden naar den publieken weg, al leidt zoo'n weg ook door het land van een pachtboer. De eigenaar der hofstede hier- mede in kennis stellen, leek hem als goed Christenmensch //die geen kwaad met kwaad mag vergelden" het beste middel. De eigenaar, overtuigd door 's mans woorden, toog direct op weg, om persoonlijk zijn paehter op zijn verkeerde handelwijze te wijzen, en deed hem verplichten het pad, door hem onbruikbaar gemaakt, weer in goeden staat te brengen. Onze boer zal zeker wel overtuigd wezen door het aloude spreekwoord Die een put graaft voor een ander valt er zelf in (Zel.) De gasthuiskwestie te Middelburg is plotseling een heel ander stadium ingetreden, daar, hangende het door Burg, en Weth inge- stelde onderzoek naar voortdureude wisseling van personeel in dat gesticht, de heer Dr. R. Bijlsma, directeur van het gesticht, eervol ontslag uit deze betrekking heeft gevraagd en verkregen. Wat de oorzaak is dat de directeur nu op eens zijn ontslag heeft verzocht valt voor hen die deze gasthuis-quaestie gevolgd hebben, wel te gissen. (VI. Ct.) Nadat Z. K. H. de Prins Maandagmorgen aan de redders de verschillende onderscheidingen had uitgereikt, ging onder deze inannen, op initiatief van kapitein Jansen van de stoom- reddingsboot, een inschrijvingslijst rond voor bijdragen ten behoeve van het aaD den Prins aan te bieden algemeen huldeblijk. Naar wordt gemeld zullen de kapiteins Berk- hout en Jansen en schipper Sperling niet naar Londen oversteken ter bijwoning van de te hunner eere te geven matinee in een der groote schouwburgzalen, waartoe zij door de direc ti van dien schouwburg zijn uitgenoodigd, omdat hun gebleken is, dat verschillende voorspiege- lingen door die directie hun gemaakt, (o.a. dat lord Hamilton zijn bescherming aan de liefdadigheidsuitvoering had verleend) in strijd met de waarheid zijn en zij niet geneigd zyn om zich als reclame-middel te laten exploiteeren. Zondag zou ten stadhuize te Dordrecht den heeren M. Sperling en C. en L. Sparling het huldeblijk worden aangeboden, dat de burgerij hun aanbood als bli]k van waardeering voor de moedige daad, den 23sten Februari jl. voi- bracht. Reeds te twee uur stond het Stadhuisplein vol menschen, en hoewel er niets te zien was, bleef men geduldig wachten tot de Sperlings kwamen en gingen. Even voor half drie kwamen zij ten stadhuize, vergezeld van verschillende fauiilieleden. Precies te half drie werd de familie in's bur- gemeesters kamer ontvangen. Daar waren 'oe- halve de burgemeester, de heer H. J. Wichers, en de wethouder, de heer Hordijk, enkele auto- riteiten en de commissieleden met hun dames Toen alien hadden plaats genomen, nam de burgemeester het woord. Deze begon zijne toespraak met eenige versregelen, welke hem naar hij zeide, onwillekeurig in de gedachte waren geschoten. Het eerste couplet luidde Hierop voortbouwend, zeide de heer Wichers, dat de daad van de moedige redders hun aan- spraak deed maken op aller erkentelijkheid. Hun daad toch klonk als een jubelklank in ons oor, rulde ons hart tot berstens toe, perste ons een traan in het oog. Gij hebt het recht, zoo vervolgde spr., trotsch te zijn op die daad en uw familie kan nog trotscher zijn, want de redders zelf, die de zee beschouwen als hun element, verhoovaardigen zich niet op hetgeen zij gedaan hebben. En ook ons, Dordtenaars, vervult uw manmoedig optreden met trots, te meer nu wij gereed staan den grooten zeeheld De Ruijter te huldigen. Gij hebt bevvezen, dat het echte Hollandsche ras niet is uitgestorven, er zijn nog immer mannen van de zee die zich als de groote admiraal, onverwelkbare lauweren vervverven. Zooals de plicht is van het vader- land zijn helden te eeren, zoo is het voor de Dordtenaars aangeuaam u te huldigen. Spr. zegt vervolgens niet te willen schetsen de ellende bij de ramp geleden. Wij zijn hier bijeen in de stille binnenkamer om uiting te geven aan de waardeering die uw nobele daad verdient en die gij ook van wijd en zijd ontvangt. Het eereblijk, dat men u wenscht te schenken, moge in uw herinnering levendig houden de daad, die ge hebt volbrachtmoge het door u nog vele jaren gedragen worden tot nut en genoegen, en moge het een aansporing zijn voor uw kinderen en kindskiuderen om steeds het goede te doen, waar uw band dat vindt te doen. Aan ieder der redders bood een der dames- vrouwen van de commissieleden, nu het geschenk aan. Hetbestond uit eenprachtiggoudenWaltham Wats horloge, met zwaren gouden ketting en een idem klipanker als breloque. Aan de hinnenzijde van elk uurwerk staat gegraveerd behalve de naam van den redder„Ter ge- dachtenis aan de redding aan den Hoek van Holland, 23 Februari 19U7." Nadat schipper Sperling in enkele eenvou dige woorden zijn dank had betuigd en nadat men zich nog enkele oogenblikken vriendschap- pelijk had onderhouden ging men naar de vestibule, waar de eere-voorzitter van het man- nenkoor ,/Caeciiia", dat daar stond opgesteld, de redders als volgt toesprak //Een onzer voorouders zeide in moeilijke tijden »Ende wanhoopt niet". Gi] hebt dat in praktijk gebracht, gij hebt niet gewanhoopt, doch gehandeld Gij hebt den Hollandschen naam hoog gehouden en daarom vraagt het mannenkoor //Caecilia", grootendeels bestaande uit werklieden, u een lied te mogen toezingen, dat denzelfden geest ademt als uit uw daden is gebleken Onder leiding van den heer C. Henri Haag- mans zong nu het koor op gloedvolle wijze z/Neerlands Mannenzang" van C. 0. A. de Vliegh. Weer dankte de heer M. Sperling op eenvou- dige wijze en lcort daarna gingen de redders met familie naar huis terug, onder luid hoera- geroep van de aanwezigen. Men schrijft uit Yaals aan de Limb. Koerier Werd Vrijdag nog aan Duitsche bladen ge meld, dat kooplieden uit Aken en omstreken kort geleden in de speelholen alhier hun ge- heele vermogen hebben verloren, nu schijnt de strijd tegen die speelclubs met kracht te gaan beginnen. Tenminste de nieuwe burgemeester de heer Quadekker, sedert Vrijdag in functie heeft Zaterdag reeds de speelclubs mededeeling doen geworden, dat wanneer zij bevrijd willen blijven van dwangmaatregelen, zij binnen drie dagen het spel hebben te beeindigen. Toen bovendien Vrijdag, aldus verzekert men aan Der Volksfreund, vertegenwoordigers van een paar clubs ten raadhuize kwamen om de bela.sting, hun door den gemeenteraad opgelegd, te komen betalen, weigerde de burgemeester die gelden aan te nemen. De clubsvertegenwoordigers vroegen daarop of de clubs dan niet meer moch- ten spelen en de burgemeester antwoordde z/wanneer er verder gespeeld wordt, moet men er zelf de gevolgen maar van dragen." De paar clubs, wier vertegenwoordigers deze erva- ring opdeden, hebben inderdaad 's avonds niet gespeeld. Men gelooft hier algemeen dat het den clubs zoo zuur gemaakt zal worden, dat ze weldra haar biezen zullen pakken naar Spa. Een 14jarige barbiersleerling te Gouda moest voor zijn patroon een boodschap gaan doen doch keerde niet terug. Toen aan de ouderlijke woning naar zijn wegblijven werd geinformeerd bleek het dat hij met medeneming van kleeren en geld was verdwenen. Omdat hij altijd lust had om op zee te varen werd vermoed dat hij zich naar Rotterdam had be- geven om zich op een zeeboot in te schepen. Dit vermoeden bleek bij onderzoek juist te zijn hij werd nameiijk gisteren te Hoek van Holland aan boord van een der booten van de Batavierlijn aangehouden en door de zorgen der politie naar zijn ouders teruggebracht. Hedennamiddag omstreeks kwartier voor vijf ure, is men begonnen om met assistentie van 4 sleepbooten te beproeven het stoomschip z/Tampican" van het strand alhier af te sleepen Niettegenstaande werd doorgemaleu tot het water weder vallend was, bleef het stoomschip onwrikbaar vast zitten. 's Gravenhage, 6 Maart. Tweede Kamer. De heer Van Fitters heeft na eedsaflegging zitting genomen. De Voorzitter uitte in een gevoelvolle rede, het gevoel en innig mededoogen der Kamer over de scheepsramp aan den Hoek van Holland, welke in wijden kring een smartelijken en blijvenden indruk heeft achtergelaten. Eere, hulde en daak bracht de Voorzitter aan de dappere redders en aan Z. K. H, Prins Ilendrik, die door zijn houding nauwer ver- bonden is geworden aan ons volk, dat Zijn Volk is geworden. De Voorzitter uitte voorts zijne blijdsch&p over de mislukking van den aanslag op den Minister Van Raalte. (Applaus.) Waarschijnlijk komt Vrijdag in openbare be- handeling de crediet-wet voor Oorlog en benoe- ming eener commissie tot voor bereiding van de uitgifte van het analytisch verslag. De heer De Klerk zal later den Minister van Landbouw interpelleeren aangaande het reddingswezen aan den Hoek van Holland. Bij Koninklijk besluit zijn benoemd in verband met de redding van de schipbreuke- lingen der gestrande //Berlin"tot Ridder in de Oranje-Nassauorde M. Sperling, schipper bij de Bergingsmaatschappij, G. Jansen. schipper van de stoomreddingboot President van Heel, en K. van Ree, matroos bij het loodswezende overige redders oatvingen alien de gouden of zilveren medaille in de Oranje- Nassauorde. DAGEN. Voorm. Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag 7 Maart. 8 9 10 11 6.36 7.40 9.2 10.35 11 52 0.23 1.14 Nam. 7.5' 8.19 9.50 11.17 12^50 1.36 Grooten Schouwburg te Gent. Directie HORACE MARTINI. Zoudag 10 Maart a. s., te 2a/4 ure, dagvoor- stellingopvoering van Mignonkomische opera in 3 bedrijven en 4 tafereelen, muziek van Ambroise Thomas. Hulst, 4 Maart. K O E tt 8 VAN HE T G E h Belgisch per 100 fr. f 47,82° a f 47,85. Engelsch per u 12,12,- ZE fill TIJDINGEN. Van 4 tot en met 5 Maart. a vlag. a Van 4 tot en met 0 Maart werden Langs de Oostsluizen alhier 49 binnenvaartuigen op- ea 31 afgeschut; door de Westsl. 9 op en 4 af- geschut. Positie der stootnschepen. De Pink Pillen bedaren alle dagen het lijden van tal van menschen en genezen hen snel. Aan bloedarmoedigen geveD zij bloed, weerstand, krachten. Zij doen de bleekzucht verdwijnen die de jeugd van zoovele allerliefste meisjes vergiftigd. Aan hen die een verzwakte maag heb ben, geven zij een stevige maag. Zij genezen de rheumatische pijnen, de neurasthenie in al hare vormen, de schele hoofdpijnen, de zenuw- aandoeningen. Zij zijn een uitmuntende regelaar van de gevoelige levensfuncties der vrouw. Zij doen veel goed en iederen dag ontvangen wij brieven als die welke wij hieronder meedeelen. Mej. Titia Uldriks, le Hengeloosche Dwarsstraat n° 42, te Enschede, schrijft ons verklaar by deze dat de Pink Pillenmy genezen hebben van algemeene lichaamszwakte, vau slaaploosheid en van pijn in den rug De heer H. Bucharts, Groot Kerkplein B 4, te Zwolle schrijft ons ,/Myne vrouw heeft geruimen tijd gelede* aan gebrek aan eetlust, aan zwakte, aan slap- heid in de beenen, aan pijn in de lendenen. Zij werd daarbij door slaaploosheid gekweld. Zij heeft eenige doozen Pink Pillen genomen en is weer geheel hersteld". Prijs 1,75 de doos, 9 per 6 doozen. Verkrijgbaar bij Snabilie, Steiger 27, Rottei- dam, hoofd-depothoudet voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Ter Neuzen en omstreken bij Joh. de Roos, K 157, Vlasmaikt, Middelburg. Men eische steeds de Pink Pillen met het strookje, waarop staat Snabilie, Steiger No. 27, Rotterdam. Te Ter Neuzen alleen verkrijgbaar by A. VAN OVEBBEEKE—LELNIS. Na eene kortstondige ziekte overleed plotseling onze geliefde echtgenoote en zoig- volle moeder JACOBS CORNELIA GEENSEIS, in den ouderdom van 53 jaar. Ter Neuzen, 5 Maart 1907. K. VAN DER MOLEN, en Kinderen. Daar klinkt een lied uit 't woest geklots [der golven, Een hymne in het ruischen van den Oceaan, Een lied, dat spreekt door alle eeuwen heen Van eeuwig komen en van eeuwig gaan. AipI. Huwelijks-voltrekkingen. 28 Febr. JobVisser, oud 27 j., jm. en Andresina Pieternella Kole, oud 27 j., id. Geboorten. 16 Febr. Egbert, z. van Jacobus Ver- poorte en van Santina Bakker 23 Febr Jacobus Adriaan, z. ran Bastiaan Koekkoek en van Tanneke Cove. Aagtje Maria, d. van Cornells Mattheus de Ruijter en van Maria van Langevelde Jan Jacob, z van Cornells Daniel van Drongelen en van Catharina Dieleman. Overlijden. 18 Febr. Joannes Franciscus Steel, oud 5 m z. van Eduardus Jacobus en van Leonia Raman. 20 Febr Poulina de Regt, oud 8 m d. van Jacobus (van Zaamslag) en van Cornelia Adriana de Mill (overl.) 22 Febr. Henricus Fol (van Ant.werpen), oud 18 j., z. van Jan en van Judith Sophie Marie van Hille. ZtammxlMer. Geboorten 17 Febr. Franfoise, d. van Marinus de Feijter en van Leuntje Kempe. 21 Febr. Elizabeth Jacoruina, d. van Krijn Leendert de Kraker en van Seeltje van Hoeve. 25 Febr Helena, ri. van Johannes van' de Wege en van Catharina Bolleman. Dverliiden. 17 Febr. Maatje Janna Kople, oud 33,]., (overleden te Znidlaren), echtg. van Anthonie Cornells Geluk. 23 Febr. Eggehert Wolfert, oud 72 j., weduwn. van Geertuij de Jonge en echlg. van Maria de.Kraker 12 13 if Middenprijs per 100 K.G. Tarwe f 7,75, Roggo f 75, W.ntergerst 9 25, Zomergerst f Haver fi,75, Erwteu 10,—, Wittebuonen 15,Bruineboonen /10,Duiven- boonen f 9,Paardenboonen f 8,50, Boekweit f Lijnzaal f Ko dzaad f Aardappels J 2,75. Boter per kilo f 1,30. E eren per 2fi stuks f ,90. Ter weekmarki waren aangevoerd18 stuks Rundvee, 30 Varkens, waarvan v»rkocht 15 stuks Rundvee en 25 Varkens^ o NAAM. Van en naar.. Lading Du ts 8.s. Eng. s.s. Noor. s.s. Eng. s.s. idem Noor. s.s. Eng. s.s. Eng. s.s. idem idem idem Noor. s.s. Eng. s.s. Eng. barge Eng. sch. Eng. s.s. idem Zweei s.s. Eng. s.s. 4 Eng. s.s. 5 1 idem oor Mathilde River Thames F ram Jet Harelda TerKenzenJ 3569 New-Castle kolen 2241 ;Louden stukg. 138? Middlesbro ijzer 2790 New-Castle kolen 8645 Liverpool stukg. Van Ter Seuzeu Fram 1387 [Middlesbro ledig River Scheldt 2199 |Londen stukg. Veer <»e«»t Avocet 3984 Manchester stukg. Gracie 3179 New-Castle kolen Sea Hound 8085 Louden [stnkg. Polo 1441 Hull stukg. Rawena 3161 Fineidet minerie Calabria 4262 [Windau hout Van <»ent t Bona 290 Londen phosph. Traveller 579 Vlissingen ledig Sea Gull 2762 Londen stukg. YVarkworth 1862 New-Castle idem Saga 8121 Grimsby ledig %'oor Sel .-aete J Commercial 321 Caen creosoot Van Selzaete Commercial Alchymist 321 Silvertown 1079 jHamburg ledig idem s.s. GUIDO in lossing te Middlesbrough on Tees, s.s. HAKALD vertrok 3 dezer van Algiers naar Rotterdam s.s. JENNY vertruk 1 dezer van Wost-Hartlepool naar Algiers s.s. RICHARD in lossing te Yarrow.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 2