A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad e e voor sch-Vlaanderen. Drankwet. DRANKWET. No. 4965. Donderdag 7 Maart 1907. 47e Jaargang. Binnenland. 1BONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Fran#* per post: Voor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32' Men abanneert zieb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADY1ETESTIEN Telefoon No. 2 5. Inzendmq van .idverten len voor 3 u en op den dag der uitgave Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 6,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. De Prins Van Teck heeft Dinsdag in een eenvoudige particuliere audientie Z. K. H. Prins Hetidrik omhaugen met bet grootlint der Bath- orde. Hij hield een korte toespraak waarin hij herinnerde aan de bezielende aanwezigheid van den Prins bij de redding aan den Hoek van Holland. Z. K. H. Prins Hendrik verzocht hem aan den Koning van Engeland zijnen dank voor die onderscheiding over te brengen. De geruchten welke liepen dat de 1 eiders eeue'r bepaalde politieke groep pogingen doen tot het vormen van een Kabinet vinden geen bevestiging. lot heden moet naar verzekerd wordt nog geen opdracht tot kabinetsformatie gegeven zijn. TER NEUZEN, 6 Maart 1907. Bij Koninfeljjk besluit is benoemd tot ontvauger der rijks belastingen te Ter Neuzen de beer F. I. H. Speetjens thans te Oosterhout. Gisteren protnoveerde te Marburg tot Doctor in de chemie, magne cum laude onze vroegere stadgenoot de beer A. Wunderlich. Hoetvel bevaren lieden, dus personen die op de hoogte kunnen zijn, voorspelden dat het vlot brengen der gestrande provinciale stoom- boot Wester-Schelde" in de eerste dagen niet meer zou gelukken, wegens de itivalJende doode tyen, gat men den moed met op. lVp waren gisteren door welwillende uitnoodiging in de gelegenheid aan het gestrande stoomsehip een bezoek te brengen. Stuurman, hof'meester en conducteur waren reeds van boord, om op andere booten dienst te doen de overige bemanning maakte het goed, doch verlangde er bard naar om uit de gedwongen rust te geraken. ,/Rust" is misschien het ware woord niet, want zonder bezigheid is de nog aan boord zijnde bemanning niet geweest, daar elk tij geprobeerd werd om van de plaat af te komen en dus gestoomd weid, terwijl ook het uitbrengen der zeer zware sleeptrossen van een paar honderd meter lengte een groote inspanning vorderde. Men was echter toI goeden moed, want elke poging werd met succes bekroond, elk hoogwatertij kwam men wat nader bij het ruime sop. Teneinde zand- wegspoeling te verkrijgen, had men in den afge- loopen nacibt vanaf de boot tot aan het water een genl gegraven. Heel de bemanning had daaraan gehoipen. ,'tLeek dat de equipage in een ploeg polderwerkers was vervormd", zeide men ons. Toen we bij het stoomsehip kwamen, was men nog aan het malen, doch dit werd onder- tusschen gestaakt. Men was weer enkele meters het doel meer nabij gekomen en boopte op heden morgen, als wanneer het zusterschip /,Zeeu wsch-Vlaanderen" weer assistentie zou komen bieden. Die verwachting is niet be- sehaamd geworden. De hedenrnorgen aange- wende poging is gelukt en de Wester-Schelde" is weer in het ruime sop terecht gekomen. Zij kwam in de haven alhier aanleggen om de 4 paardeu aan wal te zetten, het dek werd wat schoongemaakt en daarna naar Vlissingen ge stoomd. De provinciale vloot is dus weer compleet. De paarden, waarvan men op sommige oogen- blikken nog al last had, doordat ze onrustig waren, hebben oogenschijuiijk van hun langdurig verblijf aan boord niet gelcden de eigenaar is ook voortdurend aan boord gebieven om er op te passen en voor voeder is geregeld gezorgd, ook zooveel mogelijk voor dekking. Gisteravond hield de vereeniging #Ver- eenigde Haudwerkslieden" in haar gebouw in de Donae-Visserstraat hare gewone feestelijke jaarvergadering. Het jaarverslag over 1906 werd uitgebracht door den eerevoorzitter, den lieer M. Eijke, die zich reeds een reeks van jaren met die taak belastte. Hij verklaarde dat deze verricbting voor hem eene aangename taak was, omdat bij vanat de wording met de vereeniging meeleeft, omdat hij haar lief en leed heeft gedeeld, en vooral omdat hij de de vereeniging en hare verschillende bestuurs- leden heeft leeren kennen als mannen van goeden wil, bezield met den noodigen ernst om iets gOeds tot stand te brengen en ook in stand te houden. Dat dit laatste vooral te dezer plaatse wat beteekent kunnen het best waardee- ren zij, die daaraan ook zelf hunne krachten ten beste gaven. Vervolgens werd aangestipt dsn loop van het ambacbtaonderwijs dat van wege die vereeni ging gegeven wordt. De leden gevoeiden zelf dat zij iets te kort kwamen en dat het noodig was wat te doen tot opheffiug van het ambacht. Dit kon in den aanvang slechts op bescheiden scbaal geschieden, daar de krachten der vereeni ging te kort schoten. Ook kon van haar niet uitgaan het oprichten eener ainbachtsschool. Men wilde echter wat doen, om de ambachts- lieden te ontwikkelen, opdat ze beter zouden kunnen wedijveren met college's uit andere plaat- sen, die onder gunstiger omstandigheden waren opgeleid. Zoo is men gekomea tot inricbting van den bescheiden vakcursus, die onderricht in teeke- nen en rekenen beoogd. Op bescheiden schaal opgericht, was men al spoedig op verbetering bedacht, en trachtte tot uitbreiding te geraken. Hiervoor was echter finaiicieele steun noodig, die aan de openbare besturen werd gevraagd en door het Rijk en Gemeente over bet jaar 1906 ook werd verleend. Voor bet jaar 1907 is deze ook vanwege de Provincie toegestaan. De onderwijzers, de airecteur en de commissie van toezicbt zijn er steeds op bedacht, een en ander in de goede richting te sturen en te houden en besloten bij de beoordeeling der eerstvr Igende tentoonstelling van gemaakte tee- keningon prijzen uit te loven voor het beste werk en eenige daarop volgende goede werk- stukken, wat dienen moet ter aanmoediging voor getrouw bezoek der lessen en ijver voor bet opgedragen werk. De verslaggever bracht hulde aan de onder wijzers voor hun ijver bij het geven van het onderwijs en aan de commissie van toezicht voor hun onverflauwden ijver in hunne bezoe- ken. Noodig is echter ook de medewerking der ouders, door hunne kinderen daarbeen te zenden en te helpen letten op getrouw bezoek. Om het onderwijs zoo hoog mogelijk op te voeren moeten de leerlingen en hunne ouders met ue onderwijzers inedewerken. Ook het bij de vereeniging behoorende zieken- fonds werkte gunstig. Verschillende leden toch, die door ziekte niet in de gelegenheid waren tot arbeid, genoten eene tegemoetkoming, voor hetgeen zij aan loon moesten derven. De inkomsten der vereeniging bedroegen over het jaar 1906 f 683, de uitgaven f 656,53, zoodat het goed slot bedraagt 26,47, waarbij nog moet worden gevoegd 8,75 spaarbank- rente. Het aantal leden is in het afgeloopen jaar geklommen van 62 op 67, dat der donateurs van 59 op 61. Door de vereeniging werd aan het onderwijs bijgedragen f 125, wat door den Minister als voorwaarde was gesteld. Overigens wordt dat onderwijs beheerd volgens een afzonderljjke administratie. Door het Rijk werd bijgedragen 450 benevens 100 ineens voor het aanschaf- fen van leermiddelen, en door de gemeente Ter Neuzen eene subsidie van 125. Voor 1907 is door de Provincie Zeeland 200 toegestaan. Het ziekenfonds, dat als inkomsten geniet de helft der contributie der gewone leden, ontving met inbegrip van f 18,72 rente, f 189,77, terwijl aan verschillende zieken totaal uitgekeerd werd 59,22, zoodat er een saldo was van f 130,55. Dit fonds bezat op 1 Jan. j.l. tofaal 1141,19. Ten slotte werd nog hulde gebracht aan het bestuur voor zijne onvermoeide '.orgen en aan de zangafdeeling ,/G«duld Over- wint," die ook au weer tegenwoordig was om den avond op te luistereu, en welke zorgt dat het aangename aan het nuttige gepaard wordt. In het verdere verloop van den avood deed even genoemde zangafdeeling zich bij herhaling hooren, terwijl verschillende leden door comische voordrachten voor een aangename afwisseling zorgden. We hebben alhier de laatste dagen niet te klagen over gebrek aan bijzonderheden op maritiem gebied. Nadat Zondag j.l. de sleep- boot »Partout" van bet Westerhavenhoofd was gesleept, nam Maandag een groot deel van den dag de //Walcheren" diens plaats aldaar in, terwijl de Wester-Schelde" hoog en droog op de plaat zat. Laatstgenoemde kwam, zooals wij hiervoren scbreven, hedenrnorgen ook vlot, zoodat dus voor het kijklustige publiek niets meer te zien was, doch nu liep hedenrnorgen, ongeveer 5,30 ure, bij hoogwater een Oceaan- stoomer aabjj onze haven op het strand. Het was de Engelsche stoomboot ffTampican," die bij het passeeren onzer haven voor een op de haven komende stoomboot moest uitwijken, daardoor uit den koers liep, en op het strand omhoog voer, ongeveer ter plaatse waar eenige jaren geleden het barkschip Rhyne verbrandde. De //Tampican" is een kolossaal schip, met 4 masten, groot 4833 registertonnen, in 1889 jgeb'ouwd op de werf van Harland Wolf te Belfast. Het behoort aan de Leyland Co. Limited te Liverpool. De boot kwam van Londen en was bestemd voor Antwerpen. De lading bestaat uit stuk- goederen in het ruim en creosoot aan bet dek. Het schip is hoog op het strand geloopen en rust blijkbaar tot achter de derde mast op het strand, zoodat het nog al gunstig zit. Zooals vanzelf spreekt trok dit kolossale bijna gebeel droogzittende stoomsehip veel bekijks. Hedenmiddag kwamen reeds verschillende sleep- booten ter plaatse, om desgewenscht bij bet eerstvolgend hoogwatergetij assistentie te ver ieenen. Zaterdag is van de werf der firma ge- broeders Ribbens en Bakker te Hansweert met goed gevolg te water gelaten het ijzeren sleep- scliip Geertruida Adriana, schipper J. Troost. In de Vrijdag te Hontenisse gehouden raadsvergadering werd besloten geen adhaesie te betuigen aan het adres der heeren Dregmans c. s. tot voorziening aan de kanaalboorden Gent Ter Neuzen, omdat de gemeente Hontenisse niet kan beschouwd worden daarbij belang te hebben. De jaarwedde van den telefoonhouder te Lamswaarde werd gebracht van f 80 op f 125 die van denzelfdem titularis te Terhole van 50 op 75. Werd besloten dit jaar drie lantaarns van het nieuwe systeem te plaatsen op Lamswaarde. j Het voornetnen bestaat op den tweeden Paaschdag te Breskens een prov. Bondsdag van chr. jongelings-vereenigingen in Zeeland te I houden. Voor een behoeftig oudje uit Waterland- kerkje, de wed. Van der Maat, geboren Keijmel, dat Vrijdag 11. haar 90en geboortedag vierde. cireuleerde een lijst, waarop flink werdingeteekend zoodat haar buiten eenige eadeaux nog een flink bedrag in geld kon worden geschonken. Het fanfaregezelschap bracbt de nog kraehtige oude vrouw 's avonds eene serenade. De direct.-gen. der post, en telegr. maakt bekend dat, met ingang van 5 Maart, de open- stellingsuren op werkdagen van de post- en telegraafkantoren te IJzendijke en Sluis, alsmede de hieronder genoemde hulptelegraafkantoren, geregeld zijn, volgens de daarbij aangegeven uren. Aardenburg, 8.30 tot 12.30, 1.30 tot 3, 5.30 tot 7. Biervliet, 8.30 tot 10.30, 11.30 tot 12,30. 1.30 tot 2.30, 5.30 tot 6.30. Hoofdplaat, 8.30 tot 10.30, 11.30 too 12.30, 1.30 tot 2.30. 5.30 tot 6.30. IJzendijke, 7.30 tot 12.30, 1.30 tot 3, 5,30 tot 7. Philippine, 8.30 tot 12.30, 1.30 tot 3, 5.30 tot 7. Sluis, 7.30 tot 12,30, 1.30 tot 3, 5,30 tot 7, 8 tot 8.30. Tusschen de ingenieurs Ch. Coomans te Goes en R. de Muralt te Zierikzee is een geschil ontstaan over de vraag waaraan, de meeste dijkcalamiteiten van 12 Maart 1906 zijn toe te schrijven. De heer Coomans beweert dat het water door den dijk komt, terwijl de heer De Muralt van oordeel is, dat alle calamiteiten aan zeedijken zijn toe te schrijven aan het water dat er over- stortte. De heer Coomans wil dan ook verhooging der binnenbermen, terwijl de heer De Muralt uitsluitend dijkskruinverhooging wenscht. Aan de zijde van den ingenieur De Muralt, hebben zich, voor zoover betreft de bestrijding door beimverhooging, reeds gescbaard de inge nieurs Iloogesteger uit Amsterdam en de inge nieur van den rijkswaterstaat Druijvesteijn te Vlissingen. Nadat deze strijd eerst is aangebonden in bet weekblad De Ingenieur, zal door de beide eerstgeuoemde ingenieurs over deze aangelegen- heid te Middelburg een debat worden gevoerd, dat zeker de belangstelling van rele ingenieurs en anderen zal trekken. Zaamslag. Aangezien een sollicitante naar de betrekking van onderwijzeres in den Groote Huissenspolder, zich iieeft teruggetrokken is een herhaalde oproeping geplaatst, echter zonder eenig resultaat zoodat er slechts 2 sollicitanten voor deze betrekking zijn. Zaamslag, 6 Maart. Gisteren werd alhier door den bond van bietenverbouwers bij aanbe- steding te koop aangeboden de opbrengst van 125 gemeten bieten te leveren als volgt70 gemeten aan de haven van den Kleine Huissens polder, 25 gemeten van den dijk van den Groote Eendragtpolder en 25 gemeten aan den dijk van den Kleine Eendragtpolder. De inschrijvingen waren als volgtdoor E. Bnijsse voor 10,90Fabriek Snaeskerke (Belgie) voor 10,80 Fabriek Union, Sas van Gent voor 10,50 en Fabriek Beirendrecht (Belgie) voor 10,50. Gegund aan Snaeskerke, vertegenwoordiger de beer Ph. J. van Dixhoorn te Axel voor 10,80. De hoeveelheid bieten vermeerderde intusschen tot ongeveer 200 gemeten. Koewacht. Zondagavond hoorde de vrouw van Ch. R. die alleen met de kinderen thuis Haamlag-, Woen«dag. en Irijilaffavond, uilgexandecl op FeestdaaeD, fcij de Firms I". J. VAUJ DE gAMDE le Ter Keuien. niHBiiMH i —urniimnmiii iiiMnuiiiii'i mm■i«MMiiTiirnrritirmi Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEU ZEN brengen ter openbare keimis bat op 4 Maart 1907 bij hen is ingekomen een afsckrift van een aan Heeren Gedepnteerde Staten van Zeeland gerieht verzoekechi ift om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor gebruik ter plaatse van verkoop alleen oan logeergasten van PTETER JOHANNES RENSRERS voor het beneden voorlokaal van het perceel plaatselijk geraerkt 5 en gelegen aan de Nieu wstraat atdaar. Binnen twee wekcn na de dagteekening de/.er bekend- making kan een ieder tegen bet verieenen dezer ver- funning sclir ftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wet- ouders inbrengen Ter Neuzen, 5 Maart 1907. Burgemeester en Wethouders vooruoemd, J. A P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethondera van TER NEUZEN brengen ingevolge artikel 37, in verband met artikel 12, le lid der Drankwet ter openbare kennia dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift om verlof tot den verkoop van alcoholbbtideniien drank anderen dan ster ken drank van CHRISTINA DJOEWOK, zonder beroep wonende te Ter Neuzen, voor het beneden linker voor lokaal van het perceel ptuatseiiik gemerkt 3t5 en gelesren aan den Baandijk. Binnen twee weken nadat deze bekendmakingiegeschied, kan ieder legen het verieenen van ket verlof schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 5 Maart 1907. Burgemeester en Wethonders voornoemd, i. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1