1 A g e m e e Nieuws- en Advertentiebiad voor lee «sch-Vlaanderen. No. 49(14, Dinsdaa: 5 Maart 1907 47e •Jaarg.ang* Gemengde berichten. UTEJEt&T-m BLAD. ABONNEMENT Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Fraueo per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32V2. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdireeteuren en Brieven- bushouders. T e 1 e f o o n No. 2 5. ADYEETENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel ineer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uien op den dag der uitgave. TER NEUZEN, 4 Maart 1907. De ibussS -en de stoombootdienst opj de Wester-Scheilde. De dikke zeer zware mist, die ongeveer een Te 2,45 are kwam de wassend water vlot. Walcheren" met het Van eenig nadeel aan het schip is niets te bespeuren. zeker een meevaller, want velen vreesden bedenmorgen sterk voor bet behoud der stoomboot. Daar de booten niet ziju ge- assureerd, zou bet verlies van een ecbip van groot nadeel voor de provineie zijn en bet heer A. Freiier, thans onderwijzer aan de jas gekleed, het perceel. De meid was zoo paar dagen aanhield. heeft enorme streaming vooruitzicht, dat daardoor hun belastingbiljet veroorzuakt.inonzen provincialen stoombootdienst. Zoowel Vrijdag als Zaterdag kon slechts een enkele reis worden gemaakt en de //Wester- Schelde" die Zaterdagmiddag ongeveer half een de reis naar hier aanvaardde is ongeveer half drie are terecbtgekomen, hoog op de zandplaat nabij Ellewoutsdijk. Reeds Zaterdagavond werd hier vermoed dat een boot der provineie omhoog zat, maar sloepen die nitvoeren om de boot die om hulp geseind had te zoeken, keerden onverrichter zake terug. Eerst Zondagmorgen, bij het licht worden, werd de boot vanaf den wal ontdekt, hoog en droog zittende. Met de roeiboot kwam men ondertusschen Haar den wal om bericht te doen van de om- standigheid en proriand te halen, ook voor een viertal paarden dat aan boora was. Een viertal personen voeren toen met een sloep uit om de 14 passagiers af te halen, wat hun gelukte, terwjji later de agent van den stoombootdienst met de sleepboot ,/Klamper" uitging om de gevraagde proviand te brenge.n en de post af te halen. Dat de passagiers geen aangename en een zorgvolle reis hadden gemaakt, laat zich goed begrijpen. Gisteravond en heden in den vroegen morgen is met de //Zeeuwsch-Vlaanderen" van den prov. stoombootdienst beproefd de Wester-Schelde" af te sleepen, doch zonder gunstig resultaat. Het was zeer teleurstellend voor de personen, die alhier heden in den vroegen morgen bij de ponton aanwezig waren, om naar Vlissingen over te steken, dat zij geen boot gereed vonden. Door den mist, was gisteravond geen boot meer gearriveerd. De teleurstelling was eeliter nog grooter toen de //Zeeuwsch-Vlaanderen" nadat bet niet ge lukte de h Wester-Schelde" af te sleepen, koers zette naar Vlissingen, en ben hier liet staan. Ongeveer half negen ure scheen evenwel voor hen die de Schelde over moesten, redding op te dagen, de u Walcheren" kwam van Vlissingen voor de haven. Een hoogaars belemmerde echter den haven- ingang; de „Walcberen" moest zich laten dvijven en toen eenmaal kon doorgemalen worden, zat er te weinig gang in, zoodat de //Walcheren" op den Westhavendam vastdreef, ter plaatse waar de #Partout" een paar dagen gelegen had, en bleef zitten. Passagiers en goederen enz. waren met sloepen spoedig van de boot gehaald en daar bet leek dat de boot gevaarlijk zat en kans liep met 't vallend water om te slaan, werden in allerijl rossen. aangeschaft en van den dijk aan de boot bevestigd, om deze recht te houden. De //Walcheren" hield zich echter oogenschijn- lijk goed en zal vermoedelijk 't er nog al goed afbrengen. De dienst ondervond inmiddels weer vertraging, er mankeerden nu 2 van de 4 booten. Te on geveer 12 ure arriveerde evenwel de „Zeeuwsch- Vlaandereu", passagiers aanbrengende. Een derde teleurstelling volgde voor de wachtenden deze boot keerde niet naar Vlissin gen terug, doch had order naar de //Wester- Schelde" te stoomen, om te trachten deze met hoog water af te sleepen (iets wat pas te onge veer 5 ure geschieden kon Eerst te 2,15 uur konden van hier passagiers vertrekken met de inmiddels ook, met een in allerijl bijeengezochte equipage (2 gepens. kapiteins waren kapitein en, stuurman) in de vaart gebrachte „Zuid-Beveland," die daardoor het gerucht logenstrafte, 't welk liep dat zij nabij Breskens omhoog zat. 't Is voor dieti dienst zooals 't een onge'uk komt zelden alleen. s gaat j eene verhooging zou kunnen vertoonen deed heden morgen eenigen de erg menschlievende (P!) opmerking maken ^had de kapitein liever de hoogaars in den grond gevaren, dan de boot in gevaar te brengeo." Alsof die hoogaars ook niet door menschen bevaren werd De poging door de //Zeeuwsch-Vlaanderen" en a Walcheren" beproefd om bij hoogwater de //Wester-Schelde" vlot te sleepen is hedenna- rniddag weer mislukt. Wegens de invallende z.g. doode tjjen wordt de kans daarop voor de eerste dagen nog geringer. Onze stadgenoot, de fotograaf Elzinga is er steeds vlug bij, om bijzondere gebeurtenissen enz. in beeld te vereeuwigen. Hedenmorgen zagen wij van hem reeds een fraaie opname van de op de zandplaat zittende //Wester-Schelde". Bij de opname werd bij gisteren zoo door bet snel opkomend water verrast, dat 'them bijna een zwempartjjtje kostte en hedentniddag dreigde de binnenkomende Zeeuwsch-Vlaanderen" de sloep te overvaren waarin bij had plaats genomen ora een kiekje te maken van de op 't hoofd zittende //Walcheren,' joist toen hij onder zijn doek gedoken, van geen gevaar bewust was. Door roepen en schreeuwen van den wal, werd bij op 't gevaar attent gemaakt en kon nog tijdig vluchten. Ook van de omhoog zittende //Walcheren" zagen wij heden avond een welgeslaagde opname. Gisterenmiddag is het gelukt de sleepboot Partont van den Westhavendam en op de slikken te sleepen, om deze daar voorloopig te berstellen. Nadat het gelukt was een zeil onder door de boot te halen, is deze met de stoompomp van de sleepboot Harry, eveneens van de firma P. Smit, leeggepompt, en kwam bij hoogwater vlot. De Vrijdagavond gehouden vergadering van de Bootwerkersvereeniging ffRecht en Plicht" alhier, was matig bezocht. Wegens afwezigheid van den penningmeester kon de rekening en verantwoording niet plaats hebben. Door de vergadering werd afkeuring uitge- sproken over de houding der firuia Little Johnston, welke het loon voor het lossen van oud jjzer heett verminderd, en besloten aan deze firma een schrijven te richten met verzoek het bij de loonlijst vastgestelde loon uit te betalen. Waar op andere punten de loonlijst wordt gehand- haafd, meende de vergadering zich daarop ook in deze te mogen beroepen. Moge het al zijn dat voor het onderhavige werk een fiink daggeld wordt genoten, daartegenover staat ook het ver- werken van andere goederen, b.v. oud papier, waarbij juist het tegenovergestelde het geval is, en waarop dus door de werklieden ook zou kunnen worden gewezen. Vrijdagavond werd in een der lokalen van de ehr. school in de Jozinastraat eene ten- toonstelling gehouden van teekeningen vervaar- digd door de leerlingen van den vanwege de chr. Werkliedenvereeniging gehouden teeken- cursus. Velerlei teekeningen op bet gebied van bouwkundig- en handteekeuen, waren ter be- zichtiging gesteld, die blijk gaven van het goede onderwijs en den ijver der leerlingen en door de bezoekers met beiangstelling werden aansehouwd. Het bezoek was niet groot, wat voor een groot deel werd toegeschveven aan eene minder gunstige ligging van het lokaal, waarom men voornemens is de tentoonstelling in een meer gescbikter lokaal te herhalen. Zaamslag, 3 Maart. Tot onderwijzer bij het openbaar onderwijs te Leerdam is benoemd open bare dorpsschool alhier. Zeer waarschijnlijk za' nu het onlangs genomen raadsbesluit, waar- bi; de onderwijzer de heer G. W. Kievit, werd op wachtgeld gesteld, worden ingetrokken. Axel. Ten nadeele van den heer C. L. d. S. alnier zijn uit zijn winkel zes zilveren horloges gestolen. Een schildersknecht, die daar werk- zaam was, werd door de politie in verhoor ge nomen, doch later weer op vrije voeten gesteld. Axel. Tot burgemeester van Ouddorp is benoemd de heer A. J. van Vessem thans gemeente-secretaris van Goedereede en Stellen- dam, geboren te Axel. Boschkapelle. De heer H. Vermandel, onderwijzer alhier, is in gelijke betrekking be noemd te Zevenbergen. Boschkapelle. Voor de betrekking van onderwijzer met verpiichte hoofdacte aan de O. L. School alhier heeft zich geen enkele sollicitant aangemeid. Borssele, 2 Maart. Dezen ochtend te half vijf ure bemerkte een inwoner dezer gemeente dat eeti ongenoode gast zich toegang tot zijn kolenhok had verschaft. Dat het vroege bezoek niet op hoogen prijs werd gesteld, bleek daaruit dat onze man de deur der bergplaats ijlings sloot en zich daarop naar den gemeenteveld- wachter begat, wien hij verzocht even mee te gaan, om te ondezoeken, wie hem de eer van het ochtendbezoek aandeed. De veldwachter kweet zich met bekwamen spoed van zijn plicht en bevrijdde de gevangene, welke bleek eene buurvrouw te zijn, die in het vroege morgenuur wellicht nog slaapdronken, buurmans kolenhok voor het hare had aangezien. De Utrechtsche correspondent van L. en V. schrqft Op 't Steenweg, drukste straat bijna van Utrecht, reikt een in beige demi-saison, gehulde jonge man een voorbijganger een stroobiijet over. Voor een persman om van te water- tanden, je weet nooit wat er in staat. Direct na het in ontvangst nemen, kijkt de argelooze wandelaar er in, terwijl op hetzelfde oogenblik de verspreider zich tot hem wendt, salueerend het rechteroog bedekkend z/Menieer, e woordtsie, asjeblief!" Meneer blijft even staan, loopt vervolgens door, maar wordt amicaal aan den arm vastgehouden. t Is een bietsie polletiek, ziet uw, maar dit biljetsie zijne hun gedichten. 't Kos drie cinten, voor uw, ziet u Inderdaad. was het een velletje groezelig papier met 2 //gedichten". „Hier hebt ge het ding terug, ik ben niet voornemens iets te betalen". //Zoo oo voor mijn cinten de versies lezeu, daar mot je meneer voor zijn De onontbeerlijke omstanders genieten, ter wijl meneer onder het te voorschijn halen van drie centen snauwt #'tls voor de herrie, maar anders bedankte ik je te betalen voor die afzetterij Te Heelsum (gem. Renkum) bleef in de woning van den heer C. een kamer wat lang gesloten. Ilij werd gewaarschuwd en vond de daar aanwezige persoon en een jeudig kind bewusteloos. De geroepen geneesheer consta- teerde kolendamp, ontstaan doordat de pijp niet goed aan de kachel was gesloten. Bij alle volwassenen werden de levensgeesten weder op- gewekt, doch het kind bleek overleden. -- Men meldt uit Haarlem Vrijdagochtend vervoegde zich aan het kantoor van den heer Moor, bankier, voorheen P. Huet, een persoon die den heer Hnet verzocht te spreken. Op de mededeeling dat die reeds twee jaar geleden was gestorven, ging hij heen. Zaterdagochtend nu moest de dienstbode van den heer M. even een boodschap doen en liet, zooals bij dienstboden te doen gebruikelijk is, de deur op eeu kier staan. Toen zij terugkwam, verliet juist een mijnheer, met den heer Moor's verbluft, dat zij niets zei en de man dus kon ontkomen. De heer M. is niet alleen zijn jas van goed f (50 kwijt, doch bovendien de daarin zittende abonnementen op spoor en tram en eenige particuliere brieven. Donderdagavond werd door een dame aan een agent van politie te Amsterdam medege- deeld dat haar zoon zich in de badkamer be- vond en op haar geroep geen antwoord gaf. De agent trapte daarop de deur dier kamer in en trof den jongen man in bewusteloozen toe- stand aan. Aan een spoedig te hulp geroepen geneesheer moeht het gelukken den man, die ver moedelijk door ontsnappend gas bedwelmd was geraakt, weder tot bewustzijn te brengen. Woensdaguamiddag is op Kleinbraakhuizen te Geldrop brand uitgebroken in de fabriek der firma Van der Heyden en Zoon. De brand is ontstaan in de spinnerij, waar alles door het vuur werd verteerd. Ook de bergplaats van wol, achter de fabriek gelegen, is spoedig een prooi der vlammen geworden. De schoorsteen op de fabriek is overeind geblevende weve- rijen zijn eveneens behoudeii. Alles was verzekerd. Een zestig mannen en vrouwen zijn zonder werk. Men meldt uit Steenbergen Terwijl Woensdagmorgen de dienstbode even een boodsehap was gaan doen, wilde mevrouw de wed. U. iets uit den kelder halen, doch zij had het ongeluk te struikelen en voorover in den diepen kelder te vallen. Toen de meid thuis kwam, vond zij haar mevrouw op het hoofd in den kelder staan. Spoedig verleende hulp kon niet meer baten, na enkele minuten was zij overleden. Critiek- Harm had het van boeren- knecht door ijver en vlijt tot zetboer gebracht. Hij beheerde nu eene flinke boerenplaats ia het Noorden van Groningen. Hij had het heel wat ruimer dan vroeger en het was alleszins verklaarbaar dat hij nu ook wel eens iets meer van de wereld wilde zien. Hij was wel een paar malen in Groningen geweest, maar dan voor zaken. Al lang had hij er over gedacht, ook eens, als de notaris en de dokter en de andere heeren van het dorp, naar de comedie in de stad te gaan. En dat groote plan, waar- mee Harm reeds zoo lang rondliep, werd tot rijpheid, toen hij er op zekeren dag den dokter over sprat. Deze toch zeide, dat hij den volgenden Donderdag toch naar Groningen moest en dat Harm dan mooi mee kon gaan daar het des avonds juist comedie zou zijn. Dokter, die iets anders te doen had, zou hem dan na afloop der voorstelling in het hotel opwachten. Harm vond dit opperbest en aan vaardde des Donderdags in zijn beste plunje gestoken, de reis naar Groningen. Hij slenterde eerst wat door de stad zooals iemaud die voor zijn plezier uit is en stond om half zeven al voor den schouwburg te wachten, tot de deuren open gingen. Toen ging Harm naar binnen, kocht een kaartje en vond na lang zoeken en veel vragen zijn plaats. Hij was de eerste. Maar het wachten viel hem niet lang. Er was zooveel te zien en te bewonderen. Die mooie zaal, die groote gaskroon, .al datfluweel en vooral die grappige stoelen, daar vooraan, zonder zittingen. Langzaam vulde zich de zaal. Eindelijk kwamen ook de »meziekmoakers", zooals Harm ze noeinde. En die bliezen er lustig op los. Dat vond hi] wel mooi. Ein delijk ging de gordijn op. Het tooneel stelde een mooie kamer voor. Harm luisterde eenige minuten met groote aandacht. Toen stond hij plotseling op en verliet in zich zelf pruttelend, de zaal en den schouwburg. Hij ging rechtstreeks naar het hotel en vond daar den dokter. Deze was niet weinig ver- baasd, Harm al weer te zien en vroeg, of de comedie al uit was. Harm schudde het hoofd. En hij vertelde, dat ze eerst wat muziek hadden gemaakt en dat hij dat wel mooi gevonden had. Maar toen waren ze daar op het tooneel over famiiiezaken begonnen en daar hij aan zijn Oatblail vei-scliijnt Maamlag., Woensilag. en VrjjrtngnvotMl, nitffeionderil np Fees) ilnern, bij «le Finnu P. J. IAN »G SAM INK «e Ter Neuien. *WiiTi WiimifT'liT -- 11 i 1 ij - I'iIT i nun HI |I I I ""Mill II nil III I II ill 11 win I limn i i - - in Aiivon Lin ot/\Ana I, A/kt O J

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1