A I g e m e e n Mieuws- en Advertenti s c h - V laanderen. No. 4961 1907 m w Gemengde berichten. V 0 u 1 ehru in it 4?e •faar&ans:. aanbesteden Binnenland. Handel sberich ten. ABONNEMENT:. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32'/.2. Men abenneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. n o ADVERTEKTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. IE J3J1j ASID. Burgemeester en Wethouders van HOEK zullen op Mpijiiag S3 SSaaHt 1307, des namiddags drie life ten raadhuize de levering voor 1 Juni a. s. vrij op den wal aan den westelijken kanaalarm te Ter Neuzen van van i tot 6 c.M. onder de voorwaarden, welke ter Secretarie ter lezing liggen. Hoek den 25 Februari 1907. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT. Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. De ministerraad hield Zaterdag wederom een vei'gadering. Omtrent den stand der ministerieele crisis kan op goede gronden worden gemeld, dat het feit, dat de Minister van Financien, de heer De Meester, Donderdag in gehoor is geweest bij H. M. de Koningin, in verband met de omstandigheid, dat daarna nog denzelfden middag Ministerraad is gebouden, terwijl een vergadering van dien raad ook Vrijdag heeft plaats gehad, wellicht heenwijst op pogingen om te geraken tot een terugkomen door het Kabinet op zijn rerzoek om eervol ontslag. Zaterdagavond verzamelden zieh ingevolge de des middags verspreide oproeping telkens menschenmeuigten op het Buitenhof te's Graven- hage, die zich vervolgens naar het Noordeinde, naar het Koninklijk Paleis begaven, waar tegen zeven uur een uit duizenden bestaande massa was samengestroomd teneinde Prins Hendrik te huldigen voor zijn optreden bij het vergaan van de Berlin. Toen de menigte het Wien Neerlandsch Bloed gezongen had verscheen de Prins even over zeven met de Koningin op het balkon, begroet door een luid gejuich en het zwaaien van hoeden en zakdoeken. De Prins ontblootte het hoofd, de Koningin wuifde en weer juichte men totdat de Prins even een handbeweging maakte, die onmiddellijk werd begrepenhet werd zoo volkomen stil, dat de laatste rijen van de groote volksmenigte woord voor woord konden verstaan toen Z. K. H. zeide „Ik waardeer ten hoogste uwe goede bedoelin- gen en ik dank u allien hartelijk Luide bravo's en hoera's belette den konink- lijken spreker voort te gaan, maar de //stilte roependen kregen weldra hun zin en toen kon men het slot hooren n Maar ik stel u voor, een flink hoera te wijden aan de mannen, die de redding hebben volbraeht. Die dappere mannen, leven zij Hoera Het spreekt van zelf, dat men daarmee in- stemde, luider en luider werd het juichen, als het ware aangevoerd en geleid door den zoo pas gehuldigde, die nu zelf met breed gebaar den admiraalssteek in de hoogte zwaaide. Nog eens een //Wilhelmus" en een ^Wien Neerlandsch Bloed" en toen trok het koninklijk echtpaar zich terug en verspreidde de menigte zich stil en binnen enkele minuten. TER NEUZEN, 25 Februari 1907. Bij het te 's Gravenhage gehouden examen in de nuttige handwerken slaagde o. a. mej. J. Jansen te Ter Neuzen. Heden is te Vlissingen met gunstig ge- volg examen afgelegd als loods bij het Neder- laadsch Loodswezen, door den heer R. M. van Oppen, van Ter Neuzen. Uit Philippine wordt o is door N. D. geschreveii, dat met zooais in. out? vong nummer is scemeld de landbouwer P. Kint in den Yergaertpolder is aangevallen, maar dat deze zelf de zoon van den schrijver aanviel en met een revolver dreigde, waarop 4 andereu D. te hulp kwamen. Men schrijft ons uit Vlissingen Het Noorsche schip ,/Timaru", kapitein John son, dat de vorige week met een lading cokes van hier naar Christiauia vertrok, is volgens ontvangen bericht is de jongste storm gestrand. De geheele bemanuing is omgekomen en liet schip zoowel als de lading zijn totaal verloren. Den 18en dezer kwamen te Oostburg een zestal vrijzinnig-hervormde predikanten uit Zeeuwsch-Vlaanderen samen, teneinde voorloo- pige besprekingen te houden over eene organi- satie der vrijzinnige elementen inde N. H. kerk. De heer Scholte van Oostburg leidde de ver gadering. De heer Zillinger Moleuaar van IJzendijke hield een referaat. Eenstemmig werd besloten tegen Maandag 4 Maart wederom te vergaderen, en wel met alle vrijzinnige leden der N. H. kerk, die wil- len optreden tegen het streven der orthodoxen. In die samenkomst zal dezelide inleider het wooi'd voeren. Gedurende de maanden Aug. Nov. dezes jaars zal onder bescherming van den Koning van Belgie, de Gravin van Vlaanderen en Prinses Clementine in het Paleis du Cinquantenaire eene kunst- en nijverheidstentoonstelling worden gehouden, georganiseerd door de naamlooze vernootschap //La Bienfaisance". Zaamslag, 22 Febr. Heden werd alhier door den bouwkundige J. Wisse voor rekening van M. de Putter aanbesteed, het bouwen van een landbouwschuur in de buurtschap Veer. Hiervoor hadden ingeschreven, voor het tim- merwerk de heeren P. J. Wisse en D. W. Kaijser, voor 2725 C. H. H. Wisse, voor 2699 P. Duijvestein voor 2695 en J. Wisse voor 2639. Metselwerk, hiervoor werd ingeschreven doorde heeren J. van de Velde, voor i 297 A. de Vis- ser, voor 1294 W. Galie, voor 1212 en H. P. Lensen, voor /li70. Allen te Zaamslag. Gegund aan de laagste iuschrijvers. St. Janstoen. In een bericht over een brand te Kapellebrug stond de vorige week alles is hoog verzekerd. Dit moet zjjnalles is laag verzekerd. De fout blijkt voor de aandachtigen lezer reeds in het bericht zelve waarin gesproken wordt vlak er onder en in verband er mede van een ongeluk. Semeenteraad van Zaamslag. De stoomboot //Imperatrix", van de Oosten- rijksche Lloyd, op 19 Febr. van Triest naar Bora- bay vertrokken, is bij Elaphonissi (een kusteiland aan de zuidelijke punt van Griekenland) vergaan. Er valien menschenlevens te betreuren, maar men heeft nog geen juiste berichten. De /Imperatrix" had 120 man equipage aan boord en een 20tal passagiers. Yolgens een Londensch blad van Woensdag ochtend waren er tot Maandagavond in het Yereenigde Koninkrijk 212 menschen aan hersen- vlies-ruggemergontsteking overleden. Sedert 1 Januari heeft de ziekte zich vertoond in acht plaatsen in Engeland, negentien in Schotland ea vijf in Ierland. Te Glasgow en Belfast neemt de ziekte nog niet af. Maandag stierven er te Glasgow weer drie zieken aan en kwamen er negen nieuwe gevallen bij. Te Dublin, waar de ziekte ook opgetreden is, heeft de gezondsheidsdienst als voorzorgsmaat- regelen aanbevolen, voedsel, kleeren en beddegoed van de kinderen (die 't meest door de ziekte aangetast worden) alsook de huizen, strikt zuiver te houden. Van kleine kinderen moeten vooral de zuigflesschen steeds schoon zijn. De mond en de neus van binnen moeten met helder water gezuiverd worden. Hoe zindelijker men is, hoe minder kans de ziekte te krijgen. Rotterdam, 25 Febr. B i n n e n 1. Granen. Er was heden re- delijke aanvoer van Tarwe, Haver en Rogge. Gerst was er weinig ter markt. Bruine boonen aangeboden. Kookerwtee nagenoeg ODveranderd in prijs. Men noteert: Puike Zeeuwsche Tarwe per hect. 7,20 a f 7,70 mindere en goede f 5,80 a f 6,75 Tarwe per 100 kilo /7,25 a /9,5o en puike Essex daarboven. Rogge per hectol. f 5,a 5,60; Wintergerst 5,a /5,50 Zomergerst f 4,60 a f 4,80 Chevaliergerst 5,50 a 5,75 Gerst per 100 kilo 8,— a f 8,70 Haver 7,20 a /7,60 lange Haver per hectol. 3,40 a f 4.30 dikke f 4,25 a 4,80; Paardenboonen /6,50 a /6,80 Witte- boonen 15, a 16,Bruineboonen 7,50 a 9,Kookerwten /7,75 a 9, Voedererwten 6,50 a 7,Kanariezaad 6,50 a 7,per hect. en 9'/4 a 9s/4 per 100 kilo. Buitenl. Granen. Tarwe per 2400 kilo 192 a 210Rogge per 2100 kilo 158 a 165 Gerst Zwarte Zee 125 a 140 Amerik. Mais 120 a 125 Turk- sche 121 per 2000 kilo. M e e 1. Prima inlandsch 10,75 a 11,75 le soort 10, a 10,50 Zeeuwsche Tarwe- bloem 11,25 a 12,25prima Belgisch 10,75 a 11,75; le soort 10,a 10,50 le soort Fransch 9,75 a 10,50 prima Duitsch 10,75 a 11,25extra puik COERAST. Oil btmi verscliijnt Ulaandag-, Woens<l»s- en Vrijilagavond, uilgfsoiiderd op IVes tlagen, bij tie EMrnut P. J. AW UK SAWBE te Ter Weuzen. o O O Dinsdagmiddag hield de Raad alhier eene vergadering. Afwezig was de heer W. de Mul De notulen der voorgaaride vergadering werden na eene opmerking van den heer L. J. Geelhoedt zonder wijziging goedgekeurd. Onder de ingekomen stuklcen was een schrijven van het hestuur dei' amOachtschool te Hulst met verzoek Om twee afgevaardigdeu te benoemen ter bijwoning van algeraeene vergaderingen, omdat de gemeente die instel- ling snbsidieerd. In een volgende vergadering wordt hierop teruggekeerd. Wijziging der begrooting over 1906. Daarna kwam aan de orde een voorstel van Burg, en Weth. tot opheffing der onderwijzersbetrekking van den heer G. VVKievit aan de dorpsschool mede in verband met de nietigheid van het besluit der vorige vergadering tot opheffing der betrekking van onderwijzeres aar, die school. Door den Voorzitter geschiedt vooriezing van een brief van Gedep. Staten, houdende bericht dat het besluit van den gemeenteraad vau 5Januarij 1. waarbij mej. M. Risaeenw op wachtgeld is gesteld, onwettig is als zijnde niet genomen op voorstel van Burg, en Weth. Nadat den Voorzitter had gevraagd of iemand hierover het woord wenschte te voeren, sprak de heer L J Geelhoedt ongeveer als volgt Het verwonderd me dat Burg, en Weth met dit voor stel komen, omdat in de voorgaande vergadering een dergelijk \oorstel is afgestemd geworden, terwijl ik mij zelven ook heb afgevraagd, boe Gedep. Staten wisten dat het besluit in de vorige vergadering genomen en waarbij mej. M. Risseeuw was op wachtgeld gesteld, was geschied op voorstel van een der leden. Hebben Burg, en Weth. dit aan Gedep. Staten gemeld bij de mededeeling van het genomen besluit. Ilierop antwoordt den Voorzitter van neen. Daarop vroeg den heer Geelhoedt vooriezing van den brief aan Ged Staten waarin bedoeld besluit is meege- deeld. Aangezien de beide Wethouders daartegen geen bezwaar hadden werd van dien brief vooriezing gedaan. Alsnu zeide de heer Geelhoedt dat wanneer de Gemeen te g besluit neemt, Burg en Weth. dat besluit nuv ii uitvoeren, zona s liet is genomen en dan komt he! volgens hem niet te pas, om tegelijk zooais in dit g' eal aan Gedep. Staten daaibij critiek te leveren De Voorzitter ontkent dat hier critiek is geleverd op dai be-luit en meent overiget.s dat Burg, en Weth. daar vnj in zijn be heer Geelhoedt houdt vol dat hier wel critiek is geleverd en meent dat Burg, en Weth. dan ook aan den auderen kant hadden behooren te zeggen, dat bedoeld besluit een gevolg was van de verwerping van het voor stel door Burg en Weth. gedaan, wellicht hadden dan Ged Staten een andere kijk op de zaak gekregen. De Voorzitter antwoordt dat Gedep. Staten een uit- treksei hebben gevraagd uit de notulen der vorige ver- gadrring, zoodat ze daardoor wisten hoe de zaak was geloopen. Het besluit om mej M. Risseeuw op wachtgeld te srellen werd met algemeene stemmen ingetrokken, nadat ook de wettigkeid door den heer Geelhoedt was erkend. Alsdan kwam aan de orde het voorstel van Burg, en Weth., om met ingang vau 1 April a.s. de onder- wi.jzer G. W Kievit op wachtgeld te stellen. Ook daarover voerde de heer Geelhoedt het woord. Hij vraagt of hun werkelijk de belangen van het onder wijs op den voorgrond staan of wel of hier uitsluitend persoonlijke overwegingen in het spel zijn. Hij wil, voor dat het voorstel van Bur en Weth in behandeling komt even wijzen op hetgeen gebeurd is op 25Januari even voor de vergadering tusschen het hoofd dier schooi. de heer P. C. de Moor en de beide onderwijzers G. W. Kievit en A Frelier. Hij leest dit gesprek voor als volgt Gesprek tusschen de heer De Moor en de onderwijzers Kievit en Frelier, op 25 Januan 1.1., even voor den namiddagsckooltijd. De heer De Moor: Heeren, vanmiddag ib het raads- vergadering en jullie wordt den van beiden op wacht geld gesteld. Nu hebben ze reeds geschreven naar Gedep. Staten en deze widen nu persd weten wie van jullie dan op wachtgeld moet. Op dien brief stond spoedspoed Gij moet dus onmiddellijk besluiten de heeren moeten nu zelf maar weten, wat je 'tliefst willen Wil een van beiden zich bereid verkiaren te Certrekken en de andere zich verbinden het eerste jaar hier te blijven Gij moet dit laatste nu maar monde- ling beloven, maar het zou natuurlijk niet mooi zijn die belofte te breken; ik keb tegen jullie ook altijd eerlijk gehandeld De heeren Kievit en Frelier weigerden beiden om daarop in te gaan. De heer De Moor: Later dan? Ook dat weigerden de onderwijzers. De heer De Moor: Wil ik dan zelf zeggen wie er weg moet? Wie is de jongste? Een der onderwijzers antwuordde, dat de jongste hier het eerst was gekomen en beiden zeiden, dat zij de beslissing aan den Raad Helen De heer De Moor vertrekt, en zegt bij zijn terugkomst dat hij hun beslnit had mecgedeeld en er verder niets aan kop doen. Naar aanleiding van dit schrijven stelt de heer Geel hoedt Burg, en Weth. de volgende vragenlo heeft het hoofd der school gehandbaafd narnens Burg en Weth.? of 2o. heeft het hoofd der school gehandeld namens den Burgemeester, of 3o. heeft hij geheel uit eigen beweging gehandeld; ten 4o en is er een brief van Gedep. Staten ingekomen zooais wordt bedoeld door bet hoofd der school De Voorzitter antwoordt dat Burg, en Weth. de heer De Moor niets van dien aard hebben opgedragen, hij zelf ook niet, wel heeft hij den heer De Moor gesproken omtrent het op wachtgeld stellen van een der onder wijzers met het oog op de Rijksbijdrageen waarschijn- lijit heeft de heer De Moor dat ook bij de onderwijzers zoo bedoeld. De heer Geelhoedt zegt dat hetgeen wat de Moor heelt gezegd tot de onderwijzers daarmee niets heeft te maken, het komt er maar op of De Moor, of door Burg, en Weth., of door hem, Burgemeester, is gemachtigd om zoo op te treden. De Voorzitter antwoordt ontkennend, waarop de heer Geelhoedt zegt, dat de behandeling van het hoold dier school, de heer P. C. de Moor beneden alles is, bij kan geen woorden vinden om zijn afkeuring ovar die lage manier van handeleu uit te drukken, en het is dan ook alleen te doen om juffrouw Risseeuw te houden niet om het onderwijs. Het is een heele persoonlijke zaak. Het was natuurlijk de bedoeling om op dat oogenblik een der onderwijzers door de mand te doen valien en dan had er bij bet voorstel van Burg, en Weth. kunnen gezegd worden *ziet heeren de onderwijzer Kievit of Frelier neemt genoegen met zijn op wachtgeld- stelling en de zaak was geklunken geweest. De Voorzitter antwoordt hierop dat de heer Geelhoedt veel durft zeggen in het openbaar, en zegt dat Burg en Weth. geheel ambtelijk hebben gehandeld en afgegaan zijn up bet advies van het hoofd der school en hij vindt het gemeen dat de heer Geelhoedt hem, Voorzitter, ver- deukt van in deze zaak persoonlijk te zijn. De heer Geelhoedt Als ik je niet kende. De Voorzitter: Ja ik ken je ook. De heer Geelhoedt je moogt me kennen en wat be- treft het advies van het hoofd der school wat staat daar eigenlijk in dat de beide onderwijzers Kievit en Frelier flinke onderwijzers zijn en dat hij voorstelt om Keivit op wachtgeld te stellen op grond dat deze 't laatst gekomen is. Dat juffrouw Risseeuw aardig met de kieintjes kan omgaan maar dat zegt niets, rnijn dienst- meid kan dat ook heel aardig, maar dat is nog geen onderwijs geven. Ik wil nu niet zeggen dat de juffrouw geen goed onderwijs geeft maar bet advies zegt in deze niets en daarom herhaal ik dat het alleen om juffrouw Risseeuw te doen is. De Voorziiter zegt dat hij dat niet durft zeggen, waarop de heer Geelhoedt zegt, ik wel, want ik hel> de bewijzen hier voor De Voorzitter zegt dat De Moor in het advies hettoch zoo bedoeld heeft, wat betreft het gesprek met de onder wijzers, en zegt dat wordt nu wel door u meegedeeld maar dat is maar van een kant men zou het van beide zijden moeten booren hoe het gogaan is bij dat gesprek. De heer Geelhoedt anlwoord dat het er al heel weinig op aan komt hoe het aan de andere kant is gegaan, het feit komt hierop neer dat het optreden van het hoofd dier school allergemeenst is, en ten anderen dat de voorzitter gerust mag aanneinen dat De Moor zoo is op- getreden. De heer Gtelhoedt hoopt van harte dat zijn medeleden het voorstel van Burg en Weth.zulien helpen verwerpen. De voorzitter zegt het tegeudeel te lioopen. Eiridelijk spreekt een der andere leden, de heer Van de Ree, en zegt dat het lastig is om tegen Ged. Staten in te gaan dan kunnen wij misschien binnen veertien dagen, hier weer terug komen. De heer Geelhoedt zegt dat wanneer de raad het voorstel van Burg, en Weth. verwerpt, dat in het belapg is van de gemeente bovendieri, daar, wanneer Kievit op wachtgeld word' gesteld dan de gemeente 125 per jaar moet bijpassen, Burg, en Weth. dan een nieuw voorstel moeten doen. De Voorzitter moeten, moeten De heer Geelhoedt: dat zullen wij dan zien. Het voorstel van Burg, en Weth wordt daarna aan- genomen met 6 tegen 4 stemmen Voor stemden De Kraker, De Jonge, De Putter, De Ruijter, Van de Ree en den Voorzitter, tegen de Geel hoedt, Wilhelmns, Van Tatenhove en Riemens. Sluiting.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1