A I g e m e e n uws- en Advertentieblad voor Zee.'. wsch-Viaanderen. No. 49R0. Gemengde berichten. Zater 1a^ 23 Februari 1907 47e Jaargang. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Meusien 1,France per post: Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,321/2. Men abeuneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdireeteuren en Brieren- bushouders. ADVERTEMTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf' van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefnon No. '15. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. E3BRSTE1 BLAD. TER NEUZEN, 22 Eebruari 1907. Yoor de verpliehte hengstenkeuring werden te Kattendijke en te Hulst aangeboden 36 dieren, waarvan er 18 werden goed- en even- zooveel afgekeurd. Onder de afgekeurde waren er twee met cornage en een met grauwe staar. Yoor de premiekeuringen werden aangeboden: te Middelburg 6 dekhengsteri en 3 tweejarige merrien, te Kruiningen 4 en 11, te Goes 4 en 5 en te Cortgene 1 en 2. la de provincie Zeeland kwamen in de week van 13 tot en met 19 Februari 23 ge- vallen van besmettelijke ziekten voor en wel te St. Maartensdijk 1 van typhus en f'ebris typhoidea Ylissingen 2 van pokken Axel 3, Koewacht 2, Kruiningen 2, Middelburg 4 en Vlissingen 2 van rondvonken Axel 2, Breskens 1, Wemel- dinge 1 en Zierikzee 3 gevallen van diphtheritis. RECHTSZAKEN. Arrondissements-reclitbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 22 Febr. de volgende vonnissen uitgesproken E. v. L., oud 25 j., veldarbeider te Koewacht, is wegens mishandeling veroordeeld tot 5 boete of 5 dagen hechtenis. 1°. A. d. D., oud 22 j., 2°. G. d. S., oud 24 j., grondwerkers te Bosckkapelle zijn wegens buisvredebreuk ieder veroordeeld tot f 3 boete of 3 dagen hechtenis. Ter griffie der bovengenoemde rechtbank is door Mr. J. Adriaanse als verdediger en raadsman van T. d. C., oud 23 j., werkman, geboren en wonende te Axel, gedetineerd te Middelburg hooger beroep aangeteekend tegen het door voornoemde rechtbank op den 8 Februari 1.1. gewezen vonnis waarbij T. d. C. ter zake van mishandeling zwaar lichamelijk letsel tengevolge hebbende werd veroordeeld tot eene gevangenisstraf van een jaar en zes maanden met in mindering brenging der door- gebrachte hechtenis. Door den heer Officier van Justitie werd mede hooger beroep aangeteekend. Bij een kapper in Den Haag kwam een man de wasch halen en geen kleine ook. Men gaf die mee, doch spoedig kwam de wagen der waschinrichting en bleek dat een brutale diet zjjn slag had geslagen. Te Zoetermeer hebben eenige personen een hit, die voor een arreslede was gespannen, dermate met stokken en schaatsen geslagen dat het arme dier eenige uren later dood neer- vielgeen wonder, men had maar even drie ribben stuk geslagen. Tegen 8 personen is deswege proces-verbaal opgemaakt. In de Friesche gemeente Idaarderadeel zijn zooveel zieken, dat de dokters die daar ook de medicijnen leveren gebrek hebben aan Biedicijnfleschjes. De omroeper heeft nu aan de ingezetenen namens de geneesheeren het ver- zoek gericht, de leege fleschjes zoo spoedig mogelijk terug te bezorgen. Te Venray is een dolle hond door den veldwachter doodgeschoten. Geconstateerd werd dat het dier deze ziekte in hevigen graad had. Yoor ongeveer 14 dagen zijn drie jongens door den hond gebeten. Uit voorzorg zullen zij naar het instituut Pasteur te Parijs vertrekken om zich daar te doen behandelen. Yan het graf van mej. H. op de Roomsch- Katholieke begraafplaats te Zaandam is een versiering met een zilveren altaartje ontvreemd door een viertal jongens van 18 en 19 jaar. Na de versiering te hebben vernield hebben ze het altaartje medegenomen, hetwelk zij later even wel uit vrees voor ontdekking te'water wierpen. De recherche te Zaandam slaagde er in de daders op te sporen en tot bekentenis te brengen. Ze zijn reeds meermalen met de justitie in aanraking geweest. Aan het hoofdstation te Hamburg werd Maandagavond in een uit Kiel gekomen snel- trein een bewustelooze man gevonden. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij Dinsdag verklaard heeft, dat hij gereisd is, met hun beiden in een coupe, met een man van ongeveer 36 jaar. Deze heeft zijn reisgenoot, een 23jarige technicus, blijkbaar op de een of andere wijze bedwelmd en hem zijn geld, 220 mark, en een brieventasch met papieren ont- stolen. Van den dader geen spoor. Tot de plaatsen, die in het bijzonder door de griep geteisterd worden, behoort Mannheim. Daar zijn bijna viermaal zooveel zieken als in gewone tijden. Het groote ziekenhuis kan alle zieken niet meer opnemen. Tot im de oude dragonderskazerne toe worden de menschen ver- pleegd. In de slaapkamer van een familie te Neun- kirchen, in Oostenrijk, is op een nacht een met kruit gevulde ijzeren bus geslingerd. Een brandende lont zat er aan. Den bewoners, uit hun slaap opgeschrikt, is bet gelukt de lont te blusschen. Wat den bomwerper tot zijn daad had gebracht, schijnt niet bekend te zijn. De oudste Zwitser, de oud-onderwijzer Columban Russi, te Andermatt, is gisteren 101 jaar geworden. Russi, was als jongen een klein, zwak ventje hij kon goed leeren en werd daarom voor schoolmeester opgeleid. Aan het begrip *opIeiding" hechte men hier niet een groote beteeke'nis het was nog in't begin van de vorige eeuw. Toen Russi i3 jaar was, werd hij organist te Andermatt en twee jaar later werd hem ook de zorg voor het onder- richt van de Andermattsche jeugd toevertrou wd. Tot zijn 90ste jaar is hij schoolmeester gebleven. Soms gingen er wel 100 kinders bjj hem ter schoolhij alleen moest orde onder hen houden en hen onderwij/.en bovendien. Maar dat scheen best te gaan. Russi was onderwijzer met hart en ziel, en zijn onderwijs werd algemeen ge- prezen. Hij was begonnen met een traktement van 150 francs en heeft het nooit verder ge bracht dan 225 francs in 'tjaar. Maar hij had ook enkele bijbaantjes hij was ambtenaar van den burgerlijken stand, vee-inspecteur en ook zoo iets als houtvester. Russi is nog gezond en monter. Hij staat altijd beel vroeg op en gaat dan naardekerk. 's Morgens 7 uur wandelt hij weer naar huis en maakt dan graag een praatje. Hij is onge- trouwd gebleven en leeft heel eenvoudig. Hij drinkt nooit koffie, maar elken morgen bij zijn ontbijtwat brood met een stuk gedroogd vleesch, een glas wijn. Er moet te Amsterdam of in de buurt der hoofdstad een bende valsche munters aan het werk zijn, die vooral slachtotfert onder onze trarnconducteurs. Toen Dinsdagavond door de conducfeurs werd afgerekend, bleken er niet minder dan 14 valsche kwartjes en 2 valsche rijksdaalders te zijn out- vangen. De muntstukken waren van lood ge- maakt. De kwartjes droegen den beeldenanr van Koningin Wilhelmina met verschillende jaartallen, 1901, 1902 en 1903. De rijksdaalders hadden het jaartal 1878, met den beeldenaar van Koning Willera III. De valsche munt is bij de politie gedeponeerd, die een scherp onder- zoek zal instellen. voor de conducteurs is het te hopen, dat zij de schade niet behoeven te dragen. Bij de ontvangst van geld in de hand, hooren zij geen klank en kunnen ze dps de echtheid niet contro- leeren. Ze mogen dus voor de schade niet aansprakelijk worden gestel!. lets anders is, of zij niet van een controle- middel moeten worden voorzien, nu het reeds bij herhaling is gebleken, dat valsche munters van de gunstige gelegenheid gebruik maken om hun loodfabrikaten op de tramwagens van de hand te doen. (Tel.) Ongelukken bij het priksleden. Te St. Moritz is graaf Van Bylandt uit Den Haag bij een prikslee-wedstrijd op het ijs gedood door de grove onachtzaamheid van een werk man. Deze heeft een jdank op de baan laten liggen: waar de heer Van Bylandt tegen aan- botste. Hij werd vreeselijk gewond, maar schijnt op slag gedood te zijn. Te Hendrik-Ido-Ambacht gebeurde eveneens een ernstig ongeluk bij het priksleden. Daar zou een jongen van ongeveer 17 jaar met een slee wat op het ijs gaan rijden, waarbij hij zich voortduwde met z.g. prikkels, houten stokken met een ijzeren punt. Later liet hij zich met zijn sleetje van den dijk glijden op het ijs in de aangrenzende sloot. Hierbij had hij de prikkels niet noodig en deze legde hij zoolang op het ijs Toen van den dijk glijdende, komt het sleetje in aanraking met een der prikkels, die met de ijzeren punt naar boven opwipt en den jongen den buik openscheurt. Door den geneesheer van het dorp voorloopig verbonden, werd de jongen later naar het Ziekenhuis te Dordrecht overgebracht, waar hij kort daarop overleed. Gemeenteraad van Ter Neuzen. Dil bind verscliijnt naaudag-, Woensdngf- en Vrijdagavond, uitKezonderd op Fees dngen, bij de Fii-tim 1"* J. AX HE 8AAOE le Ter Xeuirn. Vergadering vac Dondertlag 21 Februari 1907. Voorzitter de heer P. Moes, wethouHer. Verder aauwezig de heeren Van den tloek, Wielnnd, Dees, Van de Velde, Moggre, De Masier, De Koeijer, Verbrugge en Scheele. AfwezL de Burgemeester, wegens ongesteldheid, ben evens de heeren Vissrr, Van Dale en l)e Jager. ■De Voorzitter deelt mede e n schrijven van den heer De Jager. waarin deze bericht door onvoorziene omstandigheden de vergadering met te kunnen bijwunen. Voorts een schrijven van den heer Visser, berichtende, dat hij door ambobezigheden de vergadering niet kan bijwonen. Hij verklaart dat het hem hoogst aangenaam zou zijn, iridien de behaudeling der ontworpen verordening tot heffiug eener belasting op de openbare veimakeiijkheden, waartegen hij overwegende bezwaren heeft, kon worden uitgesteld. De Voorziiter zal hierop bij het aan de orde komen dier verordening terugkomen. Daarna is aan de orde 1 Inyekomen atukken. a. Een adres tan het Bestunr der Afdeeling Hulst van den R. K. Volksbond in het diocees Breda, waarin verzocht wordt in de beatekken van door de gemeente te doen aan- besteden werken, voorachriften te willen geven omtrent het minimumioon, maximumarbeidsiijd, maximum jeugdige werk- krachten, en regeling van het loon bij door heeren Burg, en Weth. noodzakelijk gebleken over-, nacht- of Zondagswerk. De Voorzitter zegt dat in Ter Neuzen van gemeenlewege de loonstundaard van het binnenland betaald wordt, en dat deze volstrekt niet iaag kan genoemd worden. De heer Van den Hook bevesligt dit en wijst er voorts op, dat van gemeentewege niet zooveel werk wordt aanbe- steed, zoodat dit van ondergeschikien aard kan geacht worden. De heer De Masier betoogt dat er wel motieven zijn voor inwilliging van het verzoek. Immers, de tarieven, opgenomen in het beslek, mogen met den binnenland.scheu loonstandaard overeenkomen, dan is de aannemer nog niet verpiicht die uit te betalen. hr is ook van gemeentewege alle aanleiding om te aorgen dat het loon van de arbeiders in dienst der ge meente met beheerscht wordt door vraag en aunbod. Er zal in sommige gevallen voor de gemeente voordeel in zitten, want de prijs die voor rijk en gemeente zijn bepaald, worden ook door de uannemers van gemeentewerken toch in aanmerking genoinen. Bij gebrek aan werk profileeren ze dan daarvan, wat in 't geheel niet in de bedoelmg ligt. Spreker is van meening dat er wel aanleiding is, om het verzoek toe te staan. De beer Van den Hoek merkt op dat het loon van een ambachtsman hier is bepaald op 16 rent per uur, en voigens de tarieven van de gemeente met winst, ongevallenwet enz. bepaald op 30 cent. Voor dit jaar is het eigenlijk te laat om er nog op ter jg te komen, daar het bestek voor de gemeente werken reeds gedrukt is. De heer De Masier is van meening dat, waar vanwege den rijkswatemaat en de genie een minimumioon is vastge- steld en ook andere arbeidsvoorwaarden, er geen bezwaar kan zijn, om ook van gemeentewege gelijkluidende bepalingen te steilen. Moge het daarvoor geldende minimumioon van ge meentewege zijn aangenomen, een aannemer kan een lager icon betalen, wanneer er weinig werk is, en dus v :n de omstandigheden piofiteeren, terwiji hij er bij de aanbestediug wel op rekenen zal. Waar het bestek voor hel uitvoeren van het gemeente- werk reeds is opgemaakt, acht de Voorzitter het't best daarin dit jaar geen verandering meer te maken hoewel hij ook teel voelt voor het denkbeeld van den heer De Ma ier, om le verzekereu dat hi t uitgeloofde loon ook aan de ambachtslieden wordt uitgekeerd. Het adres wordt voor kennisgeving aangenomen. to. Rekening en verantwoording der Commissie tot wering van schoolverznim te 'ier Neuzen, kom, over het jaar 1906 bedragende 191,76 in ontvangsten. f 184,00 in uitgaven, goed slot 7.76. Deze rekening zal later met de gemeenterekening worden behandeld. c« Een kennisgeving van de heeren L. J. de Vries, D. van den Ouden, P. J. de Deckere, P. M. Geelhoedt, J. C. Jansen, S. van Rees en F. Elve, dat zij de benoeming tot lid der Commissie tot wering van schoolverzuini te Ter Neuzen, j kom, aannemen. Aangenomen voor kennisgeving. <1. Een schrijven van J. J. de JHger, waarin deze onder dankbetuiging voor het in hem gestelde vertrouwen, te kennen j geefi, dat de benoeming tot ambtenaar van den burgerlijken stand, uitsluitend belast met liet voltrekken van huwelijken, door hem wordt aangenomen. Aangenomen voor kennisgeving. e. Een schrijven van A. Moggre, waarin deze bericht de benoeming als onbezoldigd ambtenaar ran den burgerljjken stand aan te nemen. Aangenomen voor kennisgeving. f Eene missive van Ged. Staten van Zeeland, d.d. 18 Jan. 1907, waarbij zij mededeelen, dat naar hun gevoelen de billijkheid vordert dat bij de berekening van het door de gemeente Westdorpe te betaleu bedrag voor het onderwijs aan kinderen uit die gemeente op de school te Sluiskil de Rijksbijdrage, zooals die uaar art. 43 der wet tot regeling van het lager onderwijs zou zijn toegekend, behoort in aan merking le worden genomen. Het gemeentebestuur van Westdorpe is hiermede door het college in sennis gesteld. Aaugenomen voor kennisgeving. g. Een schrijven van Gedep. Staten van Zeeland, d.d. 8 Febr. 1907, waarnevens wordt toegezonden het beslnit van dat college van genoemden datum, tot definitieve vaststelling der gemeenterekening over het jaar 1905 op een bedrag van 90616,53^ in ontvangsten f 85643,47 in nitgaven, alzoo met een goed slot van 4973,06^. Aangenomen voor kennisgeving. li. Een schrijveu van Gedep. Staten van Zeeland, d.d. 8 Febr. 1907, waarnevens wordt toegezonden een uittreksel uit Hr. Ms. besluit van 29 Jan. 1.1., no. 6, houdende goed- kenring der door den Raad bepaalde heffing van den hoofde- lijken omslag. Aangenomen voor kennisgeving. i. Een adres van A. R. van Loon, ingenienr van den Rijkswaterstaat, te Ter Neuzen, welke te kennen geeft dat hij in een 24 Dec 1906 aan Burg, en Weth. gericht adres heeft betoogd dat hij blijkens hem uitgereikt nittreksel door Bnrg. en Weth. is geplaatat op de den 15 Oct. 1.1. door dat college vast- gestelde lijst, ingevolge art. 3 der brandweerverordening, en door het bestuur der braudweer bij de blaschmiddelen is ingedeeld dat hij tegen het hem plaatsen op die lijst bezwaar moet maken, aangezien voigens art. 3 der brandweerverordening, de lijst welke in Sept. 1906 is opgemaakt, slechts kan bevat- ten de ingezetenen die op den eersten Jaunari 1SF07 dienst- plichtig worden, lnidende deze bepaling loch uitdrukkelijk &ln de maand September worden de ingezetenen die op den M Januari d.a.o. dienstplichtig sullen worden ambtshalve in- geschreven op eene lijst" dat voigens art. "2 der brandweerverordening „l)e dienstplicht begint den 1 Januari volgende op den irdatum waarop de SOjarige leeftijd wordt bereikt of waarin men zich in de gemeente heeft gevestigd" dat de vestiging van adressant heeft plaats gehad in Novem ber 1905 dat mitsdien zijn dienstplicht bij de brandweer is begonnen op 1 Jannari 1906 dat hij dus onmogelijk op den 1 Jannari 1907 nog dienstplichtig kon worden en dit dus ook niet zal worden dat hij dus ten onrechte op de in Sept. 1906 opgemaakte lijst is gebracht redenen waarom hij verzoekt hem daar af te voeren eD de indeeling te herroepen dat Burg, en Weth hem bij missive van 16 Januari 1907, zonder eenige motiveerlng hebben bericht, dat geen termen zijn gevonden om aan zijn verzoek te voldoen dat adressant in deze toepassing der verordening niet kan beru6ten, waarom hij onder aanvoenng van de in zijn schrijven aan Burg, en Weth. vervatte motieven, verzoekt hem van de lijst af te voeren en de indeeling te herroepen. De Voorzitter deelt mede dat Burg, en Weth. hebben ge- meend voigens den geest der verordening, den heer Van Loon op de lijst te moeten plaatsen al is deze na het opmaken der lijst van 1907 in de gemeente gekomen, zoo geeft dit nog geen reden van vrijstelling en Burg, en Weth. houden die meening vast. De heer De Masier wijst er op dat, wanneer uit de ver ordening iets is te lezen, dat in strijd is met de bedoeling, bl\jkt. dat er iets hapert. Wanneer adressant een paar maanden vrooger hier was gekomen, zou er van eene kwestie geen sprake zijn geweest. Het staat, naar algemeene ge- voelens vast, dat adressant dienstplichtig is, hij zal zelf wei de eerste zijn om dat te erkennen. Om eene zoodanige kwestie te voorkomen zou evenwel wijziging der verordening noodig zijn door de bepaling. »dat ingeschreven worden zij J' die met 1 Januari dienstpichtig worden' te wijzigen, dat tn8e~ schreven worden yZ.ij die met i Januari dienstplichtig zijn. Nu heeft zich een sprekend feit voorgedaaii, maar ook andere omstandigheden kunnen zich voordoen. Voorgeschreven is dat men dien-tpi chtig wordt niidat men dertig jaar is geworden nu zouden zij, die niet op 1 Januari dien leefiijd bereiken, maar reeds \6dr dien lijd, kunneD bewereu oat zij met 1 Januari met diensipiichtig worden maar reeds vdbr dien tijd 30 jaar werden en dus niet op de lijst vau braud- weerpiichtigen konden worden ingeschreven, daar zij toen reeds dienstplichtig waren. Het spreekt echter vanzeli dat zij. die zich na het opmaken der lijst hier vestigen, er eerst een jaar moeten zijn, eer zij ingeschreven worden. De Voorzitter: De heer Van Loon is in elk geval voigens de bedoeling van de verordening ingedeeld als een verordening eenigen tijd in werking is, komt er al eens een leemte aan den dag. De heer De MasierZou niet reeds in beginsel kunnen besloten worden de verordening op dit punt te wijzigen De heer Dees De adressant mag met zijn request voigens de letter der verordening in zijn recht wezen, ik vind het jammer dat juisl diegenen van de positie als nu weer deze adressant, zoo krenterig oplreden. Wanneer ze er niet zelf aan willen mcedoen, kost het toch maar een kleinigheid om zich vrij te koopen. Andere menschen, wien het dienen b\j de brandweer zelfs schade kan berokkenen, moeten er wel bij dienen, of ze willen of niet, daar ze zich niet kunnen vrij koopen. De Voorzitter gevoelt voor dat beweren ook wel iets. De heer Dees ziet er weer in een pogiug om te ontduiken den plicht die als ingezetene op adressant rust. De Voorzitter stemt hiermede in het beweren van den adressant is in elk geval in strijd met den geest der ver-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1