f I g e m e e n euws- en Advertentieliiad voor e r e n. No. 4959. Bonderdag 21 Februari 1997 47e Jaargang. v 8 C Binnenland. r K U 11, L K TC a Het geheim van het Bosch. ABONNEMENT Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,321/2. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. AD VERTEX TIEN Telel'ooa No. 25. Van 1 toi 4 regels f o,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. aankondigingen van den Provincialen Stoombootdienst op de Wester-Schelde van 1 Maart tot en met 31 October 1907. Van de bereden wapens (veldartillerie en oavalerie) zullen de manschappen met met tijde- lyk verlof gaan, zooaat de maacregel betretfen- de het verlof van het blyveud gedeelte is ingetrokken. Het nationaal comite voor de De Ruyter- herdenking heeft aan de kerkgenootschappen verzocht de nationale herdenking niet onopge- merkt te doen voorbijgaan in' de kerken. Evenals, door tusschenkomst van de Com- missarissen der Koningin, de gemeentebesturen, zijn ook de verschillende onderwijsvereenigingen door den Minister van Binnenlandsche zaken verzocht hnnne medewerking te verleenen om den 23en Maart een algemeene vacantiedag te doen zijn. Een nationaal maritiem historisch museum te Amsterdam zal een blijvend huldebetoon aan de nagedachtenis van De Ruyter worden, waar- toe men van de medewerking van het gemeente- bestuur van Amsterdam verzekerd is. Om de Rationale beteekenis van zulk een stichting te verhoogen zal ook de medewerking der Regee- ring en van de Staten-Generaal worden inge- roepen. Het nationaal comite hoopt op toeneming der bijdragen voor een blijveude hulde. Omtrent de aanslag op den Minister van Justitie kan nog gemeld worden, dat de dader verklaarde op een of andere wijze voor het »Hooggerechtshof" te willen verschijnen, om omtrent de hem naar zijne rueening aangedane verongelijking te kunnen zeggen wat hem op 't hart lag. Den eenigen uitweg biertoe zag bij in een aanslag. t Kan me niet schelen wie", zoo ongeveer liefc hij zich gedurende het verhoor ■it //een Minister, de Koningin, ja Kuyper een aanslag moest ik doen Het was louter toeval dat de keuze juist op Minister Van Raalte was gevallen. De dader toor.de geenerlei spijt over het ge- beurde en verzekerde dat het zijn bedoelmg was geweest, zijn slacbtoffer wien ook te dooden. I'olak was uitermate kalm en de wijze, waarop Vrij bewerkt door AMO. »Dat weet ik, juffrouw Dora Lengler was er het eerst bij. Zij is in ieder opzicht een dapper me'isje. Kom. ga mee, mijnheer en blijf een uurtje bij ons", noodigde zij, toen zij voor hare woning bleef stilstaan. //Mijn man zit zeker weer over zijne boeken gebogen. Ge doet een goed werk, wanneer ge hem een beetje aan zijn Studie ontrukt." Vliebig keek op zijn horloge. //ISu ja, als ge het veroorlooft, mevrouw. Mijn tijd is wel beperkt, maar »Geen maar", viel zij hem hartelijk in de rede. V jj hebben u gaarne eens bij ons". Dankbaar drnkte hij haar de band en voigde haar toen in huis. Hij had er geen beronw van. De hartelijkheid. waarmee de heer des huizes hem verwelkomde, deed hem goed. Voor het eerst ?edert vele jaren had hij het gevoel, hij zijn relaas deed, maakte geenszins den in- druk als zou men hier met een ontoerekenbare te maken hebben. De dader ziet er niet ongunstig nit, heeft een krullenden, grijzenden baard en knevel en een reeds kalend hoofd. Hij droeg een demi- saison en zag er naar kleedmg als een beer nit. Polak werd reeds om een andere reden door de politie gezocht. In de afgeloopen week vervoegde bij zich bij de maatschappij Phoriola in de Kalveistraat te Amsterdam, waar hi] een overeenkomst aanging voor het huren van een piano hij teekende daarvoor een contract, stortte een maand hnnr vooruit en liet de piano bezorgen aan een huis in de GovertFlinckstraat. Terstond daarop verkocht hij echter het instru ment aan een anderen pianohandelaar, en ging er met de opbrengst van door blijkbaar naar 's Gravenhage, waar hij thans den aanslag heeft gepleegd. De bijzonderheden van den aanslag stellen zoo schrijft Het Vad in een 'helder liclit dat men hier niet te doen heeft met een grapje of met een geval van vertooning of aanstellerij maar met een ernstigen aanslag, naar alien schijn bedreven volgens een vooraf beraamd plan. De uitlatingen van den dader geven te ver- staan, dat hij zich veronrecht achtte, en dat de moord een daad van wraakneming was. niet op een bepaald persoon, maar op maatschappelijke instellingen. Ware het den pleger van den aanslag slechts te doen geweest, om door zijn dRad aandacht te vragen voor het onrecht, dat hem, naar hij meent, is aangedaan, dan was schieten met scherp, en wel vier malen achtereen, overbodig geweest. Door een enkel schot op de open bare straat op ieuiand gelost, zou dat doel even goed bereikt zijn geworden. Zelfs ,een dreigernent zou in dat geval genoeg zijn geweest. Zijne woorden ,/t Kan me niet schelen wie een Minister, de Koningin, ja Kuyper mogen op een abnormalen geest wyzen, aan den ernst van het geval kan niet getwijfeld worden. Het is een geluk, dat de man, die met zulke gevaarlijke voornemens omging, is gearresteerd zonder dat hij een erustig ongeluk heelt kun nen teweeg brengen. Onze oprechte gelukwenschen aan den Minister van Justitie, die zoo gelukkig het gevaar ont- kwam. Moge het schoKkende voorval geen verdere onaangename gevolgen voor zijne gezondheid na zich sleepen. De vele blijken van sympathie welke hem van alle kauten zijn toegestroomd, zullen ongetwijfeld een vergoeding zyn voor de onaangename euioties, die het schokkende geval hem ongetwijfeld zal hebben bezorgd. TF.R NEUZEN, 20 Februari 1907. Naar men ons meedeelt heeft het geen haar gescheeld, of onze gemeente had een harer achtenswaardigste burgers verloren, een man dat hij //thuis" was, bij gelijkgestemde zielen, op dezelfde hoogte van beschaving als hij, en met dezelfde sympathieen. Onder het praten wist de kleine dame al spoe- dig te vernemen, waar hij zoo al zwak voor had hij moest onwillekeurig lachen, toen zij hem een sluimmerrel bracht en zei, dat hij dien achter zijn rug moest schuiven, als hij geen hevige pijn in deu rug wilde hebben bij het opstaan uit den schommelstoel. Met het bewustzijn den avond nuttig en aangenaam doorgebracht te hebben, nam hij afscheid. Buiten gekomen, blies de wind hem in het gelaat en rukte hem bijna den hoed van het hoofd. Dit bracht hem spoedig tot de werkelijkheid terug. Hij haastte zich snel voort naar zijn ongezellig kamertje. Daar zat hij nog tang bij de lamp. Hij wilde werken, de boeken en zijn aanteekeningen lagen voor hem nu en dan nam hij de pen op en begon, maar hij kwam niet veel verder, want bij elken regel stond het beeld van de blonde maagd met haar rustigen blik, onderzoekend gevestigd op deu tot dusver zoo door haar verachten //nieuwe die zich hier volkomen he<*ft ingeburgerd die om zijn voorkomendheid en minzaamheid, zpn gemoedelijkheid en rechtschapenheid, zijn be- hulpzaamheid en menschlievendheid, vooral voor de kleinen dezer aarde, aller achting bezit. De heer Mr. A. W. van Everdingen, griffier aan 't kantongerecht te dezer stcde, had in dezelfde ambtelijke betrekking, doch met ver- betering van zijn positie, naar Leiden kunnen overgaan. In weerwil ook dat vrienden en magen ginds hem daarheen lokten, bleef hij liever hier in ons midden, het bewijs alzoo leverende, dat ook op dit stuk de liefde van beide kanten komen kan. Door het bestuur der Yereeniging tot ziekenverzorging alhier is met ingang van 1 j Maart a. s. benoemd tot besturende zuster in het ziekenhuis alhier mej. M. Rauws, uit Rotterdam. De heden morgen alhier met bestemming naar Boston (Engeland) uitgevaren Eng. s.s. The Duchess is wegens den hevigen Zuidwesten storm op de reede van Vlissingen te anker gekomen. Het stoomschip is daar vau voor het auker gestagen en naar de reede alhier teruggekeerd. Aan de Nieuwesluis is een Belgische visch- sloep op den dijk geworpen. De bemanniug kon zich zonder gevaar redden. -Van een der roeiersclubs alhier, de z. g. iude ploeg. wordt sinds hedennacht, een vlet of jol vermist. Deze is weggedreven of.... Het is reeds de derde maal dat deze boot niet werd ternggevonden op de plaats waar deze door of vanwege de eigenaars was vastgelegd. Bij de heden alhier gehouden aanbesteding voor de levering van 355 Ms. zuivere onderhouds- grind, ten behoeve van den Koudepolder te Hoek, werd ingeschreven door de heeren B. Dolk te Dordrecht, voor 2,98 per Ms. A. de Jong Dz. te Ter Neuzen, voor f 2,95 per Ms. De gunning is aangehouden. Te IJzendijke is Maandagavond, na een voordracht van den heer De Boer, predikant te Hulst, opgericht eene afdeeling van den Bond voor Staatspensioneering. 74 personen traden dien avond reeds toe. Een voorloopig bestuur werd gevormd door de heeren Neeteson, burgemeester, In den Berken, postdirecteur, en Zilliugen Molenaar, predikant. lu de Maandag te Groede gehouden buitengewone vergadering van ingelanden van het waterschap Groede en Baanst, bijgewoond door 51 van de 72 stemhebbende ingelanden, werd met algemeene stemmen besloten aan Provinciale Staten te kennen te geven dat het niet wenschelijk is de voorgestelde wijziging in de artikelen 17 en 18 van het polderregle- ment, aan te uemen, en tevens adhaesie be- tuiifd aan de motie der polderbestureu, 28 Januari jl. te Oostburg aangenomen. candicaat", en dan herinnerde hij zich weer elk woord van hun gesprek, elke stembuiging en elk gebaar. Zoo werd het middernacht. Dreunend galmden de twaalt slagen van den toren door de lucht. Vliebig schrikte op en ging spoedig te bed, om in den slaap zijn phantasie tot rust te brengen. //Wat scheelt u toch vroeg eenige dagen later eeu collega onzen //nieuwen candidaat". Voor schooltijd ziet men u nauwelijks, en daarna zijt gij spoorloos verdweuen. Wan neer ik niet wist, dat een man als gij aan een meisje geheel andere eischen stelt dan waaraan de jonge meisjes hier kunnen voldoen, zou ik zeggen, dat gij verliefd zijt, want alleen een verliefde zoekt zoo de eenzaamheid". Of iemand, wien het gezelschap niet be- valt", wilde Vliebig antwoordenhij bedacht zich echter en zeideOf iemand die niet gaarne van zijn studie wordt afgeleid." z/En op zijn eenzame wandelingen de rol van den barmhartigen Samaritaan vervult", voegde de ander er bij. //Weet geVliebig bleef steken, hij kon zijn ontroering niet verbergen. Men schrijft ons De Norddeutscher Lloyd welke met hare grootsche vloot ten heden dage de eerste stoom- vaartlijn der wereld mag genoemd worden, herdacht heden 20 Februari den dag waarop hare Maatschappij voor vijftig jaren geleden te Bremen werd opgericht. Dat de Nord deutscher Lloyd thans met trots mag terug- zien op hetgeen door haar gedurende dit vijf'tig- jarig tijdvak in het belang van den handel en het wereldverkeer werd tot stand gebracht zal ieder moeten instemmen. Begonnen in het jaar 1857 met edne stoomvaartlijn op Engeland van slechts drie' stoomschepen en eene lijn op New- York heeft de Norddeutscher Lloyd bij nog voortdurende uitbreiding op het oogenblik 15 regelmatige groote transatlantische stoomvaart- lijnen met daarop meer dan 20 correspondee- rende aansluitingslijnen. Van niet minder dan 192 stoomschepen njet eene tonnenmaat van gezamelijk 700,000 ton, waait thans de vlag der Norddeutscher Lloyd, waarvoor aan de scheepsbouw industrie een hedrag van 417 milloen mark werd uitbetaald. ti'/g millioen passagiers werden met de stoom schepen der Norddeutscher Lloyd vervoerd waarvau alleen in het afgeloopen jaar over het half millioen. Aan kolen verbruikt de Nord deutscher Lloyd jaarlijks over de 23 millioen mark, terwijl het proviandverbruik jaarlijks over de 15 millioen mark beloopt. Meer dan 3000 agenturen over de geheele wereld verspreid zijn voor de Norddeutscher Lloyd werkzaam. Afgaande op deze cijfers kan men een begrip krijgen van de uitgebreidheid welke de zaken der Norddeutsche Lloyd thans verkregen hebben. De Norddeutscher Lloyd heett dan ook steeds gezorgd door aanbouw van moderne stoomschepen aan de hoogst gestelde eischen van den handel en het passagiers- verkeer te kunnen beantwoorden. -Mededeeling omtrent verboden ankerplaats. Antwerpen. Schelde. Voor de binnenscheepvaart is op de verboden ankerplaats op de Schelde te Antwerpen, be- doeld in ffB. a. Z." No. 223/17521906, een strook afgebakend, waarvau zij als ankerplaats kan gebruik maken. Deze strook ligt tusschen den linkeroever en eene lijn, gevormd door 4 witte tonnen, met het opschrift //Verboden hier buiten te ankeren". De opschriften van de borden der geleide- palen, welke de verboden ankerplaats afbakenen, zijn vervangen het meest stroo mop waar tsche door: //Verboden hier beneden te ankeren. buiten de boeien", het meest stroomafwaartsche door //Verboden hier boven te ankeren, buiten de boeien". De binnenschepen, die van de ankerplaats gebruik maken, moeten zoo ten anker liggen, dat zij bij het kenteren van het tij niet buiten de tonnenlijn komen. Axel. In de Zaterdagmiddag gehouden ver gadering van de afdeeling //Axel" der Maat schappij tot bevordering van Landbouw en z/AIbin vertelde mij, dat hij gebeten was, en ook, dat ge hem geholpen hebt." ^Anders niets vViel er nog meer tevertellen? Dat scheen mij genoeg. Overigens hebt gij in den korten tijd van uw verblijf hier meer vrienden verworven dan uw voorganger in twee jareu. De men- schen hier dwepen met u." Vliebig lachte. z/Alles wat nieuw is trekt de aandacht. Ik streef er waarlijk niet naar om met mij te laten dwepen." //Ei, goeden dag heeren dat treft juist goed, dat ik u ontmoet, waarde candidaat Het was de schoolopziener, die onverwacht uit zijn huis kwam en aldus de heeren foe- sprak. De collega van Vliebig geloofde, dat hij wel gemist kon worden bij het gesprekdaarom groette hij zijn superieur beleefd, drukte Vliebig de hand en ging heen. (Wordt vervolgd.) - »»i« bind verwclaijnt naamlng., WopoMlag. en VrijilayaviMirt, nllgrinndet i Op Prrs <l»u«-n, t»ij «le Firmm P. J. f AW S»E SAWWE te Ter Wenien. De Burgemeester van TER NEUZEN Jits* brengt ter kenriis van logement-, koffie- en bierknishouders en verdere onden.eiuers van voor het pnbliek loegankelijke bedrijven, dat van af bederi ter secretarie der gemeente op de gewone kantoornren GRATIS verkrijgbaar zijn Ter Neuzeu, 18 Februari 1907. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GE1LL. mim i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1