V. A I g e m e e n ows- en Advertentiebl Zeeuwsc No. 4957. %J (iemengde berichten. Zaterdag 1f) Februari 1907. 47p Jaar^ang. m a ML - ABONNEMENT Voor I- Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,327s. Men abenneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirectenren en Brieven- bushouders. ADYERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoow No. 25. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. J33E3KBTE] EXj-A-ID. o' TER NEUZEN, 15 Febraari 1007. !sj ,5#Woensdagnamiddag werd alhier m het ■5: Hotel Centraal" vanwege de landbouwvereeni- ging ,/Ter Neuzen" de aangekondigde openbare ,1! vergadering gehouden, waarin als spreker optrad 7 de heer F. C. Zounevijlle, met het onderwerp ials »Waar de wetenschap den boer in den steek laat en hij zelf aanpakken moet." De vergadering was matig bezockt. De voorzitter, de heer J. P. Scheele, de ver gadering opende, wees op bet Engelsche spreek- woord fftijd is geld," docb dat de Nederlanders zeggen /kermis is macht." Om de kennis der landbouwers te verineerderen en daardoor bun macht te vergrooten wat het productief maken van bun land betreft heett de ver- eeniging den heer Zonnevijlle weder uitgenoodigd eene voordracht te bouden in verband tot de it,I bemesting*, en verleende hij dezen bet woord. j De spreker begon met te wijzen op het geroep ,li" om wetenschap, dat in deze tijden u overal 'ill tegenklinkt. Vroeger behoorde de wetenschap ,D|alleen tot de studeerkamer, maar zij heeft het 0i'[ boekvertrek verlaten en wordt toegepast op het 'a[ gebied van kunst, kracht en industrie. 3)0 Boveual heeft ook de landbouw wetenschap noodig, al is het ook dat deze haar wel eeus in den steek laat. In hoeverre zij bij de be- >5!- mestingleer helpt, wilde spreker thans behan- jjoj del en. >,171 Te zorgen dat de bodem opbrengst levert, kan j'jjjj wel ieder landbouwer, docb het is zaak te zorgen j'51 dat met de minste mogelijke kosten degrootst °P: ,o* ',U 1 mogelijke opbrengst wordt verkregen. De om- standigheden zijn voor elken boer en op elk land verschillend. Het is dus zaak de werking van den bodem na te gaan. Wanneer toch van een meststof gebruik wordt gemaakt, die door de scheikundige werking van den bodem niet in voor de planten opneembaren toestand daarin blijft, dan is bet daaraan besteedde geid, hoe goed die meststof op zicbzelf is, verioren kapi- taal, oindat het geen nut doet. Een plant hongert ook. Spr. noemt nu juist niet een kwijnende plant een bongerende plant, maar reeds eene die niet zoo in grootte of zwaarte toeneemt, als dit door juiste bemesting van den bodem zou kunnen gescbieden. Een stuk vee dat gevoed wordt, om 't in 't leven te houden, hongert niet, al wordt het niet vet. Maar wanneer men het mesten wil, geeft men het ander of meer voedsel, men steekt er kapitaal in, om dat er later weer met winst nit te kunnen halen. Op dezelfde wijze moet men ook de planten behandelen. Om nu te weten te komen hoeveel van een bepaalde meststof men aau den bodem moet toevoegen, daarop kan de wetenschap geen afdoend antwoord geven. Een analyse van den grond kan wel helpen als b.v. een monster grond 40 gram phosphor per 100 k.g. grond bevat, moet men er beslist superpkosphaat opbrengen, en met wanneer dat monster 500 gram phosphor bevat. Maar dat zijn uitersten, en wanneer het gehalte van 100150 gram phosphor is, een verhouding die op onze gronden 't meest voorkomt, kan de wetenschap daaromtrent geen afdoend antwoord geven. Dan een proefneming met de opbrengst Op een kleibodem, bevattende 150 gr. phos phor en een zandbodem bevattende 91 gr. phos phor werd haver verbouwd deze werden be- mest met stikstof, phosphorzuur en kali. De opbrengst van den kleibodem was 4050 Kg. haverkorrels, die van den zandbodem 3800 Kg. Daarop werd een proef genomen zonder toe- voeging van phosphorzuur en de uitkomst was dat toen op de klei slechts 3490 Kg. en op den zandbodem eveneens 3800 Kg. was geteeld. Terwijl bet phosphorzuur op den kleibodem wel degelijk nut deed, was bemesting daarmede van den zandbodem nutteloos, wat daaraan moet worden toegeschreven dat ze voor de planten niet opneembaar werd, door de schei kundige werking van den bodem. Er blijkt dat de 'wetenschap hier ook weer niets ch-.-l zai worden herscliapen, besloten door een opstelling van alle gecostumeerden aldaar, terwijl 't Vlissingsch mannenkoor den zeeheld een lied zal toezingen van de band van den beer Op den Zieke. Eenige gemeenschappehjke maaltijden zullen de gecostumeerden nog lang bij elkander houden, terwijl des avonds De Ruyter met lakkellicht de drie openbare concerten of bals zal bezoeken, om daarna zelf het gecostunieerde bal op de societeit Unitas te openen. Ook zal, weer en wind dienende, de stoet 's avonds een fakkeloptocht houden, en eventueel worden geillumineerd en een vuurwerk afge- stoken. Daar er op een enormen toevloed bezoekers gerekend woidt, zullen er extra treineft en booten ingelegd worden. Ook nit Antwerpen en Gent worden ver- schillende plezierbooten verwacht, zijnde de Belgeti toch gewoon op deze wijze al vroeg in 't voorjaar, en den beelen zorner door, ons eiland te bezoeken. Heel de Vlissingsche burgerij spant zich in om aan dit, haar zoo echt Vlissingsch feest, alien luister en enthousiasme bij te zetten en haren kouienden gasten eens een echt warm en gastvrij onthaal te bereiden. Andere bladen wordt zeer beleefd verzocht waar het toch zoo'n treffend punt uit onze historie betreft deze regelen te willen over- necien, gedachtig aan de zoo mooie en ware spreuk n Een a root volk dat zijne helden weed te eereu. echter leerde. Nu is er door cultuur in vaten of kisten door middel van toevoeging aan den grond van verdund citroenzuur (dat ongeveer overeen- komt met de opneembare phosphorzuur in den bodem) wel na te gaan hoeveel phosphorzunr een plant aan zekeren bodem onttrekt en hoe veel men er dus moet bijvoegen, maar dan weet men het resultant pas nadat geoogst is, wat een tijd van 6 maanden vordert. Men wil het echter dadelijk weten, zoodat dat middel ook al niet helpt. De potcultuur, waaraan ook veel gedaan is, kan naar de meening van spreker ook geen voldoende aanwijzing geven, daar de planten dan niet onder dezelfde omstandigbeden leven als in 't vrije veld. Ze worden daar beschermd tegen alle nadeelige invloeden, wat in het veld niet mogelijk is. Waar de wetenschap den boer dus in het midden laat, moet hij zelf aanpakken, om een- voudig langs den weg van proefnemingen te trachten de wetenschap de baas te worden de praktijk moet leeren wat de wetenschap niet kan leeren. De wijze waarop bemestingproeven het best te neraen zijn, hoopt spreker bij latere gelegen- heid uiteen te zetten. Dit zegt hij reeds wan neer men ze neemt, neem ze dan goed, gaat alles zorgvuidig na en houdt van alles aanteeke- ning, 6n bij de dan volgende berekeningen komt men weer tot gebruik der wetenschap. De Voorzitter, de beer Scheele, dankte alsnu den spreker voor zijne leerrijke uiteenzetting en hoopte dat velen den raad van spreker zul len opvolgen, opdat de praktijk in ruime mate den landbouwers zal leeren, datgene, waarin ze nu nog te kort komen, waarna hij de vergade ring sloot. Men schrijft ons Ter gelegenheid van bet De Ruyterfeest, op den morgen van den 23 Maart, wordt bet standbeeld van De Ruyter te Vlissingen versierd met groen en bloemen en zal door Vlissingsche inwoners een krans aan den voet worden gelegd. Met het oog op het nog niet vastgestelde uur van 's Prinsen aankomst aldaar, zijn de juiste uren der feestelijkheden nog niet op te geven. Vermoedelijk zal de Prins om ongeveer 12 uur aankomen, waarna als eerste plechtigheid, de steenlegging voor de Zeevaartschool, plaats vindt. Daarna zal door hem de uitvoering worden bijgewoond der feestcantate, gedirigeerd door den heer Van 't Kruys en te houden in de Groote Kerk. Intusschen heeft zich het stadsvendel ver- zameld in het groot arsenaal, om de wacbt ten stadhuize te betrekken. Dit vetidel, sterk 30 piekeniers en 30 musketiers, een luiteuant met page en vaandeldrager, omgeven door vier helle- baardiers als vaandelwacht, trekt, gecomman- deerd door een hopman, omgeven door 4 ron- dassiers met muziek aan 't hoofd, door de stad en schaart zich voor het stadhuis in orde van parade, intusschen zal Z. H. van de kerk zich naar het stadhuis begeven, om aldaar van de pui het schouwspel gade te slaati, dat de komst van den admiraal De Ruyter zal opleveren. Deze komt met 3 oud-Hollandsche staatsie- sloepen, omgeven door 8 sloepen met matrozeu en krijgsvolk, van de huitensluizen naar de stad, onderweg hegroet door het gebulder van een saluutbatterij, die over hotel Albion zal worden opgeSteld. Bij de aankomst ten stadhuize wordt De Ruyter op de trappen ontvangen door den baljuw en den burgemeester en voorgesteld aan de Gedeputeerden van hunne Hoogmogenden. Bij deze ontvangst zal de oud-Hollandsche taai gebezigd worden. Daarna zal een ommegang door de stad plaats hebben van het stadsvendel, voorafgegaan door twee herauten te paard en de muziek van het 3e reg. infanterie, gevolgd door De Ruvter met de vroedschap, de ont- scheepte matrozen en zeesoldaten. De wandeling door de stad wordt op het Beursplein, dat door gepaste versiering in een oud-Hollandsch stads- In de provincie Zeeland kwamen gedurende de week van 6 tot en met 12 Februari 26 gevallen van besmettelijke ziekten voor, nl. te Kruiuingen I van typhus en febris typhoidea te 's Gravenpolder 5, IJzendijke 1, Koudekerke 1, Kruiningen 3, Rilland-Bath 4, Zaamslag 1 van roodvouk en te Aardenburg 1, Axel 3, Goes 3, Oostburg 1, Vlissingen 1 en Zuiddorpe 1 geval van diphtheritis. Westllorpe, 14 Febr. In de heden gehouden raadsvergadering waren tegenwoordig de Voor zitter, alle leden en de secretaris. De notulen der vorige vergadering werden goedgekeurd. Aan de orde is het volgende Ingekomen stukken 1. Kennisgeving van de heeren P.J. Boumans, J. F. Peuleman, de Munck. C. van VVaes en C. Verhelst, dat zij de benoemiu aanvaarden als leden der commissie tot vvering van school- verzuim. 2. Missive van Oed. Staten met goedgekeurd raadshesluit tot af- en overschrijving der be- grooting 1906. 3. Missive van dezelfden waarbij de goed- keuring wordt bericht van de verlenging van den ontruimingstermijn der onbewoonbaar verklaarde woning van M. de Guytenaere. 4. Nog een schrijven van Oed. Staten waar bij wordt bericht dat de rijksuitkeering, inge- volge art. 10 der wet van 24 Mei 1897 Stbl. 156 over 1906 is vastgesteld op 300 gulden. 5. Schrijven van dezelfden waarbij zij be- ricbten, buns inziens de billijkheid vordert dat, bij de berekening van het bedrag, door deze gemeente bij te dragee in de kosten van bet Lager Onderwijs te Slniskil, de rijksbijdrage zooals die naar art. 45 (oud) der Lager Onder- wijswet zou zijn toegekend in aanmerking worden genomen. 6. Het verslag der commissie tot wering van schoolverzuim over 1906 wordt voorge- lezen en voor kennisgeving aangenomen. Blij- kens dit verslag hebben er in 't afgeloopen jaar 8 vergaderingen plaats gehad waarin 40 ouders werden opgeroepen, waarvan er slechts 2 verschenen zijn. 7. De begrooting over 1906 wordt ge- wijzigd 8. Een ingekomen adres van het bestuur der afd. Hulst van den R. K. Volksbond, diocees Breda, betreffende aanbesteding van werken voor rekening der gemeente uit te voeren in verband met 't minimumloon, maximum- arbeidstijd en werkkrachten, wordt voor kennis geving aangenomen. 9. Op diens verzoek wordt de jaarwedde van den telephoonkouder alhier verhoogd van 100 op 115 gulden benevens 20 gulden ter geraoetkoming in de kosten van het kantoor waarin de teiefoon is geplaatst. 10. Een verzoek van den beer J. F. Peule- uian, secretaris van de commissie tot wering van schoolverzuim om verhooging van het loon der werkzaamheden kiervoor, wordt ingewilligd en gebracht van 10 op 15 Old. 11. Hierna gaat de vergadering over in eene met gesloten deuren ter opruaking van bet koliier van den Hoofdelijkea Omslag. Heden werd ten huize van Aug. Puyiaert, ten overstaan van notaris Dregmans, ten verzoeke van Eduardus de Martelaere publiek geveild een woonhuis en aankoorigkeden, groot 2 aren 10 c. a. Hoogste bod beliep slecbts 250 Old., waarvoor de koop niet kon worden toegewezen. Daar De M. voornemens was na den verkoop van zijn huis te vertrekken naar Amerika, ziet luj zijn plan verijdeld. REGHTSZflKEl Arroudissements-reclitbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 15 Febr. de volgende vonnissen uitgesproken F. F.. oud 27 j., arbeider te St. Jansteen, gedetineerd te Middelburg, is wegens meineed overeenkomstig de vordering van het Openbaar Ministerie veroordeeld tot een jaar gevangenis- straf, met in raitidering brenging der doorge- brachte hechtenis. J. V., oud 29 j., arbeider te Axel, is wegens wederspannigheid veroord. tot 14 dagen gevang. Woensdagmorgen werd door iemand te Vlis singen die niet ruim met aardsche goederen is bedeeld, maar toch eerlijk is, eene portefeuille gevonden, inhoudende ruim 5 duizend mark. Onmiddellijk begaf hij zich naar 't politie- bureau om daarvan aangifte te doen, alwaar hem bleek dat de portefeuille verioren was door iemand van de Wagonlits. Als belooning ontving hij 50 mark. Een vrouw te Zagorze, bij Kattowitz, wier man als Russisch staatsburger vrijwillig den Russisch-Japanschen oorloghad meegemaakt, wachtte na het sluiten van den vrede tever- geefs op zijn terugkeer. Ten slotte werd haar door eenige liedea. die eveneens aan den oorlog hadden deelgenomen, het bericht gebracht, dat haar man gesneuveld was. Na eenige maanden rouw trad de vrouw voor de tweede maal in het buwelijk. Maar nu eenige dagen geleden is haar eerste man, de dood gewaande, met afgeschoten beenen weer teruggekeerd. Echt- genoot no. 2 moet bereid zijn het veld te ruimenvoorloopig evenwel houdt de vrouw beide mannen bij zich. Te Mutterstadt, in de Palts, is uit de brandkast van een spaar- en voorschotbank een bedrag van ruim 27,500 mark gestolen.- De beheerder van de spaarbank, een onderwijzer, was niet thuiszijn vrouw wel, maar deze heeft van de inbraak niemendal gemerkt. De sleutel van de brandkast was gestolen uit den zak van een jas, die in de vestibule king. Een Griek, ambtenaar op bet postkantoor te Ka'iro, zond een groot aantal postwissels, ter gezamenlijke waarde van f 240,000, maar waar voor bet geld niet gestort was, aan verzonnen personen in Rome, Milaan, Bern en andere Europeesche groote steden. Toen verzocht hij verlof wegens ziekte, en ging met een maat de postwissels in de plaatsen van bestemming innen. Intusschen had men van verschillende postkan- toren naar Egypte geseind, om te vragen of de groote bedragen dier postwissels uit Ka'iro uitbe- taald konden worden. Zoo kwam het bedrog bet lieht. Toen werd de politie in beweging aan gebracht. De Griek werd te Napels gepakt, zijn maat bij zijn terugkeer te Alexandria. ityVfiSX 13 19 28 35] 50 22 34 ■Sit bind verscbijnt DaandHg., Woens(l»|;- en Vrijilagavoiid, uitgexnnderd ;>p fees datgen, bij de Firma I*. J. AX l>E SAMPi, »e Ter \eim-n. ,10 1,12 4,01 5 ,0 i, 14 5,20 5,25 l,:l 1,28 5,46 5.49 jrd. sk), 1,55

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1