A. J. P's AMANDELTJESPUDD1NG - A. J. P's PUDDIMG «n7 Stoomzagerij en Schaverij. Mr. J. A. DE WILDE, beste Amerikaaoscbe PETROLEUM Mglmm, Ganglantaarns Mr. ADRIAANSE, Kroonerwten. zuivere Piantaarflappelen, Fa loolstto EEGDE u esn ROLBLOK i te stntten, Roode en Wide Portwijnen. Mr. P. DIELEMAN. een nette DA6MEID, een Mosselperceel een fliilce Dienstbode, R.K., Jaarf sde Prijstanip m lie flfitie DIENSTBODE. 1 1. DE SMIDT -POTHOVEN, JAPONSTOFFEN. ,,~[tECHTOP OSCAR BLORDEEL, Deuren, Architraven en Amerikaansch grenen Rolluiken. HOEK. DE VEHGULDE HAND, Mond- en Tandziekten. „Groote afslag der prijzen. "Tpf gajT* Vraagt gale Prijscourant Sas van Gentsche Cement-IJzerfabriek, VerisEijgbaar bij J. DI KBAXIB-KODBB, AkoL Uitsluitend verkrijgbaar bij J. DE KOK, Noordstraat 75, Ter Neuzen. ONTVANGEN: eene prachtige sorteering ZWARTE en GEKLEURDE De A'bdijsiroop, Klooster Saucta Paulo, lie prljs stelt op goede SCHEERZEEP, Wat is onmisbaar in het voorjaar voor ieder Landbouwer Terstond gevraagd Ter overname aangeboden: Gevraagd met 1 Mei a. s., Zondag 10 Febr., nam 4 uur. Gevraagd te Middelburg U KENT REEDS MAAR KENT U OOK AL Speciaal ingericht tot hat maken van Aanbevelend, G. VERLINDE Az., Vlooswijkstraat. TER NEUZEN. VERKRIJGBAAR: Hoek. H. VAN DOESELAAR. Groote voorraad Nikkelwaren, Messen, Lepels, Vorken, Scharen enz. HOUTWAREN, D. E. WOLFERT Hz. zuivere kortstroo Te ko op: bij I. R. DE FOUW, Hoek. De Heer en Mevr. MEIER, Drs-Specialisten in TAND-HEELKUNDE zijn dagelijkste raadplegen Bagattenstraat 38, 2 minuten der Zuidstatie, G"0Ilt. voorheen Gebr. PICHA-STEVENS. Brandvrije en waterdichte voorwerpen van CEMENT en IJZEB, (bestand tegen regen, vorst en zon) vragen geen onderhoud en kunnen wegens hunne geringe zwaarte later altijd verplaatst worden. zeer vele gebruikers zullen dit gaarne getuigen. TBB USTIEITTZjEItf". Prijs per flacon fl,f2,— en f3,50. L. I. AKKErU Van*" Alkemadestraat 11, Rotterdam. ct, per pakje. Frankrijk is tegenwoordig het land, dat aan de spits staat, op het gebied der tandheel- kunde en de tandheclkundige school van Parijs wordt terecht genoemd de beste van het vasteland. Om U van de onbetwistbare meerderheid daarvan te overtuigen, wendt U dan tot den Avel bekenden Tandheelmeester de eenige tandheelkunslige te Gent die door de tandheelkundige school van Parijs is gediplomeerd. Als ge naar Gent gaat om U te laten behandelen, voorzie U dan van zijn adres gaat niet voorbij, want dan handelt ge tegen Uw eigen belang. O. BLON DE EL, 49 Joseph Plateaustraat (rechtover de Nieuwe Hoogeschool). Al de mondbehandelingen zonder pijn. 5 minuten van de Zuidstatie, 3 E HI T. De personen, die de stad niet bewonen, kunnen nog denzelfden dag bediend worden, zoowel voor bewerkingee in den naond, als voor plaatsing van kunsttanden en gebitten. ct. per pakje, 20 cts. de does van 3 pakjes. A7"K/JL^.<3-0? PBIJZBN". Advocaat en Procureur te GOES, is elken eersten en derden Zaterdag van iedere maand te AXEL, ten huize vaB Dhr. H. HOEBE, Korte Weststraat 6. (PENSYLVANIE), aan concurreerenden prijs. en aanverwante artikelen. Alles aan concurreerende prijzen en prima kwaliteit. Ter Neuzen, Jan. '07. Advocaat-procureur, Middelburg, is elken IHaandag te BULST te spreken bij NEELEMANS. Van Lijndenpolder. L. DEES, BOSCHKAPELLE. Rijsalaars an Blauwtjes. Gegroeid in den Kanaalpolder, te Philippine, aan concurreerende pryzen by £>E VISSERS, Axel (Margrette). gebruikt het merb k 10 cent per stuk, JSieuwe uitvindingKunsttanden, zonder plaat, gehemelte ganscb vrij, die nooit moeten uitgenomen worden. Gebitten naar Amerikaansch stelsel. Zelfde huisPRIRSSTRAAT 25, (Rabotl. (Tentoonstelling Middelburg 1889 v. z. Medaille.) Afwateringsbuizen, Duikers en Riolen, Regenbakken,Welputten en Aalputten. Veedrinkbakken en Kribben. Yorstpannen voor hmzen en schuren. Muurbedeksels, Dakgoten, Pompsteenen en Hondenbokken. (BESL1ST FIJNSTE MERK). TTIG GEDEPOWEERD. Advocaat en Procureur, te Middelburg, is elken ZATERDAG persoonlijk te AXEL te spreken, bij L'EclusbMahd. loon 6 per maand. Adres uitgever dezes. in de Zandkreek, met circa 2000 k 3000 ton Zaad, halfwas. Brieven onder letter A aam G. SCBOUB EN- BURG, Boekhandel, Iersek*. wegens hnwelyk der tegenwoordigt, bij A. HAIftERLINCK, Grenulaan. met de JTaslsaart, zonder roern. 4prijzen. Inlegl5eent. Verdergewone condition. TH. BRUGGEMAN, in de4 emmers, Ter Neuzen. Waseh buitenshuis, fr. br. osder letter J Boekh. Gebr. HILDERNISSE, Middelburg. Onder bovenstaand opschrift ontvingen wij een schrijven van den heer PIKTER VAN PELT te Zwijndredit. Deze beer schrijf't ons Gedurende 4 maanden was ik geplaagd met zulk eene hevige benauwdheid dat my ne zwakke pen niet in staat is te bescbrijven hoe onprettig en lusteloos ik my e* Ik had voortdurend duldelooze benauwdheden en ik hoestte den geheelen dag. i za een taaie slijm vast die maar niet los wilde komen. Het leven werd my tot een as pm kprt te gaan ik verkeerde in een beklagenswaardigen toestand. Ik had reeds aller- lei geneesmiddelen gebruikt, doch niets mocht mij baten en ik dacht. dan oo nie.^ Anders of ik zou tot myn' dood aan toe moeten blijven sukkelen. loeva lg as i eene advertentie van iemand die door de ABDi JSIHOGP, Kloosier Sane a Paulo genezen was en ik besloot ook dat middel nog eens aan te wenden. oi i een flacon bij L. VAN DER HAVE te Zwijndrrcht en ik kao u verklaren dat ik door de ABOIJSIROQP recht op bet doel ran mijne genezing ben aangegaan, want ik ben door dat prijzenswaardige middel totaal van mijn kwaal genezen. Ik ben an oo dank zij de ABDIJSIRQOP weder een gelukkig mensch. LTD m f\ T Gil dezelfde soort Abdijsiroop bekomt, die de heer JOi JL U r i PIETER VAN PELT gebruikt heeft. Deze alleen ge- neest en is kenbaar aan den rooden band om de fiesch, waaiop de ban teekening van den generaal-agent L. IAKKERf Rotterdam voorkom a 6 andere is namaak en geneest nooit. is geheel onschadelijk en geneest onherroepelijk alle aandoeningen van borst en longen, asthma. Z(j geneest de koppigste hoest en ae verouderdste verkoudheid. Be ARB1JSIROOP geneest daar tvaar alle andere middelen faalden. Verkrijgbaar bij de bekende Verkoopers en bij de meeste Apothekers en Drogr.stcin^ Aito Douro in

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 4