i Bekendmaking. Soiree. - Bal masque. Bal masque. y Alle l\j ders moesten dit weten. 1 de beer P. C. ZOtfUTEVULLE. HOEK. Opeiibare Verkooping. HOUTWAREN. HUIDENZOUTERIJ. Groote bijverdiensten. soliede Agenten. L. Martens. - Matador. Japonstoffen, Zuiyere kortloof Zaaierwten, J. de Smidt^Pothoven, Heeren- en Kapekbedden, Advertentien. het uitlossen m een sctiip KOLEN, La van Waesberghe-Janssens, Te hui? of te koop Een Winkelhuis met Woning en een Cafe met Timmermanswerkplaats OHTVAH&BH: Eene pracbtige sorteering zwarte en geklearde D. Handelsberichten. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Te Ter Neuzen bij A. VAN OVERBEEKE-LEUNIS en T. v. BORSSUM WAALKES. Jr T0EGANG VRIJ. De drie bedeelingen der genade. nieuwe schoongeploegde De Kolenvereenigingen H. HART0G. zeer geschikt voor Aannemen. Stoora Essencenfabriek,, Aroma" Aetherische Olien, Essencen, Yruchten Aroma's Landbonwers g ED DEfiWA&AZIJR Wollen-,Chitsen- en Moltondekens, Uiterst concurreerende prijzen. Leveriig franco. P O L, I T I E. Aan het bureau ran politie alhier, ia als gevonden gedeponeerd een ring met sleutels. Rechthebbende vervoege zich aldaar. Hulst, 4 Febr. KOEltS VAN HET GELD. Belgisch per 100 fr. 47,80 a 47,82s. Engelsch per 12,— 12,- Grooten Schouwburg te Gent. Directie: HORACE MARTINI. Ter gelegenheid ran het Caraaval Zondag, Maandag en Dinsdag a. s., dagvoor- stelliDgen te 2l/4 ureopvoering ran L'Afri- caine (Zondag), Le Jongleur de Notre- Datne en CavaUeria Jiusticana (Maandag), en Le Tusse (Dinsdag). Z E E T IJ I l k pv. Van 4 tot en met 5 Febr. 6 Van 4 tot en met 5 Febr. werden iangs de Oostsluizen alhier 17 binuenvaartuigen op- en 35 afgeschut; door de Westal. 7 op en 6 af- geschut. I'ositie der stoomschepen. DAG EN. Voorm. Nam. Donderdag 7 Febr. 8.8 8.47 Vrijdag 8 9.26 10.5 Zaterdag 9 10.46 11.24 Zondag 10 11.57 Maandag 11 0.29 12.57 Dinsdag 12 1.21 1.46 Woensdag 13 2.9 2.32 De huiselijke werkzaamheden mogen geen uitputting veroorzaken, I)e huiselijke werkzaamheden putten vele vrouwen uit. Dat moest niet zoo zijn. Tochisdat zoo doordat vele vrouwen arm bloed hebben. De armoede van het bloed maakt dat de vrouw bleek en orsmiddellijk vermoeid is, dat zij spoedig buiten adem is. In dien toestand eet zij bijna niet meer. verteert haar elen slechten vermagert met den dag. De Pink Pillen geven rijk bloed. krachten en brengen de gezond- heid terug Prijs f 1,75 de doos, f 9 per 6 doozen. Verkrijgbaar bij Snabilie, Steiger 27, Rotter dam, hoofd-depothouder voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Ter Neuzen en omstreken bij Joh. de Roos, K 157, Vlasmarkt, Middelburg. Men eische steeds de Pink Pillen met het strookje, waar op staat SHhbilid, Steiger No. 27, Rotterdam. Te Ter Neuzen alleen verkrijgbaar bij A. VAN OVERBEEKE—LEUNIS. Op Zaterdag 9 Februari a. s., hopen onze geliefde ouders ALPHONS JACOBUS SCHIRRIS SOPHIA MARIA VAN ROSSUM, hunne 25jarige echtvereeniging te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wensch van Ter Neuzen. Hunne dankbare Kinderen. Het Bestuur van den polder COEGORS c. a. maakt bekend dat er eene buitengewone vergade- riag van Stembevoegde Ingelanden zal gehouden worden by Itej. Wede- Rolff te Axel op Don* dercSag G4 Februari a. s., des nam id- dags 2 ure. Het Bestuur voornoemd, P. VAN HOEVE, Djjkgraaf. J. A. DREGMANS, Ontv.-Griffier. Van af 20 Februari a. s. zal het kantoor van Mr. P. D1ELE- M AN te TER NEUZEN op nader te adrerteeren plaats iederen Woensdag van 9—i 1/a uur geopend zijn. Ten behoeve van on- en minvermogenden. die niet in etaat zijn hunne verpleging in het Ziekenhuis alhier te betalen, zal door een groot getal der jongelieden, die vroeger ten behoeve van het Ziekenhuis de operetten „De Tooverring" en »De Woudkoningin"opvoerden, een Soiree worden gegeven op Ulaundug 11 Februari a. s. des avonds 8 uur in het Nederlandsch Logement. Entree 0,75 per persoon. Na afloop der soiree lk mag met eene blijde tijding tot u komen. Ik was eene echte zenuwlijderes. H Zeren weken heb ik te bed gelegen met eene zware zenuwziekte. De doctoren hadden B al van alles aangewend, doch niets mocht baten. Totdat men mij de SANGU1NOSE gegeven heeft. De Sanguinose heeft mij geholpen. Na het gebruik van eenige flacons ben ik totaal beter. Maakt u gerust van dit schrijven gebruik want alle zenuwlijders moesten het weten. Mej. J. TRUMPE. Cuijpstraat 66, Meer dan vierhonderd geneesheeren in binnen- en buitenland hebben de SANGOINOSE beproefd bevonden in alle gevallen van zwakte en algemeene verslappingstoestanden. SANGUINOSE kost 1,50 per fl., 8,— 6 fl., 15,— 12 flacons. Voor de vereeniging „TER NEUZEN" te Ter Neuzen, hoopt Woensdag 13 Februari, des namiddags een ure, in het Hotel Centraal bij den heer Keersemaker op te treden O n tl e r* av e r p Waar de wetenschap den boer in den Steele laat en hij %elf aanpakken moet. Zondagavond 10 Februari otn 6 uur hoopt Ds. VAN DER KASflP van Axel in de Geref. Kerk alhier voor de Geref. Jong. Vereen. eene lezing te houden over: HET BESTUUR. Deurwaarder ITilineman te Ter Neuzen, zal voor den heer FREDERIKX te Antwerpen, op Zaterdag 36 Februari 1907, des namiddags 1 uur, op het erf van Wm Dieleman te Axel nabjj het Station, „In den Koophandel", publiek verkoopen EEN ZEER GR00TE PARTIJ DE V00RZ0RG te JJriewegen en HET V00RUITZICHT van de Knot zullen trachten onder de leden aan te besteden op Zaterdag den 9 Febr. 1907, 's avonds 51/, uur in het logement *De vier Emmers" bij Th. Bkuggbman te Ter Neuzen. Namens het Bestuur, J. DE BRUIJNE Mz. Nieuwstraat N°. 32, TER NEUZEN. (Kaatoor alle werkdagen, behalve des Maandags geopend van 91/,—1 uur). Neemt gelden in deposito. op een schoone stand, bij de nieuwe brug te Sas van Gent. Te berragen bij P. VAN DE VOOBDE aldaar. Ondergeteekende bericht, dat hij als altijd de hoogste prijzsn besteedt voor alle soorten HUIDEN en VELLEN. Ter Neuzen. Aanbevelend, Een maatschappij met 90000 leden (geen levensverzekering), waaraan ryk en arm deel- nemen, zoekt op alle plaatsen Bij gebleken geschiktheid vast salaris. Brieven onder letter X bureau Middelburgsche Courant, Middelburg. TER NEUZEN. g-ittvrije lilevxren, voor heeren apothekers, confiseurs, voor limonade, alcoholvrije en alcoholhoudende dranken enz. Voor deugdzame waar wordt ingestaan door den vertegenwoordiger voor Zeeland, J. VAN PAGE, Middelburg. rrii: BEKOMEN: gegroeid in den Margarethapolder. L. DE REGT Lz., Zaanislag. TER NEUZEN. GROOTE SORTEERING Wollen-, Kapok-. Zeegras- en Stroomatra68en. Hontenig«e Huwelijks-aangiften. 25 Jan. Petrus Augustinns Stallaert, oud 28 j., jm. en Maria Louisa Hiel, oud 26 j., jd. Josephus Malcontent (van Graauw), oud 30 j., jm. en Wilhelmina Louisa d'Hont, oud 22 j id. Hijpolitus van Overmeeren, oud 28 j., jm. en Jo hanna de BJok, oud 28 j., jd. Huwelijks voltrekkingen. 19 Jan. Jacobus van.de Lavoir (van Hengstdijk), oud 32 j., jm en AnnaCatha- rina Maes, oud 33 j., jd. Aiphonsus Kriekaei't (van Stoppeldijk). oud 24 j., jm en Johanna Maria Maes, oud 31 j., wed. Geboorten. 18 Jan. Mathilda Rosalia, d van Cornelis Maas en van Apolonia Duerinck 19 Jan. Petrus, z. van Jan Baptist van Puijvelde en van Amelia de Bruijn. 21 Jan. Johannes Franciscus, z. van Johannes Francis- cus van Kerckhoven en van Apolonia de Smit. 23 Jan. Rosalia Christina, d. van Jacobus Kas en van Apolonia van Damme. 25 Jan. Jonannes Petrus Marie, z. van Aioij- sius Adriaansens en van Maria Buijsrogge 29 Jan. Maria Mathilda, d. van Aiphonsus de Moor en van Anna Maria Bieijenberg. Overlijden. 20 Jan. Anna Catharina Buijsrogge, oud 76 j,, wed. van Theodores Kuijpers 26 Jan. Maria Anna Hobbelaer, oud 76 jwed. van Modestus de Clippe- laer. 28 Jan Jacobus Kints, oud 93 j weduwn. van Cornelia Servaas. Francies de Waal, oud 90 j., waduwn. van Eiizabeth Romijn. Knam>la Huwelijks-aangiften. 25 Jan. Francois de Rubber tvan Ter Neuzen), oud 21 j., jm en Passira Hendrika Hong, oud 22 j jd. Geboorten 2 Jan. Een als levenloos aangegeven kind van het m. geslacht van Jan Florus en van Cor nelia Willielm. Hendrik, z. van Francois Scheele en van Cornelia de Pooter. 4 Jan. Geertruida Cornelia, d. van Jan de Vos en van Adnana Cornelia Bareman. 18 Jan. Jacobus Hendrik z van Frederik Overdulve en van Maatie Snap. 30Jan. Suzanna, d. van Johannes Kempe en van Maria de Bruijne. Oveiliiden 14 Jan. Jacomina Pieternella Verplanke, oud 66 j., wed. van Marinus Haak, overl. te Axel. 20 Jan. Elisabeth Herrebout, oud 69 j, echtg. van Arij Faas. Francoise Verbrugge, oud 10 j., echtg van Levinus Meertens. 27 Jan. Jacob Kurvink, oud 75 j., echtg. van Sara Penne. Catharina Maatje deRegt, oud 3 m., d. van Hermanus Leendert en van Lisia Zegers. 29 Jan Suzanna Zegers, oud 4 m., d. van Pieter en van Jacomina Francina Scheele. Middenprjjs per 100 K.G. Tarwe 8,—, Rogge fl,—, Wintergcrst 9,S0, Zomergerst 8.85, Haver /6,80, Erwten' f 10,10, Wittehoonen 14,Bruineboonen f 10,Daiven- boonea 10.Paardenboonen 8,70, Boekweit Ljjuzaad f 4,—, koolzaad \ardappels f Ter weekmarkt waren aangevoerd1 stuk Rnadvee, 20 Varkens, waarvan verkocht 1 aluk RuBdvee an 15 Varkens. Boter pur kilo f 1,25. Eiercn per 26 staka 1,20. 5 VLAG. NAAM MVanennaar. Lading Eng. s.s. idem idem Duiis. 8.8, ioar Ter Keuzeu i River Thames ,2241 Londen stukg. 2790 New-Castle koleu 3984 Liverpool stukg. 479 Hamburg ledig 4 Duits. s.s. 5 Eng. s.s. idem idem Jet Avocet Diomedes l'au Ter keuien Diomedes River Scheldt Argus Jet 479 Antwerpen ledig 2 99 Londen stukg. 1993 Goole ledig 2790 New-Castle idem %'oor Geui 4 Eng. s.s. Rescue 2011 ^Goole stukg. idem Derwent 2349 idem idem idem Harelda 36:5 Machester. idem idem Wark worth 1 62 New-Castle idem idem Polo 1441 Hull idem Duits. zeel. D. Warte 2261 Hamburg zout Zweed. s.s Hanna 4 23 Windau hout Van Gem i - Eng. a.8. Sea Gull 2762 Londen stukg. i idem Don ;658 Goole idem i idem Warkworth 1862 iNew-CatD idem a.«. HENRY wordt heden te Yarrow verwacht s.s. GUIDO in lading te Bougie a.8. HARALD in lading te Sunderland voor Algiers. s.«. JENNY vertrekt heden van Algiers naar Rotterdam. 8.8. RICHARD vertrok 30 Januari an Rotterdam naar Algiers. n 1 1/ H tt SN t VAN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 3