Gemengde berichten. Telegrafische berichten. BUR GERUJKE STAND. Het hoofd der gemeente gaf door zijne tegen- woordigheid ook blijk ran belangstelling. Het oude kerkgebouw zal nu vervormd worden tot eene christelyke school, waaraan, volgens het oordeel ran den consulent dier gemeente, die ook het woord voerde, groote behoefte bestaat. (M- Ct.) Axel. By de j.l. Zaterdag gehouden aanbe- steding van ongeveer 160,000 Kg. Ruhr-kolen, voor de kolenvereeniging ffDe Herleving" te Axel, waren vier inschrijvingsbiljetten ingeleverd. N.l. van de heerenVan Rompu te Ter Neuzen voor f 9,35, Pi 1 aar te Breda voor 7,30 loco-Ruhr en 9,13 op syndicaats voorwaarden, Van Hengstenberg te Krabbendijke voor j 9,40 en Gebr. Hamerlinck te Ter Neuzen voor 9,18, alles per 1000 Kg. De levering is aan de laagste inschrijvers, de Gebr. Hamerlinck, gegund. Koewacht. De heer Van Dun, marechaussee alhier is benoemd tot gemeente-veldwachter te Steenbergen (prov. Noord-Brabant). Maandagavond brak, terwijl de eigenaar afwezig was, plotseling brand uit by P. David op Kniedorp in de nabijheid dezer gemeente. Doordat er spoedig hulp kwam opdagen, bleef de brand bepaald by een stalletje, waarin een kar stond. De naby gelegen schuur bleef met veel moeite gespaard. Het stalletje is verzekerd, doch de inboedel niet. Graauw. Bij den storm van de vorige week Woensdagavond sloeg het water weer flink over den dijk van den Melopolder. Ook in den dijk van den Emmapolder zijn een veertiental gaten gestagen, die geen direct gevaar opleverden en den volgenden dag in orde zijn gebracht. Aardenburg. Bij een der bewoners alhier heeft men des nachts eene hoeveelheid petroleum in den regenbak gegoten, zoodat het water uit den bak niet te gebruiken is. meester streelen en toespreken met allerlei zoete namen. Een oogenblik later vloog het weer op om een eind verder op een uithang- bord zijn jongen meester af te wachten en met hem in de richting van de Ebbingestraat te verdwijnen. De menschen hadden aardigheid in het geval. Een hunner wist te vertellen dat de jongen een leerling bloemist is, die zijn vogel zoo tarn gemaakt heeft dat het dier hem steeds vergezelt wanneer hij bouquetten moet bestellen of audere boodschappen in de stad gaat verrichten. 's Morgens, wanneer het bloemistje naar zijn werk gaat, vliegt de vogel mee. Als hij in den tuin aan het werk is loopt de kraai daar rond en vindt er volop de lekkerste beetjes. Zaterdagavond omstreeks half tien bevonden zich in de herberg van J. v. d. Broek te Tongelre bij Eindhoven eenige personen, van wie een een konijn bij zich had. De veldwachter W. Martens, meende dat het een haas was en wilde het dier in beslag nemen. Er ontstond toen twist, waarbij een viertal personen zich ten slotte met het mes en de vuist op den veld wachter wierpen. Uit noodweer loste deze eenige schoten uit zyn revolver, zonder iemand te treffen. llierna trok de veldwachter zich terug, doch werd gevolgd en opnieuw aangevallen door de belhamels. Hij vuurde weder op zijn be- lagers, met het gevolg dat Th. Cuiten aan het oor werd gewond. De veldwachter is zeer ernstig gewond. II jj heeft tal van steken in den rug, terwijl hij links en rechts over zijn voor hoofd is gesneden. De vier vermoedelijke daders, genaamd Th. Cuiten, Smits, A. Berkers en A. Jacobs zijn gisteren aangehouden. Men meldt uit Apeldoorn Ingevolge een lastgeving van H. M. de Konin- gin zijn de loonen van de werklieden op het Kon. Domein belangrijk verhoogd deze zullen roortaan minstens 1.25 per dag bedragen, terwijl verzuim wegens feestdagen enz. niet gerekend wordt. Men meldt uit Delft Bij een winkelier hier ter stede kwamen twee zigeunerinnen oude tegen nieuwe guldens rui- len. De argelooze winkelier liet de dames haar gang gaan in een bak met geld, met gevolg, dat hij later J 20 miste. Hij trok de vrouwen achterna en wist haar te bewegen in zijn huis terug te keeren, oradat hij nog meer nieuwe muntstukken had, zoo hij zeide. Maar eenmaal in huis, werden de vrouwen gedwongen het ontvreemde geld weer af te geven, waarna aangifte bij de politie gedaan werd. Iemand te Winterswjjk verkoeht een piano aan een persoon, die er ongezien 9 per 100 pond voor geboden had. Toen de piano aankwam, bemerkte de kooper, dat het instrument een respectabel gewicht had, de zware kast geheel verveloos was, bijna zonder toetsen en hoogstens geschikt voor brandhout. Sedert eenige maanden werden de verschil- lende hotels te Amsterdam, en onk buiten Am sterdam, bezocht door een jongmensch, die reis- de onder den naam van een bekend notaris te Groningen. Het praatje was steeds dat de kof- fers een dag later zouden komen. Onder val- sche voorgevens wist het jongmensch van den hotelier, den portier of kellner geld los te krijgen, waarna hij zich natuurlijk uit de voeten maakte, terwijl de bagage op zich wachten liet. Zeer lang zocht de Amsterdamsche recherche naar dezen jongen man, tot het baar Zaterdag avond mocht gelukken hem op heeterdaad te betrappen. Hij was dien avond bezig een der employes van een hotel voor 15 op te lich- ten, toen de recherche in hem den gesignaleerde herkende en hem mede nam naar het bureau. Daar bleek al spoedig dat zijn werkelijke taam is J. H. Werkman, wonende te Groningen, oud 22 jaar. In een hotel aan den Ginneker weg te Breda in een der slaapkamers den handelsrei- ziger J., uit Zwolle, door gas verstikt gevonden, en in een andere kamer de kappersbediende v. d. L.. uit Amsterdam, die voor de opvoering van »het Kind van Staat" over was. De handelsreiziger was reeds overleden. De heer v. d. L. kon eenige uren later, nadat de levens- geesten waren opgewekt, naar Amsterdam af- reizen. Beiden hadden het licht 's nachts aangestoken en waren daarna ingeslapen en de hootdkraan was dicht gedraaid, doch's morgens weer opengezet. Kraaientrouw. Wandelaars te Groningen zagen dezer dagen tot hunne verbazing een grijze kraai in eene drukke straat van uithang bord tot uithangbord, van huis tot huis vliegen, en waar er geen uithangbord was, ging het dier in de vensterbank zitten. De vogel bleef steeds in de nabijheid van een groepje menschen, die zich bewogen in de richting van de Groote Markt. Daar bleef de vogel eenige oogenblik- ken langer in de vensterbank van een der huizen zitten. Een jongen was daar binnen gegaan. Toen hij weer buiten verscheen en de Groote Markt wilde oversteken, riep hij ffkom Hans" en het tamme dier vloog naar beneden, ging hem op de schouders zitten en liet zich kalm door zijn Ook een held Trein 39 uit Rotterdam die te Rozendaal moet zijn om 9.U5, kwam Zondag ruim 1/s aur te laat aan, waardoor alle correspondentie met Zeeland gemist werd. Wat was hiervan de oorzaak Hevig gesticuleerende en luidop redeneerende reizigers die in groepjes rond de groote tafel in de 2de wachtkamer stonden, maakten er geen geheim van dat zij de dupe geworden waren van een belachelijke onbegrijpelijke angst waarmede een paar mooie schittereade vrouwenoogen een hunner mederei- zigers, zoodanig hadden gehypnotiseerd, dat de man, bevreesd voor z'n haggie, pardoes aan de noodrem trok. Angstig toeschietende reizigers en conducteurs, (de held zat in een doorloopende wagen), hoor- den met verbazing 's mans bespottelijke uitleg over deze daad in uitersten nood, dat hij zat in een coupee niet rookenwaarin, behalve hij zelf, een dame en een heerde heer sliep de dame sliep niet, keek hem zelfs aan fixeerde hem in z'n knap gezicht nam een zakje bonbons proefde er een offreerde hem er toen ook eengroote Hemel dat was te veeluitgeput van angst, sidderend voor die demonisch schitterende vrouwenoogen, trok hij in z'n vertwijfeliug aan de noodrem, met het bekende gevolg de gewone boete wegens onnoodig gebruik maken, van de noodrem en als surprise voor z'n mede- reizi ers een extra trein, die in plaats van om 9.14, thans omstreeks half twaalf van hier de reis naar Zeeland aanvaardde. Het Utr. Dgbl. Ook een liefhebber vertelt De verleiding was hem blijkbaar te groot geweest. Bij zijn thuiskomst om 12 uur had hij zich onmiddellijk de schaatsen onder ge bonden. Dat was nog eens een heerlijkheid, zoo over 't gladde ijs te zwieren. 't Eene half uur na 't andere verstreek, zonder dat hij aan huisgaan dacht. 'tKlokje van gehoorzaamheid was reeds lang voorbij en nog altijd bleef hij van 't wintervermaak genieten. 't Kon hem geen baar schelen wat. de gevolgen zouden zijn. Wat liet het hem koud, of zijn patroon al op hem wachtte. 'tWerk zou zonder hem ook wel afkomen. En van zure gezichten thuis trok hij zich ook al niets aan. En van een pak slaag van vader evenmin althans op dit oogenblik. 't Werd later en later en nog altijd lustte het hem niet om naar huis te gaan. Vroolijk en welgemoed bleef hij zich op het ijs vermaken. Schaatsenrijden is toch maar je genot. Pikdonkere nacht was het reeds, maar nog altijd dacht hij aan heengaan niet. Onver- moeid bleef hij zich op het ijs bewegen. Mis- schien kwam er toch ook een beetje vrees bij. Het besef, dat een goede afstraffing toch niet meer uit kon blijven aan de eene en de vrees daarvoor aan de andere zijde, deed hem misschien maar besluiten van het plezier zoo veel te nemen als er van te nemen was. De klok had reeds 10 uur geslagen, 11 uur. De steeds zeldzamer wordende wandelaars schud- den het hoofd over zooveel roekeloosheid. ie weet zelfs zou deze 15jarige liefhebber den geheelen nacht hebben doorgereden en heden met frisschen moed het karweitje hebben voort- gezet, indien eindelijk om half twaalf een po- litieagent, die aan den Catharijnesingel op sur veillance was, zijn oogen eens niet in zijn zak gehad had en toen hij het dwaallichtje op het ijs ontwaarde, onmiddellijk zijn gezag liet gelden en den knaap wist te dwingen het gevaarlijke spel te staken. Hij werd medegenomen naar het politiebureau en vervolgens onder geleide van een politieagent aan zijn ouders in de Otter- straat uitgeleverd. Of het daar ook gewaaid heeft Een duur schot. De Parijsche correspondent der N. R. C. schrijft Het was tusschen 1750 en 1760, den juisten datum kan ik niet vinden, dat de dauphin, zoon van Lodewijk XV op de jacht een onge- gelukkig schot' loste. De derde Fransche Republiek betaalt in den jare 1907 nog 6000 franken per jaar voor dat schotDe dauphin had op de jacht den heer Yves de la Boissiere de Chambors doodgeschoten. Den koning had den len Maart 1757 aan de weduwe een jaar- lijksch pensioen van 6000 francs toegestaan, dat over zou gaan op den zooq en nakomelingen. Dit pensioen werd, bij uitzondering, gehand- haafd door de wet van 3—22 Augustus 1790. En het bleef steeds gehandhaafd en uitbetaald door alle opvolgende regeeringen, de derde Re publiek in cluis. In 1903 had niettemin de regeering een ongeduldig begeerig gebaar ge maakt. Er waren op dat oogenblik twee per sonen die van dat pensioen profiteerden. De heer de Saint-Aldegonde (naam die ons belang inboezemt) en mevrouw de Champagne-Bouzey genoten ieder 3000 franken. De heer de Saint-Aldegonde overleed in 1903. Mevrouw de Champagne-Bouzey verlangde, dat het aandeel van den overledene haar toe zou komen. Maar de regeering betwistte dezen overgang en wilde haar slechts 30o0 franken blijven uitkeeren. Mevrouw de Champagne- Bouzey ging recht zoeken voor den Raad van State. En dit hooge staatslichaam heeft haar gelijk gegeven. Merkwaardig geval, merkwaardige familie-glorie. Onlangs riep een aan lager wal geraakt edelman de herinnering zijner voor- vaderen op, om op het openbaar medelijden te werken. Drie zijuer voorvaderen waren in den oorlog, op het veld van eer gestorven, strijdend voor den roem van Frankrijk. Wie weet of de arme man, in een oogenblik van nijpeuden honger, in het diepst van zijn gemoed, en met zelfverwijt over de onedele gedachte, niet den stillen wensch voelt opkomen dat een der drie toch maar op een koninklijke jachtpartij ge- sneuveld mocht zijn Mevrouw de Champagne-Bouzey zal dus jaarlijks 6000 franken krijgen. Wie durft nog volhouden dat het moderne Frankrijk geen oude tradities, geen oude rechten meer erkent Het betaalt nog jaarlijks schadevergoeding voor de onvoorzichtigheden, dertig jaren voor de groote Fransche Revolutie door een Bourbonschen prins op een jachtpartij begaan. Verscheidene Duitsche landverhuizers reisden deze week naar Antwerpen. Te Lommel vloog eensklaps het portier van een rijtuig open, met het gevolg dat een klein kind uit den trein op de baan viel. Men zal gemakkelijk den angst begrijpen van de ouders, die aan het eerste station uitstapten en op zoek gingen naar hun kind, dat zij dachten dood of zwaar gewond terug te vinden. Hoe groot wa3 hun blijdsehap toen zij het ongedeerd la 't station te Lommel terugvonden. De kleine droeg slechts eenige schrammen in 't aangezicht. Een stationsbeambte had het op de baan aangetroffen toen bet kind om z. Mutter" riep. Ouders en kind vertrokken met den volgenden trein naar Antwerpen. Brand. Maandagavond zijn te Molenbeek St.-Sau, nabij Brussel, 2 fabrieken geheel afge- brand de brandkastenfabriek va,n Briots en de kopergieterij van Peeters. De fabrieken lagen naast "elkaar en hadden een gevelbreedte van 80 meter, terwijl zij 30 meter diep waren maar zij waren gelykvloers. De brand brak uit in de brandkastenfabriek, waar het personeel nog aanwezig was, terwijl de heer Briots op zijn kantoor zat. Zoodra het vuur werd ontdekt om halfzes, maakte men alarm, maar de brand- weer van Molenbeek was niet bij machte, t te bedwingen. De brandweer uit Brussel en uit Cureghem werd te hulp geroepen, maar het was halfacht, eer dat zij ter plaatse waren. Toen had het vuur ook de aangrenzende fabriek aangetast en stonden beide gebouwen in brand. Zij "waren niet meer te redden en de brandweer moest zich bepalen tot de bescheiming der belendende, huizen, welke zij wist te behouden. Alle werklieden konden de fabrieken tijdig verlaten, zoodat by den brand geen menschen- levens te betreuren zijn maar de mateneele schade is aanzienlijk, want van beide tabrieken is niets overgebleven dan de zwart gebrande, wankelende muren. De oorzaak is onbekend. In de brandkastenfabriek werkten 50, in de kopergieterij 36 arbeiders. - De sneeuw. Over de lawine in het Wal- sendal in Beieren komen de volgende berichten Donderdagmiddag om 2 uur stortte een stuif- lawine neer, die weinig schade aanrichtte. Zij ging twee woonhuizen voorbij, tegen de berg- helling gelegen. Eenige ruiten werden door den luchtdruk ingedrukt en de sneeuw drong de woningen binnen. Kort daarop kwam de tweede lawine, die op eenige aan den landweg gelegen nieuwe stallingen neerstortte, deze ge- deeltelijk vernielde en de brokstukken meesleepte in haar val. Daardoor werden ook de twee woonhuizen verpletterd en over een afstand van een kilometer alles meegesleept, menschen en vee, om zich ten slotte in de diep beneden bruisende Breitach te werpen. Onder de neer- gestorte geduchte sneeuwmassa lagen lo men schen en ongeveer 40 stuks vee. Het reddings- werk dat terstond aanving, kon slechts weinig vorderen, omdat men handen te kort kwam, maar Vrijdag kwam er hulp van elders en 40 man togen met kracht aan den arbeid om men schen en dieren te redden. Om half tien 's avonds vond men het eerste lijk, een kind, om half een daarna het tweede, weer een kind. Tegen den morgen vond men 4 lijken, waaronder dat van den bewoner van een der huizen, een schoenmaker, die rechtop in de sneeuw stond, met uitgestrekte armen. Zaterdagmiddag vond men 4 menschen, waarvan er 3 nog leefden, terwijl de 4e, een vrouw, zooeven gestorven was. Bovendien werden nog 5 stuks jong vee gevonden, 3 levend, 2 dood. Op wonderbaarlijke wijze ontkwam een 20jarig meisje aan den dood. Zij vluchtte, waarschijn- lijk van angst voor de eerste lawine, in den k'elder van haar huis en werd daar, in een hoek neergehurkt, teruggevonden. In den loop van Zaterdag werd nog een meisje levend van onder de sneeuw te voorschijn gehaald. Er ontbre- ken thans nog 4 menschen en van het vee wer den 29 stuks geborgen. Te Tarbes, in zuidelijk Frankrijk, zijn door een sneeuwval 20 huizen ingestort. Bijzonder- heden ontbreken nog. Tusschen Luchou en Arrean, in de Pyreneen is een locomotief, die de spoorbaan van sneeuw vrij zou maken, in de sneeuw blijven steken. Het spoorwegverkeer is geheel ges'tremd. In het dal van de Ariege ligt de sneeuw anderhalven meter hoog. Fen vrouw is in de sneeuw omgekomen. Te Weenen heeft het Zaterdag den geheelen dag hevig gesneeuwd, waardoor het straatverkeer ernstig werd belemmerd. Ook in andere deelen van Oostenrijk is veel sneeuw gevallen. Het spoorwegverkeer is gestremd, verscheidene treiuen zijn in de sneeuw blijven steken. Eenige dorpen zi]n ingesneeuwd. Boedapest is ook door een dik sneeuwkleed bedekt. Een soldaat te Besamjon had insubordi- natie gepleegd tegenover een korporaal. Hij had zijn meerdere op een bed neergesmeten, en de krijgsraad veroordeelde hem daarom ter dood. De president heeft dit vonnis daarop veran- derd intwee maanden gevangenisstraf. Ylissingen. Tot chef-loods bij het Belgisch loodswezen alhier, is benoemd de heer S. Joukes. 's Grareuhnge, 6 Febr. Bij Kon. besluit is benoemd tot controleur bij het kadasterteMiddel- burg den heer L. J. H. Eversen thans tijdelyk controleur by het kadaster te Leeuwarden. Eerste Kamer. De begrooting van Binnen- landsche Zaken is aangenomen, na een uitvoerig debat, waarbij Minister Rink tegenover deu heer Van Leeuwen ontkende dat de goede samenstelling der gemeentebesturen spoedige wijziging der gemeentewet vordert. 'Met den heer Van der Feltz achtte de Minister tegenover den heer Van Houten deu Commissaris der Koningin in Gelderland bevoegd, in ds Statenvergadering na de sluiting der beraad- slaging nog het woord te voeren. j Tegenover hen die klaagden over het uit- oefenen van zaakwaarnemerij door secretarissen en ontvangers enz. wees de Minister ei op. dat de gemeentewet zulks voorwaardelijk to'elaat, De Minister beloofde bespoediging van het pensioneeren van gemeenteambtenaren en vei- zekerde binnenkort te zullen afkondigen een ge-^ wijzigd kweekscholenbesluit dat, met handliaving van "de eischen voor deugdelijk onderwijs, df bezwaren van de bestaande bijzondere kweek- scholen opheft. Het debat over de begrooting van Financienl is aangevangen. Cllinse. Huwelijks-voUi'ekkingen. 16 Jan. Joseph Aloi.jsius Weemaes, oud 28 j jm. en Mana Ikilomeiu de Bodt, oud 21 j jd. Geboorten. 17 Jan. Mathilde, d. van Fei-dmandui Verstraeten en van I'hilomena Hracke. 18 Jan. Angela Maria, d. van Franciscus Bolssens en van Maria Isabel!! Vlaminck. 19 Jan. Louisa Mana, d van Franciefi dl Moor en van Armonica Pharasijn. 21 Jan Ma^- e La belle, d. van Pieter Augustinus van den Brandon et van Philomena Clementina Herrewegh Elodie, d. van Frans Seghers en van Rosalia van Landeghem 22 Jan. Fredericus, z. van Petrus Jesephus Vermeulen en van Maria Theresia Roitier. D, Overliiden. 21 Jan. Gustarus Andreas de Block, oud 5 m., z.' van Maria Seraphina. 29 Jan. Een alsleven- loos aangegeven kind van het m geslacht van Constan- tinus van Ombergen en van Valentnia .uliana Melsi Alois Bonne, oud 6 w., z. van Constantinus Aug""'"1"1 en van Catharir.a Maria Verstraeten. 40 Jan Rozalu Want, oud P5 j„ echtg. van Seraphinus vanOorsseaer Petrus Eduardus Verpianeke, oud 4 m.,z. van Eduaid"' en van (Stephanie de Y\eijn.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 2