A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaaoderen. No. 4953. Ronderdag 7 Februari 1907. GROITDBELASmrQ. Het geheim van het Bosch. 47* .laargang. Buitenland. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postoor Nederlawd 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika /1,32V,. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busbouders. Telefoon No. 25. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf ran driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. De Duitsche verkiexing. De soeialistische nederlaag wordt een ware ddbacle. Dat is de indruk dien de telegrammen geven. Bp de eerste stemming wonnen zij 1 zetel en verloren zij er 20 bij de herstemming tot en met gisteren wonnen zij er 2 en verloren zij er 13 tot gisteravond half elf verloren zij er weer 15. Te zamen een winst van 3 zetels tegen een verlies van 48, zuiver rerlies 45 zetels. Toen de Rijksdag ontbonden werd, beschikte de sociaal-democratische party over 78 mandaten. EERSTE KAMER. Vergadering van Dinsdag. De Eerste Kamer begint de beraadslaging over de begrooting van Binnenlandsche Zaken. De eerste spreker, de heer Woltjer, betoogt dat den Minister geen verwijt kan treffen ten aanzien der geheele of gedeeltelijke reorganisatie van het onderwys, maar verdedigt toch de be- kende ineenschakelings-commissie of liever reorganisatie-commissie gelijk zij, juister, ver- dient genoemd te worden tegen het verwijt van weinige voortvarendheid. Ook verdedigt hij Dr. Kujper tegen het verwijt dat deze de commissie zou hebben ingesteld met bet doel zich lastige vragers van het lijf te houden en de geheele zaak op de lange baan te schuiven. Verder betoogt de heer Woltjer, dat zij gelijk hebben, die meenen dat de Minister nu reeds eenigen oogst kan binnenhalen op het gebied van vakonderwijs, maar hy is er tegen dat vak- onderwijs van Rijkswege wordt gegeven. De heer Van der Feltz brengt ter sprake het gebeurde in de Staten van GelderlaDd, toen de Commissaris der Koningin, nadat de debatten Yrjj bewerkt door AMO. Toen Vliebig heenging, leerde hij ook nog vluchtig de tweede dochter Liesbet, kennen van een dochter Dora bemerkte hij echter geen spoor. Waar moest hij die zoeken In de twijfelachtige hoop haar weer bij het orgel te vinden, ging hij in de avondschemering naar de kerk doch hij vond de deuren gesloten, hij hoorde geen orgeltonen. Yliebig werd de volgende dagen te veel door zijn nieuwe plichten in beslag genomen om zijn gedachten met het gezochte meisje te kunneu bezighonden. Behalve zijn collega's en den sehoolopziener had hij niemand van zijn nieuwe kennissen teruggezien. Door een enkele vraag kon hij te weten komen, wat hij weten wilde, dat wist hij maar hij kon er niet toe besluiten die vraag te doen. Het kwam hem voor, of hij daardoor onrecht zou doen aan die jonge dame, en aan zijn eigen gemoed, dat plotseling was begonnen te spreken. Daarom zocht hij de eenzaamste plekken in het bosch en in de bergen, om ongestoord aan haar te knnnen denken, waardoor hij spoedig den naam kreeg van een zonderling te zijn, aan wien alle reeds gesloten waren, het woord voerde, en verdedigt de houding van den Commissaris. Verder betoogde spreker, dat hij't volkomen eens is, met hen die meenen dat't niet aangaat. kinderen van school te zenden wegens niet be- taling van schoolgeld door da ouders en drong hij er by den Minister op aan, goedkeuring te onthouden aan gemeente-verordeningen, die zulk een bepaling bevatten. De heer Van Watersehoot van der Gracht drong er op aan, dat bij een toekomstige Drank- wetwijziging nog eens onder de oogen worde gezien de z. i. groote onbillijkheid, dat de ver- gunning niet meer inhaerent is aan het gebouw, waarin de drankzaak wordt uitgeoefend, maar aan den persooa, die de zaak dryft. De heer Van Ilouten achtte, in tegenstelling met het betoog van den heer Van der Feltz. den Commissaris der Koningin niet verdedig- baar, en oordeelde dat de Minister dezen ambte- naar had behooren te wijzen op zijn onbevoegd- heid om na sluiting van het debat nog zijn advies te geven. Hier toch is een verkeerd gebruik gemaakt van een wettelijke bevoegdheid. De heer Scholten bepleit verhooging van het subsidie (ad 3000) voor de Vereeniging tot bevordering van het onderwijs in den handen- arbeid in Nederland. Met zulk een gering be- drag zou het te lang duren, eer flink onder- wijzend personeel gevormd wordt. De heer Van Zinnicq Bergmann besti-ijdt het heffen van belasting in akadeinie-steden ran de inkomsten van studenteu, wien dit inkomen door hun ouders verschaft wordt. De heet Vau der Does de Willebois verdedigt den Centralen Gezondheidsraad tegenover de aanvallen waaraan die raad bloot staat. Dat de hoofdinspecteurs voor de Volksgezondheid in dien raad zitting hebben, beschouwt spreker als een voordeel. Het Vad. verneemt, dat het bijeenkomen der tweede Vredesconferentie in de tweede helft van Juli zal plaats hebben, indien ten minste geen onverwachte vervrikkelingen tusschen groote mogendheden zullen tussehenbeide komen. De heer Martens, gedelegeerde der Russische regeering, wordt tegen a.s. Zondag te's Graven- hage verwacht. TER NEUZKN. 6 Februari 1907. De heer A. K. J. Huineman klerk bij de posterijen en telegrafie wordt met iugang van 1 Maart a. s. verplaatst van Middelburg naar Har- denberg, waar de beer Schuringa (vroeger werk- zaam aan het postkantoor alhier) dhecteur is. Gisteren was alhier op het stationsterrein een onderdeel van een mortelmolen ontvreemd. moeite om hem te bekeeren geheel verloren was. Op zekeren dag, dat hij weer den berg be- klom, hoorde hij reeds van verre luid schreien en jammeren. Hi] verhaastte zijne schreden, en na een korte poos kwam hij bij een troep kinderen, die elk een potje bij zich hadden, waarin zij geplukte boschbessen verzamelden. Bij zijn nadering verstomde het jammeren en klagen, doch een zacht schreien duurde voort. „De nieuwe candidaatriepen de kinderen eerbiedig en traden hem uit den weg. Nu zag Vliebig, dat er iemand op den grond geknield lag. Toen hij daarbij was gekomen, zag hij tot zijne groote verbazing, dat de knielende uiemand anders was dan de jonge dame, die hij zoo lang had gezocht. fWat is hier gebeurd Laat mij eens hel- pen Een kruisotter sleehts een kleine woud". zei Dora kalm en ging voort met de wond uit te zuigen. Hij knielde naast haar r.eder en nam het kind over om haar werk van barmhartigheid voort te zetten. Hij deed dit zoo kalm en met zulk een tot in haar hart doordringenden blik, dat zij haar hoofdje op de borst liet zakken en hem liet begaan, terwijl ook zij dacht Hij is is niet als de anderen." De geineentepolitie stelde een onderzoek in, met het resultaat dat zij tedierzake arresteer- de zekere C. v. K. die bekende den diefstal te hebben gepleegd en het ontvreemde te hebben verkocht otn aan geld te geraken. Na opgemaakt proces-verbaal is de dader in vrijheid gesteld. Heden werd alhier door het bestuur van den Koudepolder aanbesteed a. de levering van 325 M8 grind. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren A. de Jong voor 2,90 en P. Meeusen te Dordrecht voor den grind te leveren aan Maurits- fort ad 3 en dien te leveren aan den zeedijk ad 2,70 per M3. De levering is niet gegund. het vervoer van dien grind. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren W. Loof te Ter Neuzen voor 0,49y3 en G. Goossen te Hoek voor 0,49 per M3. De beslissing op de gunning is aangehouden. Ingevolge den wensch van verschillende personen betrokken bij en leden der commissie van het tramplan Zeeuwsch-Vlaanderen's Ooste- lyk en Westelijk deel werd door ons in ons nummer van Donderdag der vorige week slechts in 't kort melding gemaakt van de te Gent in verband met dat plan gehouden vergadering. Ondertusschen zijn van andere zijde meer uit- gebreide beriehten gepubliceerd, met gevolg dat Nteds verschil omtreut de bedoeling van bet comite is ontstaan. De plannen zjjn nog geheel vaag en moeten nog geheel onderzocht worden, waarom nog geen mededeeling van bijzonderheden gewenscht geacht worden, maar men verzekerde ons, dat het plan beslist ernstig is en dat eventueel de belangen van Hoek en Ter Neuzen niet uit het oog zullen worden verloren. De namen van verschillende leden van het comite staan daar- vo®r borg. De stoomboot *Hermina", van de firma Braakman Co., Zaterdag van hier uitgevaren naar Rotterdam, is Maaiidagmorgea aan de ligplaats te Fejjnoord gezonken, door onbekende oorzaak. Schip en lading zijn verzekerd. Met ingang van 1 Febr. is de commies- titulair der posterijen en telegrafie A. F. Paymans verplaatst van Hulst naar Bergen op Zoom en C. de Jonge van Leerdam naar Hulst. In eeti te Goes gehouden vergadering van de katholieke centrale kiesvereeniging //Goes", in vereeniging met de centrale anti- rev. kiesvereeniging, is met algemeene stemmen besloten de vier aftredende anti-revolutionaire leden voor de Prov. Staten te steunen en ook voor het geval het aftredende lid, de heer D. Van tijd tot tijd sprak hij eenige bemoe- digende woorden tot den blonden knaap, wiens tranen spoedig na de komst van Vliebig waren opgehouden te stroomen, of wel, hij wendde zich tot de jonge dame, die zich zoo gewillig naar zijn beschikkingen had gevoegd. Na een wijle zond hij de kinderen weg om water te halen, en toen zij teruggekeerd waren, verbond hij op doeltreffeude wijze de wond, die niet diep of groot was. Toen dat was afgeloopen, zette hij den knaap voorzichtig op zijn bloote voeten neer. z/Heb je nog veel pijn, mijn jongen vroeg hij vriendelyk. ,Neen ,/Zou je kunnen loopen tot aan je huis „Ja, mijnheer candidaat", luidde het ant- woord. „Nu, ga dan naar huis ik zal morgen eens naar je komen kijken Hoe heet je?" z/Albin Miele." /,Ben je een zoon van den boschwachter ,/Ja." Het huilerige gelaat van den knaap vertrok zich tot een lach. Vliebig stopte hem een stuk klein geld in de hand voor de pijn, zeide hij, en liet hem heengaan. Dora was opgesprongen en klopte met zorg de verweikte bladeren en het zand van haar lichte japon. Zij was verlegen, en Vliebig, J. Oggel, zich niet meer herkiesbaar stelt, om dan over te nemen de candidatuur van dengene die vanwege de ant.-rev. partij zal worden gesteld en deze candidatuur krachtdadig te steunen. Een paar Belgische douanen der Oude Burgsche Sluis, in nachtdienst, hadden Zaterdag LI. het geluk een maud, bevattende ruim 65 K.G. margarine, die van de richting der ge meente Zuiddorpe Belgie binnengesmokkeld werd in beslag te nemen. De smokkelaar wist tij- dig het hazenpad te kiezen. In den Zoutepolder te Biervliet zal van af de kom tot den scheidingsdijk van Groot en Klein Zoute dezen zomer een steenweg ge- legd worden in aansluiting met den steenweg, die van wege de gemeente zal worden aangelegd langs de hoven en de begraafplaats tot in het midden der Gentsche straat. Dit mag een uitkomst heeten voor de be- woners van den achterweg en voor menig geladen voertuig, dat anders de vele op- en afritten in de kom moest passeeren. Te Eede heeft een der manschappen van de brigade marechaussee te Aardenburg, van een Belgische strooper die aan het pensjagen was en achtervolgd werd, bij eene worsteling zulk een hevigen slag in zijn hals gekregen met het geweer van dien strooper, dat dit brak en de get.roffene ter aarde deed nederstorten. Nadat de andere manschappen er bijgekomen waren, hebben zy den gewonde bij een land- bouwer binnengedragen en nadat hij wat bij gekomen was, werd naar Aardenburg terugge keerd. Bij een ingesteld onderzoek te Mal- deghem, met bebulp der Belgische politie, is de vermoedelijke dader opgespoord. Het in beslag genomen stuk loop paste op het ge- broken geweer, dat bij den verdachte werd gevonden, welke bovendien ook nog een kogel in zijn been had, die door den getroffene op hem afgevuurd zou zijn. Zondag is te Schoondijke het nieuwe kerkgebouw der gereformeerde gemeente inge- wijd met eene godsdienstoefening, waarbij als voorganger optrad de heer R. v. d. Kamp, predikant te Axel, met een preek naar aanleiding van Efez. 518-20. Het kerkgebouw, naar een ontwerp van den heer Tj. Kuipers te Amsterdam gebouwd, ziet er vooral van binnen, zeer net uit en bevat ruimte voor een goede 200 personen. Den Scheondijkschen ambachtslui komt een woord van lof toe voor de keurige afwerking hetgeen van den kansel openlijk werd getuigd. Op uitnoodiging van den kerkeraad waren de bouwlieden bij de inwijding tegenwoordig, alsook de heer Boogaard van Souburg, die het schilderwerk voor zijne rekening heeft gehad. die er anders wel slag van had om met dames om te gaan, kon tegenover haar zijn gewone kalmte niet bewaren. Eindelijk zeide hij i //Mag ik u naar huis geleiden Zij keek hem schalks aan. AWanneer u dat eenig genoegen doet, waarom nietMaar, mijnheer de candidaat, groot steed- sche ideeeu en gewoonten kennen wij hier niet. Ik kan best alleen naar huis terugkeerenik kom hier bij na dageljjks en heb nog nooit berouw gehad van een wandeling in mijn eentje. Dusom mij behoelt ge u geen dwang op te leggen." //Dwang Sedert verscheidene dagen ben ik uitgegaau met het doel u te vinden en zou ik mij nu berooven van het genoegen van uw ge- zelschap door deze gelegenheid ongebruikt te laten voorbijgaan tfZocht ge mij vroeg de jonge dame, wezen- lijk verbaasd, terwijl zij onder zijn blik bloosde. fHoe wist ge iets van mijn bestaan z/Laat dat voorloopig nog mijn geheini blijven, juffrouw Dora op onrechtmatige wijze is dat niet gebeurd, dat durf ik u verzekeren. Maar vertel mij nu eens, hoe bebt ge u toch tot heden zoo verborgen weten te houden in Friedersheim Zij lachte. (Wordt vervolgd.) I "WSSWBMMiMtnftv TEK 8EE7/EBSCHE C0ERA8T. Uit bind *er*cbijn« !Hnand»g., Woensdnjf- eH Vrijdagavoml, ull«;<*innderii op Fer. dmtfii, bij do Firnm P. JAX IIK SASiPK «e Ter Semen. Pe Bingemeester van TER NEUZEN, Gelet op Art. 15 der wet van 26 Mei 1870 IStaatsblad »o. 82) tot rcgeling der Grondbelasting, Breagt ter kennia, dat de door hem ontvangen staten van de uitkomsten der meeting en ecbatting enz. in bovengemeld artikel bedoeld, heden gednrende 30 dagen, op de "secretaire der gemeente ter inzage zijn nederge- legd en dat ieder, wiens eigendomn/en in die staten vermeld zijn. eene kennisgeving zal worden gezonden. Ter Neuzen, 2 Februari 1907. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1