J A I g e m e e n ieuws- en Advertentieblad Zeeuwsch-Vlaanderen. 11.11 II voor No 4951 Zaterdas£ 2 Februari 1907. Gemengde berichten. 47e Jaargang. BLAD. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Nederland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,3275. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf yan driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. T e 1 ef ft on No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. TER NEUZEN, 1 Februari 1907. In de provincie Zeeland kwamen in den loop van 23 tot en met 29 Januari, 7 gevallen van besmettelijke ziekten voor n. 1. St. Maartensdijk, Rilland Bath en Wemeldinge, van roodvonk, en te Axel 3 en Zierikzee 1 geval van diphthe- ritis. ft Bij Hulst sloeg Dinsdagmiddag tijdens het onweer, de bliksem op een der wieken van een korenmolen. Er ontstond brand, doch deze werd spoedig gebluscht. Volgens mededeeling van den Inspecteur van het Loodswezen wordt het lage licht van den Noorddijkpolder voor 1 Februari 1907, of anders zoo spoedig mogeiijk daarna, ongeveer 2 M. om de Zuid verplaatst, waardoor de lijn der geleideliehten ineen ongeveer middenvaarwaters loopt. De juiste richting der nieuwe lichtenlijn wordt nader aangekondigd. Boschkapelle. Dinsdagavond omstreeks half zes begon het eensklaps, bij harden wind, te hagelen plotseling schitterde een allerhevigste bliksemstraal, onmiddellijk gevolgd door een buitengewoon harden donderslag. Ieder dacht aan branddit was gelukkig niet het geval, doch het hemelvuur toonde zijn uitwerking vooral bij den landbouwer-winkelier P. 0. Naar men gist viel de bliksem tegen den achtergevel, die er berookt uitziet, drong in de keuken, sloeg daar alles kort en klein, evenals in den aangrenzenden winkel, kwam vervolgens in den kelder, waarin eveneens alles werd stuk- geslagen en het metselwerk gehavend, vernielde toen gedeeltelijk de trap naar den zolder, sloeg een gat van circa lji M2. in den muur der opkamer, waar weer alles werd dooreengeworpen en beschadigd, en kwam van daar in de huis- kamer, waar man, vrouw en hunne twee kinderen zich bevonden, Hier werd een gevel bijna geheel, en de andere gedeeltelijk weggeslagen, en vond de bliksem een uitweg. Steenbrokken vlogen wel 20 M. ver. A1 het meubilair werd stukgeslagen of geschonden, en het mag ongetwijfeld een buitengewoon geluk heeten, dat de bewoners er zoo goed zijn afgekomen. De man werd met geschroeide haren naar buiten geduwd, of liep in zijne verbijstering naar buiten, in een breede slooter over zijnde kwam hij weer terug door het water om zijne kinderen en vrouw, die reeds buiten waren, bij te staan. Een der kleinen was een weinig aan het hoofd gewond alien waren geheel zwart, doch hadden overigens geen letseh Het mutsje van een der kinderen was als in draden getrokken, de voorschoot der vrouw verscheurd, linnengoed was uit een kast geslingerd, de kachel krom getrokken. De dikke balken van de stevige woning, voor enkeie jaren nieuw gebouwd, waren gebroken, hier en daar zelfs de fonda- menten beschadigd; noch voor, noch achter bleef een enkeie pan op het huis. Opmerkelijk is het, dat de landbouwschuur, onder een dak met de woning, geheel onbe- schadigd bleef. Dat de bliksem boven onze gemeente aller- kraehtigst moet zijn geweest, blijkt uit ver- schillende feiten. Een landbouwer, die met paard en slede dicht bij de getroflen woning was, kwam gansch van streek een huis binnenzijn paard was van schrik dwars door een diepen sloot geloopen en door een prikkeldraad tegengehouden. Iemand, die juist buiten kwam, was door den bliksem zoo versuft, dat hij het, volgens zijn ze8neni niet hoorde donderen. Een fietsrijder werd van zijn velo geslagen en zijn lantaarn geraakte in brand. Een ander inwoner, die buiswaarts keerde, werd tegen den grond geworpen en is zoo ver- schrokken, dat hij den geneesheer heef't ge- raadpleegd. In eene woning werd een ruit ingedrukt. Langs den draad kwam de bliksem op het telephoonkantoor en verkoolde een klein ge- deelte van het toestel zonder verdere schade aan te rich ten. Op den toren sloeg ijzerwerk stuk. Aan de echtelieden J. de Bakker, wier eenige zoon enkeie weken geleden te Kheinhausen in Duitschland verdronk, is door de Rijks- verzekeringsbank eene levenslange uitkeering toegekend van 40 cent daags, te rekenen van den dag, waarop het ongeluk voorviel. 't Is zeker voor een groot deel aan de activiteit van den schipper, in wiens dienst de overledene was, toe te schrijven, dat deze zaak zoo spoedig is geregeld. Koewacht. Woensdagnamiddag werd alhier in het gemeentehuis eene openbare vergadering van den gemeenteraad gehouden, welke door alle leden werd bijgewoond. Eenige ingekomen stukken, o. a. schrijven van Ged. Staten over goedkeuring raadsbesluiten werden voor kenhis- geving aangenomen. Ingekomen was een ver- zoek tot het verleenen van een gratificatie aan de marechaussees alhier voor de aan de gemeente bewezen diensten in het afgeloopen jaar. Na eenige discussie wordt besloten metdenmajoor der marechaussees te correspondeeren over den vorm en de wijze, waarop naar zijne meening de gratificatie het best zou verleend worden. Als leden van de commissie tot wering van schoolverzuim werden met algemeene stemmen herbenoemd de heeren A. Geerards, J. A. Bod- daert, Th. Leliaert, Ch. Swartelee en Pr. v. d. Walle. De schoorsteenen op de school aan den Ouden Molen moeten noodzakelijk hernieuwd worden. Kosten daarvan zijn geraamd op 100 gulden. Algemeen was men van meening, dat nu men toch tot vernieuwing moest overgaan het wel gewenscht zou zijn die schoorsteenen anders en minder kostbaar in te richten. Het oordeel der ambachtslui zal ingewonnen worden. Thans komt aan de orde de Woningwet, waarin in vorige vergaderingen door den Raad verschillende wijzigingen gebracht zijn en waar- omtrent nadere inlichtingen gevraagd worden. Besloten wordt die veranderingen nader toe te lichten. Wegens het vergevorderd uur wordt over het laatste punt der agenda handwerken aan de openbare scholen geen definitief besluit genomen. RECHTSZAKEN. Arromlissemenls-rechtbaiik te Middelburg De rechtbank heeft in hare zitting van 1 Febr. de volgende vonnissen uitgesproken M. v. C., oud 18 jzonder beroep te Axel, is wegens huisvredebreuk veroordeeld tot 50 cent boete of 1 dag hechtenis. lo. G. J. G., oud 57 j„ 2o. G. E. G., oud 25 j.. kooplieden te Ter Neuzen, zijn wegens mishandeling de le veroord. tot 5 boete of 5 dagen hecht., de 2e vrijgesproken. P. d. M., oud 29 j., bierhuishouder te Hengst- dijk, appellant van het kantongerecht te Hulst, is wegens overtreding der drankwet met ver- nietiging van het in eersten aanleg gewezen vonnis veroord. tot 2 X I boete of 2 X 1 dag hecht. J. H., oud 30 j., straatmaker te Ter Neuzen, is wegens het plegen van ontuchtige handelingen vrijgesproken. Van wege het 0. M. was 2 jaren gevangenisstraf gevorderd. 1°. P. d. V., oud 26 j., arbeider, 2°. P. J. S., oud 27 j., boerenknecht, 3°. J. F. d. V., oud 22 j., stoker, alien te Hontenisse, zijn wegens mishandeling ieder veroord. tot 6 weken gevang. De Shipping Gazette verneemt, dat de Zeeland schikkingen heeft getroflen om aan het baken even buiten het hoofd te Queenborough een onderzeesche klok te bevestigen. Hetzelfde wordt gedaan aan de haven van Vlissingen en aan twee vuurschepen op de Belgische kust, die de booten der Zeeland voorbijvaren. Aan die reeks onderzeesche seinen, welke bij mist van zooveel belang zijn, ontbreekt nog het Tongue-vuurschip buiten den mond der Theems, maar Trinity House, een der drie insteliingen die voor verlichting van de Engelsche kust zorgen, weigert dat vuurschip er mee uit te rusten, en geeft de Zeeland zelfs geen verlof dat op eigen kosten te doen. De Shipping Gazette hoopt, dat er spoedig verandering zal komen in die houding van de kustverlichting. De zaak is, dat deze de kosten van het voorzien van alle vuurschepen met seinklokken geheel door de scheepvaart wil laten dragen, hetgeen deze weigert. Er is over deze zaak aan het departement van handel te Londen een ver gadering gehouden, waarbij vertegenwoordigers van de kustverlichting aanwezig waren. Dinsdagnacht zijn bij den eenzaam wonen- den landbouwer H., onder Zoeterwoude, twee vermomde mannen binnengedrongen. Zij grepen hem onmiddellijk aan, zoodat hij geen gebruik kon maken van de revolver die geladen op de beddeplank lag. Er had nu een worsteling plaats, waarbij het den twee mannen niet ge- lukte den pootigen boer te overmannen. Na een worsteling van veertig minuten gaven zij het op, nadat hun 10 was beloofd. PI. woont geheel alleen, zoodat niemand hem kon bijstaan. Hij meent in de mannen een paar landloopers, die nog al eens op het erf kwamen bedelen, herkend te hebben. Dure billartballen Een man, die in een cafe te Amsterdam, in zijn eentje een partij biljart ging spelen en bij het heengaan de biljartballen meenam, is ver oordeeld tot gevangenisstraf van een jaar. Terwijl Maandagavond halfzeven de koren molen vDe Pelikaan," aan den Weeskinderen- dijk, te Dordrecht, eigenaar de heer C. de Kluizenaar, druk aan het malen was, brak plotseling een der wieken af, die met luid ge- raas pij'lrecht naar beneden kwam, juist in een smal gangetje, tusschen den stal van den molen en de keuken van het cafd W. L. de Kluize naar. Ongeveer 1 meter diep drong het ge- vaarte in den grond. Een deel der buitengale- rij werd meegesleurd en kwam terecht op het dak van het cafe, groote verwoesting aldaar aanrichtend, zoo zelfs, dat eenige balken door het dak staken en in een bedstede drongen. Gelukkig lagen de kinderen nog niet te bed. Had het ongeluk een uur later plaats gevon- den, zouden voorzeker de twee zoontjes van den heer W. L. de K. de dupe er van geworden zijn. Nu liep alles zonder persoonlijke onge- lukken afalleen is er een materieele schade van 6 a 700 gulden. Te Oosterhout is een werkman in een stoomhooipers van den hooizolder gevallen. Hij brak zijn ruggegraat en de dood trad bijna onmiddellijk in. Een vrouw met 12 kinderen achter. Men meldt uit Wieringerwaard Dinsdagavond ongeveer kwart voor zessen viel hier na een onweersbui, waarbij't lichten nog al hevig was, doch de enkeie slagen be- trekkelijk weinig beteekend, een vuurbol in de richting van het Zuiden, waarmee het lichten een einde nam. Men schrijft aan de Tel. Maandag kreeg een weduwe, wonende onder Barneveld, bezoek van iemand uit Apeldoorn, die, naar hij zeide, antieke kasten wilde koopen. Daar de weduwe juist een prachtig exemplaar had, wenschte hij dit zoowel van buiten als van binnen eens flink te onderzoeken. Zelfs de kleinste laadjes werden even opengetrokken, om te zien of alles wel solide was. Hoewel de kast hem goed aanstond, werd de koop toch niet gesloten. Even later bemerkte de eigenares, dat haar fraaie zilveren beugeltasch met geld verdwenen was. Aanstonds werd aangifte bij de politie gedaan, die er in slagen mocht, den ,.,koopman" aan te houden. Het gestolen voorwerp had hij toen reeds bij een horlogemaker verkocht. Na- tuurlijk is proces-verbaal tegen hem opgeraaakt. Een patroon te Amsterdam, die loopjongens in dienst heeft, had de gewoonte, de getuig- schriften in bewaring te nemen. Als de jongens hun plicht niet deden, dan zette hij dat op de getuigschriften. Zoo had hij er eens op aan- geteekend r Wegens diefstal ontslagen." De patroon had zich daarvoor te verantwoorden wegens zaakbeschadiging. Hij erkende, de woorden op het getuigschrift geplaatst te hebben, zonder dat de knaap hem het recht gegeven had, er aanteekeningen op te maken. Het O. M. vond bekl.'s handelwijze onbe- hoorlijk. De beklaagde beriep zich wel op Duitschland, waar de patroons gerechtigd zijn in de werkboekjes aanteekeningen betreffende de vervulling van de dienstbetrekking te maken, doch daar hebben die werkboekjes die bestem- ming. De getuigschriften, die deze jongen had, waren voor niets anders bestemd dan om hem voort te helpen. De bediende had echter op zeer onbehoorlijke wijze zijn plicht verzuimd en daarom eischte spr. slechts f 10 boete of 3 dagen hechtenis. Men schrijft uit Vleuten aan het Hbld. Het noodlot is gruwelijk humoristisch, geloof ik, ten minste hier in den polder. Wij.hebben twee uitersten vlak bij elkaar staan. Het eene is de machtige feodale burcht De Haer, met honderden zalen en kamers, met torens en ophaal- bruggen, met 'n lekkere moderne stoomver- warming. De muren van dat kasteel zijn meters dik, de warmte kan er niet uit. Het andere is een tent, waarin menschen wonen. En nog niet eens 'n dichte tent. Een wand van deze menschenwoning wordt gevormd door 'n kast. De tweede wand is 'n zeil met planken en takkebosschen aan den buitenkant. De derde wand is 'n houten schot met 'n gat er in voor de kachelpijp. De gevel van dit wonderlijk armzalige gebouw is van 't zelfde materiaal. 't Beetje huisraad staat voor 'n deel buiten in regen en wind, want daar binnen als je bij zoo iets nog van //binnen" kunt spreken is gebrek aan ruimte. D'r staat 'n fornuis en 'n tafel en overdag nog 'n paar stoelen. Die moeten 's avonds naar buiten, want dan moet het bed in de hut gehaald worden. Er is geen ruimte voor de bewoners en hun bed, als ze er niet op liggen. Als 't regent, moeten de menschen telkens uit den drop gaan zitten. 't Dak is niet overdiehL Hoe ze't in't begin der vorige week uitgehouden hebben met die Siberische kou, is onbegrijpelijk. De scherpe Oostenwind had 't fornuis uitge- waaid. Zoo hebben deze paria's al 'n half jaartje ge- huisd. Ze waren uit hun woning gezet, wrjl ze geen huur betaalde en niemand wilde hen aan 'n woning helpen. omdat er toch nooit 'n duit van de huur terecht kwam De man was schipper en de vrouw had 'n bierkroegje. Sa- men dronken ze jenever, heel gezellig, en hid den geen cent over voor wat anders. Toen zaten ze op straat en bouwden aan een hoekje van den weg hun luchtig verblijf. Een poosje hebben ze bij 'n boer in de buurt 's nachts in den stal geslapen. Maar't vee moest op stal en het drinkende echtpaar ging op bivouak. 't Eenige dat ze ten minste nog hebben is 'n prachtig uitzicht. »Riant" zou je in 'n advertentie kunnen zeggen. De burgemeester van Yleuten heeft dezen verworpelingen 'n verblijf in den Vleutischen toren geboden. Daar zou ten minste't fornuis niet uitgewaaid zijn. Maar ze verkozen hun tochtige tent boven het sombere arrestantenhok. Yoor 't overige trekt niemand zich het lot van deze ten onder gaande menschen aan. Maandag is Hongkong bezocht door een storm, met regen gepaar-d, die in korten tijd een groote menigte inlandsche vaartuigen in de haven en op de rivier tot zinken bracht. Engelsche oorlogsbodems redden nog een kleine tweehonderd Chineezen van verdriuken. Men schat het aantal omgekomenen op honderd. In het hooge Noorden van Noorwegen heeft er eenige dagen lang een orkaan gewoed, zoo hevig als er in veertig jaren, zegt een —111! llll flllTO^fr Hit bind verseliijnt Tlnandaq;-, Woensdajf. en Vrijda^avond, uit^zonder 1 op Fees<daspn9 bij de Fir ma. P. J. VAU DE SAA'DE te Ter Aeuzeo. mini i mi i i—i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1