il. if 1 e m e e Nieuws- an Advertentiebiad r L e e u w s c ere n. Hiuderwet. No 4947. Donderdag 24 Jariuari 1907. 47e Jaargang. Rifgnenland. (iemengde berichten. a d FETTILLETON A. B 0 N N B M EM T Per dne nuauden binnen Tot Neuzen 1,—. Franco per post ?oo- N'ederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Ainenka f 1,884- Men abonneert zicb b*> *11© BoekhandeJaars, Poatdmcteure?! en Brieve bus bonders. A H EST8NT1I Si Van i ioi. regeis 0,40 A'gojt fJken regei meer f 0,iI1 Bi direct*- opg»af vat. dru aiaal piaataing dcmifde advertenti- .rdt de pr** 'Jeehla t r e in a i berekend. Grootere letters worden naar plaatsruiraie berekend Telefoon No. 2 5. [nzQndiQg van advertenti&a v6ox urei op den dag dei uitgave BIjkens een uit -Nederlandsch-Indie out- vangen telegram van den civielen en militairen Gouverneur van Atjeh en onderhoorigheden heeft volgens particuiiere, van Sinaborg op het eiland Simenloce ontvangen berichten, de vloed- golf, die, zooals in de Staatscourant van 12 dezer werd veruield, Poeloe Siuienio- e teisterde, de Zuidkust van dat eiland gedeelteljk verwoest en het eiland Simenloce Tjoet bijna gebeel doen verdwjnen. Vermoedeljk zjn er v jftienhonderd dooden. Dagel jks konten daar hevige aardbevingen voor. De civiele gezaghebber is' met geneeskundige bulp naar de plaats van de ramp vertrokken. TFR NEUZEN, 24 Januari 1907. I)e St. Crt. van gisteren bevat o. a. de statuten der //Zuid-Nederlandsche Stoomvaart- maatschappj", te Ter Neuzen. Heden namiddag half twee ure luidde de brandklok. De brand was bij de heeren Medaets de Clercq. De watertank, staande op een hooge houten stelling is omkleed met mest en planken tegen vorst. Bij de uiterst lage teraperatuur was bet water in de tank bevroren en had men getracht dit te ontdooien, waardoor, naar we vernamen, bet omkleedsel in brand geraakt was. De gemeenteljke spuit C, getrokken door rappe jongelui, was spoedig ter plaatse en vlug werd daarop van at het dak van het paarden- stal het vuur in de hoogte bestookt, spoedig gevolgd door de stralen van de spuiten A en 11. Een kwartier later arriveerde ook de motor- spuit van de Yrijwillige Brandweer, welke, daar door de konde de motor niet, kon werken, eerst na verloop van ruim een uur water gaf. na korten tjd stil viel, na een poos weer water gaf om even daarna er weer den brui van te geven. Nadat de verschillende deelen der machine waren verwarmd kon de motor kort I daarop voortdurend water geven. Aan de zijden waar de tank kon worden be- spoten, was bet vuur spoedig gebluscht, docb de hevige wind was oorzaak dat zulks van de Zuideli ke en YVesteljke zijde niet zoo gemak- keljk kon geschieden en de bekleeding aan dien kant dus gebeel moest yerbranden eer 't vuur doofde. Het houten gevaarte, waarop de tank staat, hing spoedig vol met jskegels, van het daar afdruipend water. De wakkere brandweermannen, die elkaar aflosten als pijpleiders of slangenvoerders, hadden vooral van de lage temperatuur te lijden, ter- wijl hunne kleeding spoedig eene korst ijs was, daar bet uit de siangen iekkende water terstond tot ijs werd Aan de pom pen was thans geen gebrek aan volk. Yele jongelui hielpen uit plezier en om zich wat te verwarmen. Die van spuit B hielden, toen ook de motorspuit baar straal gal, door flink door te pompen daarmede wedstrjd en juicbend klonk bun boera toen hun straal steeds 't hoogst vloog. Te 4 ure rookte het boven in de houten stellage nog een weinig en werd aan spuit B last gegeven tot inrukken. Te ruim 5 uur rukten ook de andere spuiten m, met uitzon- dering van die der Vrjwillige Brandweer, welke nog water gaf, en spuit 0 die met eenige vrijwilligers op het terrein bleef. Gisteren hadden bij het lossen of laden aan het spoorwegstation alhier verschillende ongevallen plaats. De werkman G. Yerliude kreeg bij het lossen van een partj baiken, waarvan de takel brak, een deel op zijn heup. Hj moest huiswaarts gebracht worden, oogenschjnljk inwendig ge- kneusd. Voorts werd bij bet lossen van ruw ijzer gewond. AV. de Doelder, terwijl bij andere werkzaamheden G. Loof en A. Hamelink ook lichameljk letsel bekwamen. Gisteravond kwam de koetsier J. I. met een ledig rijtuig van Axel. Nabij Spui is bij tegen een boom gereden, waardoor bet paard op bol sloeg en de disselboom beneveus een wiel van bet rijtuig brak. Men schrjft ons Eenigen tijd geleden werd er op gewezen dat de sardijnvisscherij de laatste jaren van luttele beteekenis was. De mist der vorige week scbijnt deze kleine viscbjes aan het loopen" te hebben gebracht. Althans groote partijen worden nu de laatste dagen gevangen en (Dins- dag) kon men dan ook te Vlissingen overal de ventei'S het bekeude nverse sarrei/ijn, ze leve nog" hooren uitgalmen. •.wer de zee, zoo dik, dat men geen meter ver icon zien de //Vaderiand" voer zeer langzaam de kapitein stond op de commandobrug en de dfficieren waren aan dek toen plotseling een j schok aan den voorsteven plaats had. De j //Naworth Castle", was op twee meters voor de z/Vaderland" gevaren en deze was met den voor steven midden in de romp van bet Engelscbe stoomschip gedrongen. De //Naworth Castle" bleef circa een kwartier lang, naar stuurboord overhellend, aan de j i aderland" hangen; een der schepelingen van bet Engelsche schip, de matroos Nicholson, die bet eerste wilde overspringen, viel en werd tusschen den voorsteven van de .VaderJand" en de romp van zijn schip afgrjselijk ver- pletterd. 17 andere opvarenden der //Naworth Castle" konden over ladders op de v Vaderiand" over- kruipen, doch toen de laatste van de 17 over- kroop, voelde bj de aangevaren boot onder j zjn voeten wegzinken en in zee verdwjnen I de meeste der geredden waren min of meer in nachtgewaad. Kapitein Whitton, na het appel gemaakt hebben, bevond dat drie zjner manschappen vermist werden. De tweede ver- miste was de machinist Low, die, naar het verhaal van een der geredde machinisten welke ook brandwonden heeft, door de ontploffing van den ketel en de stoomontsnapping levend verbrand is in de machiuekamer. De derde vermiste was een hotmeesterdoor bet binnendringen van den voorsteven d<>r z/Vaderland" in de romp der //Naworth Castle" zag deze ongelukkige zich opgesloten in zjne kajuit en kon niet meer ontkomen men hoorde hem tot bet laatst roepen ik kan er niet uit ik kan er niet uiten bj ging met bet schip, toen het los raakte, in de diepte. Kapitein Ehoii stuurde nog een boot uit, om de zee af te zoeken, ten einde te zien of geen der twee vermisten was kunnen ontkomen, doch tevenreefs. De aanvaring liep voor de //Vaderiand" zoo goed af, dat zj met eigen kracht kon door- stoomen. Vroor Ter Neuzen heeft de boot een tjd lang stil gelegen, om een zorgvuldig onderzoek te doen naar de schade, en is het vaartuig daar na, geholpen door 2 sleepbooten, zeer voor- zichfig naar Antwerpen doorgevaren. Zondagavend te 7 uur is de Red Star boot Vaderiand aldaar aangekomen. Ternauwernood ziet men aan den voorsteven eenige platen ge- scheurdtoch stond er 26 voet water in de voorpiek, ruaar met de waterdichte beschotten is 't water daar ingehouden. Het schip zal te Antwerpen een voorloopige herstelling onder- gaan en daarna in de droge dok te Southampton grondig hersteld worden, Een kruitwaggon op den Cleveland St. Louis spoorweg nabj het station Sandfurt, in oom bj durft u niet schrijven, maar zoo gaarne zou bj zjn ziel vrj gevoelen van een zwaren last. Zoo gaarne wilde bj weten, of het u goed gaat en of ge hem vergiffenis wilt schenken Voortdurend staat u hem voor den geest met dien doek over uw voorhoofd, en als hj wist, dat u om zjnentwille in nood kwam of tot uw dood wrok koesterde De oude heer staarde op het bekommerd gelaat van den ander. ,/Schrijf hem, dat alles vergeten is, alles Waartoe zou ik anders een Christenmensch zjn En er ligt zooveel tus schen Hans, veel meer dan de boosheid der menschen. En ik had zelf ook veel schuld ik was zoo krachteloos, zoo traag van geesthet was de oude lichtvaardigheid der Knee's z/Ge zjt invalide, oom z/Dat ben ik nog, Hans, en toch, hoe ge- heel anders ben ik nu Dat ik nu Dat is Trade's werkSedert die in mjn huis kwam van het oogenblik dat haar zonnige gestalte den drempel van deze kamer overschreed en haar lieve stem tot mj en mjn verlaten kind sprak, is alles anders geworden. v;vy 62) „Ach, Marx Hj keek haar een beetje schuw en verlegen aan in den laatsten tjd had hj voor haar den eerbied gekregen, waarnaar Frauke zoo lang te vergeefs had veriangd. In de omstreken werd verteld, dat haar optreden en haar woorden in het Monnikenhol diepen indruk hadden gemaakt, en dat de justitieraad, aan wiens oordeel men veel hechtte, haar een echte, dappere Knee had genoemd, en gezegd had, dat zj daar had ge- staan als eenmaal graaf Hans in de standen- vergadering. .."Bljf maar ,je" zeggen, Marx, wil je Ze ejn alien zoo treurig, en het is zoo somber. Mijn eenig genoegen is met jou te praten. Gertrude is zoo ziek De tranen stroomden haar langs de bleebe wangen. De oude man knikte haar met zelfvertrouwen Vrjdagnacht heeft in bet Eng. Kanaal een aanvaring plaats gehad tusschen de Red Star Line-boot Vaderiand van New-York naar Antwerpen met 555 passagiers en 230 man schappen met de Naworth Castle. Het was half drie's naehts er hing een mist toe. ,/IIet is geen bjgeloof, Frauke; maar nu alles zoo gebenrd is, rnoet ik toch gelooven, dat God de hand in het spel heeft. En let eens op, Frauke. Hj zal niet ophouden, voor- dat Hj het met gians heelt gewonnen." Zoo troostte de oude man zich en gesterkt ging Frauke weer naar de zieke. Op zekeren dag, in de avondschemering den achtsten of negenden dag kwam eindeljk Hans I horbeeken. Marx Voss bracht hem naar de huiskamer, waar de heer des huizes alleen zat, sloot de deur en ging op de steeuen bank bj de voordeur zitten. Daar binnen hoorde hj snikken, als een kind dat zjn geheele hart blootlegt aan de voeten zjner moeder. De onde Voss stond met gevouwen handen en keek uit in de schemering. //Nu zegt hj alles, wat h j op het hart heeftdat is recht loen de eerste aandoeningen voorbj waren, begon Hans Thorbeeken te verhalen. Er was een brief van Hinze gekomen, uit Hamburg, een treurige, moedelooze brief. Hj ging met Dora naar Amerikadaar wilde h j een nieuw leven beginnen. //En dan nog iets. Indiana, is ontploft, juist toen een passagiers- trein voorbjreed. Daarvan werden 34 menschen gedood en 50 gewond. Van den passagierstrein werden 2 wagens vernield. Bedolven onder de overbljfselen, die in brand geraakteu, kwamen vele reizigers in de vlammen om, alvorens men hun hulp verleenen kon. Te Lima, in Peru, is, terwjl het postrjtuig met de pakketten voor de Duitsche stoombcot gelost werd, een pakket ontploft.. Verscheidene menschen vielen door den sehok omver. Het pakket bevatte een slaghoedje en een ontplof- baren inhoud en was gericht aan dr. Calderon te Berljn, per adres van den Peruaanschen consul te Hamburg. In bet grensdorp Boilendorf, bj Aarlen, waren vier inwoners van Schankweiler, die naar hun dorp terugkeerden, in een her berg gegaan en kregen twist met dronken gasten die daar zaten. Daar de twist heviger werd, vonden zj het geraden, de herberg te verlaten. Toen zj aan een plaats kwamen, waar de weg door een sparrenbosch loopt hoorden zj plotseling geweerschoten. Een der mannen viel neer, om niet meer op te staan. 't Is een wever, vaaer van vjf minderjarige kinderen. Een tweede viel eenige stappen verder, erg gekwetst. Men verdenkt de personen, die in de herberg met de mannen hadden getwist. Zj werden aangehouden. [n het dorp Jegorjefska, gouvernemeut Toelasjen, Rusland, is weer eens de vreeseljke vergissing gebeurd dat men een schjndoode begraven heeft. De ongelukk ge begon in den eersten nacht na de begravenis, ontwaakt uit zjn bedweiming uit zjn graf laide om hulp te schreeuwen. De boeren in de omgeving, opgeschrikt uit hun slaap snelden toe. Eerst wilden ze een paal in het graf slaan, om den begravene lucht te verschaffen. Zj bedachten zich echter en begaven zich naar den dorpsgeesteljke om zjn verlof tot opgra- ving van den schjndoode te vragen. De geeste- ljke was echter van oordeel, dat hj geen recht had, om dit verlof te verleenen. Men wendde zich daarop tot de gendarmes, die den president van den krjgsraad van het gevai iu kennis stelden. Vier en twintig uur giugen zoo voorbj. Eerst den tweeden dag na de begraf'enis, tegen den avond, werd 't graf geopend. Gelukkig of ongelnkkig voor den levend begra vene was het graf, tengevolge van den bevroren bodem, niet diep gegraven, zoodat de luchttoe- voer niet geheei was atgesioteu. De schjndoode werd in ontzettenden toestand te voorschjn gehaaidde beenderen waren in het lichaam gebroken, ais gevolg van de wanliopige pogingen om uit de doodkist te komen zjn gezicht was bebioed, de tanden hadden de lippen stuk ge- beten. Uit den jongen man was een grjsaard met wit haar geworden. Zj kwam als een bekoorljk wonder in ons arme liuis Hans Thorbeeken keek stil voor zich. //Ook tot mj, ook tot mj", klonk het in zjn binnenste. Op bedrukten toon ging de oude heer voort z/Een zware last drnk op haar, ze is voortdurend in den allerboogsten nuod. De dokter zegt, dat het niets anders is dan het gevolg van den slag tegen haar slaap en achterhoofd, toen de toreu instortte. Hans was opgestaan. //Ik zou gaarne eens met Frauke spreken, oom". Hij ging de kamer uitjuist kwam Frauke de trap af en keek hem met glinsterende oogen aan. Toen zj bj den kopereu bal stond, was hj al bj haar; zj sloeg de armen om zjn hals. //Dat is goed van je, Hans, dat je ge komen bent Hj streek haar het haar van het voorhoofd en zei//Mjn beste, kleine, dappere Frauke Zj gaf hem een arm. //Je bent mjn groote broer" sprak zj, en keek hem ernstig in het bleek en bekommerd gelaat. //Waar denk je aan Hans (Slot volgt.) iiwuinataumjuiiii. {fWSSRMMff!338WHS5©9#B»®«S»3iSIS(BB®BfiaB .vv iHiCTWBWUMBmwftr - h —mi i| y*:r M—^i.aM^awu.^,^,1,^,: 3 3^#% E»lt hla<! vemrbijnt fflnnndaa., Wnenadav en VrljitawHTond, vex«»«rier<t >.tt e^ndaf en, bij dr t'lrmd S* S. Bk i>» f.tbltK te frt Wc«<ieB, Burgemeestei- en Wethouders van TER NEUZEN gelet op artikel 8 der Hinderwet, cl o e n e weten dat vergunning is verleend aan MATTHEUS LOOF, rverkman te Ter Neuzen en zijne rechtverkrijgenden tot het oprichten eener .iaclKi rij in liet pereeel, plaatselijk gemerkt 131 en gelegen aan de Donze- Visserstraat, kadastraal bekend seciie C 3255. Ter Neuzen, 21 Januari 1907. Bnrgemeester en Wethouders voornoemd, J. A P GE1LL, Burgemeester. W. S. J. DIKLE.WAN, Seeretaris. T O ■SBBMatSw. W; I-.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1