f J A I g e m e e n Nieuws- en Ad ve rtentieblad e e u voor sch-Vlaanderen. No. 4945. Gemengde berichten. Zaterda^ 19 Januari 1907. 47e Jaargang. EEKSTE BLAD. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post Nederland /1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich b|j alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bi bushouders. Te 1 efoon No. 25. A D V ESTBNTllN: ^*R 1 tot 4 regefs f 0,40. Voor dken regel meer 0,10. Br directs opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie slechts t e e m a a berekend. Grootere Jettera worden naar plaatsraimte berekend. rordt de pr^js Xnzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. TEii NEUZEN, 18 Januari 1901?. Gedm-ende het jaar 1906 werden aan het postkantoor alhier uitgegeven 362 boekjes der rykspostspaarbank. Ingelegd werd232763,79 Terugbetaald235142,51 Bedrag der verkochte postzegels 30880,99yf3 Verzonden postwissels 285571,47 .Uitbetaalde postwissels Ge'inde kwitantien 141040,69 Vs 263839,79 J/2 86400,70 V2 852372,5PL Ter invordering aangeboden kwi tantien T: al bedrag der ontvangsten Door Gedeputeerde Staten van Overijsel is tot ingenieur van den provincialen waterstaat benoemd de heer A. van Linden van den Heuvel, tijdelijk adjunet-ingenieur bij den Rijks waterstaat te Sluiskil. In Zeeland kwamen in de week van 9 tot en met 15 Januari 13 gevallen van besmette- lijke ziekten voor, n.l. te Kruiningen 3, Middel- burg 2 en Tholen 1 van roodvonk, en te Axel 2, Clinge 1, Iiulst 1, Koewacbt 1 en Sluis 2 gevallen van dyphtheritis. Men schrijft aan de Midd. Ct. Het ingooien der ruiten in de woning van den pastoor te Eede schijnt naar men ons schiijit eene wraakneming te zijn tegen den kapelaan. Er wonen in die gemeente vele kooplui, die zoo nu en dan gaarne eenige var- kens, uit Holland afkomstig, over de grens voeren, zoodra zij meenen dat daarvoor een gunstig tijdstip is aangebroken, en daarmede een aardigen duit verdienen. Die gunstige ge- legenbeid staat natuurlijk in verband met de afwezigheid der Belgische douanen en valt nu •eens op een werkdag, dan weer op een Zon- !of feestdag, betzij over dag of bij nacht. Met de Kerstdagen was weder zoo'n gunstio- oogenblik aangebroken. De over te brengen varkens, zoo verhaalt men, waren erg onrustig 'en stoorden den kapelaan in zijne geestelijke overpeinzingen. Dit verdroot hem en bij zijne sermoenen hekelde hij de smokkelarij. Zoo iets kunnen de Eedenaars niet verdra- ;gen. Zij zijn ijverig, doen zeer veel moeite ,om aan den kost te komen, doch kunnen niet Idulden dat iemand op hunne handelingen aan- merkingen maakt. I De kapelaan nog jong en onervaren heeit men waarschijnlijk een lesje willen geven Jhoe hjj zich heeft te gedragen tegenover zijn parochianen. De wijze waarop zij dat gedaan Jhebben is intusschen verre van aanbevelens- waardigintegendeel zeer te laken. J Graauw. Een herbergier alhier beweerde Jdezer dagen dat zijn geld verbrand was en hij daarom zijn leveranciers niet kon betalen. Ook was een paar bonderd gulden, die zijn zwager hem geleend had, naar zijn zeggen door brand |Yernield. Er was in de woning echter geen spoor van brand te ontdekken. I De politie stelde een onderzoek in en nam, wiji de beweerde brand haar zeer vreemd voor- kwam, de man en diens vrouw mede. (M. Ct.) Lenteboden. Als eene bijzonderheid kan jgemeld worden, dat in een strooklamp bij den Bandbouwer J. T. te Kloetinge een vink reeds jzit te bioeien in een nestje met zes eitjes. I Een reuzenzwaai. Bij het vellen der boomen op de heerlijkheid ,/Meteren", klauterde een boertje naar den top van een boom, om teen touw aan te brengen. De boom was rondom leeds losgehakt, en juist, toen ons boertje boven was begon de woudreus te vallen. De touw- jaanbrenger behield zijn tegenwoordigheid van geest klemde zich goed vast aan de takken. zwiepte door de lucht, dook, toen de stam tegen en giond kwam, diep in de takken, veerde oen weer op, dook nog eens, wipte nog een keer en kwam wonder boven wonder, ongedeerd van dien reuzenzwaai af. Alieen zijn klompen schoten er het leven bij in. 1 rekpleister. Bij een dokter in de pro- vincie Groningen kornt dezer <lagen een boeren- vrouwtje. Zij kwam raad vragen. Haar man bad last van zijn maag, en zooals het meer gaat, de man wilde zelf geen dokter raadplegen. Daarom kwam zijn zorgelijke ecbtvriendin. En de dokter gaf raad. Zijn voorschrift luidde het aanwenden van een mosterdpap een lap ter grootte van een beschuit met mosterd moest op de zieke plek worden gelegd. Dankbaar ging moeder de vrouw kuiswaarts, steeds in zichzelf herhalende wat dokter had gezegd mosterdpap beschuutmosterd. Een paar dagen daarna komt dokter toevallig in de buurt waar de maagpijn-lijder woont. //Hoe gaat het, Zudema //Och dokter, vrij goud, die pien op 't moag is weg. moar die kruuimels steken zoo." «,Krummels, wat krummels z/De bescbudekrummels." Toen kwam aan het licht, dat het zorgelijke boerenvrouwtje niet een lap ter grootte van een beschuit had gebruikt, maar dat zij de beschuit zelf had gebezigd. Een inwoner van Oud-Heierland was ver- plicht om een bejaard persoon levenslang een lijtrente uit te keeren van f 5 per week. Sedert eenige jaren had die uitkeering geregeld plants. De vorige week werd een overeenkomst ge- troflen, waarbij de persoon van verdere uit keering werd ontslagen tegen betaling van 3 jaar uitkeering in eens. Een uur nadat de transactie was gesloten en het geld betaald, overleed de persoon, die de lijfrente ontving. Maandagmorgen bemerkte een reiziger in het restaurant van het station te Arnhem, dat hij het pas gekochte spoorkaartje verloren had. Tevergeefs werd er naar gezocht. Goede raad was duur. De trein zou spoedig vertrekken, dus opnieuw naar het loket om een kaartje te koopen. Tot verbazing van den reiziger krijgt hij zijn eerste kaartje weer in handen, voor hem herkenbaar, omdat hij er ai met potlood losjes een getal op had gekrabbeld. Yertellende dat hij dit kaartje verloren had, zei hem de bureaulist, dat zooeven iemand aan het loket was gekomen met het beleefd verzoek, het kaartje weer in te wisselen, omdat hij van de reis moest afzien. Toen was hem het geld terug- gegeven. Peck voor den reiziger Een jong leeraar van een Duitsch gymna sium is, naar de Straszburger Post meldt, kort geleden het offer van zijn wetenschappelijke op- vatting geworden. In zijn studiejaren had hjj zich aangeslo+en bij de opvatting van sommige protessoren, dat in de uit bet Latijn afkomstige woorden de c niet als c maar als k moet worden uitgesproken, en hij verlangde. van zijn leer- lingen, dat zij voortaan zouden spreken van Kaeser. Kikero, kitroen, enz. De jongelui maakten er een grapje van. en de oudere leeraars trachtten den jongen man onder het oog te brengen, dat er eenheid in het onderwijs noodig was, en dat hij dus goed zou doen met zich te schikkeu naar de opvatting van anderen. Maar daar wou de jonge leeraar niet van hooren, ook niet toen de rector er hem over onderhouden had. Zijn antwoord was en bleef„Mijn geweten veroorlooft me niet, tegen^ mijn wetenschappelijke opvatting in te gaan." En toen hij ambtelijk werd uilgenoo- digd zich te schikken naar de gebruikelijke uitspraak, met de toevoeging, dat men hem anders zijn ontslag zou moeten geven, zette hij vaslbeiaden zijn //kilindep op om afscheidsbe- zoeken te gaan maken. Smokkelavontuur. Vrijdagavond kwam een heer uit Aken met een jeugdig koetsier uit die stad overeen, dat deze laatste hem in den nacht naar Slenaken overbrengen zou. Zoo gezegd, zoo gedaan. Bij een restaurant aldaar werd halt gehouden en de beer toonde zich zeer gul ten opzichte van den koetsier. ISadat beiden goed gegeten en gedronken hidden, werd de terngtocht naar Aken onder nomen. De heer nam plaats naast den koetsier op den bok hp vond dit gezelliger. Nan we lijks het Pruisische douanekantoor genaderd werd halt geboden. De heer sprong van den bok en koos ijlings 't liazenpad. De koetsier bleef gerust zitten. Toen de douanen het rij- tiVig openden, vonden zij een aantal pakketten Zii deelden dat den koetsier mede en gaven te kennen, dat rijtuig en inhoud verbeurd verklaarc waren. De koetsier toonde zich verwonderd, hij wist van niet3 af en. dacht, dat het rijtuig ledig was. Hij wilde de douanebeambten naarYaals brengen, daar zou men kunnen getuigen, dat hij onschul- dig was. Deze woorden met 's mans gedrag in overeenstemming hadden tot uitwerking, dat de koetsier zijn eigendom terug kreeg, doch de inhoud werd aangeboudeu. Bij onderzoek bleken de pakketten 230 K.G. sacharine te bevatten. Nog nooit, voor zoo- vt'- men weet, heeft men getracht zulk een hceveelheid ineens door te smokkelen. Voor den man uit Aken, die ontkwam, doch herkend is, zal deze geschiedenis een leelijken stnart kr:" Gemeenteraad van Ter Neuzen. mmsm Too, -.w. )>r» ftg ie p. jr. »K i«wdm ljgen. Vergadering van Donderdag 17 Januari 1907. ^oorzitter de heer P. Moes, wethouder. /<;rder aanweziy; de heeren Van den Hoek. V^ieland Visser, au de Velde, Van Dale, Moggre, De Mazier, i>e Koeijer, De Jager, Verbrugge en scheele Afwezig de burgemeester wegens ongesteldheia, en de heer Dees. Na opening der vergadering wenscht de Voorzitter in deze eerste zitting des jaurs den leden Gods oesten zegen toe, en drukt de hoop uit, dat het hun gegeven moge zijn weer opnieuw hun beste krachten en kenms aan de belangen der gemeente Ter Neuzen te wijden. De leden beiuigen instemming met deze woorden. Hierna worden gelezen de notulen deF voorgaande ver gadering, die worden goedgekeurd. Vervolgens schorst de Voorzitter de open bare vergadering, teneinde eeuige reclames tegen den hoofdelijken omslag te behandelen, wat hij allereerst wenscht te doen. Na het weder openbaar worden der zitting is de heer Van Dale afwezig. Aan de orde komt 1Reclames tegen den hoofdelijken omslag. De Voorzitter deelt mede dat in de vergadering met gesloten deuren de volgende beschikkingen zijn genomen Van het kohier afgevoerd is P. Deij. Vermmderd zijn: A Warrens van de 8e naar de 2e klasse, Jhr. W. M. dc Marees van Swinderen van 40e naar de 36e klasse. Geliandhaafd zijn de aanslagen van P. A. Dolk en C. J. A. Aartsen. Ingekomen stukken. Het verslag der Commissie tot wering van schoolver- zuina te Ter Neuzen, kom, waaruit blijkt De Commissie tot wernig van schooiverzuim te Ter Neu zen, kom, behandclde in het afgeloopen jaar 2 gevallen van volstrckt schooiverzuim. No. 1 betrof een zevenjarig meisje, dat door verzuim of achteloosheid der ouders met gevaccineerd was. De Commissie wendd1 pogingen aan bij *t Burgerlijk Armbeatuur om voor dit kind kostelooze ireuting te krijgen, wat gelukte. Daarop werd het ambtshalve iugeschreven. No. 2 was eveueens een 7 of 8jarig ongevaceineerd meisje, maar de vader weigerde beslist het le laten inenten, onder voorgeven, dat hei klierachtig was, evenals zijn overige kinde- ren, van wie er geen onderwijs ontvangt. De Commissie kreeg dtn indruk, dat er niet weinig onverschilligheid in het spel wastoch scheen het Kaotongerecht geen termen te kunnen viuden den a.usprakelijken persoon te veroordeelen. Met no. 3 was het eenigszms anders. Ecu nauwelijks 12jarig meit,je, dat toch al dikwijls verzuimde, werd moedwillig van school genomen onder voorwendsel, dat het de gemeente ging verlaten. Na verloop van eenige weken kwam het be- drog uiter werd een eind aan gemaakt en de aansprakelijke persoon genoodzaakt het kind weer naar school terug te zenden, met trnstige waarschuwing tegen herhaliDg der overtreding. Van betrekkelijk schooiverzuim kwamen 77 gevallen in be- handeling, n. 1. 3 voor school A, 5 voor school B, 44 voor school C, 0 voor de bijzondere school in de Jozinastraat, 16 voor de bijzondere school te Driewegen, 2 voor die te Zoutespui i^Axel), 1 voor die te Hoek. Van de 80 opgeroepen aansprakelijke personen verschenen er 47 voor de Commissie, d. i. 583/4 0/0 tegen 662/g 0/Q in 1905 en 57 0/g in 19</4. De niet-opgekomenen werden zooveel m )gelijk aun huis opgezocht en mondeling gewaar- schuwd; 6 keer werd eene schriftelijke waarschuwing verzonden, dit, als het oude bekenden der Commissie betrof, van wie deze zich pvertuigd hield, dat ze voldoende op de hoogte waren. De Commissie heeft zich gewoon gemaakt de opge roepen aansprakelijke personen daags voor de vergadering eene herinneringskaart toe te zenden. Dit is nuttig, omdat er tusscheu de oproeping en de verschijning minstens 8 dagen verlonpen moeten, een tijd zoo lang, dai menigeen anders den juisten datum vergeten zou zijn. Onder elke oproeping wordt verder gemeld, dat opkomst doorgans zeer in het belang is. Be opgeroepen aansprakelijke personen waren 2 grootvaders, 1 grootmoeder, 2 stiefvaders, 6 moeders, voor t overige vaders der betrokken kinders. Heel dikwijls was veldarbeid oorzaak van het schooiverzuim. 't So hij at wd, dat het veldwerk in 1906 tamelijk grooten oinvang had. Vooral in de ajuin viel veel te doen, evenzoo in't vlas, in de aardappels en de beeten. Ook viel er wat te verdienen met velderwten, welke hier en daar groen geplukt werden. De bijverdiensten der kinders zijn niet te versmaden voor menscheri met soms zeer beperkie inkomens. Dit zijn niet altijd alleen de boerenarbeiders. Ook anderen weten daarvan mee te praten. Dit najaar verscheen een ambachtsman. die een vrij talrijk gezin heeft, voo>* de Commissie. De man verdient 16 cents per uur, eene mooie verdienste in den drukken tijd, als hij soms 72 uur per week werken kan, maar iterst schraal als de dagen korier worden en het tenauwer- nood tot 40 uur komt. Daarbij zijn de weken, door weer en wind, slechts zelden vol; in 1905 had deze man niet meer dan 3 voile weken. Voor het veldwerk begint men meestal met 6 weken verlof te vragen, maar 't is opmerkelijk, dat bijna niemand juist op tijd weer in school terug verschijnt. De matigste nam dit jaar 8 schooltijden boven de toegestane 60. Be Commissie keurt dit af60 schooltijden is op zichzelf al veel en daarbij komen dan nog de Paasch-, Pinkster-, zomer- en herfstvacantie. Geen wonder dat er eene aannianing komt van den heer Schoolopziener gevolgd door eene oproeping van en waar schuwing door de Commissie. Bij dadelijk vernieuwt schoolbe- zoek blijft het Kantongerecht er buiten zoo niet, dan volgt niet zelden proces-verbaal en veroordeeling. Dit ondervonden dit jaar weer enkelen, die f 1 boete opliepen een paar, die bij herhaling veroordeeld werden, inoesten 3 of 4 gld. boete betalen. Velen evenwel brachten het er zelfs bij zeer lang verzuim nog goed af, dank zij misschien de voor hen verschoonende adviezen der Commissie. Deze maakte zich nog al eens tot voorspraak van goedwiilige maar onmachtige ouders of verzorgers, die een talrijk gezin te hunnen laste hadden. Voorbeelden van dien aard zijn een gezin met 10 kinders, waar van 'i oudste 16 jaar is; een met 11 kinders, waarvan 2 boven de 13 jaar zijn, de rest is beneden dien leeftijd; een gezin met 7 kinders alle beneden de 12 jaar; een met 5 kinders, waarvan de moeder ziekelijk is, enz. In dergelijke gezinnen werd wel eens een leerplichtige knaap als koewachtef verhuurd, wat eene mooie verdieDste gaf, maar ook zeer langdurig verzuimdit werd 5 keer aangetroffen. Met kracht en klem waarschuwde het College, als heel jonge kinderen, van 9 jaar of zelfs daar beneden, veldwerk moesten verrichten. Dit kwam zes maal voor bij 6en kind was het voor slechts weinige schooltijden en alleen tot hulp aan de ouders bij den eigen aardappeloogst bij de 5 audere duurde het. verzuim langer. Enkele keeren werd een kind van school genomen, voordat de leerplicht geheel ten einde was. Dit greep plaats bij twee bijna 13jarige meisjes, die helpen meesten in de melkzaak harer ouders, bij een' jongen, die oDgeveer eene maand te vroeg van school ging om te koewachten, bij een meisje, dat eenige weken voor den tijd de school verlict, omdat ze thuis helpen moest in 't winkelije van de een weinig ziekelijke moeder, die 7 jonge kinderen had te onderhouden, bij een' jongen van tegen de 13 jaar, die zijn' vader, een' voerman, helpen moest in diens bedrijf, en bij een meisje van den- zelfden leeftijd, dat een' tegenzin had in het schoolgaan, evenals alle kinders uit dat gezin, zooals de moeder zei. Behalve in do 2 laatsie gevallen meende de Commissie een woordje van voorspraak te moeten laten hooren bij den heer Schoolopziener, met het gevolg, dat de aansprakelijke personen er straffeloos af kwamen. Zeer vaak deed zich het geval op van schooiverzuim van meisjes voor het verrichten van huishoudelijken arbeid. Vooral de waschdag Maandag is een kritieke dag in vele groote gezinnen. Een meisje bleef dan geregeld 's raorgens uit school, er waren 5 kleine kinders. een zesde was op komst. In den gezin moest een 1 ljarig meisje 's Maandags passen op 6 kleinere kinders, waaronder een tweeling In weer een ander gezin valt op Maandag te wasschen voor 10 per sonen, in nog een dergelijk zijn 11 kinderen, enz. Zelfs is er een gezin met 7 kinders, waar 't oudste meisje van 9 jaar op waschdag thuis gehouden wordt. Is een enkel regelmatig weerkeerend wekelijksch verzuim, als gevolg van huiselijke omsiandighedc n nog wel door de vingers te zien, erger is het, als een meisje gedurig wegblijft door drukte in het gezin. Dat deed zich voor bij eene weduwe, die bij anderen uit werken gaathet oudste der 5 kinders moet dan thuiswachten en op de kleinere passen. Dit was ook zoo in een gezin met 10 kinders, waarvan de moeder nog bovendien uit schoonmaken gaat, en in een andere groote huishouding, waarvan de moeder nu en dun moet bakeren. De Commissie trachtte dan steeds de ouders of verzorgers op te wekken tot beter schooibezoek de meesten zeiden het verzuim te zullen beperken, en beloofden, dat ze tenminste de overige leerplichtige kmders geregeld ter school zouden zenden. Waar aau de welgtzindheid der menschen niet te twijfelen viel, bracht de Commissse verschoonend rapport uit. Een paar keer was blijkbaar onwil of onverschilligheid in het speleen der aansprakelijke personen was niet zoozeer onbesehaafd dan wel onbeschoft. Be houding der Commissie tegenover hem was natuurlijk geheel anders dan bij de welgezinden. t Kwam ook voor, dat een leerplichtig kind tijdelijk huis- werk verrichtte bij een niet inwonend familielid. Een meisje hielp geruimen tijd in de huishouding van een broer-weduw- naar, die een viertai kinders thuis liet, als hij naar het veld moest. Later werd middel gevoDden om het kind weer op de schoolbanken terug te krijgen. Een ander meisje werkte iederen Vrijdag bij grootmoeder; bij de waarschuwing be- proefde men het daarfieen te leiden, dat dit werk op Zaterdag gesteld werd. Een 9jarig ventje hielp een dag in de week een' oom bij diens negotie een ietwut oudere jongen was zijn' grootvader behulpzaam bij het verkoopen van petroleum. De Commissie vond, dat sommige van die farailiediensten wel wat te ver gingen. Nu en dan werd ziekte aangevoerd als oorzaak van't schooi verzuim van eenig kind. Ten bewijze hiervoor werd wel eeDS een doktersbewij*je aan de Commissie gegeven, welke dit dan aan het Hootd der betrokken school deed toekomen. 't Wilde het college soms voorkomen, dat er eenig verdichtsel ooder de waarheid doorliep doorgaans echter konden de aangevoerde redenen gebillijkt worden. Voor een meisje werd aangevoerd dat het een paar schooltijden in de maand moest thins hlijven en op de kinderen passen. omdat de moeder dan naar elders moest, waar ze geneeskundige hulp zocht voor eene kwaal, waaraan ze leed. Overigens kwam dit meisje goed naar school. Een keer of vijf was achter de haag loopen(spijbelen) oorzaak van eenig schooiverzuim, wat in de hand gewerkt werd

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1