A I g e m e e n Nieuws- en Adverte v o o r ieblad Zeeuwsch-VlaaBdereii. No. 4944. fc L SBMBBBHiBAAP. Gemengde berichten. Oonderdag 17 Januari 1907. 47e Jaargang. ERZOE Buitenland. ABONNKMENT: Per drie lmwnden binnen Ter Neuzen I,—. Franco per pastYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Awerika 1,32^. Men abonneert zich kjj stile Boekhandeiaarn, PoHtdirecteuren en Brieven bushonders. Telefoon No. 2 5. .nzending van advertentien v6or 3 urer op den dag dei uxtgave iflVESTENTlU'. Van 1 tot 4 regela 0,40. Voer ciken regel meer 0,10. ®ii directs cpga&f van driema&l plaatsing derzelfde advertenli wordt dp pr~ islechts tw«sem»»j berekend. Groolere letter? warden na*r plaataraimte berekend. me tot wermg van schoolverzuim (kom)idem idem commissie van Fabrieage reclames tegen aansiagen le suppletoir kohier Hoofdelijken Omslag. Bij koninklijk besluit is benoemd tot kan- tonrechter te ler Neuzen Mr M. Sipkes, thans griffier bij het kantongerecht te Vianen. y Heden heeft alhier onder leiding van majoor fepruijt het examen plaats gehad voor de o lotelingen der lichting 1907, die mede dongen naar het diploma voor de verkorte oefeningen alien slaagden. De examen-commissie was zeer tevreden over hunne bekwaamheid in de wapenhandel en de tevredenheidsbetuiging die genoemde hoofd- officier na afloop van het examen totdejonge- lieden hield, was ten voile verdiend. Eveneens sprak hij lof uit over de tact en wijze van onderricht van den instructeur den sergeant Hoekstra, aan wien voor een groot deel deze gunstige resultaten te danken zijn. In Axel verwierven voor bovengenoemd examen 4 jongelui het getuigschrift in Zaam slag alien op een na. Omtrent een eventueel bezoek van H. M. de Koningin en Prins Hendrik aan Zeeland, meldt Zelandia nog het volgende Alsdan zullen vermoedelijk twee dagen be- steed worden voor het bezoek aan Z. Vlaanderen. Omtrent dit bezoek vernemen wij thans, dat op een dezer dagen II. M. de Koningin des morgens van uit Vlissingen met een der Prov. booten naar Breskens zal stoomen en van daar uit een rijtoer maken door de verschillende ge meenten van het 4e district, 's Avonds keeren de Koningin en de Prins naar Middelburg te- rug alwaar wordt overnacht. Op een ander dezer dagen wordt naar Ter Neuzen gevaren en alsdan een rijtoer gemaakt door de gemeen ten van het 5e district en vermoedelijk van uit Walsoorden naar Middelburg teruggekeerd. Het kan zijn dat eerst het 4e en daarna het 5e district wordt bezocht. Behalve enkeie gestiehten, zullen vermoede lijk ook enkeie inrichtingen van nijverheid worden bezocht. Het bezoek aan Zeeland zal vermoedelijk een geheele week duren ook zullen waarschijnlijk Goes en Zierikzee worden bezocht. I)e heer J. H. II. Gunther Mohr Jr., inspecteur der posterijen en telegrafie te Middelburg lierdacht gisteren zijn 40jarige ambts- vervulling bij dien tak van diensf. De directeur van het postkantoor te Middel burg en het ambtenaarspersoneel, dat hem meer van nabij kent, schonken hem een bewijs van i belangstelling met zijn feest j Dergelijke bewijzen ontbraken ook niet van de zijde der ambtenaren, die vroeger met den i jubilaris hebben samengewerkt. Door de marechaussee te Tilburg is ge- toc een gezamenlijk bedrag van 29 80. Aau contributien van 57 leden werd ontvangen de som van f 187. De donateurs betaalden 30,50, terwijl een paar andere posten van inkomsten 57,10 bedroegen alzoo een totale ontvangst van f 244,90. Hiertegenover stond eene uitgaaf van f 60,82. DerhaKe was er ove- 1906 een goed slot van 184,08. Tot wegers werden herhozen de heeren .lac. Klaassen en Jac. Meertens, terwijl tot bode benoemd werd de heer Jac. Verlinde. Op de vergadering traden 11 leden tot de maatschappij toe, zoodat het nieuwe- boekjaar opent met 68 leden. Hengstdyk, 14 Jan. Hedenvoormiddag waren een paar werklieden van Zaamslag (Poonhaven) aan het afzagen van boomen op den dijk, tusschen den Kleinhengstdijk- en Rummersdijkpolder. Toen een boom bijna ge- heel door gezaagd was, verwijderde een der zagers, J. van Riel, zich een eind van den voet des booms, denkende, dat deze nog niet vallen kon, toen eensklaps de boom viel en de man door een deel der kroon getroffen werd. Toen men v. R, er onder van daan haalde, bleek, dat de man een dijbeen gebroken had, terwijl bij aan het gelaat ernstige kneuzingen bekomen had. De heer P. Dees deed onmiddellijk zijn rijtuig gereed maken en liet den ongelukkige huiswaarts brengen. De man leed ondragelijke pijn. Aardenburg. Bij den pastoor en den rijks- ontvanger te Eede zijn Maandagnacht ruitea ingegooid. IJzendijke. Op de gisteren alhier door de IJzendijkscbe Stoomtrammaatschappij gehonden buitengewone algemeene vergadering waren ver- tegenwoordigd 210 aandeelen. Tot president-commissaris werd gekozen de heer J. Neeteson, burgemeester, en tot gedele- geerd-commissaris de beer P. Zijlstra, notaris alhier. TER NEl ZEN, 16 Januari 1967. In de op Donderdag a. s„ des voormiddags te 10 uren, te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in bebandeling Ingekomen stukken aangehouden zaken (aan- Ieggen stiaat Dekkerjbeuoeming leden commis- .n i esteeid en naar Breda overgebracht zekere •b H., wonende te Ter Neuzen, wegens brutale aanranding en mishandeling van een vrouw. In eene in de christelijke school te Spui gehonden vergadering werd besproken bet aldaar stichteu van eene Geref. kerk. Bij de Maandag te Philippine gehonden stemming voor een lid van den gemeenttraad kwamen 38 van de 109 kiezers op. 1 biljet was van onwaarde. Gekozen werd de heer P. A. P. de Bock met 29 stem men. Dp den heer Lauret waren 9 en op den heer A. Rammeloo geen stemmen uitgebracht. De consul der Nederlanden te Gent is overleden de waarneming van het consulaat is opgedragen aan den vice-consul aldaar, den heer G. E. V. van Acker. Rook, 14 Jan. Zaterdag j. I. vergaderde alhier de onderlinge maatschappij tot geldelijke uitkeenng bij het verliezen van varkens onder den naam van ,/Steunt elkander". Aan het verslag van den secretaris-penning- meester ontleenen wij het volgende De vereeniging heeft een kalm verloopen jaai gehad. .Slechts 2 uitkeeringen hadden plaats Onder Fijnaart had een automobielongeluk plaats, dat zonder persoonlijke ongevallen afliep. De tuf-tuf reed in de tramrails en kwam zoo in de sloot tereeht. Ze zakte zoo diep weg, dat zonder liulpmiddelen aan lichten geen denken viel. Het er uithalen is aanbesteed voor 30 Zaterdagnacht werd te Oss bij een weduwe, die in koloniale waren en manufacturen handelt, een ruit ingeslagen. Het was een slag alsof er een kanonsschot afging. De daders waren nog in de gelegen- heid om eenige rollen manufacturen en dekens mede te nemen. Op de verschijning van een buurvrouw, die bij de zieke dochter des huizes waakte, kozen de onverlaten het hazenpad. Het meisje is, door deze gebeurtenis zeer ge- schrikt., Zondag ten voile bediend geworden. De inbraak is te brutaler waar de weduwe vlak tegenover de mareehaussee-kazerne woont. H. Hoogkamp, een 56jarige gehuwde slager en vilder te Dieren, had 't vel Van een aan ziekte gestorven koe gedaan en daarbij geen acht geslagen op een wondje aan zijn hand. Ilij kreeg bloedvergiftiging en redds eenige uren daarna zwollen hand en arm onrustbarend op en stierf de man weldra onder vreeselijk lijden. De geneesheer consta+eerde, dat hij overleed aan miitvuur, pustula matigna. Te Amsterdam heeft een gauwdief een handig stukje uitgehaald. De koetsier Jan van Dijk liet zijn rijtuig, met een bruin vosje be- spannen, even onbeheerd aan het Rokin staan. Van deze kortstondige gelegenheid wist een tot nu toe onbekend man gebruik te maken om op den bok te springen en met paard en al er van door te gaan. Den ontstelden koetsier konden voorbijgangers alleen mededeelen, dat zij zijn bakje in de richting Spui hadden zien wegrijden. -- Zondagavond circa kwart over acht moet op de spoorlijn tusschen Vechel en Eerde waar- WoenMrit.y-.rnV r y ■Itgeiooileri! op VeeMtla^eB, blj de Flrna VAW Dl MIDI te Ter WeRseBi, M^GertleTYolce^tri^^p"varf'd pVS1 NEUZEN, b,'en^n ter algemeeae kennis den uitglag van het onderzoek toleeptniuge van de melk, die aau de huizen der ingezetenen wordt afgeleverd DATUM van onderzoek. Januari 1907. id. id. id. id. id. id. id. id. 'id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. NAME* der Melkverkoopers. Abraham *t Gilde Jacobus Deij Jan Kiaassen Wiliem Loof Mz Wed. J. van derMeer. Krijn Dees Abraham Koole Vrotiw Joannes Gerres Gerardus van de Wege Cornelis Maas Marinas Machielsen. Wed. J. van der Gauwe P. J. Klaaijssen Jan de Feijter Mz Hendrik Koekoek Franfois Dakker Az. Jan Platteeuw Hendrik de Koeijer Pieter de Kraker Michiel H. van Doeselaar Wed Jacobus Meertens Wiliem Frederik Kaijser Jacobus Oppeneer Adriaan de Fouw Levinus B. van Kerkvoorde. Arend Dieleman Pieter Loof Levinus Dieleman Reinier Scheeie Hz Jan van Driel Maarten van Kerkvoort Hubertus Banier W 0 ON- P L A A T S. Ter Neuzen. Zaamslag. Hoek. tf Ter Neuzen. Hoek. Ter Neuzea. Hoek. Ter Neuzen. Zaamslag. Ter Neuzen. UITSLAG van het onderzoek 3,5 f 4.0 3.1 4.0 3.4 2.1 3.5 2,9 4.4 3.5 3.3 4,0 3.7 3,0 2,9 3,0 3,0 4,0 3.4 3.5 4,0 2,9 1,9 3,5 3,5 3,3 3.8 3,0 3,5 3.5 1.6 2.5 AANMERKINGEB. t Cijfers 2,7 tot 2,9 zuivere melk. Cijfers daarboven hooger vet- gehalte. Idem daar beneden melk van twijfelachtigen aard. TER NEUZEN, 16 Januari 1907. Burgemeester en Wetbouders voornoemd, J. A. P GEILL, Burgemeester. S. J. DIELEMAN, Secretaris. W De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van Jen Gemeenteraad is belegd tegen S»oikI i-rilug den ml Jttfiiini-i de8 voormiddags te 10 ura. Per Neuzen, den 15 Januari 1907. De Burgemeester voornotmd, J. A. P. GEILL I ,„J" Z1J" laatst® encycliek verdedigt de Paus zijn hondiug ifgSno'er .<le Scheidingswet en tegen over de wet van 1081, die jaarlijksche aangifte voor de uitoefening van den eeredienst verlangde. Deze aangifte op zicbzelf had er biijkbaar nog vrel mee doorgekund. Maar door de Depalii.g dat de pastoor in zijn kerk slecbts zou zijn jLoA J. h,°udei' zunder rechtstitel, dat hij geen enkeie daad van beheer kon verrichten, had men, naar's Pausen meening, den bedienaar van den eeredienst in zulk een vernedprenden en onzekcren toestand gebracht, datonder «ulke omsUndighedeu ue verplichling der aangifte niet kon worden aanvaard. Wat de onlangs aangenomen wet betreft, deze noemt laU8 eeu va" roof en vei beurdverkiaring Uit een oogpunt van eeredienst heei't zij legeeringloosheid ge- biacht; zij vestigt vooral onzekcrheid en willekeur Onzekerheid of de gehouwen voor den eeredienst ai of ■let ter bescinkking van geestelijken en geloovigen u, gesteid; onzekerheid, of de katholieken -ill i ge"" zu,llen worden gelaten, eri voor hoe iang, JewitUr ,n de ,re&elinbr <ie wijze, waarop het verl h ii J1 kerkgebouwen is toegestaan zooveel verschulende regeltngen als er gemeenten in Frankrijk °Jeral de geesteiijke aan bet welmeenen van bet Kilk r?HUUI' ovdr&eitlten' eD alti-id gevaar voor ruzie. dmcon.'klh k ZWa,r® vei'plicktingen voor de kerk en m?ri,?pi beperking voor het bijeenbrengen van de middelen om die verplichtingen te voldoen. Deze wet verscherpt de Scheidingswet en zoo kunnen keuren niet ai:iders doen dan baar af- enfvcliekanS n! Pn'S nlaar weiniS over deze encycnek Ue vHumanitd" vraagt wat de Fransehe bisschoppen no doen zullen Zullen zij zeggen daTde liik°°w-int 6 g°dHld ka" wo''d«" Niet waarschijm treen sc'hikbin 'S ln,zo° sterk a%eljeurd, dat leesteiiikb idg mog .]k l;jkt De bisschoppen en lagere kaiiiolieipn tr filter nog nim naar, dat de Franeche nalaten ,1 ee)'ed,ent)t "it a>moe zullen moeten ontnomen Ue i'"11 .-?a" ook d(' ke.rRelij.ke goederen steed, men'Jaansche katholieken zenden nog de Fransehe T80m,BlV.n aa" het Vatikaan ten bate van de /Teams" te^R r^' En de con"espondent van L' IT e Ro'1?« beweert, dat het Vatikaan dezer lire bii rit n"i t0t e,'n bedrag van 150 000,000 Srhn^ -'n DlI,h?che katholieke bank Nast-Kolb en i? a tta"g«hoden heeft. Kan men ,0tedW'"'gTt' kan er,Ius «eld genocg inkomen. tegen de vnjheid niet in opstand komen, be ter gaat dat tegen de Russische autoki-atie en bureatt- kratie. Op 'toogenblik schijnt er een kleine pauze in de eikaar opvolgende daden van opstand, ais men de terroristische aansiagen weJ noemen mag. De Russische Regeering geeft thans een overzichtvan de maatregelen tot hulpverleening in de door hongers- noori geteisterde streken Daaruit moet blijken, dat de tekortkoming van de flrma Lidwall, die it! October en November 64 miliioen poed had moeten leveren, op den gang van zaken slecbts geringen invloed heeft gehad. Om tusschenpersoneri te vermijden knooptebet ministerie rechtstreekscha onderhandelingen aan op degroote graan- markten. ve'rscherpte het de controle en schafte het de uitkeenng van voorschotten af. Deze krachtige maat- regeien brachten enelle hulp aan de rampspoedigestreken. Het ministerie bedieut zich bij zijn werk ouk ran de liulp der zemstwos en van de openbare liefdadig- heid. Ue maatregelen voor de noodlijdenden worden voortdurend ter kennis van de bevolki'ng gebracht; de kanselarij van het ministerie heeft bovendien opdraclit viagen uit bet publiek over den gang van den ver- plegingsdienst te alien tijde bereidwillig te beantwoorden. lit het afgeJoopen jaar beschikte het ministerie van Binnen andsche Zaken voor dit doel zonder Jeening over 80 milJioen roebels. Het lijkt dus wel, of men zijn best doet, zich de boeren te vriend te houden Intuss'clien begint ook in Spanje de strijd tegen het gezag der kerk in d-n stoat trnsiiger te worden. be San Sebastian is Zondagmiddag een betooging ™1101™ gehonden. Op de markt waren een 14,000 menschen bijeeit onder de sprekerS wafen eeti senator en een afgevaardig.de. Er word een beslnit aan genomen, waarin de regeering werd uangespoord het gezag van den staat tegenover de kerk te handhaven. Na de byeenkomst ging bet met muziek voorop door de stad. Aan de prefectuur hing de vlag uit van de liberale yrywilhgers uit den laatsten Carli.teuoorlog. ie Bilbao is er daarentegen een betooging van katholieken gehonden, waaraan 20,000 menschen deel- nomen. B,j een optocht kwarn het bijna tot een botsing met republikeinen, die. onder het zingen van de Marseil- laise, tegen de katholieken optrokken. Paardenvolk hield een gevecht tegen. r/.} e .Ra.'^'celona hielden republikeinen een tiijeenkomst. ai.1 eisehten krachtige maatregelen tegen de geesteliike vereenigingen. Vervolgens gingen zij kransen neerleg^en op de graven der republikeinen, die in 1874 het ieven lieten. De vrees van de liberale pers voor. een ministerieele crisis zal met dezen toestand zelier wei verband houden en er zou uit blijken, dat het liberale ministerie nog met krachtig gei.oeg is om de wetgering op de klooster- orden en de scheiding van kerk en staat door te zetten

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1