A g e m e e n Nieuws- ee Advertentiebiad voor Zeeuwsch-Vlaaoderen. utzsss^j' "V- ."n«st m»"hei m°et No. 4943. 47e Jaargang. HiNDiilBWET. Elf EWA3E BEWSTEff. Dinsdag 15 Januari 1907. Afsiuifing Rijksweg fangs kanaa! van Neuzen Buitenland. Binnenland. ABONNEMKNT: Per drie aia&nden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per Nederland /1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Asaenica l.k* Men abonneert zich alle Boekhandelaara, Poatdiracteurer Briever busnonders. Telefoon No. 2 5. Lnzen 'ling var. advertentiSn voor 3 urei op den dap a as A D V E E T E N I I 6 N Van 1 tot 4 regeis 0,40. Voor dken regt me Bij directs opgaaf van driema/al plaatsing ler/elfdi i slechts tweemaal berekend. Graotere letters worden naar plaatsrmmte berekend ,10. /truth wordt de pr#» tg& loting tot ondergrond heeftlegeruitbreiding, d. w. z., at'gescheiden van alle andere bezwaren, vermeerdering van lasten der Ned. onderdanen, die ter wille van militaristische idealen onnoodig Z. K. Id. de Prins heeft eveneens Mr. Diick- uit studie, uit betrekking of kostwinning ge- rukt zouden worden, wat adr. in 't absolute ntideel acbten van handel en nijverheid, en dus ook in het nadeel des lands. En dan betoogt het adres nog Industrie- seliolen en vakonderwijs voor middenstand en arbeiders, ziekte- en invalialiteitsverzekering, ouderdomspensioenen, betere regeling van de aibeids- en rusttijden, beteugeling der huisin- dnstrie, invoering van publiekrechtelijke beroeps- organisatie, sociale rechtspraak enz. enz. zijn absoluut noodig in het hygienisch en sociaal meester ontvangen. Wij vernemen dat het gehoor van den Sro^lenWadSatheL<|ennitjraie" diens ratjdfTers dl,idelijk J Yertoond in verscheiden Europeesche rijken. staatsbankroet te bezweren° door^het5 aangaan'van I Belanghebbenden wordt daarom ernstig aan- leeningen <n het buitenland; ditzou een opstand hebben tewe«ggebracht wikkeling van handel en nijverheid. En voor at deze zaketi kan niets of weinig worden gedaan, ondat leger en marine een ontzaglijk percentage der belastingen eischt. De directie van den Landbouw bericht in de „St. Ct." Blijkens ingekomen ambtsberichten heeft de te recht zoozeer gevreesde Amerikaansche kruis- 3evoien 1?. vooreerst geen kruisbessen of kraisbcs- struiken te betrekken uit het buitenland; bij elk hun onbekend of verdacht ziek- om r? it v f Tii 60) Bliksemsnel begreep Frauke, wat er gebeurd was. //In de koorts Marij is zij naar buiten gegaan Zij hield bet linnenkleed van 1 rude broode aan en sprak van den aller- hoogsten nood O God zij is naar bet Witte l\nee gegaan //Kind', riep de oude man... Zonder verder een woord te spreken, grijpen ze elkaar bij de an en gaan de trap af. Zij schrikken toen zi] de dear zien open staan, maar ijlen tocb voort naar buiten. In de verte boorden zij een wagen njden m doile vaart nadert bij en ze nooren woest geschreeuw. t "JjI1 nu b'Jn no» laQg niet bevreesd, ik, Jurgen IhorbeekenIk ben klein begonnen toen de oude stierf. Ik ben vijf maal zoo rijk als hy. Overal bier in de iandstreek heb ik rayn geld yastgezet, in land en huizen, in ge- meenteleeningen, bij particulieren, in kerken en en dij ii. Jk jjey vail vejeil gejy ^-e y0rderen opmyn naam Jurgen Thorbeeken D sloeg wild op de paarden ios, zoodat ze boog steigerden toen stormdeu zij verder zonder op het wagenspoor te letten. De hooge wagen slmgerde naar recbts en links, de lan- taarns wierpen een spookacbtig licbt in den manescbyn. z/Heen en weer Heen en weer Het oorzien van 10,000 handteekeningen is een adres verzonden aan H. M. de Koningin, waarin naar aanleiding van bet Verzoekschi'ift der heeren Korthals Altes c. s„ tot afscbafliug van de ioting voor de Nationale Militie, wordt verzocbt hierop niet in te gaan. Indien tocli, betoogen adress. volgens kath. blarten, die dit stuk openbaar maken, de loting vooi de Rationale Militie wordt afgeschaft en m. a. w. de algemeene dienstplicht zal worden ingevoerd, is er slechts een stap noodig om te komen tot uitbreiding van het leger. 't Mag dan ook niet worden verzwegen, dat, volgens algemeen gevoelen de actie tot afschaffing°der is toc.i een vervloekt leven Zoo gaat het. sedert ik verstand beb Sedert wanneer heb ik yerstand De zandgravin is mijn dochter zij is dagelijks in mijn omgeving alle dagen zie ik haar oogen en de menschen zeggen Lijkt ze niet veel op Hans von Knee,°°oor wien uw vader de goederen bestuurde Welke papieren hebt ge gevondcn tegeval van de kruisbes zich' aanstonds inlichtingen te wenden tot den directeur van bet Instituut voor Phytopathologie te Wage- ningen. m In TER NEUZEN, 14 Januari 1907. Zaterdag werd uit's Gravenhage gemeld Heden kwam alhier aan en nam zyn intrek bet Hotel De Ouden Doele'n de beer Mr. IT. J. Dijckmeester, Commissaris der Koningin in Zeeland. De Koningin ontving Mr. Dijckmeester in gehoor. Een en auder staat hoogstwaarsehijnlijk in verband met bet, meer en meer vasten vorm aannemend plan van de Koningin en Prins Hendrik van dezen zomer Zeeland een officieel bezoek te brengeu. tot de boomen, en toen. versehrikt door bet maanlicbt, dat door de takken speelde, raakten zij van den wegRazend vlogen ze tusschen de denneboomen door, bet duin op de jonge boomen braken en splinterden Nu zyn zij boven een kreet van ontzetting klin'kt bet bij-de-handsche paard wil nietin de dio.ptehet tuimelt over den kop in zijn Het bij-de-baiidsche paard, een jong dier sprong met een aehterpoot over de streng en tukte met woeste zijsprongen den wagen voort. Het zweet parelde op Thorbeeken's voorhoofd. Hij sloeg geen acht meer op de paarden. De vensters van het heerenhuis sche- nen hem een paar groote, spookacbtige oocen, die den weg langs keken Frauke sloeg haar arm om den hals van den ouden Marxnog tien sprongen dan waren de razende dieren bij ben. Thorbeeken stond rechtop in den wagen, met zinnigen valt bij Gertrude verwilderd gelaat. en wees voor zich uit met de zweep! „Vader daar daar staat zij Onder dien boom, vader In de mane- scbijnde stralen vloeien tusschen haar lingers door in haar haar glinstert zilver." Klagend klonk het door de lucht omlaagr Kermend is Gertrude op de knieen gevallen. Zooeven stond ze nog rechtop, nu zit ze ineen- gedoken, haar kracht is ten einde. Zij roept niet meer, zij fiuistert nog slechts: „Trude Groode help mij in den allerboogsten nood De oude Marx buigt zich tot haar over. //Zij beeft u reeds gebolpen", zegt hij, bevend van ontsteltenis. Sidderend kijkt Frauke naar boven, naar de dennen. Plotseling roept zij //Marx Om 's hemels wil, ik wordt ook krank- en valt bij Gertrude neer, dekt haar zooveel mogelijk met haar kleereii en vleit zich dan als een trouw hondje aan haar naakte voeten //Stil, kind, stil," zegt Voss, //wees stil en kom mee onze Trade is ernstig ziek." loen zij in huis gebracht werd. sprak zij Commissaris der Koningin bij H. M. de Konin gin en den Prins ten doel had, het koninklijk echtpaar uit te noodigen tot een bezoek aan Zeeland in den aanstaanden zomer. Mr. Dijckmeester neemt heden deel aan een diner ten hove. Z. K. H. de Prins beeft bet eere-voorzitter- schap aanvaard van het eere-comite van het De Ruyter-herdenkingsfeest en heeft 100 geschonken aan de historiscbe commissie voor die herdenkmg. - Heden waren ten gemeenteraadhuize voor staanplaatsen op de Markt gedurende de a. s. kermis inschrijvingen ingekomen van de heeren A. M. Peeters-Vincken te Bergen op Zoom voor eene stoomcaroussel f 680 (zonder con- currentie) C. F. Hubbels te Dordrecht voor eene stoomfietsmolen f 515 (zonder concur- rentife van stoomcaroussel e. d.) en voor eene fietsmolen zonder stoom /'200 H. M. Vaal te Bergen op Zoom voor een tob- bogan f 75, wed. Fratantuano te Bergen op Zoom voor eene stoomfietsmolen f 25, F. Janvier te Bergen op Zoom voor eene gewone caroussel 15, en J. Smits te Middel- burg voor een wafelkraam 10. Alle inschrijvingen boven het gewone plaats- geld. Bebalve de inschrijvingen van de stoomfiets- molens en die van een tobbogan zijn alle plaatsen gegund. Naar we vernemen is ook nog onderhandsch ingeschreven voor een bioscoop door den beer Ant. Wegkamp te Apeldoorn, docb is nog aan- gebouden de beslissing of deze inrichting op de Markt eene plaats zal kunnen verkrijgen. Heden werd alhier door Burg, en Wetb. aanbesteed de levering van 200 M3 plaatzand. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren J. de Nijs voor 87 cent, P. Volkrijk voor 83 cent, P. Platteeuw voor 82 cent, J. Geensen voor 811/3 cent, alien te Ter Neuzen, en J. Verheijke te Hoek voor 80 cent. Vrijdagavond bield de bootwerkersver-' eeniging //Recht en Pliebt" alhier in het logement 's Lands welvaren" bij den heer Adriaansen eene vergadering, die druk bezocht was. Uit de rekening van den penningmeester bleek, dat het kapitaal der vereeniging tbans bedraagt 273,56. Besloten werd aan de cargadoors een schrijven te zenden, dat voortaan de erkende christelijke feestdagen zullen worden berekend als Zondags- vrerk. Yoorts werd besloten eene actie op touw te zetten, om den werkdag met 2 uren te verkorten n j i i nuis georacnr weru. spraK zn od!» lloode' belp my in den allerboogsten wartaalmen kon haar den zilveren krans met nood /.Rjd naar omhoog riep de andere stem. Hij had die woorden zelf uitgeschreeuwd by kende zich zelf niet meer. j1?001" die Wltte verscbijning en het woeste IIieL my oncn i ukken aan de teugels verloren de paarden ge- j de spin gemaakt had." eel bun bezinning en weken steigerend terug i Zoo bracht men haar te bed meeuwenvleugels niet uit de handen nemen, zoo stijf hield zij dien omspannen. ,/lIij beboort tot mij mompelde ze, ,/mij alleeiihij beeft bet gezegd. Ik heb het aan zijn oogen gezien, toen hij met mij onder de Drug stond, welke Beneden bij de voordeur stond een dichfc op- eengedrongen menigte, vol belangstelling en deelneming. De haat tegen Thorbeeken werd luide gelucht. //Hij draagt de scbuldNu heeft God hem geoordeeld Een afschuwelijke dood z/Wie gaat er mee?" z/Ik nietIk niet Op dit oogen blik kwam Frauke de trap af. //Is Lisa gezadeld „Ja." z/Breng ze hier Gauw Drie of vier meisjes stonden bij elkaar niet veraf. //Kunnen wij u belpen, Ireule Frauke Frauke boort bet niet; zij is nu kalrn. Haar gedachten zijn bezig met wat zij doen moet. vEerst den dokter, dan het andere." z/Daar is Lisa z/Laat los (Wordt vervolgd.) ?ooi 8*. C0FRA5T ii. V*U**gmvomd. up by rt«. j. **%-»» tm V» I,.,-, i<»ra®s«a«tr tot ondercrrond heeft,WermthiwRinrr Heden seint men ons De Burgemeeater van TER NEUZEN brengt ter kennis van de mgezetenen riat l.et verkeer over den wee op en westehjken kanaaldijk nabij Ter Neuzen bJiikens missive van den Commissaris der Iioningin in Zeeland 9 -Jannun 1907 A N° 39'. 2? Afdeelmg met ingang van lo Januari 190.' tijdelijk weder wordt herstela e* dat de hulpweg bij hectometerpaal 142 zal worden af- gesioten. Ter Neuzen, 12 Januari 1907. De Burgemeeater voornoemd, J. A. P. GE1LL. Burgemeeater en Wethouders ran TER NEUZEN gez'en de artt. 6 en 7 der Hinderwet (Staatsblad'so. Ill van 1896) maken bekend dat op heden ter gemeente-aeeretarie ter viaie is gelegd een verzoek ran JOHANNESMARTINU8 VAN DAMME tn?1Iherma^' wonende te Ter Neuzen, om vergunning tot bet i) aat,eo ee..er benzl emin ziine tegenwoordjge werkplaata, pJaatseiijk gemerkt 4 euge- legen aan de Lange Kerkatraat, kadastraal aectie C deel an no „o83, teneinde de aanwezige zaagmachines enz. den 1tS01T ln WC1io!vrg brenSen en d"t Maandag, ten !Ii uan,1907> 'des na mid dags van 3 tot 4 uren, dez«r gemeente, gejegenheid zal worden g.geven om tegen bet mubpn dier inrichting bezwaren Bchten "gen i"°ndeling of schriftelijk toe te Ter Neuzen, 14 Januari 1907. Burgemeeater en Wethouders voornoemd, J. A P. GEILL, Burgemeeater. W. S. J. D1ELEMAN, rfecretaris. met de ouderdnikkingsplannen in Rualand wetkeJijk meenens te worden Eenige raadstieden moeten naar Tsarakoje Selo zijn ontbodeu, om met den j1 e"w<> onderdi'ukkingsmaatregelen tegen de er'/dvi^d overwegen In de provincie gaat bet bier |V° den weg al op van een militaire dictatuur. Te maken dat h - de Souverneur bekend laten maken, dat de eigenaars en alle bewoners van huizen waarin bommen worden aangetroffen, voor den krijsraad werd nigr,"'a "'"^genaren, die, naar bewezen verrt nlets van zulke bommen wisten, zijn tot 3000 loebels boete veroordeeld. In elke zaak wordt over- wogen ot men hun buizeu ook in beslag zal nemen. Te Petersburg slaat bet trouwens met de vrijheld ook n et te best gesteld. Dat bewijzen weer de ma'atregekn b heh£T nge"l -MT'V De Politi«-ckefe te Petei's- tot d!n VVe''S 1 'ustgevingen met betrekking hioft ve,:k'ezn!?»veldl.)cht ontvangen. Dienavolgens hoi. i e aileen het recht om vergunning tot het bo den van vergaderingen te verleenern De aar.vraag moet 48 m-en van te voren geachieden en alleen kie,- gerechtigden mogen de vergaderingen bijwonen. nnrmPiiliiipiiii mi umiiiir-^nrinni*Ii De chef van politie in de wijk moet met een voidoend aantal agenten in de vergadering zijn Wordt er een opioerige kreet geslaakt, dan dient iiij de vergadering to ontbinden. Ook wanneer de redevoeringeu te beftig zijn of wanneer er inzamelingen van eeld worden ee- i houden. Pen slotte moet de chef zelf verslag over de bijeen- knmst uitbrengen. Elders in bet Rnasiscbe rijk gaat men door met de ten oi'isten achterna te zetten. Te Warschau zijn honderd terroristen opgepakt en 18 Mauser? en 25 revolvers in be»lag genomen De krijgsraad beeft gisterocbtend vijf terroristen ter cood veroordeeld. De ,iilowo betoogt, dat al dergelijke maatregelen tot niets dionen en dat alleen een regeering, die het yertrouwen van bet volk geuiet, de ordo zal kunuen berstellen. Dat beeft waarschijnlijk de thans overleden sjah van lerzie ook begrepen, toen tyj zijn volk een Grondwet g'.'t ilij had mtjt 's lands fi'nancidn ailervreemdst om- f .-..-u ami Mtruiuoii U III gesprongen. Leeningen en voorschotten konden enkel y vo- worden terugbotauld in den vorm van inwilliging der btlang van t volk en voor een krachtige ont- bevelen uit bet buitenland. De aanleg van spoorwegen j 1 was voor onbepaalden tijd- uitgesteld alle binnenland- scbe yerbeteringen moesteo Vacbten. De douane was in Belgische handen. De meest Taderlandlievenden onder i ue priesters en hooggeplaatsten eagen met bescbaining en verontwaardigiug, hoe het land door zijn eigen vorst j was verpand aan buitenlandBche mogendheden. In het voorjaar van 1906 plaatsten de pi'iesters Tan 1 a sekte der 8jiiten, die in het moderne Perzie een j DijQa onbegrenaden invloed bezitten, zich in Teheran I aan het hooid van een beweging ter verkrijging van hervormingen. Mot hnn i waarhe van elke scbakeei...^ nu. muhu«u, m- En.toeu werd besloten het volk een Grondwet te j scnenken en een Nationale Vergadering bijeen te roepen, j in welke vergadering tbans de financieele toestand van I net land wordt besproken en dezer dagen heftige rede- 1 yoenngen gehouden tegen het beheeV van de toilen en ae ppsterijen door de Belgen. O -v.". Vii t \J \J JL CCJLJ 1\ 1 fX ■inino-PT, Mo. h„. i i- .bvou wuicu gevieesue AmeriKaansciie Kruis- mingen. Met bun medewerking ontstonfl een in i kps, „?„n r n- eid nationale bevyegjng, bij welkealleontevredenen 5, m^elacJUW, welke, in tegenstelling met de ke schakeering in den lande zich aansloten. In- j Europeesche, ook de bes zelve aantast, zich en WJIH llf't lion «iizh on /lions .4.1li_ I Tr/w4n/.v.J i 11 ie. Ji Ju AJ J, if i'5 f„n „„i P uc" iruimeu. over aen itop in znn m. 7i V-/IU s nemeis wn, ik i ?1*W1 flPUf O'Pinnf nn wr- /-v1_ l I 1 ,J p in C1/

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1