8 A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad Zeeuwsch-Ylaanderen. j ig No. 4940. Dinsdag 8 Januari 1907. 47e Jaargang. 0 0 r Binnenland. FEUILLBTO A B O N N E.M ENT: Per drie ma&nden binnen Ter Neuzeii 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32*. Men abonneert zich big alle Boekhandelaara, Postdirecteuren bushoadera. No. 25. Brmven- A D V E T E NT i E N Van 1 tot 4 regeJs 0,40. Voor elken regal meer »,1S Bii directe opgaaf va» drituiaal plaatsing deraelfde adverter.tie wordt ct»- p lech to t e e m a a 1 bcrekend. Grontere letters worden naar plaatsruinite berakend Telefoon inzencLmg van aavertentiSn voor 3 ..ret. q a&i ats. let -i ig&" e In De Rotterdammer wordt medegedeeid, dat de Vereeniging tegen den vacciuedwang besloten heeft, in de maanden Februari en Maart ,'een petifcioiinement te organiseeren tot opheffing ran de verplichte vaccinatie van sclioolgaande kindercn. Circulaires zalien aan kerkcraden en andere corporaties worden verzonden, met verzoek oin op het request te teekenen. TER NEUZEN, 7 Januari 1907. Gedurende het loopende jaar zijn aan den spoorweg alhier, de volgende zeeschepen aan- gekomen om aldaar te lossen of te laden Januari 1 48 17 s., 11 k., 10 ij., 2 h., 2 pa., 6 1. 101997 Februari 41 16 s., 11 ij., 6 k., 1 h., 7 1. 85182 Maart 42 17 s., Ilk., 4 ij., 3 pa., 2 h., 5 1. 93963 April 45 17 s., 13 ij., 5 h., 3k., 2 pa., 1 m I pp., 1 ijs., 2 1. 105162 Mei 54 20 s., 14ij4 h.,3k., 3 pp., 1 pa., 9 1. 111085 Juni 55 17 s., 13 ij., 6 h., 5k. 3 pa., 1 m., 1 pp 9 1. 102194 Juli 45 14 s., 14 g., 8 h., 5 k 1 pp., 3 1., 104542 Aug. 53 22 s., 15 ij., 9 h., 4 k., 2 pa.. 1 pp. en h. 120303 Sept. 40 13 s., 11 ij., 7 k., 5 h., 1 pa., 1 pp. en h., 1 pp., 1 1. 95613 Oct. 40 19 s., 9 ij., 4 k., 3 h., 3 pa., 1 m., 1 I. 93072 Nov. 43 15 s., 10 k., 9 ij., 4 h., 3 pa., 1 pp. 11. 103288 Dec. 39 16 s., 12 k., 5 ij., 5 h., 1 mcdm. 98826 545 1215227 57) Franke gerecht wat, "g- het Zij Uitgevaren zijn in Jan. 41, in Febr. 39, in Maart 40, in April 33, in Mei 42, in Juni 50, in Juli 40, in Aug 40, in Sept. 38, in Oct. 34, in Nov. 36 en in Dec. 37, totaal 470 zeeschepen Blijkens vorenstaanden staat zijn gedurende 1906 te Ter Neuzen binnengekomen uit zee, om aan de kaden aan het spoorwegstation te lossen of te laden 545 zeeschepen, met een bruto-inhoud van 1,215,228 M3. (het jaar tevoren 411 schepen met een bruto-inhoud van 864,119 M3.), geladen metstukgoederen 203, ijzer 128, kolen 81, hout 54, pijpaarde 21, papierpap en hout 6, minerie 3, papierpap 3, ijs 1, macadam 1 en ledig 44. Hiervan vertrokken ter verdere lossing of sehudde het hoofd. „Ach Gertrude is bijna krankzirr begrijpt nu, dat zij verkeerd gehandeld heeft nu acht zij alles verloren, zijn leveu en haar leven, alle geluk, de geheele toekomst, alles vernietigd door oude schuld en nieuwe zonde. Zij zal het niet overlevenO, dat heeft zij er nu voor, dat zij hier kwam en ons ongelukkig huis en tader gezond maakte en Hinze verdreef en voor mij zorgdezoo goed en hartelijk, dat ik een verstandig meisje ben geworden en voor zindelijke laarzen en voorschooten zorg en al goed het eten koken kau alles, alles En nu Ach, mijn lieve, beste Trude 1" Zij sloeg de armen om zijn hals en snikte z/Ach, Christiaan, wat moet ik doen om te helpen //Is zij ernstig ziek, dan moet in de aller- eerste plaats de dokter gehaald worden." z/Haar gemoed is ziekwat kan een dokter daaraan doen Hans moet komen, die kan haar weer gezond maken maar die is in de macht van Dora." Toen schepte zij weer moed, haar oogen begonnen te glinsteren. #Ga jij vanavond naar het Monnikenhof en rertel mij morgen, wat je daar gehoord en gezien hebt. En dit zeg ik je Dora Thor- Seeken heeft Hans nog nietdie behoort aan ons 1" s. icpen et jaar te voren 36), waarvan 35 ledig en 4 geladen met creosoot. Door de Oost- en Westsluizen alhier werden voorts 6576 binnenvaartuigen op- en 6387 af- geschut, tegen resp. 8023 en 7836 in het jaar te voren. Na de tweede oproeping voor bezoldigd ambtenaar van den burgerlijken stand belast met het voltrekken van huwelijken heeft zich nog geen enkele sollicitant aangemeld. Evenmin hebben zich sollicitanten aangemeld om benoemd te worden tot onbezoldigd ambte naar van den burgerlijken stand. Zaterdag 5 Januari werd alhier door de land- bouwvereeniging »Door Eendracht Sterk" in weder inlading naar Gent 34 schepen, met een hetHotel Centraal", aanbesteed de levering van bruto-inhoud van 104,323 M3. (het jaar te voren 37 met een bruto-inhoud* van 107,639 M3.), alien bij aankomst alhier geladen met stuk goederen. Van de loskaden alhier vertrokken naar zee 465 schepen (het jaar te voren 374), geladen metstukgoederen 148, macadam 37, phosphaat 16, ijzer 4, cement 4, steen 2, soda 1, stroo 1 en ledig 257. Met bestemming voor Gent werden opgeschut 1117 zeeschepen, met een bruto-inhoud van 3,181,836 M3., (het jaar te voren 1003 schepen, met een bruto-inhoud van 2,851,086 M5), ge laden metstukgoederen 504, hout 254, kolen 85, hout en vlaB 54. pijpaarde 28, vlas 18, minerie 11, papierpap 9, guano 8, petroleum 7, zout 7, pyrite 6, landbouwzout 5, phosphaat 4, ijs 4, wijn 4, haring 3, graan en hout 3, ijzer 3, haver 2, saltcaces 2, katoen 2, ijzergrond 1, zaad.en vlas 1, graan en paarden 1, koolteer 1, kopererts 1, gerst 1, steen 1, vischl, graan 1 en ledig 85. Komende van Gent werden afgeschut 1179 zeeschepen (het jaar te voren 1051), geladen metstukgoederen 540, phosphaat 88, cement 21, macadam 10, krijt 10, guano 6, ijzergrond 5, aardappelen 4, meel 2, chigorij 1, suiker 1, briquetten 1 en ledig 489. Bestemd voor Selzaete werden opgeschut 40 zeeschepen, met een bruto-inhoud van 35,824 M3. (het jaar te voren 46 schepen, met een bruto-inhoud van 45,069 M3.), geladen met creosoot 30, hout 7, teer 1 en ledig 2. Komende van Selzaete werden afgeschut 39 2568 balen superphosphaat. Hiervoor werd ingeschreven door D. Scheele te Ter Neuzen voor 2,70, P. J. Scheele te Ter Neuzen voor f 2,63 Internationale superphosphaatwerken te Zwijndrecht voor f 2,82, P. G. Adriaanssens te Bergen op Zoom voor 2,69, P. J. van Ardenne te Dordrecht voor f 2,98, J. Kostense te Kruiningen voor f 2,86, Van Glerum en Co. te Vlake voor f 2,74, Hulpmeststoffen te Dordrecht voor 2,96, Wed. L. Groosman te IJzendijke voor f 2,69, G. H. Blondeel te Aardeuburg voor f 2,83 en A. Hamelink te Ter Neuzen voor f 2,66. b. 1560 balen amm.-superphosphaat. Hier voor werd ingeschreven door D. Scheele te Ter Neuzen voor f 7,28, P. J. Scheele te Ter Neuzen voor f 7,20, Internationale superphosphaat werken te Zwijndrecht voor 7,48, P. G. Adri- aansens te Bergen op Zoom voor 7,45, P.J. van Ardenne te Dordrecht voor 7,28, J. Kos tense te Kruiningen voor 7,40, Van Glerum& Co. te Vlake voor f 7,29, J. Weijkman te Breskens voor /7,19(*), Maatschappij tot verkoop van hulpmeststoffen te Dordrecht voor 7,37 en G. H. Blondeel te Aardenburg voor 7,49. c. 354 balen chilisalpeter. Hiervoor werd ingeschreven door: D. Scheele te Ter Neuzen voor 12,78 P. J. Scheele te Ter Neuzen voor 13, A. Wieland te Ter Neuzen voor f 12,94, Internationale superphosphaatwerken te Zwijndrecht voor f 13,40, P. G. Adriaansens te Bergen op Zoom voor f 13,13, Maatschappij tot verkoop van hulpmeststoffen te Dordrecht 13,37, G. H. Blondeel te Aardenburg voor En zij ging weer naar Trude en paste haar op. Toen Christiaan in het Monnikenhof aan- kwam, achtte hij het goed, zijn moeder mede te deelen, hoe de zaken gesehapen waren. Zij verschrikte hevig, toen zij al het gebeurde vernarnen toen zij aan het woord kwam, kregen de mannen in het algemeen de aoodige verwijten en Hans Thorbeeken in het bijzonder en eindelijk kreeg ook haar eenige zoon zijn deel. Hij en Frauke hadden er tusschen moeten komen; want het onheil komt eigenlijk niet in de wereld door de slechte menschen, maar doordat de goede menschen den moed missen om het kwaad in zijn begin te onderdrukken. Een poosje later kwam Hans met zijn vader. Dora was in het damessalon gegaan om haar pelsmantel af te doen. Toen zij in de groote zaal waren, had juffrouw Moller al heel spoedig opgemerkt, hoe het tusschen de nieuwgekomen gasten stond. Hans maakte op haar den indruk van een diep verbitterd man, die geen zonneschijn meer verwacht op zijn levenspad en de rekening met het leren heeft afgesloten. De oude Thor beeken scheen nuchter zijn oogen stonden niet zoo waterig, daar lag een schittering in als de vensters in een huis, dat in een stormachtigen nacht in brand is geraaktvan binnen de vlammen werpen hun grillig licht tegen de vensters in den donkeren nachteen korte poos dan slaan zij naar buiten en alles wordt een brandende massa. Dora liep flink, het hoofd omhoogmaar er was iets onzekers in haar houding, haar woorden waren koortsachtig afgebroken. Allengs kwamen ook andere gasten, meeren- deels jenge landbouwers, die in de jeugd met Hans vrieudschap hadden gesloten. Onder hen was ook August Loe, een ilink man met een scherpzinuig verstand, die op zijn hofstede met ijver en overleg werkte, maar ook niet aikeerig was van een spel kaarten en vrooiijk gezelschap. Hij begroette Hans op zijn gewone hartelijke manier en wikkelde hem dadelijk in een druk gesprek over landbouwzaken. Allengs kwamen de heeren rondom de tafel, namen deel aan het gesprek en wierpen er een spottend of plageud woordje tusschen, zooals veel bij de landlieden plaats heeft. Toen de oude Thorbeeken ook hij de tafel kwam, scheen de stemming te veranderen het werd stil. Zelfs Loe, die anders altijd iets vroolijks wist bij te brengen, deed er het zwijgeu toe. Een der aanwezigen trachtte echter het gesprek weer op gang te brengen en sprak over een boer, die aan de beurs had gespeeld. Onervaren als de man was, had hij in korten tijd het grootste deel van zijn vermogen verloren. vMen spreekt van 200,000 mark z/Het is om er gek van te worden." //Ik zou mijn leven lang geen oogenblik rust meer hebben." z/Hij verdient het." Zoo veroordeelden zg zijn lichtzinnigheid en beklaagden zijn gezin zij dachten er niet aan, het verlies van zooveel geld als het voornaamste te beschouwen. Doch een dacht daar wel aan, een die sedert vier en twintig uren sleehts deze gedaehte had gehad#Je hebt tweehonderd- duizend mark verloren 1 f/Je hebt tevergeefs die booze schuld op je geladen tevergeefs heb je die schuld veertig jaren gedragenHet ware beter voor je, voor 12,99 en J. Meijer te Zaamslag voor 12,86. d. 208 balen patent kali. Hiervoor werd ingeschreven door P. J. Scheele te ler Neuzen voor 6,18, A. Wieland te Ter Meuzen voor 6,126, Internationale superphosphaatwerken te Zwijndrecht voor f 6,15 en P. J. van Ardenne te Dordrecht voor f 5,93 t. 27 balen kalkstikstof. Hiervoor werd ingeschreven door de internationale superphos phaatwerken te Zwijndrecht voor 0,73 per procent Gegund voor de gemerkte inschrijvings- sommen. In de Vrijdagavond in het logement z/'s Lands Welvaren" bij den heer M. J. Adri- aansen alhier gehouden jaarlijksche vergadering van de vereeniging //Eigen Hulp", onderling verzekeringsfonds tegen verlies door sterfte van varkens, werd uitgebracht verslag over het jaar 1906. De rekening werd goedgekeurd. Uitge- keerd werd t 47,25 en 5,25 aan twee leaen wegens vertrek naar elders. Het goed slot be- draagt 105,27, 26 leden werden ingeschreven, 2 leden werden geroyeerd wegens wanbetaling en 3 bedankten wegens vertrek naar elders. Het ledental bedroeg 72, die 88 varkens ver- zekerden, 3 personen meldden zich aan als donateur. De uitkeering werd vastgesteld op 40 cent per Kg. voor varkens tot en met 30 Kg. zwaar, daarboven 35 cent per Kg Vanaf ziekte tot sterfte wordt per dag 1 Kg. uitgekeerd. Het entreegeld voor nieuwe leden bedraagt f 1, de contributie 25 cent per niaand en per varken. De aftredende bestuursleden, de heeren L. Wieland, W. Wilhelm en W. Roth werden met algemeene stemmen herbenoemd. Wegens het voorkomen van mond- en klauwzeer te Hulst zullen tot nadere aankondi- ging geen rundvee en rarkens worden toegelaten op het Marktplein aldaar. Zaamslag, 5 Jan. Vrijdag was het 25 jaar geleden, dat de heer A. Kok in functie was getreden als hoofd der openbare school te Othene. Geruimen tijd geleden werd door bewoners dier buurt eene commissie gevormd, om dezen dag niet onopgemerkt te doen voorbijgaan en onder groote deelneming is gisteren dat feest gevierd. Algemeen wapperde de driekleur. wanneer je niet meer kondt denkenJe hebt twee honderd duizend mark betaald. Zooveel geld. En nog is de schuld niet gedelgd Thorbeeken ging aan een andere tafel zitten hij wist niet, dat hij voortdurend in zijn glas had zitten turen en geen enkel woord had gesproken. Aan die andere tafel zat de oude justitieraad met een gezelschap uit de beschaafde kringen der stad. Men sprak juist over het verjaren van misdaden. Thorbeeken mengde zich onmiddellijk in het gesprekhij sprak als een aangeklaagde, die op onbeschaamde manier tracht door algemeen- heden zijn zaak te verdedigen. //De justitie" zeide hij, //moet oude gebeurtenissen laten rusten het volk vergeet ze ook." De oude raadsheer streek eens met de hand door zijn witte haren en zei daarop #Ge ver- gist u, mijnheer Thorbeeken en wel in twee opzichten. Ten eerste moet ge niet gelooven, dat het volk de gepleegde misdaden zoo spoedig vergeetik zou u dat met de feiten kunnen bewijzen. Nog na honderd jaar spreekt het volk over misdaden, vooral wanneer die niet door straf geboet zijn En de justitie Die moest eigenlijk geen verjaring kennen, zij moet blind oordeelen als dienaresse van God Geloott gij, dat hierboven vergeteti is, wat hier op aarde veertig of vijltig jaar geleden is misdaan Ja, nu en dan is er reden om verjaring te laten gelden verzachtende omstandigheden bijvoorbeeld een braaf leven nadat de misdaad gepleegd werd." De oude man werd warm, zijn oogen fonkelden, terwijl hij bij die laatste woorden acht met de vuist op de tafel sloeg. (Wordt vervolgd.) (Ill BUT. Oit blad veraehljnt .1taandaa>, Woemdag. en Vfljdagarond, BltsjeirqJewS bij de S^irnvH R*. 3. VASS »W (AMDS «e TerKewiwi, Maand. Getal Geladen met 113. inhoud bruto. In deze kolom beteekenen de letters s stuk goederen, ij. ijzer, k. kolen, h. hout, pa. pijpaarde, m. minerie, pp. papierpap, incdm. macadam, 1. ledig. l IJ 1AI OOO MS wAKan f .1 k n 1 l i 1lTJ l MMHiBI MM————

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1