A I g e m e e n ieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4938. Donderdajj; 3 Januari 1907. 47e Jaargang. Gemengde berichten. 1AEKT een PAARDENMARKT F E UIL L E T 0 N. ABQNNEMENT: Per drie ma&nden binnen Ter Neazen 1,Franco per post: Yoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82±. Men abonneert zich bjj »lle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADTEETENTliN; Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor '!ken regei meei f 0,10. B^ directs opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde adrertentie wordt de prig* slechts t e e m i 1 berekend. Grootere letters worden naar piaatsruiinte berekend Telefoon No. 25. tnzending van advertentife <roos 3 -iret t den aac get avtgavw Burgemeester maken bij deze den en Wethouders bekend, dat op van AXEL, Maandag 7 Januari aaastaande, zal worden gehouden, aanvang nemende des voormiddags ten tien lire. Axel, den 24 December 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. J. OGGEL, Burgemeester. J. A. VAN VESSEM, Secretaris. TEH NEUZEN, 2 Januari 1907. In de heden door de heeren Ph. J. van Dixhoorn en P. Dregmans in het //Hotel Cen- traal" alhier belegde vergadering van belang- hebbenden werd besproken het noodlottig ongeval dat dezer dagen eeu koetsier met paard en rijtuig van den heer Donze trof en ook andere gevallen in herinnering gebracht, waarbij paarden en rijtuigen in het kanaal te water geraakten en waarbij verlies van menschenlevens te be- treuren was. Ter vergadering bleek, dat door den heer G. van der Peij 1 reeds een adres aan den Minister van Waterstaat is verzonden, waariu verzocht wordt langs de kannalboorden eene voorziening te maken, waardoor dergelijke ongevallen worden voorkomen. Verschillende denkbeelden omtrent eene voor ziening, b v. door een aarden wal of een hek- werk, werden besproken. Goedgevonden werd dat door de heeren Van Dixhoorn, Dregmans en Van der Peijl een adres zal worden opgemaakt, waarin den Minister van Waterstaat wordt verzocht op het Nederlandsch deel van het kanaal Ter NeuzenGent en het zijkanaal naar Axel langs de katiaalboorden aan den rijweg eene voorziening aan te brengen. Dit adres zal later in de verschillende onmiddel- lijk hierbij betrokken gemeenten ter worden gelegd. teekening Heden werd alhier door de landbouwver- eeniging *Ter Neuzen" in het //Hotel Centraal" aanbesteed de levering van <7. 78000 Kg. superphosphaat. Hiervoor werd ingeschreven doorInternationale super- phosphaatwerken te Zwijndrecht voor f 2,79, J. H. Schalk te Ter Neuzen voor 2,73, D. Schee'e Az. te Ter Neuzen voor 2,71, Wed. Groosman te IJzendijke voor 2,71 en A. Hamelink voor 2,66, alles per 100 Kg. Gegund aan den minsten inschrijver. b. 2500 Kg. stikstofkalk. Hiervoor werd ingeschreven door de Internationale superphos- phaatwerken te Zwijndrecht voor 73 cent per procent. Tot eersle onderwijzer met verplichte hoofdacte aan de Ghr. school alhier is benoeind de heer P. van Es, vroeger onderwijzer aan die school, thans te Kinderdijk. Bjj Kon. besluit is herbenoemd tot bur gemeester der gemeente Hoek de heer A. Wolfert. De marechaussee H. Rademaker te IJzen dijke is beuoemd tot gemeente-veldwachter te Papendrecht (Z.-H.) Gedurende het. jaar 1906 werdeu van de scheepsbouwwerf //Zeeland" van de firma gebr. Ribbens en C. Bakker te Hansweert te water gelaten 4 Rijnschepen, n.l. //Maete Auimo", groot 916 ton voor H. van Wijk te Klundert //Hortense", groot 944 ton voor P. Jorens te Dordrecht; Bonne Esperance", groot 1114 ton voor M. de Haas te Bergen op Zoom en /Excelsior", groot 480 ton voor P. Dobbelaar te Ter Neuzen. Thans staat op die werf nog op stapel een Rijnschip van 600 ton voor J. Troost te Rotterdam. In 1906 zijn te Vlissingen binnengekomen 44 stoomschepen, metende 35147 ton en 23 zeilschepen, metende 5060 ton. Vertrokken zijn 44 stoomschepen, metende 35508 ton en 23 zeilschepen, metende 5060 ton. In 1905 zijn binnengekomen 34 stoomschepen, metende 33575 ton en 15 zeilschepen, metende 4197 ton en vertrokken 35 stoomschepen, metende 33736 ton en 15 zeilschepen, metende 4197 ton, Koewacllt. Zaterdag reden een paar meisjes met eene slede over een weg, die pas gebaand was door een man. Deze was daarover zoo vertoornd, dat hij de schop, waarmede hij wc'kte, naar de meisjes wierp met noodlottig gevolg, dat edn der kinderen, een meisje van een onderwijzer, zoodanig aan den voet gewond werd, dat zij naar huis gevoerd werd en ge- neeskundige hulp noodzakelijk was. Zondagavond werd ten huize van den heer E. de Vleeschouwer eene algemeene vergadering gehouden van de deelnemers in de onderlinge paardenverzekering //Steunt elkander". Een groot aantal landbouwers waren opgekomen. Uit de rekeuing en verantwoording van den secretaris-penningmeester, den heer 0. de Blieck, bleek, dat in het vorige dienstjaar was uitgegeven f 1013,35. Deinkomsten bedroegen 1192,96, zoodat het batig saldo bedroeg 179,61. Voor 1907 werden aangegeven 181 paarden tegen een verzekerde waarde van f 62555 Een lid heeft bedankt, terwijl zich 4 nieuwe leden hebben aangemeld. Aantal deelnemers bedraagt thans 70. Uit de boeken blijkt, dat in de 6 jaren, dat de vereeniging bestaat, de deel nemers slechts gemiddeld 1,5 percent van de verzekerde waarde als premie betaald hebben. Tot leden van het bestuur werden herkozen de heeren V. van Dorsselaar, E. de Vleeschouwer en C. de Blieck. 55) Onder het rijden werd nauwelijks een woord gesprokan. Zij stapten uit aan het Monnikenhof, ofschoon Thorbeeken er tegen was. Op den drempel staande, riep Dora een jongen, die daar voorbij kwam zij gaf hem een brief, dien zij van huis had meegenomen. Thorbeeken sloeg haar wantrouwend gade, maar kon het adres niet verstaan, dat zij den jongen opgaf. Vervolgens gingen zij het marktplein over, Dora met flinke houding als een overwinnares, de oude man achter haar aanloopende en schuw rondkijkende, alsof hij bang was. Voor de deur van het deftige huis van den justitieraad bleven zij staan. //Hoe zal ik het aanle gen, dat de oude niets bemerkt vroeg zij beklemd. Zij haalde een papier uit den zak en gaf hem dit. Met bevende hand zette hij zijn lorguet op den neus en las. z/Hans heef't mij dit papier gegeven hiermee is hij voorloopig tevreden gesteld." Hij las bijna de helft van zijn vermogen toegekend aan Gertrude von Knee, of wanneer die voort.durend bleef weigeren het geld aan te nemen, werd datzelfde bedrag geschonken ten behoeve van een nieuwe weldadigheidsin- stelling ,/ter goedmaking eener oude schuld". W oedend werd hij onder het lezen, een ruwe vloek kwam hem over de lippen. Met biiksemende oogen keek zij hem aan, terwijl zij op haar borst wees. Nu greep hij de ijzeren leuning van de stoep en ging met loomen tred het huis binnen. Laat in den namiddag kwamen zij thuis. Thorbeeken had in de stad niets gedronken doch nu hij weer alleen was, kwam de lust Baet dubbele kracht boven. Daar trad Dora bij hem in de kamer. De overwinning, die zij had behaald, de gedachte aan het geluk, dat haar wachtte, bracht haar in een zachtmoedige stemming. z/Wat wil je nog //Oom", sprak ze, //ge hebt geen reden om boos te zijn. Van nu aan zult ge kunnen slapen, ge zult rust hebben." /,Rust riep hij. Zij week achteruit voor zijn blik. z/Zou ik rust hebben Ach je weet het nietJe weet er niets van niets Kun jij menschenbloed wegwasschen zoodat er geen enkel vlekje overblijft Kun jij dat met bankbiljetten van duizend mark Hij hield bet hoofd een beetje scheef, alsof hij luisterde naar een stem in de verte. Hij verbleekteVA1 had ik de vleugelen van een engel Na verloop van een uar kwam Hans thuis en ging dadelijk in de woonkamerdaar zat Dora bij haar werktafelje aan het venster. Zij had altijd iets in haar houding van een zor- gende huismoederook lagen er stukken best linn en en fijn wit garen rondom haar, en ijverig 31 December. Hedenmorgen om 8 uur had de openbare vergadering van den gemeenteraad plaats, die de vorige week uitgesteld was. Er wnren slechts 4 leden tegenwoordig, D&melijk de heeren C. Dierick, J. Pieters, E. de Vleeschouwer en Th. Persijn. De heeren E. Plasschaert en J. Kips konden wegens ongesteldheid niet komen. Ingekomen was een schrijven van Gedep. Staten van Zeeland, waarin zjj aan den Raad kennis gaven, dat na onderzoek gebleken is, dat het beroep van E. Remery tegen zijn aanslag in den hoofde- lijken omslag ongegrond is, zoodat de aanslag van den Raad gehandhaafd blijft. Met algemeene stemmen wordt tot geneesheer voor de armenpractijk voor het jaar 1907 benoemd de heer A. Verscheure, geneesheer te Stekene. De post over onkosten, markten enz. was met circa 20 overschreden wordt besloten 20 op onvoorziene uitgaven af te schrijven en op dien post over te brengen. Op voorstel van den voorzitter wordt het derde punt der agenda, bespreking nuttige handwerken in de openbare scholen uitgesteld tot de volgende vergadering, wijl de voorzitter dit pant liever in eene voltallige vergadering wilde behandelen. werkte zij met de naald. //Alles is in orde gebracht", zeide zij, hem ernstig aanzienje. ,/Ik dank je Dora Hi] streek met de hand langs het voorhoofd. //Ik wil nu niet vragen, hoe je het gedaan hebt gekregen. Hoe was hij er onder V" z/Hij zal er zich wel in schikken". ,/Maak je dan gereed. Ik heb naar Hamburg geschrevenwij kunnen binnen veertien dagen vertrekken. En dan nog iets. Je weet, morgen komen mijne bekenden in het Monnikenhof bij elkaar. Nu ik heenga en niet van plan ben terug te keeren, zou ik niet gaarne zien. dat de breuk tmschen mij e* mijn vader open- lijk bekend werdzie daarom hem over te halen, dat hij met ons meegaat morgenavond. Ik denk om vier uur te laten inspannen. Om negen uur zullen wij aan tat'el gaan". Zonder op te zien verliet hij de kamer. Toen hij in donkere gang was, stond hij een oogenblik stil en keek verstoord om zichheen, als iemand die uit een droom ontwaakt eu niet weet, waar hij zich bevindt. Toen drukte hij de vuisten tegen de oogen, zooals hij als knaap reeds placht te doen, wan neer hij in het donker was, en zeide luid z/Trude lieve, trotsche Trade Omstreeks datzelfde uur trad Gertrude in de avondschemering naar buiten. De maan stond helder aan den hemelhier en daar een donker wolkje. Wat zij buiten wilde doen, wist zij zelve niet. Zij wilde haar gloeiend voorhoofd wat afkoelen in den kouden windook wilde zij wel de plaatsen waderzien, waar zij zooveel Naar de Avp. verneemt, zijn er op het Noord-Willemskanaal zes personen verdronken onder wie de predikant en de dokter van Zuid- |aren (Or.) Amsterdam had dezer dagen voor het opruimen van sneeuw 1200, Rotterdam 1000 man in dienst. De ko3ten van opruiming beliepen, alleen op de Kerstdagen, te Berlijn 120,000 en te Londen zes ton. Als streng-historisch wordt aan De Geld, medegedeeld Oom Driek was over. Oom Driek //lust 'm graagVader, hoofd van 'n huisgezin van 11 personen ook. Daar werd dus gauw ffvoor 20 cent gehaald. De flesch wordt in de keuken zoolang op de tafel gezeten de heele familie, de kinderen incluis, behalve 'tjongste zoonfje van 6 jaar, volgt vader naar de voorkamer, waar oom Driek 't een en ander moest bezichtigen. Dat is afgeloopen Moeder, die de glaasjes gauw klaar zet, wil inschenken, maardaar is geen druppel meer in de flesch. v Wa 's dat nou Sakkerloot nog toe, daar het me dat sm. jonk al die jenever leegge Ons ventje van 6 jaar (zegge zes jaar) had //bier willen drinken,' zoo kon-ie nog even uitbrengen. Daarna viel zi'ju hoofdje als dat eener doode musch op zij en met een bons op tafel. z/Gauw, gauw, maak 'in maar nat z/Nee, ga d'r maar mee naar buiten En onze arme kleine, die smoordronken is, wordt door twee andere broers 't huis uitge- zeuld naar buiten in de koude luehfc. Z'n dunne beentjes slepen 'm achterna, 't gloeiende hoofdje hangt slap voorover lntusschen is er opnieuw voor 20 ct. gehaald Voor het loket van een der Twentsch# postkantoren staat een arme fabrieksarbeider met een der kommiezen in druk gesprek. Commies: Ja man, zonder de 30centstraf- port mag ik den brief niet afgeven. ArbeiderZol ie urn dan veur mi willen opbargen tot Donderdagoavond, eerder beuren wi geen geld. C.Zeker man. Donderdagarond, klokke zeven, was de man akeligs had beleefd en waar zij haar jeugd had verloren. Daar kwam Frauke vlug het huis uit en keek angstig naar het bleek en beschreid gelaat van haar vriendin. ,/Hoe gaat het Trade? Is je hoofd nog zoo heet Je hebt een geduchten slag gekregen, zegt de dokter, met een steen ot met een groot stuk hout. Er is nog iets in je hoofd geraakt Ik geloof, dat hij zei ,/gekraakt," het was ten- minste een akelig woord Trade hoorde nietzij hoorde iets anders, dat zacht kennde ;/Ineengestort, verloren en weder ,/Ineeugestort, verloren en daarbij had ze een gevoel als iemand, die in zijn droom iets kwaads heeft gedaan en bij het ontwaken be- rouw gevoelt. Onder den vreeselijken indrak, dien de instorting van den toren op haar had gemaakt, en misschien wel beneveld door de verwonding aan haar hoofd, had zij gehandeld in strijd met haar wareinborst. Zij, die zelve had gezegd dat haat en onrecht slechts konden verzoend worden door liefde, zij had in hevige opgewonden- heid haat met haat vergolden, aangeboden liefde met beide handen van zich gestooten. In haar toestand op dit oogenblik besefte zij haar schuld nietmaar zij werd toch gedrukt door het angst- gevoel, dat schuld veroorzaakt. Zij waren tusschen de dennen door het huis opgegaan en kwamen nu buiten het geboomte. Daar stonden zij bij den berkeboom, waaraen Gertrude zich gisteren in den storm had vast- gekleind. Voor haar voeten breidde zich het eti'en marschlaud uit, ginds in de verte glinsterde de zee en aan den horizon zag men een wolkbank zoo zwart als de nacht. (Wordt vervolgd.) COFRAST. Hit blail Teraetitjnt Maandag., Woensdag. en Vrijdagavond, altseiiun«ierd i- I'eeitdaaen, ltij »'iribK P. JF. ft!! nARk'»K te *e**W#ea. o o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1