A I g e m e e n Nicuws- en Advertentieblad eeuw v o e r s c fi - 1 a a e r e n. Uitlotmg geldleening. W eekmarkt, Uitdiepen haven. Drankwet. No 4932. Dinsdag 18 December 1906 46e Jaargang. fiLM dBB Y1S A A. B. Binnenland. HIITDEU W E T. To ZAAMSLAG A B 0 N N BMENT: Pe, in, uunto bin.™ T.rN.u.en 1,-. P" P"« Nederland 1 10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,84*. Men abonneert zich b<j .lie Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. adyertentiEn 1 tot 4 rebels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directs opg.af van driem**l plaatsing derzelfde advertentie war e pr slechts tweem»»l berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. inzenumy v au lfll *- *ea«e«, - o, nn ao millioen te stellen, zou de TEE NEUZEN, 17 Dece Intending van adveitantiSn vOor 3 nrms op den da6 mtga™ In antwoord op het voorloopig verslag der Kamer over zijn begrooting zegt de Minister van landbouw over boerenleenbanken Overtuigd dat het landbouwcrediet een zeer krachtig mid- Ue icsseu mu u... o del is om den boerenstand in den strijd om dat slechts zeer groote pantserschepen gevechts aa ibouw op 4,2 millioen te stellen, zou de Minister een groote torpedovloot kunnen bouwen en bovendien 2 millioen overhouden voor groote scbepen. De heer Thomson zet uitvoerig, met een beroep op de buiteulandsehe marine-politiek en de lessen uit den jongsten zeeoorlog uiteen, het bestaan te steunen en dat de boerenleen banken in die richting veel nut stichten, wenseht de Minister voorshands op den ingeslagen weg van Rijkssubsidien te blijven voortgaan. Tevens is bet zijn overtuigmg, dat de or- den gestelcl. Verder omtrentlandbouwproefstations. in overweging is het doen vervallen van bet verschiflend tarief voor handelaars en voor landbouwers die "gebruik maken van de land bouw proetstations. Beter dan uitbreiding van het aantal stations acht de Minister bet behoorlijk toerusten voor bun taak van de bestaande proefstations. Verontreiniging openbare wateren. herziening der Hinderwet tot bet tegengaan fabrieken of werkplaatsen wordt voorbereia. Daartegen te waken door subsidies aan par- ticulieren" acbt de Minister niet gewenscht. Werkloosheid. Inzake verzekenng tegen werkloosheid wil de Minister afwacbten de uitkomsten van den arbeid der gemeenten op dit. gebied. In beginsel heeft bij geen bezwaar bet "initiatief der gemeenten door middel van Rijkssubsidien te steunen, zich voorbeboudende alsuog later daarvoor gelden aan te vragen. 1WEEDE K fl M E R. Vergadering van Zaterdag. Aan de orde is de begrooting van Marine. Het algemeen debat wordt geopend door den heer Jansen ('s Gravenhage) die zijn teleur- stelling er over uit, dat de Minister geweigerd beeft °om, onder gebeimbouding, bet rapport der defensie-commissie aan de Kamer oyer te leggen. Overigens verklaarde spreker zicb in hoofdzaak te kunnen vereenigen met de begin- selen van 's Ministers plannen, ten aanzien van de recbtstreekscbe verdediging der havens en zeegaten, maar bad op enkele punten be- waarde tegenover de vioten van machtige marine-staten bezitten. Uit bet buitenland geeft spr. de beoordeelingen van onze vloot weer. De kritiek is scherp. Pantserschepen type ^Heemskerk hebben bijna geen waarde bet zijn minderwaardige bodems. VVij bebben een kracbtige torpedovloot noodig. Onze verdediging behoort in een hand te komen. He't is ook geheel verkeerd, dat Indie's verde diging bier in den Haag wordt geregeld. Voor de pauze wordt eerst stemming gehouden over bet Vrijdagavond voorgestelde amendement- Troelstra, om op de Financien-begrooting 26,800 te schrappen, met de bedoelmg met over te gaan tot aanstelling van 40 belasting- commiezen te Rotterdam. Het amendement werd verworpen met 65 tegen 6 steinmen. Daarna werd de begrooting van Financien zonder boofdelijke stemming goedgekeurd. Bij de hervatting van het debat over Marine bestrijdt de beer llugenholtz 's Ministers vloot- piannen, omdat er millioenen mede gemoeid zgu. Met ons naiipen van de groote mogend- btM.'ix hebben we al 54 millioen veiknoeid. Hij beroept zich ten aanzien van bet waarde- looze onzer vloot, op bet oordeel van den heer Thierens in een der bladen, en wijst er op, dat intusschen voor de mindere scbepelingen weinig of niets gedaan wordt, ondanks de millioenen, die de Kamer telkens maar weer toestaat. Waar blijft o. a. bet pensioen van weduwen en weezen Yenolgens wijst spr. er op, dat Minister Ellis ten minste nog 6 schepen wildedeze Minister slechts 4. Hij is van oordeel, dat bet amendement om het pantserschip te schrappen zal worden aangenomen. Spr. dringt aan op afschaffing van de kinder- werving en toepassing van de wijze van weiving bij het korps mariniers, ook voor de matrozen. Het beleid van dezen Minister aid us eindigt spr. moet door de Kamei onom- wonden worden afgekeurd. De beer De Waal Malefijt betoogt, dat de zwaren. Vervolgens wijst spr. er op, dat het bouwen 0pl0ssing van het vraagstuk onzer marine- van pantserschepen buiten de Kamer eigenlijk defensie, welke de Minister ons in zijn plannen nergens instemming heeft gevonden. aanbiedt, alleszins onvoldoende is. Een Minister Ten slotte verklaart spr., dat bij gaarne zijn j die zjch iu een officieel stuk als de toelicbting Zaterdag 14 dezer gevonden een zilveren Broche. Aanm elding bij ondergeteekende. Zaamslag, 16 December 1906. De Burgemeester, WORTMAN. steun aan een scbip voor Indie wil verleenen, maar blijft de Minister bij zijn voornemen om het nieuwe pantserschip voor de verdediging van Nederland op stapel te willen laten zetten, dan vindt hij spr. tot zijn leedwezen, tegenover zicb. De beer Dtiymaer van Twist verwijt den Minister een weifelende bouding. Hij is voor den aanbouw van bet door den Minister ge- wenscbte pantserschip, mits daarbij de bouw van torpedobooten niet ten achter raakt. en mits er kanonnen van zwaar kaliber gekozen worden. De beer Van Gijn keurt goed, dat de Minister, zij 't dan niet consequent, heeft aanvaard bet stelsel dat de kustverdediging niet door scbepen, maar door kustbatterijen en torpedoversperringen moet geschieden. Hij verklaart den Minister niet te kunnen volgen m zpn plannen tot aanbouw van een tweede „Heemskerk". Onze scbepen zijn niet tegen een vijand bestand en de nieuwe ,Heems- kerk" zal ons heusch niet kunnen belpen. Yandaar dat spreker dan ook in gemoede aan- raadde, onze schepen maar thuis te bouden, en het geld te besteden voor krachtiger verdediging in Indie. De heer Van Wassenaer acht ongemotiveerd voor nieuwen aanbouw slechts 2,2 millioen voor 1907 uit te trekken, en meent dat bet vlootplan niet over 25 jaren behoort te worden omgeslagen, daar moderne pantserschepen veel korter levens- duur hebben. Door de jaarlijksche uitgaaf voor tot zijn begrooting uitlaat dat onze kustver dediging te eenenmale onvoldoende is en dat wij onze neutraliteit niet kunnen handhaven, moet krachtiger en doortastender optreden. Hij wil zelts 20 millioen beschikbaar stellen om binnen een paar jaren bescbikking te bebben over voldoende torpedo's, mijnen en versper- ringen voor kustverdediging, en dan 2 millioen per jaar bestemmen voor geregelden schepen- bouw. De heer Van Karnebeek kan zich vereenigen met de plannen des Ministers, zoowel ten aan zien van Indie als Nederland. Onze scheeps- macht in Indie moet zoo groot zijn, dat zij ons gezag in staat is te handhaven. Spr. acht het een viceus stelsel, dat de Minister een getal van vijf schepen voor Indie beeft aanvaard. Spr. zal zijn stem wellicht niet aan de be grooting kunnen geven, omdat de Minister niet doortastend genoeg optreedt. De beer Talma stelt voor een motie, strek- kende om boven den bouw van een pantser schip in Europa, voorrang te geven aan bouw van een schip voor Indie en aan aanschaffing van torpedo-maierieel voor onze kustverde- diging. Besloten is, gedurende deze week elken avond te Ivergaderen, doch 'smiddags na, 5 uur en 's nachts na 12 uur aan nieuwe sprekers niet meer het woord te verleenen. TER NEUZEN, 17 December 1906. In de op Donderdag a. s., des voormiddags te 10 uren, te bouden openbare vergadering van den gemeenteraad albier, komen de volgende punten in bebandeling Installatie gekozen raadslid R. Scheele L z. ingekomen stukkenwijzigen gemeentebegrootmg voor 1907; verzoek F. Dekker vergunning aan- leg straat. Men seint ons heden uit Aardcubuxg Omtrent den toestand van den beer Mr. P. C. J. liennequin kan worden gemeld dat het spraakvermogen langzaam terugkomt. 1 gens is de toestand onveranderd. De patien bracht een rustigeu nacht door. Te 's Gravenhage slaagde o. a. voor het schoonschrijven M. O. de heer W. D. de Vnes te Ter Neuzen. Zondagavond geraakten een drietal schepen, gemeerd aan, het steiger in de Oostbuitenhaven albier, door den stroom, van achteren los en zwaaiden om. Zij dreven tegen de daarvoor gemeerde scbepen, waardoor van bet tjaikschip van scbipper P. van Wijck de boegspnet brak en de roeiboot door midden werd gekneld De scbade wordt niet door assurantie gedekt. Ver- scbillende schepen bekwamen lichte a very. Zaterdagavond j.l. meldde zich bij de ge- meentepolitie alhier aan zekeie IH., ge ooi ig van Oostburg. Deze maakte vroeger als tiimpoer deel uit van bet 3e regiment infantene, in garni- zoen ie VRssingen en teekende over by bet Nederlandscb Oost-Indisch leger. ioen by daarbij 3 jaren gediend had (van de 6 waar- voor by zich verbonden had) kreeg hy er ge noeg van en besloot, als de gelegenheid guu- stig was, er van door te gaan. Den 25 April 1896 gaf bij, met een makker, aan dat voornemen gevolg. Van Riouw tro i- ken zij, zonder van voedsel te zyn voorzien, door de bosschen van Sumatra's Westkust, steeds in gevaar voor wilde dieren. Na een tocht van 6 dacren bereikten de vluchtelingen bet Engelsch gebied en wisten te Singapore een plaats te vin- den op een stoomschip, waarmee ze te Hamburg landden. Sedert vertoefde H. voornamelyk in Belgm. Het heimwee naar zijn geboortegrond werd hem echter te sterk en bij meldde zich aan om zyne rekening met de militaire autonteiten te ver- effenen en daarna als vrij man weer in Neder land te kunnen vertoeven. Hy is ter beschikking der militaire auton teiten gesteld. Benoemd tot onderwijzer aan de voor- bereidende klassen der Rijksnormaallessen te Oostburg, in de vacatnre-Rosendaal, de beer K. v. d. Wall, hoofd der school te lJzendyke. Volgens mededeeling van den Inspecteur van bet Loodswezen is in de vaargeul tusscben Ter Neuzen en Ellewoutsdijk, pi. m. 60 M. uit de spifse tonnenlijn. in bet vaarwater een tjalk gezonken met den kop om de Zuidop ongeveer: 51° 22' 44 N.b. en 1" Bif den kop staat 53 en by het achterschip 65 dM. water; de mast en het achterschip zyn bij laagwater gedeeltelijk zichtbaar. Het wrak levert gevaar op voor de binnenschepen, welke van dat vaarwater gebruik maken; een groene stompe wrakton is daarom daarbij gelegd. Sluiskil. Aan den prijskarap op het biljart bij Al. Begbeijn albier op Zondag jl. namen 38 spelers deel. De prijzen die uit geld bestonden werden respectievelijk behaald door P. t Glide van Ter Neuzen en J. van Maele van Sluiskil le prijsP. Fermont en A. van Troost van Sluiskil 2e pr.A. Waijenberg en J. Juddering van Sluiskil 3e pr. A. Oostdijk en J. Mobacb van Sluiskil 4e pr. Axel 17 Dec. Gisterenavond ont.dekte de landbouwer J. J. v. R. dat er onraad in zijn schuur was. Daarin gekomen zag hy de 18jarige M. v. 0., uit deze gemeente, die zich daar zeker met geen goede bedoeling ophield. Hij kreeg den jongen te pakken, waarna hy hem opsloot en de politie haalde, die v. L. in verzekerde bewaring nam. i JTeestdaKen, l»ij tie If Uit bla«t *er«cht|nt JHtaandag-* Weeny aaawwMgMt> De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare V ergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen llonderdag en SSO December 1»«05 des voormiddags te 10 ure. Ter Neuzen, den 17 December 1906. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. i Jrvl- rJn krtOT^nlpPTl- nrnnnrja fpfTPnnVPr fl P. vlotdl V3.H IllflC iltl UCl 10 A/1LI TTvirxi Tevens is het znn overiuigmg, uat uc i autsDiauxiu^cu Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, bankjes aan tal van andere geen waarde het zijn minderwaardige bodems tL voorbeeld kan wor- k bebben een kracbtige torpedovloot noodig a 4 i_ ia nifartHOOt no. 1 j. l 1 be- geiaieenmg aaugegvau m _j - staande uit 14 aandeclen van J po^-. 's iutge oot no. 9 inegen) welk aandeel vanaf 1 Januan 1907 betaidbaai is gesteld ten kantore van den Gemeente-Ontvanger. Ter Neuzen, 16 December 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P GEILL, Burgemeester. W. S. .1. DIELEMAM, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN inaken bekend dat de Weekmarkt in stede van op 11 geouciu.. j 1 n W^n"dag8^"uecenibe'r'lSob'^e'K^rstdag)opDemler- van verontreiniging van opettbare wateren door rtttK 27 December 8»«« zal gehouden worden. fabrieken of werkplaatsen wordt voorbereia. rta« Ter Neuzen, 17 December 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd J A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J D1ELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN vragen priisopgaaf per kub. Meter van het uit- graven en wegvoeren van ongeveer 150 M slib uit de gemeentehaven overeeiikomstig door den gemeente- bouwmeester te geven aanwijzmg. Opgaven in te leveren ter gemeentesecretarie tot uiterlijk '24 December 1906, des namiddags dne uui. Ter Neuzen, 17 December 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. i. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ingevolge artikel 37 in verband met artikel 1*2, le lid der Drankwet ter openbare kennis. dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift om verlof tot den ver koop van alcohoihoudenden drank anderen dan steiken drank van HONOR JOSEPH COLSEN, slager. wonende te Ter Neuzen voor bet linkerlokaal van het perceel plaatselijk gemerkt Q 182 en gelegen te Sluiskil. Binnen twee weken nadat deze beker.dmaking is ge- schied kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 14 December 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, gezien de artt. 6 en 7 der Hinderwet (Staatsblad no. 222 van 1896) maken bekend d it op heden ter gemeente-secretarie ter visie is gt- legd een verzoek van IiONORrj JOSEPH COLSEN, glager, wonende te Ter Neuzen, om vergunning tot het oprichten eener slachterij in «en gedeelte van het perceel plaatseiijk gemerkt Q 182, en gelegen te Sluiskil, kadastraal sectie G no. 1661, en dat op Maandag, 31 December 1906, des namiddags van 3 tot 4 aren, ten raadhuize deaer gemeente, gelegen- heid zal worden gegeven omgt tegen het maken dier inrichting bezwaren in te brengen en deze mondeling of schriftelijk toe te lichten. Ter Neuzen, 17 Dec. 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd, •T. A. P. GEILL, Buigemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1