A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad Z e e u voor sch-Vlaanderen. No. 4923. Dinsdag 27 November 1906. Rinnenland. TmTjTlItTk Gemengde berichten. 46e Jaargang. BURUERL1JKE STAND. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82^. Men abonneert zich bjj alle Boekhandelaara, Postdirecteuren en Brieven bushouders. advertentiEn Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel mser 0,10. Bij directe opgsaf van driemas] plaataing dcrzelfde advertentie wordt de prigs slechts t* eemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsraimte berekend. Telefoon No. 25. Intending van advertentiSn v6or 3 uren op den dag der uitgavts TWCEOE H A IK1 Ei B. Vergadering van Zaterdag. Kustvaart Stagen en Sabang. Het wetsontwerp tot toelating van schepen onder vreemde vlag tot de kustvaart van en op de havens Stagen en Sabang wordt aange- nomen, evenals de wetsontwerpen tot toekenning aan de Staatscoramissie van Enquete omtrent het tramwegpersoneel en tot onteigening in de gemeenten Beerta, Nieuweschans en Belling- wolde, noodig voor de kanalisatie van Wester- wolde enz. De nieu we nikkelen stuiver. Aan de orde is het wetsontrrerp tot wijziging der Muntwet 1901 ter vervanging van het zilveren door een nikkelen 5-centsstuk. De heer Van Bylandt vindt invoering van een nieuw 5-centsstuk gewenscht, maar het gekozene niet. Er zal rerwarring met het kwartje ontstaan. Men moet op het gevoel de geldstukken kunnen herkennen. De Minister van Finaneien wijst er op, dat hier voldaan wordt aan een bestaande behoefte, vooral voor den winkelstand. Na herhaalde proefnemingen en overleg is de nikkelen stuiver gekozen. Het verschil tusschen het kwartje en den nieuwen stuiver is groot, door verschil in middellijn en dikte. Het wetsontwerp wordt goedgekeurd. Aan de orde is het ontwerp tot wijziging van de wet houdende regeling der samenstelling en bevoegdheid van den Raad van State. De heer Troelstra verklaart, dat hij en zijn vrienden tegen zullen stemmen. Alleen mannen van groote bekwaamheid en ervaring in Staats- zaken worden tot lid van den Raad van State geroe- pen. Dat de stelling van den Prins derNederianden thans minder bevredigend is, mag dus geen reden zijn, hem een beslissende stem toe te kennen. De Minister van Justitie verdedigde het ont werp, waarover de stemming wordt aangehouden. Begrooting Curasao. Bij de algemeene beraadslaging kritiseert de 44) Hij poogde zich te bedwingen met zwoegen- de borst ging hij zitten. ffIk zal hier blijven eenige maanden dan ga ik weer heen. Ge moet mij een volmacht geven, zoodat ik met de hypotheken kan handelen, gelijk ik wil. Wat de zaak betreffende graaf Hans aangaatik zal trachten de papieren te vinden. Als mij dat niet gelukt, zal ik met de erfgename onder- hands onderhandelen, doch wanneer ik de zaak niet tot een einde kan brengen, geefikhaarin handen van den justitieraad. Kortom, wees overtuigd, dat ik niet heenga, voordat het onrecht is Hij stond op om te vertrekken. Juist ging nu de deur open en Dora trad met een ontbyt in de hand de kamer binnen. Zij keek hem vriendelijk aan en noodigde hem tot het eerste ontbijt in het huis zijns vaders. Het moest Hans wel goed doen, dat dit flinke en bekoorlijke meisje zoo huismoederlijk en lieftallig voor hem zorgde. De oude man ver- liet de kamer, en met hem verdwenen de schuld, de opgewondenheid en verbittering. heer Van Vuuren het beleid van den Gouverneur, met name met betrekking tot de verhouding tusschen de kolonie en Venezuela en in zake het optreden van den Gouverneur tegenover den vorigen kolonialen raad, met welks wensehen geen rekening is gehouden. Spreker dringt aan op deeentralisatie en op bezuiniging in bestuursuitgaven. De heer Van Kol verdedigt de houding van den Gouverneur, kritiseerende de rede van den heer Van Vuuren, welke een stuk van de kat- holieke actie in de Antillen was, waartegen spreker vroeger heeft gewaarschuwd. Overigens ondersteund hij het denkbeeld tot deeentralisatie en tot instelling van een bezuinigingscomraissie, waaraan echter wijziging van het Regeerings- reglement moet voorafgaan. De Minister van Kolonien sluit zich aan bij de hulde, door den heer Van Kol aan den Gouverneur gebracht, door wiens beleid de verhouding met Venezuela juist is verbeterd, terwijl de verhouding tusschen den Gouverneur en den nieuwen kolonialen raad uitstekend is. Bezuiniging is niet gemakkeiijk en deeentra lisatie zou nieuwe ambtenaren noodig maken. Na repliek worden de algemeene beraad- slagingen gesloten. De heer Van Kol bepleit verbetering van verpleging en van geneeskundige hulp en vestigt de aandacht op verschillende landbouw- belangen. De Curacaosche hegrooting wordt vervolgens goedgekeurd. Dinsdag 11 uur Surinaamsche begrooting. De Zaterdag aangehouden stemmingen zullen Dinsdag voor de pauze plaats hebben. Besloten werd, Woensdag om If uur te stemmen over het voorstel-Kolkman, om niet op 15 Januari bijeen te komen voor het af'- deelingsonderzoek over de belasting-ontwerpen. Ds. M. J. van der Hoogt, predikant aan de stichting //Veldwijk" te Ermelo, bekend bij tal van families in den lande, wier kranke betrekkingen op //Veldwijk" verpleging vonden of nog vinden, herdenkt den 27en November zijn 25jarige Evangelische bediening. TER NEUZEN, 27 November 1906. Naar wij verienaen is door den heer P. ,T. Versluijs bij Gedep. Staten van Zeeland een bezwaarschrift ingediend tegen het raadsbesluit van 22 dezer, waarbij de heer R. Scheele Dz. werd toegelaten als raadslid. In de Vrijdagavond gehouden vergadering van de bootwerkersvereeniging „Recht en Plicht" alhier, werd de rekening en verantwoording over de maanden Augustus, September en Oc tober behandeld. De ontvangsten bedragen #En zeg me nu eens hoe bevalt je die kleine Silezische //De kleindochter van graaf Hans? Zij is een recht flink meisje, verstandig als Eva, rein als Maria z/En ze is mooiWaarom zeg je dat niet?" z/J a, naar lichaam en geest is zij een eigen- aardig meisje Weet je wel, dat ik als knaap dweepte met Trade Groode Merkwaardig ik heb me die altijd voorgesteld. zooals zij is ik zag haar gisteravond in den toren." ,/Jij Freule Gertrude z/JaHet was een merkwaardig toeval ik ben niet bijgeloovig, maar z/Je vader is een vijand van de Knee's z/Maar ik ben hun vriend Haar oogen flikkerden. //Ook van de kleindoch ter van graaf Hans z/Wat weet je Dora z/Och, ik weetik hoorde eens «Kom laat die oude geschiedenissen maar blijven ,/Goed, laat ons over onze jeugd spreken wij hebben nog genoeg te praten. Zes jaar lang hebben wij samen lief en leed gedeeld. A1 heb je toen van Trade Groode gedroomd je hebt toch met Dora Thorbeeken geleetd En zij begon te vertellen en vroeg heel ver standig naar het leven in het vreemde land, co ,tributien en entreegeld 16,25 de uitgaven 7,93, het batig slot alzoo /6,52 dit gevoegd bij het batig slot van vorige rekeningen ad f 241,47, maakt een totaal van f 247,99, waar- van gedeponeerd op de rijkspostspaarbank 228,67 en aan baar geld aanwezig f 19,32. Deze rekening werd na onderzoek door eene commissie goedgekeurd. Zaterdagnamiddag werd aan de werken van de nieuwe sluis alhier vermist de25jarigeDuitsche moiiteur Frans Honekop, die was uitgezonden voor werkzaamheden aan de deuren aan het buitensluishoofd. Na de vermissing werden dreggen gehaald. om ter plaatse waar hij moest werken in de nieuwe sluiskom te visschen, met het gevolg dat na ongeveer drie kwartier het lijk van F. H., werd opgehaald. De pogingen die nog door een geneesheer werden aangewend om de levensgeesten weder op te wekken bleven zonder gevolg. Omstandigheden deden vermoeden dat hij in zijn val met het hoofd op ..een hard voorwerp is terecht gekomen. Het lijk werd naar het lijkenhuis op de begraaf- plaats overgebracht. De ongelukkige was hier sedert enkele weken werkzaam, zijn vader reeds geruimen tijd. Met ingang van 1 Dec. a. s. is benoemd tot' opzichter-teekenaar aan de //Holland Ame rica Company" te Amsterdam, de heer C. H. Lugten, teekenaar aan de kanaalwerken te Sluiskil. 7— Met ingang van 1 December is tot rivier- lodus bij het Ned. loodswezen te Ylissingen benoemd A. van Oppen, vroeger alhier. De stoker die, zooals wij melden nabij Kijkuit van de locomotief was gevallen is in het hospitaal te St. Nicolaas overleden. Hij was 18 jaar oud en laat eene moeder, eene weduwe, met 9 kinderen achter. Koewacht. Vrijdagavond werd ten huize van den heer H. D. IJsebaert alhier eene al gemeene vergadering gehouden van eereleden, contribueerende en werkende leden der fanfare- maatschappij //De Eendracht". Besloten werd dit jaar de teerdag te houden op Maandag 17 Decem ber a.s. in het lokaal der vereeniging en wel op dezelfde wijze als het vorige jaar. Het voor- stel om art. 22 van het reglement te wijzigen werd na bestrijding door den voorzitter en een paar andere leden met bijna algemeene stem- men verworpen. Door de Rederijkerskamer ,/Tot Nut en genoegen" werd aan de fanfare- maatschappij pevraagd of zij hare medewerking wilde verleenen bij het aanstaande concert. Na eenige discussie wordt besloten de medewerking onder de gewone voorwaarden te verleenen. Lamswaarde. Ruim drie jaren geleden werd hier eene boerenleenbank gesticht, een der eerste zoo niet de eerste der streek. Zoo ergens, dan is hier de uitdrukking van naar menschen en dingen, en zoo pratende, kreeg Hans het aangename gevoel van hier te hois te zijn. HOOFDSTUK XIV. Vroeg in den morgen stapte Gertrude door de deur der veranda den tain in. Aan het vochtige gras parelden de dauwdroppels en schitterden als diamanten, Trade bukte naar een roosje, dat daar nog bloeide juist strekte zij de hand er naar uit daar hoorde zij voetstappen dicht bij haar een hand plukte de roos at. Hans Thorbeeken stond voor haar en zeide//Neem deze roos van mij aan, wilt ge In den vreemde heb ik dikwijls naar miju vaderland verlangd en naar Trade Groode Mijn vaderland en Trade Groode waren voor mij een en hetzelfde. En nu heb ik Trade Groode gezien, naar wie ik zoo verlangde Wees niet boos, als ik wat lang gesproken heb en u deze roos aanbied Ernstig keek hij haar in het gelaat, waarop duidelijk haar verwarring te lezen stond. Eindelijk vond zij woorden en zeide zacht en vriendelijk //Gij moogt mij zoo iets niet zeggen gij niet." z/Wees toch een weinigje vriendelijk jegens den wilden knaaphij heeft in den vreemde vergeten, hoe hij tegenover Trude Groode moet toepassingzij voorziet in eene bepaalde be hoefte. Behalve dat vele leden met de bank in loo- pende rekening staan of er voorschotten van ontvangen hebben, zijn er op heden ruim 220 spaarboekjes in gebruik waarop dit jaar ingelegd is pi. m. f 73000 en terugbetaald pi. m. f 14000, zoodat het te goed der inleggers bedraagt pi. m. f 59000, voorzeker een zeer hoog bedrag voor ons dorp. Het aantal spaarboekjes wijst echter op zeer groote deelneming. Lamswaarde, 26 Nov. De fanfare //Vrijheid Eendracht" alhier, die bij hare winterconcerten tevens tooneeluitvoeringen geeft, heeft een nieuw, op doek geschilderd, tooneel aangeschaft, dat prachtig voldoet. Tot dekking der kosten heeft het gezelschap eergister- en gisterenavond een inteekenconcert gegeven, dat zeer druk bezocht werd. De bezoekers hebben een paar genotvolle avonden kunnen doorbrengen. De fanfare gaf op hare bekende correcte wijze een viertal nummers, waarvan de „pas redouble" vooral in den smaak viel. Vijf comische voor- drachten liepen vlot van stapel en bewezen, dat de vereeniging op dit gebied ook goede krachten heeft, evenals het blijspel //Jeremias Pieterman" dat ook de toehoorders deed schud- den van het lachen. Het tooneelspel //Dood of niet dood" werd zeer goed gespeeld en met onverdeelde aandacht gevolgd. #Vrijheid Eendracht" mag met voldpening op de twee avonden terugzien. Hier zij nog vermeld, dat de twee winteruitvoeringen, waarop de leden gratis toegang hebben, zullen plaats hebben op het einde van December en in 't begin van Februari. Zaterdagmiddag is bij de brug over den watergang bij Souburg een paard, gespannen voor een met hout beladen wagen der firma Alberts uit Middelburg, tusschen de locomotief en het eerste rijtuig van de om 2 uur van Vlissin- gen vertrokken tram geraakt. Hetpaardwerd door een der wagens overreden en was zoodanig verwond dat het na eenig zieltogen bezweek. De houtwagen kwam in aanraking met de tram waardoor deze wagen afkraakte en het hout grootendeels in den watergang terechtkwam ook het voorbalcon van het eerste tramrijtuig was beschadigd. Door dit ongeval had de tram ongeveer een kwartier vertraging. Door een inwoner van Rotterdam is een klacht ingediend bij den directeur der Staats- loterij te 's Gravenhage tegen een collecteur te Rotterdam, die weigerde hem 2/20 in de Staats- spreken. Hij zal zich in acht nemen hij zal gelijk worden aan iemand, die nooit deze plek verlaten heeftof het boogvenster van den toren Hij zal trachten aan het strand te zitten en in den maneschijn gedichten te maken Schelms lachend keek zij hem eens aan. „Dat verlang ik niet; maar ik moet u leeren kennen of ge het werkelijk meent," Hij keek haar met zijn eerlijke oogen flink aan. //Ik dank u meer verlang ik niet meer niet. Wees slechts een weinig vriendelijk jegens mijen duid mij met een wenk uwer oogen aan, wanneer ik Trade Groode niet wel- gevallig ben." Trude boog zich weer over den rozenstruik. wWat ik u verzoeken wilde," sprak zij zacht, wees ridderlyk en oprecht jegens een meisje dat geen moeder en geen thuis meer heeft." Nu greep hij haar hand, die tusschen de rozen zocht, en bracht die aan zijn lippen. ,/Hoe zou ik weigeren, wat Trude Groode vraagt ,/lk was van plan eenen bloemruiker te maken voor ooms schrijftafel", zeide zij. Wilt ge mij helpen zoeken Hij knikte en schreed naast haar voort in den helderen zonneschijn. In zijn hart juichte hij. (Wordt vervolgd). »i« bind ver»chtjnt ffiaandatc, Woensdsg- en VriJ4asav«nd, ■ttgenondeedl a»p yeeMilasen, btj de Flrmia JS. I'Al »8 te tea leaaea. Hurgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, noodigen hen, die wensehen in aanraerking te komen voor eene benoeming tot Ainbtenaar vhu «lei« Miiruerlijken Simnd. uitsluitend belast met het voltrekken van huwelijken, uit, hunne sollicitatien in te zenden voor 10 December 1906. Ter Neuzen, 26 November 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1