Nieuws- en Advertentieblad a n Q e r e n. No 4919. Zaterdaa: 17 November 1906. 46e Jaar^an^. Gemengde berichten. ADVERT T^mf ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,—. Franco per postYoctr Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Yoor Amerika /1,32|. Men abonneert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdireeteuren en Brieven- bushouders. N T 1 1 S Tan 1 tot 4 regeis 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij directe opg&af van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjj* slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Intending van advertantiSn v6or 3 uren op den dag d©r uitgav© iHJJtijjL&STiE] BLAD. TER NEUZEN, 16 November 1906. Omtrent den brand te Sas van Gent schrijft men ons van daar nader Woensdagnamiddag werd onze gemeente in opschudding gebracht door brandalarm. Alge- meen werd geroepende Cooperatieve Suiker- fabriek staat in brand. De brandweer ijlde spoedig ter plaatse, waar bleek, dat eenachter- gebouw der fabriek, dienende voor bergplaats, in brand stond. Dit perceel brandde dan ook geheel uit. Dank aan de ij verige banden van het fabriekspersoneel, dat met emmers water en de spuit goed zijn best deed, benevens de gemeentespuit kon verder tmheil voorkomen worden. Ook de spuit der glasfabriek verscheen ter plaatse om de behulpzame hand te bieden. maar behoefde niet meer te werken. De werk- zaamheden aan de fabriek ondervonden weinig of geen vertraging. Een partij nieuw hout, in het uitgebrande gebouw geborgen, ging geheel verloren, benevens eenig materieei en gereedschappen. Als oorzaak van den brand is alg^meen het vermoeden, dat werkvolk der fabriek, 's middags in dat gebouw schovende, daarin gerookt heeft, waarbij onachtzaam met pijp of sigaar is omge- gaan. De schade wordt door verzekering gedekt. In de op 14 dezer gehouden bestuurs- vergadering van het fanfare-gezelschap //Vlijt en Volharding" -te Hulst is in principe besloten in 1908 een internationalen muziekwedstrijd voor harmonie- en fanfarencorpsen uit te schrijven. Het plan in 1907 den wedstrijd te doen plaats hebben, is, met het oog op een reeds uitge- schreven wedstrijd, opgegeven. Het leeuwen- en beeren-beslag te Hulst, waarvan we reeds enkele malen melding maak- ten en dat nu reeds 6 weken duurt, heeft al aardig wat proces-stof opgejaagd. Een op Woensdag door de recbtbank te Middelburg genomen beslissing geeft aanleiding te vermoeden dat de diertjes nog een poosje aan de ketting blijven liggen. De rechtbank toch wees af het verzet tegen de uitgesproken faillietverklaring van G., den hou- der der menagerie, ingesteld door dezen zelve, alsmede dat door mej. P., die zich eigenares notmt, gedaan. De laatste verklaarde zij geen belanghebbende en op het verzet van den gefailleerde besliste zij dat hij werkelijk verkeerde in den toestand van te hebben opgehouden te betalen en dat deze recbtbank tot de faillietverklaring was be- voegd. De beestjes schijnen intusscben zich niet te beklagen te hebben over bet onderhoud op kosten van ongelijk, want ze gaan er bij den dag mooier uitzien. (M. C.) Met ingang van 1 December e. k. zijn verplaatstde kommies 3e klasse bij de belas- tingen K. Dekker van Maten naar Breskens (tijdelijk) en die der 2e klasse H. A. H. M. W emmerslager van Baarle-Nassau (station) naar Sluis. In de provincie Zeeland kwamen in de week van Woensdag 7 tot en met Dinsdag 13 Nov. 18 gevallen van besmettelijke ziekte voor nl. te Groede 2 en St. Maartensdijk 1 van typhus en febris typhoidea, te Middelburg 2 en RiHand Bath 3 van roodvonk en te Axel 4, Clinge 3 en Ter Neuzen, Stoppeldijk en Waterland- landkerkje 1 geval van diphtheritis. Koewacht. In deze gemeente breidt zich gelukkig de gevreesde keelziekte niet verder uitterwijl ook de aangetaste kinderen aan de beterhand zijn. Weldra zal, zoo er geen nieuwe gevallen bijkomen, bet onderwijs aan de openbare school te St. Andries weer in zijn geheel hervat worden. Toch zijn bier vele kinderen min of meer ongesteld, sterfgevallen komen echter niet voor. Door Burgemeester en Wethouders dezer gemeente is aan het bestuur der rederijkers- kamer //Tot Nut en Genoegen" verlof verleend om gedurende de dagen, dat concert gegeven wordt in de openbare school aan den Molen, daar alcoholhoudende dranken zonderd sterke dranken, te tappen. gegeven "sniettegenstaande, zeer gevaarlijk gewondj O eierr iien heeft den ganschen nacbt bij hem gewaakt, uitge- Flet gasbuis is geheel afgebrander lag ook REC^TSZAIEi. Arrondisseinents-rechtbank te Middelburg De recbtbank heeft in hare zitting van 16 November de volgende vonnissen uitgesproken C. F. D. d. S., oud 14 j., zonder beroep te Koewacht, is wegens diefstal vrijgesproken. E. v. d. B., oud 42 j., commissionnair te Hontenisse, is wegens frauduleus bankroet ver- oordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf. 0. d. C., oud 47 j., wed. P. F. d. V., zonder beroep te Koewacht, is wegens eenvoudige be- leediging veroordeeld tot f 3 boete, subsidiair 3 dagen hechtenis. L. d. K., oud 30 j., arbeider te Hoek, is wegens diefstal veroordeeld tot 1 maand gevang. Het Gerecbtshof te 's Gravenhage veroor- deelde gisteren D. B., veldai'beider te Ter Neuzen, wegens diefstal van een balk tot 14 dagen ge vangenisstraf, met vernietiging van het vonnis der rechtbank te Middelburg, waarbij B. tot 1 maand gevangenisstraf was veroordeeld. Voorts werd vernietigd bet vonnis dier recbt bank waarbij E. H. de S., arbeider te Axel, tot een jaar gevangenisstraf, met mindering van bet voorarrest, was veroordeeld wegens aanranding der eerbaarheid, en beklaagde tbans tot 4 maanden gevangenisstraf met mindering van het voorarrest veroordeeld. Op het politiebureau te Middelburg zijn Woensdagavond in bewaring gesteld een dienst- bode en een baker, verdacht van diefstal in bun dienstbetrekking. Te Goes zijn menschen ongesteld gewor- den tengevolge van bet eten van mosselen. Een hunner heeft zich zelfs tot den geneesbeer moeten wenden. De mosselen waren door een zandschipper verkocht en afkomstig van de slikken bij Bergen op Zoom. Uit Rilland-Bath schrijft men Den 12 Maart 1906 braken in onze gemeente behalve de dijk van den Reijgerbergschen polder, ook de dijken van den Eersten en Tweeden Bath- polder door, waardoor de spoordijk, liggende in den Reijgerbergschen polder, zoodanig van den vloed te lijden had, dat gedurende eenige dagen de treinenloop zeer werd vertraagd ja, dat er gevreesd werd, dat bet verkeer nog ge- stremd zou worden. Thans, acht maanden later, 12 November 1906, is de spoordijk geheel hersteld en tevens veel verbreed, en het laat zich aanzien dat de dijk bestund zal zijn tegen storm en water. Bovendien behoeft men toch minder vrees voor doorbraak te hebben, daar men binnenkort met het grondwerk aan de dijken van den Eersten Bathpolder hoopt klaar te komen en ook deze dijk is veel versterkt. Als alles medeloopt, kunnen de werkzaam- heden aan genoemden polder met Januari vol- tooid zijn. Aan den Tweeden Bathpolder werken nog slechts een ploeg werkvolk en eenige kram- mers, zoodat ook dit werk spoedig gereed zal zijn. Te Hoorn is een kindje van 21/2 jaar in een kuip met warm water gevallen en overleden. Door de politie te Gouda werd Woensdag een neger aangehouden, die te Breda uit een circus was gevlucht, waar de behandeling minder aangenaam was. Hij werd naar Rotterdam ver- voerd, vanwaar hij naar zijn geboorteland (Amerika) zal terugkeeren. Maandagavond, omstreeks half negen, ging een knecht van het R. K. pensionaat voor jongedames te Bergen (N.-H.), alboewel daar- voor ernstig gewaarschuwd, met licht in bet gashuis, dat acbter het gebonw staat. Daar er waarschijnlijk iets aan het gasmagazijn defect was, ontstond er een ontploffing, waardoor de man plotseling in brand geraakte. Hij sprong direct in 't water in de nabijheid, doch werd, ook nog een vat gedeeltelijk gevuld met benzine. De burgemeester, de heer J. van Reenen, die dadelijk ter plaatse was, waarschuwde het pu- bliek dat direct blusschen wilde, voor het groote gevaar, waaraan men blootgesteld was. Ge lukkig is bet vat onaangetast gebleven, zoodat er geen ongelukken meer te betreuren waren. Het pensionaat zelf is ongeschonden. Bij ge- brek aan veel water bluschte men ook met zand. Te Rotterdam wist een dief al even slim uit de banden der politie te ontkomen, als bet jonge mensch, dat te Hilversum ontsnapte. Te Rotterdam dan was een 23jarig jong- mensch een zekere T. verdacht van een groot aantal rij wieldiefstallen, opgesloten op het politie bureau in de Pauwensteeg. De gevangene zon op middelen te ontkomen, en Maaiidagnacbt klokslag drie uren meende bij bet gevonden te hebben. Aan den agent van politie, die zich geheel alleen in de agentenwacbt van dat bu reau bevond en die met de bewaking der arrestanten in de verscbiliende in die wacbt uitkomende cellen belast was, vroeg T. om wat water, want hij versmacbtte van dorst. De agent haalt een kop water voor den arrestaut en doet, om hem dit over te reiken, de deur van T.'s eel een weinig open. De arrestant had hierop zijn berekening gemaakt. Toen de agent de deur een weinig opende, drukte T. plotseiing met kracht de deur verder open, met het gevolg dat de agent met zijn kop met water achterover over de tafel sloeg. Vlug als de wind liep T. bet wachtlokaal uit en door de altijd openstaande deur van het politiebureau de Groote Pauwensteeg in, aldus een vrij grooten voorsprong hebbende. De verraste agent, spoedig weer ter been, ging den vluchteling. die zijn scboenen en pet in den steek bad ge- laten, na. Gebruik makende van zijn signaal- fluit riep hij, T. achtervolgende over den Cool- singel, de bnlp van andere politieagenten in. In de Nieuwe Kerkstraat kreeg hij den vluch teling te pakken, beiden rolden over de straat, doch wederom slaagde T. er in zich van den politieman te bevrijden, wiens helpers zeer nabij waren. Vruchteloos zetten de agenten de ver- volging toen nog eenigen tijd voort. T. werd het laatst op den Diergaardesingel gezien en ontkwam Het kwartjesvindersgilde te Amsterdam De politie geeft geen kamp. Onvermoeid wordt de vervolging der kwartjesvinders voort- gezet, waartoe thans speciaal acht politie agenten zijn aangewezen, die zich dagelijks in vier groepen verdeelen. Waar de kwartjes vinders gaan en staan, overal volgen de politie- mannen hen op den voet. Geen vreemdeling kan op straat worden aangesproken of aanstonds treden hun achtervolgers tusschenbeiden, geen poging in een cafe tot kennismaking met be- zoekers wordt aangewend of een waarschuwende stem doet zich hooren. Besliste kwartjesvinders zijn er 35 in Am sterdam. Daarbij zijn natuurlijk niet de talrijke handlangers gerekend, maar dezen zijn ook niet zoozeer met name bij de po'itie bekend. Achtervolgd worden natuurlijk in de eerste plaats de gevaarlijkste kwartjesvinders, die er op uittrekken, om in de stad vreemdeling en buitenman in hun strikken te lokken. Maar hun rijk is tbans uit. Aan bet kwartjes vinden is geen droog brood meer te verdienen, naar de verklaring van een hunner hoofdmannen. Zij zijn zoo woedend over de taaie vervolging der politie, dat ze in den laatsten tijd meer- malen bedreigingen hebben geuit. Intusschen blijkt daaruit duidelijk, dat het optreden der politie doel treft en Amsterdam zal den hoofd-commissaris van politie zeker erkentelijk zijn, als hij ons voor goed van bet kwartjesvindersgilde weet te verlossen. Men meldt uit den Haag Naar aanleiding van een advertentie in de Haagsche Courant, dat er bekwame metselaars opper- en timmerlieden werden gevraagd, die zich moesten aanmelden aan het adres Hrins Hendrikstraat 14, alwaar mevr. de wed. P. C. Diecke woont, hadden zich gelijk in dezen tijd van werkeloosheid alleszins begrijpelijk is, nog Dinsdagavond de werkzoekenden bij konderden naar bet vermelde adres gespoed, een toevloed die Woensdagochtend tot duizendtallen wasgestegen. Niet alleen de bewoonster des huizes, doch ook de vakarbeiders kwamen terstoud tot de ontdekking, dat zij bet slachtoffer waren van een laffen grappenmaker Ten huize van de dame voornoerad stond de bel niet stil, zoodat laat in den avond de hulp der politie moest worden ingeroepen om de ge- gadigden te beduiden, dat een zoutelooze grappen maker hun parten had gespeeld. Woensdagochtend was de toeloop naar het buis nog grooter en waren er wel 5000 menschen in den omtrek bijeen, zoodat een talrijke politie- detachement genoodzaakt was een ordedienst in te stellen. Naar men wil, was die groote menigte te saam geloopen op het gerucht dat bet in de advertentie genoemde buis de woonplaats was van eeu vertegenwoordiger van werkgevers in Leiden en Duitschland, die op deze wijze werkvolk ter vervauging van de stakende gezellen trachtte te werven, een volksgerucbt waarvan de onge- grondbeid ook dadeltjk bleek. Intusscben verneemt men dat de aanstickter van deze laffe daad bekend is. Nader wordt gemeld L'e inzender van de bedriegelijke oproeping van werkvolk alhier, een jong bouwknndig teekenaar, is op staanden voet door zijn patroon ontslagen. Gisterochtend is bij bet werkloozen-comite namens den inzender van de valsche advertentie verontsckuldiging aangeboden voor hetgeen hij had bedreven, met betuiging van spijt daarover. Daarbij werd f 10 gevoegd voor de werkloozen- kas als vergoeding voor de moeite door het gebeurde veroorzaakt. De dader had uit plaag- zucht jegens een zijner kameraden de advertentie geplaatst. Toen Maandagmiddag de trein van 3.48 uit Rotterdam te Roosendaal aankwam, kwam men tot de ontdekking, dat er onderweg een defect was gekomen aan de verwarmingsbuizen. De eerste coupe in bet eerste rijtuig, waarin 3 mannen, 1 vrouw en 1 kind zaten, was vol stoom. De menschen hadden aan de noodrem getrokkeu, doch deze werkte niet. Druipnat, geheel ontdaan van schrik, stapten de verontwaardigde reizigers uit. Naar wij ver-. nemen, is door de betrokken personen schade- vergoeding gevraagd bij de Maatschappij. (Groudw.) Op het Singel bij de Raamsteeg te Am sterdam, een ecbt oud-Amsterdamsche buurt, die in haar alouden naam van //Appelmarkt" dat oud- Amsterdamscb nog bewaard, staat een huis, waarin een handei in olie en veevoeder ge- dreven werd. Op de glazen was de naam van den handelaar geschilderd »W. Wagenhof, in olie en veevoeder". De handelaar stond in de buurt niet sleGbt bekend en de zaak scbeen vrij goed op te nemen. Alleen viel 't sommigen op, dat deze Amsterdammer niet bij zonder spraak- zaam was en als hij sprak, dat deed met een ietwat vreemd accent, maar zijn olie en zijn veevoeder waren goed, dus werd daarop niet bijzonder gelet. Sinds Dinsdagavond staat deze woning ledig, want de politie heeft den bewoner in hechtenis genomen, omdat haar was gebleken, dat bij te Amsterdam verblijf bield onder een valscben naam en zijn vaderland, Duitschland, indertijd ontvlucht was omdat hij zich daar scbuldig had gemaakt aan verduistering. Deze quasi-Amsterdammer met zijn Neder- landsch klinkenden naam is namelijkde burgemeester van de gemeente Eiche, bij Ber- lijn, die er van door is gegaan met de gemeente- kas, weike op dat oogenblik 31/a maal zooveel bevatte als die van zijn collega te Kopenick, n. 1. 14,000 Mark. Hij bad blijkbaar de mili- smssoeumfami -^3isaatauiimm9^^rR^saEm^,mi}s mL ,Bb8 Hit biad vemehijnt Kfaandaff, Woenitdag- en Vrijdagavond, Bltgemin-terts up Feestilagea, bij de Klunu J. VAS OK QAIKWKi te TetMea«e». tsasnimKvstsapew ffi

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1