A i g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4915. Donderdag 8 November 1906. 46° Jaargang. DRANKWET. Buitenland. FEUILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,—Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82^. Men abonneert zich by alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENT I EN: Van 1 tot 4 regeis 0,40. Voor dken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derze]fde advertentie wordt de pry§ slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. In Duitschland verkeert men nog steeds in twjjfel wie heen zal gaan, Bulow of Podbielski. De laatste heeft de bescherming van de agrariers doorgedreven en is daardoor indirect oorzaak van den vleeschnood. De regeering, die het bestaan van dien nood tot voor kort beslist ontkende al bedroegen de varkensaanvoeren op de markten soms maar een kwart van die van vroeger komt nu langzaam aan tot de overtuiging, dat er toch wel eens gebrek aan vleesch zijn kon. Langzaam aan, natuurlijk, want de regeering kan toch niet officieel zeg- gen, dat zij zich vergist heeft. Eerst is een buitengewone telling van het vee begonnen en nu hoort men telkens geruchten dat de grenzen voor varkens opengesteld zullen worden. Het blad van den bond van //Landwirte" weet er een ander middel op. Het geeft toe, dat er onder de ambtenaren gebrek wordt geleden, omdat het vleesch te duur is, en in plaats van nu dat vleesch goedkooper te maken, 5P 38) Hjj vertelde haar alles en verzweeg ook niet, hoe het minachtend bespreken van Frauke hem woedend had gemaakt, en zacht voegde hij er bij //Voor nw heldere oogen zal het wel niet verborgen zijn gebleven, dat ik Frauke van harte lief heb." z/Dat weet ik", knikte zjj #en zij, de kleine Christiaan lachte vroolijk met zelfvertrouwen. z/Op het oogenblik haat ze mjj weer eens. Zou u eens willen meegaan Dan zoudt ge met een enkel woord onzen twist kunnen beslech- ten." Frauke hoorde hen aankomen zij sprong op en nam een zelfbewuste houding aan. z/Wat zou er gebeuren, Frauke, als ik een enkele maal getoond had, dat ik zelfstandig kan handelen Frauke trok aan het takje, dat over de leu- ning hing. z/Och juffrouw Gertrude, wees zoo goed te zeggen, of ik onlangs in het Monnikenhof zelf standig heb gehandeld, en of ik ook boos ge- worden ben." stelt het voor de traktementen te verhoogen. Alsof allcen ambtenaren gebrek ljjden Minister Podbielski laat wel telkens weten, dat hjj zich zal terugtrekken uit het openbare leven en varkens gaat fokken, maar algemeen wordt dat niet aaugenomen. Over het leven van een Minister hebben hoogwaardigheidsbe- kleeders aan het hof in Duitschland heel wat mee te praten. Bjj hen is nu de gemoedeljjke Pod populair en Von Bulow niet. De nederlaag van de liberalen bjj de ge- meenteraadsverkiezingen te Londen is enorm geweest. Van de 28 Londensche gemeenteraden heb ben er nu nog maar twee of drie eenprogres- sieve meerderheid, en in een of twee is er een onzjjdige meerderheid. In een paar gemeente raden zit nu geen enkel progressief meer. De unionisten jubelen. Het land begint al genoeg te krjjgen van de liberalen en hun arbeiders- en socialistische bondgenooten, zeggen zjj. Straks zal men 't bij de verkiezing van den graafscbapsraad merken en dan bjj verkiezingen voor het Parlement. De liberale bladen trachten de nederlaag goed te praten en houden vol, dat de unionisten de overwinning alleen te danken hebben aan de enorme sommen, die zij er voor uitgegeven hebben. Zjj zien met gerustheid verdere verkiezingen tegemoet. Driehonderd man, voor't meerendeel stokers, in dienst bjj de marinekazernes te Portsmouth, renden Maandag, toen het begon te regeneu, naar binnen. Zij werden toen in een gymnastiek- zaal gekommandeerd, waar een kleine officier het eerste gelid beval te knielen, opdat hjj ben beter zou kunnen zien. Sommigen aarzelden, een weigerde en werd aan de marine-politie overgeleverd. Uit wraak sloegen zjjn kameraden daarop aan het muiten en vernielden de kantine. De heele macht in de kazerne kwam er bij te pas en alien werden ingerekend. Later op den avond badden nog nieuwe on- geregeldbeden plaats. Honderden stokers vielen de officiers-kwartieren aande ruiten werden stukgeslagen en andere schade aangericht en officieren ernstig gekwetst. Een groote politie- macht rukte aan, matrozen en mariniers werden onder de wapenen geroepen, en alien werden ingerekend. In Boelgarjje is een kalme kabinetskrisis, maar in Marokko schijnt het niet zoo heel kalm te zjjn. Naar gemeld wordt moeten partjj gangers van Raissouli, het hootd van de opstandehngen, den waterput voor de booten der Spaansche Trans-Atlantische stoomboot- Gertrude antwoordde lachend//Niet boos, Frauke, maar toornig, zeer toornig en zeer zelfstandig. Dat verklaar ik plecbtig. Het verdere zal ik u vanavond wel vertellen." O Frauke beet zich op de lippen. z/Pas nu op, dat je je tegenpartij verzoent en dat je de weddenschap niet te duur moet betalen die heb je eefljjk verloren." Gertrude ging been. Christiaan overtuigde zich, dat Vos bij de veranda werkte, ging toen bjj Frauke zitten en greep haar handen. z/Willen wij vrede sluiten //Ik geloof toch niet, watwat die zand- gravin zegt." z/Een half uurtje geleden hebt ge nog be- weerd, dat ge alles gelooft wat Gertrude zegt." z/Dat zal ik nooit weer doen. Ge moogt bet niet vertellen." Hjj kwam voor haar staan en versperde haar den weg. //Ach Frauke," smeekte hjj met bevende stem//zoete, lieve Frauke Daar bield zij een hand voor de oogen en boog haar kopje achterover. z/Niet aankjjken," fluisterde zjj HOOFDSTUK XL En morgen zou het landgoed in het open- baar worden verkocht, morgen, den eersten October, en ieder, die wilde, kon komen en maatschappij hebben dicbt geworpen en de 1 ewakers en beambten der maatschappij hebben j lishandeld. Protesten zjjn natuurlijk niet uitgebleven en de regeering zal wel boeten moeten voor daden van opstandelingen tegen haar gezag. Uit Rusland komen weer eenige berichten van woelingen, arrestaties en terechtstellingen. De politie te Moskou heeft een rooverbende van 15 man opgespoord, die uit werkloozen bestond en langen tjjd de spoorwegen in de buurt en de stad zelf onveilig bad gemaakt. In de gevangenis te Samara hebben gevangenen, van wie de meesten matrozen uit Sveaborg waren, de gevangeniswacbt in boeien geslagen. Daarna beproefden zij de schildwacbts bun ge- weren af te nemen en 200 andere gevangenen te bevrjjden. Een wacbter kon per telefoon hulp van de troepen inroepen, die de muiters daarna overmanden. Bekend wordt gemaakt, dat de dader van den bomaanslag op Stolypin betrokken was bjj den jongsten geldroof te Petersburg en dat bij doodgeschoten werd bjj die gelegenbeid. Het is wel merkwaardig, dat de politie dat nog uitvindt nadat de man al dood is, en het ljjkt veel op een praatje, om te ontkomen aan de verwijten, dat zjj dien dader nog niet heb ben gepakt. De gebeele gemeenteraad van Odessa zal vervolgd worden, beschuldigd, revolutionaire organisaties te hebben geholpen en den prefect tot ontslagname te hebben gedwongen. i'e Kroonstad zijn Vrijdag twee jonge meisjes doodgescboten, bjj wie men bommen bad ge- vonden, waarmee het gebouw van den krjjgsraad had moeten worden vernield. Fen onbekende te Warschau, dien de politie in hechtems wilde nemen, deed op de openbare straat een poging om een blad nit zjjn pasboek door te slikken. Op dit blad stonden aanteeke- ningen en adressen, waardoor de politie op bet spoor kwam van een geheime drukkerij, die door Russische ambtenaren werd gedreven en waarin vermoedeljjk een blad werd gedrukt, dat de militairen tot muiterjj aanzette. De reactionaire vereeniging, bekend onder den naam //Bond van ecbt Russische mannen", heett besloten de personen, die zjj schadelijk acht, zelf terecbt te stellen. De doodstraf is door deze vereeniging uit- gesproken over professor Miljoekof en den heer Hessen, daar deze twee er bet meest toe hebben bjjgedragen om bet ware karakter van dezen bond aan het licht te brengen. Er moeten boosdoeners zijn gehuurd om bet vonnis te voltrekken. Voor den moord op den heer Hessen zou 900 worden betaald. bieden en een stuk meester worden van het oude huisraad, dat in bet heerenhuis bad ge- staan. Mjjnheer Frederik von Knee, tot beden eigenaar er van, had eene kleine woning in de stad gehuurd, dicht bij bet Monnikenhofmaar hjj was er aan bljjven vasthouden, dat hjj nog in bet heerenhuis den naam zou vernemen van dengene, die bier in bet vervolg meester zou zjjn. Eerst wanneer alles voorbjj was, zou bjj ver- trekken. En met tranen in de oogen bad Frauke hem bierin gel jj k gegeven. Gertrude had den ganscben dag met inspanning gewerkt om bet huisraad, dat morgen zou worden over- gebracht naar de woning in de stad, te schikken en in te pakken. Na bet nuttigen van het avondeten ging zjj naar den bouwval. Zjj wilde den laatsten avond bjj het hooge boogvenster doorbrengen. Na al de tranen, die ze dien dag had zien storten, hoopte zjj, bjj bet zien van bet verbeven natuurtooneel daarboven, de kalmte terug te krjjgen, die zjj bijna gebeel verloren bad. Zjj was er alleen heengegaan. Eenzaam zat zjj neder op de steenen bank onder het in steen uitgehouwen wapen van haar geslacht. De handen achter het hoofd sainengevouwen, leunde zjj tegen den muur en liet bet oog rusten op de zee, welker golfjes op bet strand braken, beschenen door bet zachte avondrood. TER NEUZEN, 7 November 1906. Naar wjj vernemen is gisteren voor notaris Van der Moer albier verleden de akte van opricbting der Naamlooze Vennootschap „Zuid- Nederlandsche Stoomvaartmaatvchappij"ge- vestigd te Ter Neuzen, ten doel bebbende de uitoefening van bet reederijbedrijf. Tot directeur werd benoemd de tieer A. C. Lensen, reeder alhier en tot commissarissen de beer Mr. P. Dieleman, advocaat en lid van Gedeputeerde Staten te Middelburg en de beer J. F. A. M. van Waesbergbe, kassier en lid der Provinciale Staten te Hulst. Daar bet voor de opricbting benoodigde kapitaal bjjna gebeel in Zeeland werd gevonden, kan men spreken van een Zeeuwsche onderneming. Van bevoegde personen vernamen wij herhaal- deljjk dat het steeds zeer bezwaarlijk is geweest voor dergeljjke ondernemingen, ofscboon dikwjjls groote winsten afwerpende, in Zeeland, vooral in Zeeuwsch-Vlaanderen, kapitaal te vinden. Het zal dan ook wel aan de volharding en de energie der opricbters te danken zjjn, dat hunne pogingen met succes zjjn bekroond. Dit geeft moed voor de toekomst, en zal wellicht hier wonende geldbezitters er toe kunnen brengen tinancieel deel te nemen in dergeljjke ondernemingen, voor onze gemeente van zoo groot belang, zooals ieder begrijpt. Voor de vennootschap wordt tbans inEnge- land een stoomschip gebouwd, dat binnen een paar maanden gereed zal zjjn. Wij wenscben de opricbters geluk met deze zaak, waarvan de leiding in handen is van onzen stadgenoot, de beer Lensen, wiens deugdeljjk bebeer van de vjjf bekende stoomschepen reeds zooveel succes had. Gisterenavond gaf de muziekvereeniging z/De Volharding", directeur de beer F. Andrews, bare eerste soiree in dit seizoen, in de bovenzaal van bet Hotel des Pays-Bas." Het programma bestond alleen uit muziek. De opkomst der hoorders was bevredigend. De verschillende stukken, van bet weer met verschillende kracbten versterkte orkest, voldeden goed, terwjjl ook aan de verschillende solonummers een krachtig applaus ten deel viel. Een geanimeerd bal was bet slot van dezen avond. Blijkens acbterstaande advertentie geeft //De Volharding" a. s. Dinsdag een tegen entree toe- gankelijk concert in bet //Hotel de Commerce". Het doel daarvan is ook hen, die geen lid zjjn in de gelegenheid te stellen te genieten van hetgeen de vereeniging kan bieden, en tevens om de financien, die noodig zjjn voor het aankoopen van instrumenten, bjjeen te krijgen. Moge zjj succes hebben met haar pogen. Van bet strand klonk door de schemering een zacht, melodieus geruisch het waren twee, hoogstens drie tonen, die nu eens gel jj kt jj dig, dan weer achter elkaar klonken. Nu eens was het een murmelen, dan weer een ruischen, en soms een geluid, alsof in de verte de wind de bladeren der boomen deed ritselen. Van de ingangspoort, onder in den bouwval, klinkt er een geluid, alsof er een deur op haar verroeste-bengsels draaitvledermuizen vliegen op en fladderen rond in een onbedekte ruiinte, waar vroeger menschen huisden. De voetstap- pen van een man, bedaarde, langzame schreden. komen nader. De man heeft een donker door de zon ge- bruind gelaat, daarbjj is zjjn haar lichtblond en de oogen zjjn grjjs. Hjj is lang en sterk gebouwd en loopt eenigszins als iemand, die lang heeft ter zee gevaren. Nu en dan bljjft hjj staan en kijkt naar binnen in de vervallen vertrekken, doch hjj vervolgt den weg. die naar den toren voert, als kent hjj dien weg reeds lang. Gertrude boort nietszjj droomt. Stille geesten omringen haar waarom zou ze niet staren naar het avondrood en naar de plek, waar zee en lucbt ineenvloeien (Wordt vervolgd). TER SEMEME ('01 R UT. SSj£3 nit blad versefatjnt Haaadaa-, Woensdag- en Vrijdasavond, altgesonderi! op Feestda^en, bij de i'lrma P. J. VIX 1IK MXDK <e TerXeaiei, Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ingevolge artikel 37, in verband met artikel 12, le lid der IJrankwet ter openbare kennis dat bij ben is ingekomen ecn verzoekschrift om verlof tot den verkoop ran alcohalhoudenden drank anderen dan sterken drank van CORNELIS VAN YK, van beroep werkman, wonende te Ter Neuzen voor het voorlokaal van bet perceel plaatseiijk gemerkt 23 en gelegen aan den Baandijk. Binnen twee weken nadat deze bekend making is gesehied kan ieder tegen het verleenen van bet verlof sehritelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 6 November 1906. Burgemeester e» Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretarie. De Burgemeester TER NEUZEN brengt bij deze ter kennis van de daarbij belangbebbenden, dat de door den Directeur der Directe Belastingen e n z. te Middelburgden 5 November 1906 invorder- baar verklaarde kobieren der personeele belasting dezer gemeente, over bet jaar 1906, Nos 6 en 7, kom en overig deel op heden aan den Ontvanger der Diiecte Belastingen, ter invordering zijn ter band gesteld en dat ieder verplieht is zijnen aanslag, op den bij de jsvet bepaalden voct, te voldoen. Ter Neuzen, den 7 November 1906. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1