J I A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4912 Donderdag 1 November 1906. 46e Jaargang. Ter visie-ligging opgaven van Candidaten. STEMMING voor den Gemeenteraad. DRANKWET. m F I UILLETON. De bekendmakingen van het Gemeentebestuur. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Araerika 1,82£. Men abonneert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN!: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 6,10. Bij directe cpgaaf van driemas! pJaatsing derze]fde advertentie vcrdt de prigs slecbts t vr e e m a 1 berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Intending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave Vrijdag, den 9 November aanstaande, BALKENSTEIN Sr. O. J. SCHEELE Dz. R. 35) Yon Knee stond langzaam en met moeite op. Op Gertrude's arm leunende, de vrije hand tegen den zwarten doek drukkende, ging hij langzaam de steenen stoep af en betrad voor het eerst. sedert acht jaar de straten der stad. Intusschen was Christiaan dwars de markt over naar Monnikkenhof gereden en door zijne moeder ontvangen. In de gang fluisterde zij hem toe, dat Hinze met Thorbeeken in de gelagkamer zat. //Hebben ze ons rijtuig ook gezien ,/Neen Waarom vraag je dat?" //Mijnheer Yon Knee is zooeven bij den justitieraad Nagel afgestapt." Juffrouw Moller drukte de hand tegen haar kloppend hart. ,/Een treurige tocht, Christiaan, die eerste rijtoer naar de stad. God sta hem bij Zijn de meisjes ook meegekomen Op dit oogenblik werd de deur der gelag kamer opengedaan en werd Hinze's hoofd zicht- baar. Juffrouw Moller keerde zich om en vroeg niet zeer vriendelijk ,/Wat verlangt u, mijn- heer Hinze //Ik hoorde de stem van uw zoon. Ik zou u wel eens willen spreken, mijnheer Moller antwoordde hij, en daarbij keek hij onrustig nu den een dan den ander aan. z/Wees voorzichtig fluisterde de kleine dame haar zoon toe. Hij begreep dezen moederlijken De laatste jaren kwamen telkens bij de ge- meentebegrooting de lokale bladen ter sprake, in verband met het daarin doen opnemen van alle, van het gemeentebestuur uitgaande bekend makingen. Ofschoon de overeenkomst dien- aangaande tusschen de gemeente en uitgeefster dezes bestaande van zuiver zakelijken aard is en als zoodanig onzen lezers minder interesseeren zal, meenen we ditmaal, in verband met dien- aangaande gevoerde besprekingen, onzerzijds eenige punten in het licbt te moeten stellen. Allereerst vestigen wij er dan de aandacht op, dat de Raad deze zaak van een onjuist standpunt beziet. Immersdestijds acbtte de Raad het onvoldoende dat de bekendmakingen alleen werden aangeplakt, daar deze niet voldoende werden gelezen en besloot te infor- meeren naar de kosten voor opname daarvan in de Ter Neuzensche Courant en het TerNeuzensch Yolksblad. De Raad verlangde dus publiciteit. Onzerzijds werd een prijs gesteld (die na het eerste jaar werd verminderd) en de overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst gaf later geen reden tot opmerkingen, tot er een derde blad verscheen. Zoo werd er het vorig jaar in den breede gediscussieerd, toen het Ter Neuzensch Yolks blad inmiddels een poiitiek blad was geworden en werd ook ons blad in het debat gebracht. Daarbij werd evenwel niet gerept over de vraag of de bladen voldeden aan den eisch van pu- bliciteit verschaffen en dddr komt het toch op aan wanneer men adverteert, maar werd de vraag besproken of de bladen om hun overigen inhoud, of richting verdienden gesteund te worden. O. i. een onjuist standpunt, daar de Raad indertijd publiciteit verlangde, maar nimmer besloot om de toenmaals verschijnende 2 bladen te steunen. Yerleden jaar bleef de zaak zooals ze was, maar ditmaal werd tot verandering besloten. En weer bleef de hoofdvraag waar het over zou moeten loopen vrijwel onbesproken. Steun of niet steun verdienen werd het meest aange- voerd, maar de vraag //wordt voldaan aan onzen eisch, dat onze bekendmakingen op ruime schaal onder de oogen der ingezetenen komen" werd het minst aangeroerd. raad niet ten voile, alleen zag hij in, dat er iets bijzonders aan de hand moest zijn. Hij richtte zijn krachtige gestalte op en opende de weer dichtgetrokken deur, waarachter Hinze verdwenen was. Daar liep hij, erg achteloos gekleed in een grijs rijkostuum, de hooge laarzen vol stof, met verward haar en somber gelaat in de kamer heen en weer. z/Wees zoo goed, mijnheer Moller, hier een oogenblik plaats te nemen. Ik heb mij een glas van uw beroemden drank laten brengen, -hij wees op drie glazen dampende grog z/en ik moet bekennen, dat men daar gezellig bij kan praten. Wij wilden gaarne eens met u spreken." Hij opende de deur, die toegang verleende tot een grootere kamer, en riep //Mijnheer Thorbeeken Onmiddellijk verscheen de geroepene en bood Christiaan de hand, welke deze vluchtig drukte. z/Wij wilden u iets verzoeken," begon Hinze op onrustigen toon. yWeet ge, ik ga dezer dagen mijn betrekking bij mijnheer Von Knee verlaten om bi] mijnheer Thorbeeken in dienst te treden. Zoo zal het mij helaas onmogelijk worden mijn invloed uit te oefenen op de be- sluiten van mijnheer Yon Knee, zooals ik tot dusver deed. Nu weet u niet, maar wij ver- tellen bet u in vertrouwen, dat de financieele toestand van mijnheer Von Knee allertreurigst is Zeg het maar ronduit", viel Thorbeeken raw in. z/De schuldpapieren van mijnheer Von Knee zijn in handen van mijnheer Thorbeeken," ver- volgde Hinze. //Geen mensch kan Thorbeeken verhinderen, dat het geheele landgoed in zijn Nu wil men de opname aanbesteden aan den minst eischende. Daarmede kan de gemeente wel het voordeeligste uit zijn, maar of dan het oorspronkelijk (loel nog bereikt zal worden is een andere vraag. De opmerking werd ook gemaakt datde opname in het belang der bladen is, in het belang hunner lezers en de opname dus wel voor veel minder of zelfs gratis kon geschieden. Die stelling valt op goede gronden te be- twisten. Het is waar dat enkele zaken, die door het gemeentebestuur officieel breedvoerig worden bekend gemaakt, door de redactie's toch ook in het belang hunner lezers worden vermeld, maar dan in zeer beknopten vorm, in enkele regels, waar het gemeentebestuur een groote plaatsrnimte vordert en waarvoor we verplicht zijn alles op te nemen volgens verstrekte opdracht. Bovendien, op dien weg voortgaande, kan men redeneeren dat alle advertentien in het belang der bladen, of liever harer lezers, zijn. Dat de lezers weten dat hier of daar wat gebeuren zal, dat bij dezen of genen winkelier iets nieuws, iets goeds of goedkoop te verkrijgen is, is ook in hun belang. Dan zouden dus alle advertentien wel gratis moeten opgenomen worden. Maar zou dan een courant kunnen blijven bestaan. Is het billijk, dat de Raad, die dikwijls maatregelen neemt om het bestaan harer amb- tenaren te verbeteren, van een particulier, die met zijn personeel toch ook een bestaan moet genieten, vordert of het er op wil aansturen dat deze voor de gemeente gratis werk verricht Is dat een juist standpunt De uitgevers van hun kant zullen natuurlijk ook hebben te beoo'rdeelen hoe zij in deze moeten handelen. Wij wenschen verder nog enkele beweringen uit de discussie aan te stippen. Zooverbaasde het ons te hooren dat de Ter Neuzensche Courant zich in den laatsten tijd ook op poiitiek terrein beweegt. Wij waren ons daarvan niet en zijn dit tot heden nog niet bewust. In het opeustellen onzer kolommen voor be sprekingen van algemeenen aard zit toch geen poiitiek In het aanprijzen of critiseeren van een ziekenhuis of een ambachtsschool, het beoordeelen of een telefoonpaal al of niet juist geplaatst is, of een straat met Lessines- of greskeien of wel met waalstraatklinkers moet bezit komt. Nu zou mijnheer Thorbeeken het onaangenaam vinden, wanneer mijnheer Yon Knee, die jarenlang zijn buurman is geweest, nu als een arm man zich hier in de stad ging vestigen. Daarom zou mijnheer Thorbeeken het volgende voorstel willen doenmijnheer Von Knee laat het landgoed over aan zijn schuldeischers, dan ontvangt hij vijftig duizend mark in contanten betaald, of beter nog in lijfrenten, aangezien hij niet goed met geld kan omgaan. En daar hij wegens zijn ziekelijken toestand wel niet lang meer zal leven hij kan niet eens de frissche lucht verdragen en heeft sedert zes jaar de kamer niet verlaten, zou die rente tamelijk groot zijn. Daarvoor moest mijnheer Yon Knee dan de verplichting op zich nemen de rest van zijn leven te Berlijn te wonen en deze streek niet meer te bezoeken. Ook moet hij er voor instaan, dat freule Ger trude, die insgelijks te Berlijn gaat wonen, den bouwval voor een aannemelijken prijs aan mijn heer Thorbeeken afstaat." Christiaan Moller hield de beide leuningen van zijn stoel krachtig omklemd en drukte zijn rag tegen de rugleuning, zoodat de stoel kraakte. z/En watmoet ik in die zaak doen vroeg hij, Hinze aanziende. Hinze sloeg de oogen neer en greep naar zijn glas. Zulke onheilspellende oogen had hij nog nooit gezien. z/Ge moet den oude bepraten, dat hij het voorstel aanneemt," riep Thorbeeken met rood gelaat. Christiaan knikte zonder op te zien. z/En mag ik vragen", sprak hij kalm, doch het was een kalmte, die den storm voorafgaat, verhard worden schuilt toch geen poiitiek Wat heeft daarmede eenig partij belang temaken Wij vermenen dat pubiiek nog geen poiitiek terrein is. Nog sterker was onze verbazing over hetgeen de heer De Masier aan ons adres zeide en die sterke verbazing sproot vooral daar uit voort, dat die woorden door hem werden geuit. We meen- den steeds dat iemand van de ontwikkeling van den heer De Masier, staande op een vrij- zinnig standpunt, ook een ruimer idee omtrent critiek had, een idee dat, naar het ons voor- komt in een ander rijk, niet in het westen van Europa, misschien beter op zijn plaats zouzijn. En het moet wel de aandacht trekken, dat juist leden, die we wel eens als bekrompen menschen hoorden betitelen, bleken in deze veel ruimer van opvatting te zijn. Waar verschillende menschen zijn, zijn er verschillende opvattingen. Openbare personen kunnen ook fouten begaan of tekortkomingen hebben. Niemand is onfeilbaar. Die aan den openbaren weg timmert heeft veel bekijks. We meenen daarom aan hen, die zich daartoe genoopt gevoelen, in het belang der openbare zaken iets te schrijven, de gelegenheid daarvoor te moeten geven. Critiek kan dikwijls leiden tot iets goeds of waarschuwen wanneer een of ander den verkeerden weg opgaat. Dat de redactie een ingezonden stuk niet weerspreekt is volstrekt geen be wij s dat ze er mee instemt. Evenmin vermindert het regeltje z/buiten verantwoordelijkheid der redactie" die verantwoordelijkheid. De rubriek //ingezonden stukken" staat van zelf buiten het redactioneele deel, doch ook al staat de aangehaalde regel boven een stuk, kan een redactie maar niet alles laten neerschrijven, onverschillig of een stuk al of niet met naam van den inzender gedekt is. O. i. komt het er niet op aan wie wat schrijft, maar wel wat geschreven wordt. Ook wij kunnen falen. Het is wel voorgekomen dat ons later bleek dat een ingezonden artikel een uitdrukking bevatte die we niet zouden hebben toegelaten, wanneer deze niet aan onze aandacht was ontsnapt of wanneer we van de ware bedoeling, die alleen uit kennis van zekere feiten kon blijken, op de hoogte waren geweest. In algemeenen zin kunnen wij echter uit de in ons blad voorkomende stukken geen voorop- gezette bedoeling tot het door het slijk sleuren van bepaalde personen ontwaren, noch tot schimpen op den Gemeenteraad. z/ge hebt gesproken van een lijfrentebij den dood van mijnheer Yon Knee is dus het kapitaal verloren Ge herinnert u, dat mijn heer Von Knee eene dochter heefthij stond langzaam op //wat zal er van Frauke von Knee worden Dat zou ik wel eens willen weten Hij hield zich met beide handen aan den rand der taf'el vast en keek Thorbeeken aan. Wat gaat mij dat aan Ze is mooi zij zal zich wel weten te reddenha Daar stiet Christiaan een woesten kreet uit, zijn stoel vloog achteruit en viel midden in de kamer om. Hij nam de tafel op en smeet haar neer, de glazen braken en de grog stroomde over den grand te gelijkertijd sprang Hinze met een stoel in de hand op Christiaan toe, maar hij werd tegen den muur geslingerd. Op dit oogenblik ging de deur open en op den drempel stonden de twee personen, die Thorbeeken in zijn droomen vervolgden, ja, den ganschen nacht aan zijn bed stonden. Hij uitte een woeste kreet en sloeg zenuw- achtig met den half lammen arm, toen viel hij loodzwaar op de sofa neer. Over het ge heele lichaam bevende, verliet Christiaan de kamer, de vuisten krampachtig gebalddaar- buiten hoorde men hem stampvoetend heen en weer loopen. Het was stil geworden in de kamer, zeer "stil. Gertrude stond dicht naast haar oora het lijdend gelaat van den invalide trilde zenuw- achtig. (Wordt vervolgd). COIRAST Dit blad vencbljnt Maandag-, Woensdag. en Vrijdaaavond, »lt«e»oin!erd op ITeeBtrtagen, toy de fflima P. J. VAM UK liMHK te VerSeaBeB. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend dat de bij hem ingeleverde opgaven van candidaten voor de op heden gehouden verkiezing, ter verrulling van een plaats in den Gemeente raad evenals het door hem opgemaakte proces-verbaal van sluiting der candidatenlijst, ler Gemeente-Secretarie voor een ieder ter inzage liggen dat afschrii'ten dier stukken aangeplakt en tegen be- taling der kosten verkrijgbaar zijn. Ter Neuzen, den 30 October 1900. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt ter openbare kennis, dat op van des morgens acht tot des namiddags vijf uren, de stemming zal gescbieden ter vervulling van een plaats in den Gemeenteraad, ter voorziening in de vacatur#, van deu heer P. J. VERSLUDS. De candidaten in alphabetische volgorde zijn Tevens wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 van het Wetboek van Strafrecht, luidende: yHij die opzettelijk zicb voor een ander uitgevende aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgescbreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar." Ter Neuzen, den 30 October 1906. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ingevolge artikel 37, in verband met artikel 12, le lid der Drankwet ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzuekschrift om verlof tot den verkoop van alcoholhoudendeii drank anderen dan sterken drank van JOHANN DAHLHOFF, varensgezel. wonende te Antwerpen voor bet benedenvoorlokaal van het perceel plaatselijk gemerkt 109 en gelegen aan de Donze- Visserstraat. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen het verleenen van het verlof scbriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 30 October 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAF, Secretaris. umrv<n*Ba<H*jrm

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1