A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwscfi-Vlaarsderen. No. 4911 Binsdag 30 October 1906. 46e Jaargang. 0nv@iligtieid Vaarwater. Kamer van Koophandel en Fabrieken. Buitenland. SET SWAD1 BlWim. FEUILLETON. A B 0 N N E M E N T Yoor Per drie maanden binnen Ter Neuzen /I,—. Franco per post: Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,324. Men abonneert zich bjj alle BoekhandeJaars, Postdirectenren en Brieven- bushouders. ADVERTS N T I 1 N Van 1 tot 4 regela 0,40. Voor dken rege] meer 0,10. B^ directe opgzsf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjji slechts tveemtil berekend. Grootere letters worden naar plaataruiuite berekend. Telefoon No. 2 5. Intending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgavc tentoongesteld, door de zorg der dames smaakvol gerangschikt. De geheele collectie bestaat uit BBRSTB BLAD (VERKIEZIN G.) P. J. YERSLUIJS, P. A. VAN DE VELDE, J. C. J. KOLIJN eu M. G. A. BLANKERS. Tusschen Duitschland en het Vatikaan is 't tegenwoordig erg vriendschappelijk. Hoe verder 't Roomsche Frankrijk en Spanje van 34) -I Mynheer Von Knee, die eenige schreden voor- uitgeloopen was, daar Cbristiaan nog niet kwam scheen niet bijzonder verwonderd over zulk een aanval van zijn dochterzoo vriendelijk over zijn schouder kykende, zei hp ,/Waarom be- moeit ge u ook met haar, Trude Frauke ging weer op de stoep staan, met de armen op den rug. Zij zag Christiaan in de verte aankomen met de zweep in de hand, en nu wilde zij wat hooger staan. Christiaan verontschuldigde zich met te zeg- gen, dat hij pas was teruggekomen van den akker, waar hij noodzakelijk had moeten wezen. Mijnheer Von Knee en Gertrude stapten in het rijtuig en Christiaan greep de teugels, maar hij kon den blik bijna niet afwenden van de lieve, frissche gestalte, die daar tegen den muur leunde. tfRozenknopje," zeide hij zacht. /<Kijk naar de paardensprak zij luid op trotschen toon, en daarbij keek ze hem met vlammende oogen aan. Christiaan knikte haar vriendelijk toe. z/Waar is Hinze vroeg Von Knee. //Onmiddellijk na zijn terugkomst is hij naar de marsch gereden hij is gisterenavond niet terug gekomen en vandaag is hij nog niethiergeweest." ffEn dat zoo maar zonder een woord te zeg- gen zei Von Knee, met diepe verbittering. den Paus gingen afstaan, des te dichter kroop 't protestantsche Duitschland er naar toe. En nu deze week is er weer bijzonder vertoon vaA wederzijdsche genegenheid. Donderdagavond heeft de pauselijke staats- secretaris Merry del Val den Duitschen gezant Von Tschirschky op het Vatikaan ontvangen, in gezelschap van den Duitschen gevolmach- tigde bij den H. Stoelen Vrijdag werden Von Tschirschky en zijn vrouw door paus Pius zelven ontvangen. Von Tschirschky schijnt nog tot het einde der maand te Rome te zulien blijven. Men weet niet waarvoor. De Fransche Minister-president Clemenceau heeft nu zijn kabinekj>, aan den president der republiek voorgesteld. Fallieres betuigde hoogelijk ingenomen te zijn met de samenstelling van het Ministerie, en wees er op, dat de instelling van een Ministerie van" Arbeid aan het land het bewijs zou leveren, dat de zoo herhaaldelijk gegeven beloften voor de verbetering van het lot der arbeidende klasse, thans eindelijk vervuld zullen worden. De Fransche //Staatscourant" van Vrijdag bevatte het besluit nopens de instelling van het nieuwe Ministerie. Er werd o. m. inmee- gedeeld, dat de zorg van het nieuwe Ministerie zich zal uitstrekken over alle aangelegenheden, die verband houdeii met den arbeid, de vast- sielling van den arbeidsduur. maatregelen voor de gezondheia en de veiligheid, de betrekkingen tusschen werkgevers en arbeiders, de vakver- eenigingen, de ziekte-, ongevallen- en invalieden- verzekering, benevens de daarbij behoorende statistiek. Erkend wordt in het stuk, dat het nieuwe Ministerie ongetwijfeld verschillende kwesties op het gebied van den arbeid onopgelost zal moeten laten. Het zal echter die kwesties onderzoeken, en daardoor den weg banen voor een latere oplossing. Op Cuba is de rust nu weergekeerd. De eenige ontevredenen, die er nog wezen mogen, zijn een aantal partijgangers van den ex-president Palma, die afgezet zijn of uitgenoodigd werden ontslag te nemen, en die nu geen kans zien de staatsruif te naderen. Maar men maakt zich niet ongerust over hun wrok. De liberalen zijn, naar't heet, vrij ingenomen met de wijze, waarop gouverneur Magoon de gemoederen tot rust en eendracht zoekt te brengen. Magoon zelf zegt, dat er geen reden z/Dus weet Hinze er niets van, dat ik naar de stad ga z/Hij heeft er niet het geringste vermoeden van. Hij weet zelfs niet eens, dat u de kamer hebt verlaten. De knechts zeiden mij, dat zij hem daar niets van hadden willen zeggen." De invalide knikte en wendde zich nu tot zijn nicht z/Hoe denkt ge er over? Het weer is prach- tig ik geloof. dat het mij goed zou doen, als we eens alle schuren van de hofstede langs reden, en een omweg maakten langs Westdorf dan hadden wij het geheel goed gezien." Christiaan keerde zich om en zette de paarden aan. Von Knee en Gertrude zaten zwijgend bij elkaar. Na ruim een uur rijdens hielden ze stil voor het huis van den justitieraad. Christiaan moest het rijtuig naar het Monnik- kenhof brengen en uitspannen mijnheer Von Knee en Gertrude zouden daar over een uurtje ook komen. Op den arm van Gertrude leunende. beklom Von Knee de zandsteenen stoep van zijn ouden vriend. De bleeke, magere heer met verstandige, scherpe gelaatstrekken, overeindstaande witte haren en rechte houding kwam zijn bezoekers met een uitdrukking van verwondering op het gelaat tegemoet. Hij was verwonderd, dat hij zijn vroegeren client in de stad zag, en nog wel in een toestand, die hoop gaf op een vol- komen herstel. Aanvankelijk bleef hij in den toon, waarop men zaken pleegt te behandelen doch toen hij de lijdeude trekken op het stille gelaat van den invalide ontdekte, werd hij is, waarom de Cubanen niet hun eigen zaken zouden beheeren, nu het zuiveringsproces klaar is en zoo lang de Amerikanen het oppertoezicht uitoefenen. En generaal Bell's rapporten over den militairen toestand op het geheele land zijn zeer bevredigend en het zal weldra moge- lijk zijn, de sterkte van de troepenmacht aan- zienlijk te verminderen. Dat zijn alle genoeglijke berichten en daarbij komt dan nog, dat de wervelstorm die over het eiland is gegaan, ook al minzamer is ge- weest dan men aanvankelijk dacht. Het voor- uitzicht van den oogst heet nu weer uitstekend. En voorts moet de Amerikaansche gezondheids- dienst de epidemie van gele koorts, die ernstig dreigde te worden, den kop ingedrukt hebben. 't Is das alles heerlijkheid op Cuba. Maar nu komt de Congo. Daar is, volgens de /,Etoile Beige", een vreeselijke aardbeving geweest, waarbij meer dan drie honderd neger- dorpen in den Beneden-Congo moeten vernield zijn. De seismograaf van Heidelberg wees gister een aardbeving uit. TER NEUZEN, 29 October 1906. Door de antirev. kiesvereeniging is Donder dagavond voor de morgen te houden raadsver- kiezing candidaat gesteld de heer R. Scheele Dz. Deze heeft daarvoor bedankt. Hedenavoud vergadert de vereenigiug opnieuw. Door de liberate kiesvereeniging «De Vrij- heid" is candidaat gesteld de heer G J. Balken- stein Sr., die de candidatuur heeft aangenomen. Het Damescomite tot steun van de Vereeni- ging //Ziekenzorg" kan bepaald op succes bogen met de ten voordeele van het ziekenhuis geor- ganiseerde verloting. Benevens de prijzen die door het comite zijn aangekocht, werden door verschillende particulieren en winkeliers te dezer stede een aantal prijzen geschonken, terwijl ook flinke collection werden ontvangen van de cho- coladefabriek van de firma's De Jong en Korf, zeep van de Sunlight-maatschappij, odeurs van de Gebrs Dobbelman en sigaren van de firma Wely te Roosendaal. de nriizen, bestaande in een ruim 450 prijzen. De zaak biedt een aangenamen aanblik en hetgeen er te zien is loont voor waar de moeite van een bezoek. Zij die er komen, zuilen, wanneer zij nog niet in het bezit van een lot zijn, na het zien van dat alles zeker niet naiaten er een te nemen, wanneer de geringe voorraad dan althans nog niet is uitverkocht. Te 2 ure werd heden namiddag door den voorzitter der vereeniging voor ziekenverzorging den heer J. A. van Rompu, in tegenwoordigheid van vele belangstellenden, de tentoonstelling ge- opend, hij dankte de dames voor de moeite en zorgen die zij zich thans weer in het belang van het ziekenhuis hebben getroost en wenschte hen geluk met het verkregen succes. Hij beval de vereeniging in hunne verdere medewerking aan. Op verzoek van de presidente mevr. Geill—Geill, dankte de heer Eijke namens het Dames-Comite voor de woorden van hulde aan hen gebracht verzekerde dat het Comite zou trachten steeds werkzaam te zijn tot steun der vereeni- ging. De tentoonstelling werd heden door vele be langstellenden bezocht. Dinsdag van 2—5 ure en Woensdag van 13 ure is de tentoonstelling gratis toegan- kelijk. Daarna neemt de verloting een aanvang. Wij vestigen de aandacht onzer lezers op achterstaande advertentie omtrent de openbare kostelooze proefles van de Berlitz school, van Middelburg, in het //Hotel Rotterdam alhier. Heden slaagde te Breda voor het examen vrye- en orde oefeningen der gymnastiek de heer W. H. Balkenstein, van hier, leerling der kweekschool te Middelburg. Met 1 December zijn bij den provincialen waterstaat in Zeeland benoemd tot opzichter de heer J. J. van Wbynsbergen, thans teekenaai- schrijver, tot klerken de heeren A. M. van de Reit' en P. de Recht en met ingang van 1 Januari 1907 tot bureelambtenaar le klasse de heeren J. J. A. Sprenger, W. Temperman, J. Holm, R. J. A. Lagas en G. Ruitenbeek en 2e klasse de heeren A. M. van de Reit en P. de Recht. De bij verbetering in den provincialen stoombootdienst op de Wester-Schelde belang- Heden waren de pryzen, -- gramophone, voorwerpen in zilver, glas, porcelein hebbende gemeentebesturen hebben eemg verhoor tal van fraaie handwerken en de voortbrengselen verkregen op aQ™ van bovengenoemde fabrieken, in de Raadzaal vriendelyker. In hoffelijke houding, doch met de vrijheid, die aan een grijsaard veroorloofd is, beschouwde hij het schoone meisje. De stijve vormelijkheid verdween spoedig, de oude heer begon zijne herinneringen op te lialen over het geslacht Yon Knee, waarvan hij de geschiedenis met voorliefde had bestudeerd. Eindelijk kwam hij voor den dag met de vraag z/Wilde u mij over zaken spreken Het was, of deze woorden eensklaps den hun aan Gedeputeerde gedaan verzoek. Hun is medegedeeld, dat voor afzonderlyk veevervoer extra stoombooten aangevraagd kun nen worden dat een onderzoek zal worden in- resteld of de prov. steiger telefonisch kan ver- iemand die voor een afgrond terugdeinst. //Sedert wanneer stamelde hij //Sedert wan neer Waarom zegt ge mij dat nu eerst //Mynheer Yon Knee," klonk het hard, Gertrude wierp den rechtsgeleerde tevergeefs een smeekenden blik toe //mynheer Von Knee, vriendelijken lach en de hartelijke woorden uit j ge zult u wel herinneren, dat ik dne jaar geleden De heer Nagel zette voor de laatste maal by u was. loen maakte dit gezelschap verbanden zijn gelaat in de gewone ernstige plooi, de invalide was in gedrukte stemming. Gertrude schoof haar stoel dichter bij haar oom, als wilde zij daarmee te kennen geven, dat hij in deze uren op haar bijstand kon rekenen. Zij vreesde met bange vreeze voor hetgeen hier gesproken zou worden. En dat was nog erger, dan zij gedacht had. z/Mag ik vrijuit spreken vroeg de justitieraad ernstig, met de oogen op Gertrude duidende Yon Knee greep de hand zijner nicht, welke op de leaning van zijn stoel rustte. en antwoordde z/Spreek gerust uwe meening uit De oude rechtsgeleerde streek verscheidene keeren met de hand door het witte, borstelige haar. En toen kwam het ontzettende. Zoowel de laatste groote hypotheek, alle wisselschulden, samen een som van omstreeks driehonderd duizend mark uitmakende, waren in handen van een enkel man en die was Ihorbeeken. Yon Knee was achteruit in zijn leuningstoel gezonken en staarde ontsteld voor zich, als ik u opmerkzaam op zekere onregelmatighedeD in het beheer uwer goederen. Ik heb mij toen duidelijk genoeg uitgedrukten ge moest weten," dat ik een trouw vriend van uw hnis was. Ge zult u echter ook herinneren, hot ge mij toen hebt geantwoord. Nochjuffrouw Moller, noch ik hebben sedert dien tijd iets ten uwen gunste kunnen ondernemen ge hebt het uwen vrienden onmogelijk gemaakt u te helpen. ,/En nu Wat moet er nu gebeuren ;/Ge zult uw bezitting niet kunnen behouden, sprak hij, pogende zijn stem kartelyk te doen klinken. „Ik hoop, dat wij eenig kapitaal kunnen redden, ingeval ge mij tot uw ge- machtigde wilt benoemen. Die man zal waan- zinnig hoog bieden om het landgoed in zijn bezit te krijgen, hooger dan elk andi Daarop moet onze hoop gevestigd zijn, op God, die de zonden der vaderen bezoekt aan de kinderen tot in het derde en vierde geslacht. Dat zal die man ook ondervinden, en als ik me niet vergis, zal het niet lang meer dnren, of hij ondervindt het." (Wordt vervolgd.) bod. en SEHZESSCHE ('01R AST. rait Hind veweefaijm* W»and»t(-, Woeratulag- en VwlJ vend, wttgewoHdwd up reemringen, bij de f'irmi* «e De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis ■van zeevarenden, dat op SO en zoo noodig ook op 31 Kovemlier n. s, eene schietoefening zal worden gehouden van het fort Paropus. Verdere inlichtingen omtrent deze sckietoefeningen kunnen door belanghebbenden worden rerkiegen ter secretarie der gemeente op de uren, waarop deze ge- opend is. Ter Neuzen, 29 October 1906. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN brengen hiermede ter openbare kennis: dat op VrijdaK den 3« Movember 1906, van des voormidriags elf tot des namiddags 66n ure, ten Raadhuize dezer gemeente, zal plaats hebben eene ver- kiezing van vier leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Ter Neuzen en zulks ter verrulling der plaateen van de heeren De stemming geschiedt bij ongeteekende briefjes, waartoe met het zegel der gemeente gewaarmerkto stem- briefjes tenminste acht dagen voor den dag der verkiezing door den Burgemeester aan de kiesgerecktigden worden toegezonden. Den kiezer, die zijn stembriefje verloren of er geen ontvangen keeft, wordt gelegenkeid versekaft, om er aan ket stembureau een te bekomen. Het openen der stemkriefjes geschiedt dadelijk alloop der verkiezing. Van onwaarde zijn briefjes, welke niet zijn gewaar- merkt met ket zegel der gemeente, welke onderteekend zijn, weike niet duidelijk een persoon aanwijzen, of waarbij of waaraan andere stembriefjes zijn ingesloten of vastgehecht. Ter Neuzen, 29 October 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Seeretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1