A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad Z e e u voor sch-Vlaanderen. No. 4901 Zaterdag 6 October 1906. 46e Jaargang. Binnenland. Gemengde beriehten. Vrijwilligers bij de Brandweer. 1 BURGERLIJKE STAWD.~ abonnement Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,—Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82*. Men abonneert zicb bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders.. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave ADVERTENTlEN: Tan 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjja slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. EBBSTB BLiAJ). Betreffende de arrestatie van notaris A.N.J. Vos te Amersfoort meldt men nader aan de N. Ct. In de jongste weken was het een publiek geheim, dat er aan de zaken van notaris Vos iets baperde. De ongeloofelijkste verhalen werden opgedischt. Velen beschouwden alles als verzinsels, daar notaris Vos een ontzaglijk drukke praktijk had, en veel, zeer veel geld verdiend heeft, niet alleen in Amersfoort, maar ook in de omliggende gemeenten, voornamelijk Soest, Bunschoten, Hoogland, Baarn enz. In de laatste weken kwamen Soester boeren geregeld dagelijks bij troepjes ten kantore om hun ffgeldje", dat zij altijd trouw bij den notaris brachten, op te halen, wat in den aan- vang wel maar later niet gelukte. In de laatste week moet nog f 60,000 uitbetaald zijn. Vrijdagavond werden de betalingen gestaakt. De heer Vos was ernstig ongesteldhij leed sedert jaren aan een hartkwaal. Zaterdag ver- toefden hier de officier van justitie en de rechter-commissaris uit Utrecht, wat ten gevolge had, dat notaris Vos 's avonds per rijtuig naar Utrecht werd vervoerd en in voorloopig arrest werd gesteld. De geneesheer had tot het ver- voer zijne toestemming gegeven de zieke werd in een deken gewikkeld en zoo getransporteerd. De inhechtenisneming moet hebben plaats gehad op aanwijzing van de Zeeuwsche Hypo- theek-Bank, waarvan een der directeuren, de heer De Veer, persoonlijk hier vertoefde. Hypo- theken, die geroyeerd moesten zijn wordt beweerd stonden nog op verschillende panden, zoodat een hoogere hypotheek op hetzelfde pand niet als U maar als 2e hypotheek voor- komt, zonder dat daarvan iets bekend was, noch bij de Bank, nocb bij den hypotheeknemer. De boeken van notaris Vos, door twee des- kundigen nagezien moeten tamelijk goed in orde zijn. Men spreekt van een zeer aanzienlijk tekort, het cijfer van een half millioen wordt genoemd, maar dat kan wel fantasie zijn. Een feit is het dat vele eenvoudige menschen, die alles wat zij bezaten aan den notaris hadden toever trouwd, de dupe van de geschiedenis zijn. De gevolgen zullen vreeselijk zijn, daar de heer Vos veler vertrouwen had gewonnen en algemeen gezien was. Men is hier algemeen onder den indruk. In verband met bovenstaand bericht ontvingen wij van de Directie der Zeeuwsche Hypotheek- bank te Middelburg onderstaande circulaire Naar aanleiding van een in de pers circu leerend, onjuist bericht, dat de arrestatie van notaris A. N. J. Vos te Amersfoort op aanwijzing van onze Bank zou hebben plaats gehad en de daarbij vermelde bijzonderkeden, achten wij het gewenscht volledige uiteenzetting te geven van de toedracht der zaak. Er zijn door onze Bank te Amersfoort on langs ten overstaan van notaris Vos, gesloten een hypotheek ten laste A. groot 8500. op een kuis aldaar, geschat op f 13000.en een ten laste v. B. groot f 5000.op twee huizen aldaar, geschat op f 7900.Bij de terhandstelling der gelden heeft notaris Vos ons eene verklaring afgegeven, dat de gelden door hem niet zouden worden uitbetaald voor zich verzekerd te hebben, dat aan onze Bank alleen eerste hypothecate inschrijving zou 50, in Juli 40, in Aug. 40 en Sept. 38, totaal worden verschaft. Toen,. pok op ons herhaald 363 zeeschepen. aandringen, de stukken, met ri$me de staat van inschrijving, ons door den notaris niet werden toegezonden, werd door ons een onderzoek inge- steld ten hypotheekkantore te Amersfoort, waar- aij ons bleek, dat het onderpand der hypotheek ten laste A. bezwaard was met een eerste hypotheek, groot per resto 6250.en een der twee huizen van het onderpand der hypo theek ten laste v. B. met een eerste hypotheek groot 2800.De door de debiteuren aan notaris Vos voor de aflossing dezer hypotheken ter hand gestelde bedragen, waren door hem niet aan de schuldeischers uitbetaald. De debiteuren A. en v. B. zijn en blijven tegenover onze Bank aansprakelijk voor de hun geieende bedragen van f 8500.en 5000.— A. die eigenaar is van meerdere perceelen, wel belast, maar met voldoende overwaarde, heeft terstond op ons verlangen tot meerdere zekeijieid van de leening van 8500.— zijn e perceelen hypothecair verbonden, ove: Op gezag van ter plaatse goed bekenden, mogen wij aannemen, dat onze leening thans volkomen gedekt is door de waarde van het onderpand. v. B. heeft geen meerdere perceelen. De huurwaarde van de beide verbonden perceelen te zamen bedraagt 675.perjaar. Met het oog hierop en op het feit, dat de schattings- waarde van het onderpand 7900.nog meer bedraagt, dan het bedrag der beide hypotheken 2800.— -j- 5000,meenen wij voor loopig de zaak eens te moeten aanzien en te mogen veronderstellen, dat ook in deze geen verlies door ons zal worden geleden. Wij hebben het niet noodig geacht, ons om- trent deze zaken tot de Justitie te wenden, en de inhechtenisneming van notaris Vos heeft dan ook niet op onze aanwijzing plaats gehad. Wij zouden het, met het oog op de weinige belangrijkheid der zaken niet noodig geacht hebben deze algemeen bekend te maken, ware het niet, dat valsche en ver overdreven couranten- berichten allicht ongunstig zouden kunnen werken in deze, wat het hypotheekbankwezen betreft, zoo veel bewogen tijden. Daarom achten wij het wenschelijk, pand- briefhouders en aandeelhouders onmiddellijk geheel op de hoogte te brengen en gerust te stellen. TER NEUZEN, 5 October 1906. Gedurende het loopende jaar zijn aan den spoorweg alhier, de volgende zeeschepen aan- gekomen om aldaar te lossen of te laden Maand. Getal 1 Geladen met M3. inhoud bruto. Januari 48 17 s., Ilk., 10"ij., 2 h., 2 pa., 6 1. 101997 Februari 41 16 s., 11 ij., 6 k., 1 h., 7 1. 85182 Maart 42 17 s., 11 k., 4 ij., 3 pa., 2 b., 5 1. 93963 April 45 17 s., 13 ij., 5 h., 3k., 2 pa., 1 m 1 pp., 1 ijs., 2 1. 105162 Mei 54 20 8., 14ij.,4h.,3k., 3 pp., 1 pa., 9 1. 111085 Juni 55 17 s., 13 ij., 6 h., 5k. 3 pa., 1 m., 1 pp., 9 1. 102194 Juli 45 14 s., 14 ij., 8 h., 5 k 1 pp., 3 1., 104542 Aug. 53 20 s., 15 ij., 9 h., 4 k., 2 pa.. 1 pp. en h. 120303 Sept. 40 13 s., 11 ij., 7 k., 5 h., 1 pa., 1 pp. en k., 1 pp., 1 1. 95613 423 920041 Blijkens vorenstaanden staat kwamen alhier gedurende de drie laatste maanden binnen, met bestemming voor onze haven, 138 zeeschepen, metende 320,458 M3. (tegen 112 schepen, metende 249.422 M3., over dezelfde maanden van het vorig jaar). terwijl uitvoeren 118 schepen (het vorig jaar 104). Met bestemming voor Gent werden in dit tijdvak opgeschut 279 zeeschepen, metende 804,630 M3. (tegen 283 schepen, metende 841,528 M3. over dezelfde maanden van het vorig jaar (en van daar komende afgeschut 301 schepen (het vorig jaar 303). Voorts werden gedurende het derde kwartaal door de oost- en westsluizen alhier 1749 binnenvaartuigen op- en 1752 afgeschut; in dezelfde maanden van het vorig jaar 2373 op en 2283 afgeschut. -Van de werf //Zeeland" der firma Gebrs. Ribbens en Bakker te Hanweert is Woensdag middag met goed gevolg te water gelaten het ijzeren sleepschip Bonne Esperance (1100 ton), sehipper De Haas. Dit is het grootste schip, dat daar van stapel liep. In Zeeland kwamen in de week van Woensdag 26 Sept. tot en met Dinsdag 2 Oct. 15 gevallen van besmettelijke ziekten voor, nl. te Ellewoutsdijk 1, Koudekerke 1, Middelburg 1, Sluis 3 en Yerseke 1 van typhus en febris typho'idea te Baarland 3, Kruiningen, Sas van Gent en Schore 1 van roodvonk en te Stoppel- dijk 2 gevallen van dyphtheritis. Hulst. Uit achterstaande advertentie blijkt dat a. s. Zondag alhier eene lezing en tentoon- stelling op' het gebied van ambachtsonderwijs zal gehouden worden. Deze lezing en tentoonstelling wordt hoofd- zakelijk gehouden om reden het meerendeel van het publiek geen juist denkbeeld heeft van het doel en de werking eener Amb. School. In de lezing worden o. a. de volgende vragen ver- handeld Hoe was het met de opleiding van a. s. am- bachtslieden gesteld in vroegere eeuwen Wat is het verschil in opleiding tusscben de werkplaats en de Amb. School V Profiteert alleen de Ambachtsman van deze opleiding Ook wordt dengene. die nog eenige ophelderingen noodig mocht hebben omtrent het plaatsen van leerlingen, enz. de noodige inlichtingen gegeven. De tentoonstelling dient om het publiek eenigs- zins een overzicht te geven, van het theoreti- sche en praktische onderwijs. Voor zoover ze opheldering behoeven, worden ze verklaard. Lezing wordt gehouden door den directeur der Amb. School, de heer H. G. Burgers. Westdorpe. Door den Commissaris der Konin- gin zijn in deze gemeente herbenoemd tot zetters der rijks directe belastingen de aftredende heeren, Fr. van Acker en N. Heyman. Uitgevaren zijn in Jan. 41, in Febr. 39, in Maart 40, in April 33, in Mei 42, in Juni R E C H T S Z A 11 E N. Arrondissements-rechtbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 5 October de volgende vonnissen uitgesproken P. B., oud 65 j., gemeente-veldwachter te Hontenisse, is wegens beleediging van een ambtenaar veroordeeld tot f 25 boete subsidiair 25 dagen hechtenis. Het vonnis tegen J. C. P. K., hoofd der school te Ossenisse, wegens mishandeling veroordeeld tot 7 dagen gevangenisstraf, werd bevestigd. In de vorige week kwam in de uitspannings- gelegenheid van vrouw Van Rooy, te Tongerle (N. Br.) een vreemdeling, die daar eenige ver- tering maakte en met een bankbiljet van veertig gulden wilde betalen. De vrouw telde hem veertig golden ter wisseling voor. De man wilde echter nog een glas bier drinken. Ter wijl de vrouw dit ging halen, maakte de vreemde ling zich met het bankbiljet en de 40 gulden uit de voeten. Deze persoon is thans te V al- kenswaard aangehouden. Te Marum, op de Friesch-Groninger grens, werd in den laatsten tijd des Zondagsmorgens onder kerktijd veel gestolen in huizen, waarvan de bewoners ter kerk waren. Eieren, vleesch, worst, lekkernijen en geld waren gading van de daders. Een vrouw ging zich verdekt opstellen en snapte een meisjesdievenbende. Zij bestond uit meisjes van 11 a 12 jaar, die in de huizen slopen en haar slag sloegen. Van het geld werden lekkernijen gekocht. Twee agenten zagen na twaalven in een bierhuis in de Vinkenstraat te Amsterdam, dat er nog licht op was en dat een man voor de toonbank stond. Ze klopten, en toen na eeni- gen tijd de deur openging was de man weg. De bierhuishoudster verklaarde, dat er geen man in huis was geweest, maar zei later dat het de behanger was, die om zijn geld kwam. De juffrouw hield voor den kantonrechter haar verklaringen vol dat de man de behanger was en niet door een achteruitgang was heen- gegaan. Als getuige a decharge werd buiten eede de dochter van beklaagde gehoord. Ja, de be hanger was er geweest om zijn geld te halen. „Hoe is die dan weggegaan ,/Door den achteruitgang.'' ,/Ts er dan een achteruitgang ,/Ja zeker." Moeder (verwoed)Er is geen achteruitgang Dochter (geprikkeld) Ik zeg, dat er wel een achteruitgang is De bamer van den kantonrechter suste den tamilietwist en het O. M. eischte f 4 boete of 2 dagen hechtenis. Uit Lecse wordt gemeld, dat daar Zondag- middag een belangrijke fabriek van valsche biljetten van 100 fr. van de Nationale Griek- sehe Bank ontdekt werd. Bij den graveur Buia werden 1600 pakketten met biljetten van 100 fr. in beslag genomen en nog verscheiden anderen, die nog gedrukt moesten worden. Buia bekende, dat men hem die biljetten besteld had met de verzekering. dat zij als reclame-biljetten ge- bruikt moesten worden, maar het staat vast, dat, wanneer men slechts 24 our later de tabriek ontdekt had, al die biljetten 's nachts naar Griekenland verzonden zouden zijn. Buia werd met twee Grieken gevangen genomen. Tijdens een zitting van den krijgsraad te Asjabad (Rusland). vuurdeMaandag een onbekende plotseling op het openbaar ministeriede ge- troffen staatsprocureur was terstond dood. Daarna richtte de moordenaar zijn wapen op den voorzitter, maar miste. Een der in de zaal aanwezige officieren schoot toen op den moordenaar en verwondde dezen doodelijk. Uit blacl verwefatjnt Maandag-, Woemtdag- en ¥>iJil»gavon«t» altgeionderd op Feestdagen, ItiJ de Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN l-oepen bij deze, ter voldoening aan art. 14 der ver- ordening op de brandweer, alien op, die genegen zijn als vrijwilliger bij de brandweer te dienen. Zij kunnen zich daartoe tot en met den, SI. deker mnand ter gemeente-secretarie aanmelden. Ter Neuzen, 5 October 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J A. P. GE1LL, Burgemeester. W. S. J. D1ELEMAN, Secretaris. In deze kolom beteekenen de letters s stuk- goederen, ij. ijzer, k. kolen, h. hout, pa. pijpaarde: m minerie, pp. papierpap, 1. ledig. Axel. Huwelijks-voltrekkingen. 26 Sept. Jacobus Dekker, oud 40 jj weduwn. en Maatje de Putter, oud 33 wed. 27 Sept. Jan Pieter van Cadsand, oud 22 1 im. en Sara de Regt, oud 22 j., jd. Mannus Scheele, oud 29 j., jm. en Janna Maria Scheele. oud 20 j., jd. Geboorten. 17 Sept. Joannes Franciscus, z. van Eduardus Jacobus Steel en van Leonia Raman. 18 Sept. Jacob, z. van Marinus Goossen en van Coleta Raman. 19 Sept. William Emile Josephine, z. van Henncns Augustinus de Wolf en van Esther Catharina Fachd. 20 Sept. Magdalena, d. van Levin us SchiemaD en van Maria de Pooter. 24 Sept. Cornelis.^z. van Jacobus Dieleman en van Levina Jansen. 28 Sept. Abraham, z. van Louis Wiemes en van Suzanna Johanna Oole. Jan, z. van Jacob Goossen en van Neeltje Dieleman. 30 Sept. Martinus Johannes, z. van Cornelis Wieland en van Pieternella Deij. Overlijden. 15 Sept. Petrus Jacobus de Danschutter, oud 2 w., z. van Jacobus Bernardus en van Francisca Seetrers. 21 Sept. Pieter van Langevelde, oud 63 j., echtg. van Neeltje Buijze. 23 Sept. Pieter den Engels- man, oud 2 m., z. van Joost en van Catharina Elisabeth Witte. 24 Sept. Jacobus van Doeselaar, oud 8 m., z. van Jacob en van Martha Maria den Engelsman. 25 Sept. Andries Cornelissen, oud 2 w., z. van Andries en van Adriana de Klerk. BoMclilinpelle. Huwelijks-voltrekkingen. 3 Sept. Gerardus Johannes de Gier. oud 41 j., weduwn. (van Adriana Elisabeth Snets) en Helena Snels, oud 37 j., jd. Geboorten. 1 Sept. Emma Anna Maria, d. van Jan Francies Bogaart en van Mathilda Mel. 5 Sept. Cornelis, z. van Johannes Vink en van Maria Louisa van Bunderen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1