Voorhanden: prachtig assortment Aan deze afdeeling zijn bij ons verbonden, beproefd bekwame, technisch en practisch ontwikkelde Coupeurs en een groot aantal prima werklieden, waardoor wij in staat zijn onze geachte clientele vlug en accuraat te bedienen. Waarborg voor soliditeit der goederen, garantie voor goed passen en fijne beierking. DELBURG. Lange Delft A 94. Brusselsche Loten 1886. Openbare Verkooping. Bom- en Weiland en leg Openbare Verkooping a. Een W00NHUIS B. Een W00NHUIS BO OMEN. Openbaro Verkooping. n. t v a, xi viS en: Benieuwste REGENMANTELS. J. P. "W. Eommel-Broeksma. D Onroerende Goederen Verschillende Onze r'eizigers zijn dagelijks9 des Zondags, te Wintercursus. Zaamslag, Axel, Hoek en Ter Neuzen. 10, 19, 23 en 26 Oct. 1906, ongeyeer 294 heel of ongeveer 665 gemeten. .JUL Een blok Ter Neuzen. BELANGRIJKE B0UW-, WEI- en TUIN GR0NDEN De volledige officieele lijst ran alle vervroegde trekkingen,. datum ran aflossing eu waarde der premie op 1 Juli 1907 na aftrek van de disconto, ligt ter inzage ten kantore van F. S. P. WIJNMAN, Heerengracht 7. Zij, die wenschen deel te nemen aan de lessen in het lijn-, bouwkundig- en handteekenen enz. enz., te geven in het V ereenigingsgebouw, Donze-Visser- straat alhier, gedurende de wintermaanden 19061907, kunnen zich aanmelden bij den Voorzitter G. J. ue Smidt, Smidswal en den Secretaris J. Barker, Donze-Visserstraat, voor I October a. s< Zij, die de lessen van den vorigen cnrsus hebben bijgewoond en wederom er van willen genieten, dienen zicb ook weder bij een der bovengemelde personen aan te melden. De cursus zal op 8 October een aanvang nemen. Ter Neuzen, 22 September 1906. Het Bestuur, C. J. DE SMIDT, Yoorz. J. BAKKER, Seer. Notaris Tan der Moer, zal op Woens- dag 2© September (90S, des namiddags te 2 uur bij Joz. Michielsen aan de Markt te Ter Neuzen, ten verzoeke van den beer ANTE. JURR1J te Hoek, in het openbaar verkoopen in den EAXAALPOLDEIt, gemeente LLOEK, kadaster sectie H. nommers 227 en 228 samen groot 3 hectaren, 96 aren 30 centiaren (8 Gemeten 268 Roeden) ver- pacht aan den heer Aaun. de Feijter te Hoek tegen 2.70 per jaar. Ook te veilen in 3 perceelen. Betaling koopsom 2 Januari 1907. Onkosten 8 dagen. De kooper legt op y, jaar pacht. Polderlasten van 1 Mei 1907 voor den kooper. Nadere inlicbtingen ten kantore van den Notaris. te Ter Neuzen. Notaris Tan der Moer, zal op Woens- dag 26 September 1906, des na middags te half v i e r, bij Joz. Michielsen aan de Markt te Ter Neuzen, ten verzoeke van ANDRIES DE YISSER te Hoek en van de erven van TANNEKE ESTHER JANSEN wed. van Pieter de Yisser, in bet openbaar verkoopen met toebeliooren en erf, aan de Tholens- straat te Ter Neuzen, kadaster sectie C nommer 2291, groot 72 centiaren, verhuurd aan Hendrik de Regt, tegen f 1.25 per week. met toebehooren en erf, aan het Zand- plein te Ter Neuzen, kadaster sectie C nommers 1463 en 3495 groot 74 centiaren. Verhuurd aan de weduwe Harinck tegen 1,25 per week. Betaling der koopsom 2 maanden. Onkosten 8 dagen. Aanva'arden na de betaling. Bij inschrijving te koop 58 Olmen- en 2 Esschenboomen, wassende op de hof- stede van de erven van den beer Johannes Riemens, Koudepolder, Hoek. Koopsom en onkosten ad 5 °/0 te betalen voor het rooien. Inschrijvingsbiljetten worden ingewacbt v6or Zaterdag O October lOOO, des middags 12 uur, ten kantore van Notaris Van der Moer te Ter Neuzen, alwaar nadere inlichtingen zijn te verkrijgen. J. A. Dreg mans, Kandidaat-Notaris te Axel, plaatsyei'vangervan den Notaris I'. Dreg- mans aldaar, zal met tusschenkomst van den Notaris H. van den Staepele te Derchem (bij Andenaerde), ten verzoeke van den heer P. A. BOENNE, landbouwer te Waterland- Oudeman, op Dinsdag 9 October* £906, des namiddags 1 ure, in bet logement van H. D. l'EcluseMahu te Axel, verkoopen KOOP I. Gemeente AXEL. 4 hectaren 32 aren 74 centiaren of 9 ge meten 213 roeden WEILAND, in den polder Beoosten- en Bewestenblij, langs den keiweg van Axel naar Drie Schouwen, kadastraal bekend in sectie F nummer 794 als Weiland. KOOP 2. Gemeente KOE WA CHT. 5 hectaren 98 aren of 13 gemeten 126 roeden BOUWLAND, aan de Drie Schouwen, aan den weg van daar naar Absdale, kadastraal be kend in sectie A nummers 294 en 295. Voornoemden Notaris-plaatsver ranger zal voorts ten verzoeke van zijne principalen uog te koop aanbieden KOOP 3. Gemeente ZUIDDORPE. 3 hectaren 84 aren 14 centiaren of 8 ge meten 187 roeden BOUWLAND, in voor noemden polder, kadastraal bekend in sectie A nummer 106. KOOP 4. Gemeente AXEL. 1 hectare 26 aren 80 centiaren of 2 gemeten 253 roeden BOUWLAND, gelegen ik voor noemden polder, kadastraal bekend in sectie F nummers 672, 674 en 573. BOOMPRIJS 300,—. Voorschreven goederen zijn in gebruik te aanvaarden met het rooven van den oogst in tlit jaar. Betaling der koopsom 3 maanden. Onkosten ad 7 °/0, 8 dagen. Grondlasten van 1 Januari 1907 en polderlasten van 1 Novem ber 1906 voor koopers rekening. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris P. Dregmans te Axel. De Notarissen DREGIflANS te Axel en ¥AN DER MOER te Ter Neuzen, zullen op telkens des voormiddags te 10 uur, bij G. de Yisser te Zaamslag, in het openbaar ver koopen, ten verzoeke van de erfgenamen van Mej. MARIA DE FEIJTER, weduwe van Andries Dieleman en krachtens bevel der Rechtbank in den Zaamslagpolder, den Aan- en Genderdijkepolder, den Eendragtpolder, den Willem Drie-polder, den Beoostenbleij Benoorden-polder en den Lovenpolder in de gemeenten Zaamslag, Axel en Hoek, met eene totale grootte van Yerdereen HUIS met SCHUTJR te Zaamslag, een HUIS met SCHUUR te Ter Neuzen enz.zoomede eene vordering wegens geleend geld ten laste van de Nederduitscli Hervormde Kerk te Ter Neuzen, groot in kapitaal 10,000 GULDEN, gevende rente naar 3 ten honderd in het jaar. Alles breeder omschreven en aangeduid in veilingboekjes, ten kantore van de No tarissen verkrijgbaar ad 30 cents per stuk. Kaarten, aanwijzende de yerscliillende perceelen, liggen, na 24 September, ter inzage ten kantore van de Notarissen eu by G. DE YISSER te Zaamslag. dlfdeeling ar ma at. Schotsche- VAN IN DE GEMEENTEN »*;n I HOFSTE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 7