Cadeaux. Cadeaux. de Gfoedkoope Winkel, Telegrafische berichten. De dankbaarheid van een inwoner van Middelburg. Advertentien. H. VEPvHOEVSN, R. van der Kleijn, Zwammerdam, Te Rotterdam is een moordaf.nslag gepleegd- Een schoenmaker, die reeds lar.g in onmin met zijn vrouw leetde, was Zondag door haar yerlaten. Hij vervolgde nu de zuster dier vrouw om van deze te weten te komen waar zijn ega gebleven was. Hij deed dit ook Dinsdag in een kunstzaal op de Zuidblaak, waar zij als werkster elken dag aanwezig is. Toen hij geen bevredigd ant- woord op zijn vraag kreeg, trok hij een revolver en loste een paar schoten op de vrouw, die op de trap ineenzeeg, aan het hoofd bij den slaap gewond haar toestand is vooralsnog niet levens- gevaarlijk. De vrouw werd naar het ziekenhuis gevoerd. De moordenaar, die gevlucht was werd in de Wijnstraat gegrepen en in arrest gesteld. Men schrijft aan de 's Hertogenb. Ct. Het is een feit, dat, althans in kleine gemeenten, de loterijwet het doel van dedrankwettegenwerkt. In kleine gemeenten toeh bestond vroeger het kermisvermaak in hoofdzaak uit een handboog- concours en het verloten van koek en kramerijen. terwijl de rest van den dag werd gesleten in de herbergen, in hoofdzaak met een partijtje z/kat" nu die verlotingen door de loterijwet zijn verboden nu wordt door velen de ge- heele kermisdagen in de herbergen doorge- bracht, waar vroeger vader, moeder en kroost zich uren lang amuseerden bij de loterijkramen. Daar waar de drankwet beoogt ,/beteugeling van openbare dronkenschap", daar moedigt in die dagen de loterijwet het drankmisbruik als het ware aan, en doet de dorpskermis eene attractie verliezen. Een wervelstorm heeft in de Chineesche wateren gewoed, tusschen Manilla en Hongkong en daar groote onheilen aangericht. Yerschei- dene schepen zijn vergaan en een groot aantal menschen verloor het leven. Alhoewel de barometerstand laag was, was er niets dat het opsteken van een orkaan deed verwachten. Er werd dus als gewoonlijk gewerkt met de gewone voorzorgsmaatregelen, toen de typhoon plotseling opstak, 6 tegen strand gestagen schepen ver- nielde en de dokken en kaden van Manilla uiteensloeg. De wrakken der oceaanbooten, jonken, sampans, veerbootjes liggen verstrooid over de straten, de wegen zijn er door versperd. Het grootste verlies aan menschenlevens hadden de inlanders van de Paarlrivier, wier bootjes dicht op elkaar lagen, waarvan honderden door den storm werden omgeslagen. Het is op het oogenblik nog onmogelijk het aantal der omgekomenen vast te stellen. De Engelsche rivierkanonneerbooten //Robin", //Moorhen" en de torpedovernieler //Taku" werden beschadigd. De kanonneerboot //Phoenix" en de Pransche torpedovernieler //Francisque" werden tegen elkaar geworpen en zijn beide vergaan. waarbij 20 menschen omkwamen. Hieronder bevinden zich 4 Fransche offieieren. In de nabijheid van Hongkong bevonden zich de Engelsche s.s. //Fatshan", //Kwong-chow", //Ban Cheung" en //Wingchai", die gezonken zijn en de //Monteogle" is gestrand. De Duitsche s s. //Alpenrode", //Petchar" en //Emma Luyken" zonken, //Johanne" en //Signal" strandden en zr Prinz Waldemar" kon met zware averij de haven van Hongkong bereiken. Nabij deze haven strandde nog het Amerikaansche s. s. //Hitchcock." Te Besamjon is de bliksem in een kruit- loods van het fort Montfaucon gestagen en deed dit springen, wat noodlottige gevolgen had. Was er aanvankelijk sprake van 7 dooden, uit latere berichten blijkt, dat er 9 menschen op slag werden gedood, nl. 2 offieieren, 3 soldaten en 4 burgers. Bovendien zijn er 15 gewonden, van wie er reeds een, de adjudant van het fort, is overleden, terwijl de ramp nog een indirect slachtoffer heeft gemaakt. In een nabijgelegen woning lag namelijk een vrouw ziek, die van den slag der ontploffing zoo hevig verschrikte, dat zij na eenige oogen- blikken stierf. De lijken zijn vreeselijk ver- minkt. Een der soldaten, die op schildwacht stond voor de kruitloods, is letterlijk door mid den gestagen. De schildwacht, die bij de bat- terij op post stond, bleef als door een wonder onge- deerd, terwijl zijn geweer in zijn handen werd verbrijzeld. Het fort, een der grootste in den omtrek van Besauijon, is grootendeels vernield. Het was in 1874 gebouwd en in 1885 had men de batterij aangeiegd. In een omtrek van 500 meter rondom het fort, is de grond door de ontploffing omgewoeld en verscheidene boo- men zijn ontworteld. De woningen van den portier en van den adjudant van het fort zijn geheel ingestort. Rotsblokken en groote stee- nen zijn meer dan 1500 meter ver weggeslin- gerd en halverwege in den grond gedron- gen, met zooveel kracht kwamen zij neer. De strategische weg is over een afstand van 2 K.M. met losgerukte steenen en rotssplinters bedekt. In de stad en in de omliggende huizen zijn alle ruiten gebroken. Er moet dan ook 63.000 E.G. kruit en andere ontplofbare stoffen in de loodsen van het fort geborgen zijn geweest, Men is begonnen met het opruimen van het puin, doch men gaat hierbij met veel omzichtigheid te werk, daar men nieuwe ontploffingen vreest. Ook weet men niet of er nog slachtoffers onder liggen, maar tot Maandag had men er geen gevonden. Een Gentenaar had Maandagmorgen, in gezelschap zijner vrouw. den trein genomen naar Brussel. Onderweg kreeg het paar twist. Kensklaps opende de man het portier en sprong uit den trein. Men vond hem in een droge sloot naast den weg, op een lOOtal meters van het station van Groot-Bijgnarden. Hij had den enkel gebroken. De gekwetste werd in den waggon gedragen, en, te Brussel aangekomen, naar het gasthuis overgebracht. Te Oklahoma in Amerika heeft een ernstig spoorwegongeluk plaats gehad. Daaromtrent komen de meest tegenstrijdige berichten, waaruit blijkt, dat over het aantal slachtoffers nog volstrekte onzekerheid heerscht. Het eene bericht spreekt van 250, het andere van 100 verongelukten, zeker is alleen, dat tot dusver 47 dooden in het geimproviseerd lijkenhuis te Dover zijn geborgen. Een der geredden, Clyde Leist genaamd, geeft het volgende verhaal van de ramp. De trein ging zeer langzaam, toen ik plotse ling bemerkte, dat de weg verzakte. Ik hoorde op eens den machinist het seifi tot remmen geven. Onmiddellijk vloog ik naar het portier van den wagon, tegelijk met mij de kellner. en juist toen ik uitstapte, brak de brug en stortte ik in de nvier. Het gelukte ons op een rookwagen te klau- teren en daarmede dreven we eenige honderden meters af. Toen werden we door den golf- slag en de ronddrijvende stukken daaraf ge worpen en kwamen we in den stroom terecht. We hadden intusschen onze kleederen afge- worpen en daardoor was het mij gemakkelijker den oever te bereiken. De kellner was ver- dronken eenige oogenblikken nadat we van de wagen waren afgeslagen. Zoodra ik den oever had bereikt, begaf ik mij naar het station, om kennis te geven van de ramp. De stationschef ging onmiddellijk met mij daarheen. Maar het eenige, wat hij kon zien, was een enkele wag on, die boven het water uitstak. Vier personen zaten boven op dien waggon, maar er was geen middel om hen uit hun neteligen toestand te redden. Plotseling werden ze door een groot stuk hout van den waggon afgeslagen en verdwenen ze in de diepte. Er zou een dergelijk onheil zijn voorgevallen op den spoorweg van St. Louis naar San-Fran cisco, halfweg, tusschen Akennes en Amen. Een zware goederentrein deed een brug in- storten over de Jimorron. De stoker en dp remmer zijn verdwenen. Een giftmengster. Een vreeselijke misdaad is de politie te Steinomanger in Hongarije op het spoor gekomen. Een vrouw had maanden achtereen kleinere hoeveelheden vergif in het eten gemengd, om zich van haar zieken man te ontdoen. Het gelukte haar tot nu toe niet om den man uit de wereld te helpen, maar toch is zijn geest ver ward en zijn lichaam ge heel verwoest. Sedert weken was het geen ge- heim meer, dat de eigenares van het cafe haar man met arsenicum vermengd eten voorzette. Ten slotte kwam ook de politie de handelwijze van de vrouw ter oore en zij stelde een onder- zoek ter plaatse in. In de soep en in het vleesch, dat den zieken man met het on- schuldigste gezicht ter wereld werd voorgezet, was gift vermengd. De politie nam zoowel de vrouw alsook haar dienstmeisje in hechtenis. Zij ontkende in 't geheel niet het haar ten laste gelegde en geeft als reden op dat zij haar man, die het gezin van vier kinderen niet kon onder- houden, langzamerhand van zijn lijden en ver- driet wilde bevrijden. Het dienstmeisje was spraakzamer. Zij deelde mee dat haar door haar meesteres 300 kronen waren beloofd, voor het geval, dat haar echtge- noot uit de wereld werd geholpen. Elken dag moet de vrouw in de groente en het andere eten arsenicum en wolfskers (belladonna) hebben gedaan. De man verloor geregeld na het ge- bruik van dat eten zijn bewustzijn. Op de vraag waarom de vrouw dat gedaan had, ver- klaarde het meisje zonder aarzelen Omdat zij een ander lief had en haar man haar tot last was. Bosch-branden zijn opnieuw uitgebroken in de omgeving van Toulon. De eikenbosschen van Collobieres, Cuers en Sollier staan in vlammen, die door een krachtigen wind worden aangewakkerd, hetgeen de blussching zeer be- lemmert. Persoonlijke ongelukken worden niet gemeld. Ook nabij Cannes staat een opper- vlakte van meer dan 20,000 hectaren bosch in brand. De dorpen Calles, Seillans, Fayence. Montauroux, Bagnols, Fanneron en Les Adrets worden ernstig bedreigd. Te Bagnols kwamen 2 vrouwen in het vuur om en alle bewoners zijn uit het dorp gevlucht. Een van de grootste stoomschepen van de handelsvloot der Yer. staten van Noord-Amerika de //Mongolia" is in de Oost-Aziatische wateren op een rots geloopen. Uit New-York wordt aan de //Daily Telegraph" geseind dat het on- geluk plaats had op het Midway-rif noordweste- iijk van de Hawai-eilanden. Den 20en Augustus liep het zusterschip //Mannhuria" op een koraal- rif, in de nabijheid Honululu, en dit sehip is eerst eenige dagen geleden vlot gekregen. Beide schepen zijn de grootste, die in de Yer. Staten gebouwd werden. Kapitein Porter van de //Mon golia" seinde, dat zijn schip in gevaarlijken toestand vast zit op de rots. De 200 salon-passagiers en de 500 Aziaten zijn aan land gebracht. Doch er is op de Midway-eilanden gebrek aan het allernoodigste voor de geredden. Op deze eilanden is alleen een station van de //Commercial Cable Dompany, welker telegrafisten de eenige bewoners zijn. De //Mongolia" vertrok den lOen Augustus uit okohama naar San Francisco. Door een vloedgolf, veroorzaakt door de aardbeving, in Chili, werd het schip 30 zeemijlen uit den koers gebracht. Te Blankenbergh heeft Maandagmiddag onder zeer spannende omstandigheden een redding plaats gehad. Door de onstuimigheid der zee en de hevigheid van den wind werd op 't uur der baden een Duitscher, alhoewel een goed zwemmer zijnde, in zee meegesleept. Onmiddel lijk sprong een der redders, wien een touw om 't middel vastgemaakt werd, in 't water, doch halverwege brak het "touw. Hij zwom echter voort en kon den drenkeling vastgrijpen. Doch wegens het breken van het touw werden redder en drenkeling steeds verder en verder van de kust geslagen. Er werd toen last gegeven onmiddellijk de reddingsboot in zee te laten. Doch dit ging met groote moeite, en slechts na een kwartier werkens kon het bootje de twee in nood ver- keerende zwemmers bereiken. De Duitscher was geheel blauw, maar kon weer bijgebracht worden. Een ontzettende menschenmenigte woonde het drama bij. Ook de moeder van den redder was op het strand getuige van het schouwspel en zij was half zinneloos van angst, zoodat men haar in een tentje moest opsluiten. Twee meisjes te Ukkel, wier ouders uit waren, hadden zich te bed begeven, doch werden een paar uur later gewekt door het geknetter van vuur en door rook. Het huis stond in brand. Alice, de jongste, een meisje van 26 jaar, opende een deur om nog eenige kostbaarheden te redden, doch de vlam deelde zich mee aan haar nachtgewaad en in een oogwenk was zij een levende fakkel. Op het hulpgeroep van haar zuster kwamen de buren te hulp, die de ongelukkige buiten brachten, terwijl de brand in huis voort- woedde en de heele woning vernielde. De toestand van Alice is zeer zorgwekkend. Men vreest voor haar leven. Een meubelmaker in de Metsijsstraat te Schaerbeek (Brussel) gaf sedert eenigen tijd teekens van zinsverbijstering. Maandagavond wilde hij op het dak klauterden, om de telefoon- draden af te snijden, maar zijn vrouw slaagde er in hem naar benedeu te doen komen. Eenige minuten later kreeg hij een aanval van woedende zinneloosheid en hij bracht zijn vrouw met een hamer een hevigen slag toe op het hoofd. De vrouw kon hem nog ontwapenen, maar de zinnelooze greep een flesch en sloeg er ook inede op zijn vrouw, die in den gang vluchtte. De man achtervolgde haar en greep haar bij de keel om haar te verworgen, maar juist kwam een politieman toegesneld, die de ongelukkige van een wissen dood verloste. De man is nu opgesloten. 's Gravenhage, 21 Sept. Ministerie van Kolonien. Blijkens een ontvangen Regeerings- telegram betreffende de militaire actie op Bali, is na een bombardement van de Poeris door de scheepsmacht, tegen de Badoengsche hoofdplaats Den Pasar opgerukt. ZEETIJ D1NGE IX. Van 19 tot en met 20 Sept. Van 19 tot en met 20 Sept. werden langs deOost- sluizeu alhier 26 binnenvaartuigen op- en 32 afge- schutdoor de Westsl. 6 op en 2 afgeschut. JPositie der stoomschepen. Uit dankbaarheid voor de verkregen weldaden en met den wensch dat velen nut mogen trek- ken van hare ondervinding, machtigt ons een in woner van Middelburg hare volgende verklaring te publiceeren. Mejuffrouw Marijsde Klerk wonende Seis- weg R 148 te Middelburg. meldt onsVoor dat ik gebruik maakte van Uw Foster's Rugpijn Nieren Pillen, heb ik ongeveer twee jaar ge- sukkeld met een nierziekte waardoor ik zeer veel pijn te doorstaan had in den rug en in de zij den. Ik leed ook veel aan zware hoofdpijn en gevoelde mij steeds erg vermoeid en afge- gemathet ergste mijner ziekte was echter de verschrikkelijke pijn die ik had bij het urineeren. Elk oogenblik moest ik aan den sterken drang hiervan toegeven en menigmaal bevond zich bloed in het water. De medische hulp die ik hiervoor ingeroepen had, had mij weinig of geen beterschap bezorgd en ik wist niet hoe ik het had toen ik begon met Foster's Rugpijn Nieren Pillen, deze hebben mij wonderlijk veel ge holpen. Na een paar dagen bekwam ik reeds een groote verlicbting en toen ik een doosje geledigd had, kende ik mij zelf niet meer want in langen tijd had ik mij niet zoo wel gevoeld. Mijn blijdschap was des te grooter daar men mij gezegd had, dat er niet3 aan mijn kwaal te doen was en ik geheel mismoedig geworden was. Voor alje zekerheid zal ik thans nog eenigen tijd met Uw geneesmiddel verder gaan en ik hoop U spoedig mijn volkomen herstel te kunnen mededeelen. Ik ondergeteekende verklaar dat het boven- staande waar is en machtig u het publiek te maken op elke wijze die u goeddunkt. Rugpijn duidt aan dat er een overmatige hoeveelheid urinezuur in het lichaam is. Dit vergif veroorzaakt de urine-ongesteldheden want het verstopt niet alleen de nieren, doch belem- merd tevens de kanalen welke van de nieren naar de blaas gaan en tegelijkertijd brengthet de prikkeling en ontsteking der blaas met zich mede. Het urinezuur is de hoofdoorzaak der blaasontsteking, van stoornis der urine, van het verlies van eiwitstoffen enz. Foster's Rugpijn Nieren Pillen lossen het urinezuur op en helpen de nieren om het op natuurlijke wijze af te voeren. Verzeker U dat men U de echte Foster's Rugpijn Nieren Pillen geeft' dezelfde die Mejuffrouw Marijsde Klerk gehad heeft. Wij waarschuwen tegen namaak en maken koopers er op attent, dat op iedere doos de handteekening van James Foster voorkomt. Ze 'zijn te Ter Neuzen verkrijgbaar bij den heer A. van OverbeekeLeunis, West- kolkstraat. Toezending geschiedt franco na ont- vangst van postwissel a 1.75 voor een of 10.— voor zes doozen. Yoor de vele bewijzen van belang- stelling op den 13 dezer ontvangen betuig ik mijn hartelijken dank. Zaamslag. A. P. EEKMAN. Heeft, U de advertentie wel gelezen van Noordstraat, Ter JVeuzen, voorkomende in de Ter Neuzensche Courant van j.l. Woensdagavond, zoo niet zie die dan s. v. p. nog eens even in, een ieder kan er belang bij hebben. Minzaam aanbevelend, levert prima Goudsche kaas5 van 443/4 kilo, tegen 0,40 per 1/2 kilo, ook prima Edam- mers 1,50 per stuk of 2,80 per 2 stuks, franco per post tegen rembours. Yoor H. H. Winkeliers speciale prijzen en condi tien. m VLAG. NAAM. M*. Van en naar. Lading 20 19 Deen s.s. Eng. s.s. Eng. s.s. idem 19 Eng. s.s. 20 19 Deen. s.s. Noor. s.s. Duits. s.s. Deen. s.s. idem Eng. s.s. idem idem Voor Ter Sieuzen I Volmer I 8729 |Tormo River Scheldt j 2199 |Londen Van Ter lenzen River Lagan 2272 Louden Argus 1993 Goole Voor «*iit Abbotsford Else Urda Marie Gartz Eionia Flynderborg Truro Sea Gull Ouse 2979 4712 2050 2847 2708 3924 3366 2762 Leith Riga Goole Li ban Windau Wyborg Hull Londen 2158 Goole Don A lice Eng. s.s. Deen. s.s. Eng.3m.sch. Howe Eng. s.s. Aire Van Gent 2658 2740 496 1974 2194 3085 Goole Bnrneiland Plymouth Goole Hull Londen 4, 52 W.Hartlep. 2514 Liverpool hout stukg. stukg. ledig 'stukg. hout kolen hout idem idem stukg. idem idem stukg. ledig cement stukg. idem idem ledig stukg. idem Hero idem Sea Hound 20 Deen. s.s. Tuborg Eng. s.s. Whimbrel s.s. HENRY in lading te St. Petersburg voor Ter Neuzen. s.s. GUIDO in lossing te Ter Neuzen. s.s. HARALD vertrekt heden van New-Castle on Tyne naar Pillau. s.s. JENNY vertrok 19 dezer van St. Petersburg naar Ter Neuzen. s.s. RICHARD in lossing te Kroonstadt. KU

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 6