No. 4895. Ter Neuzensche Con rant. Zaterdag- 22 September 1908. 46' Jaargang. NATIONALS MILITI2. BIT EWABE ilWITII. Gemengde berichten. TWmEIIXEi BXiA-P. E U IL L E T 0 ff TER NEUZEN, 21 September 1906. Thans wordt gemeld dat te Pidie op Ce lebes eene patrouille marechausees onder com mando van den sergeant Ob. de Cooker twee vijanden heeft gedood en een achterlader buit gemaakt. Jvoewacllt. Donderdag was het feest in deze gemeente. De zoon van den burgemeester, de heer Ernest Dierick was namelijk de vorige week te Roosendaal in bet huwelijk getreden en kwam Donderdag van zijn huwelijksreis naar hier terug. Nu laten de ingezetenen dezer gemeente geene gelegenheid voorbijgaan om biijken te geven van hunne toegenegenheid en liefde, die zij de tamilie Dierick toedragen. Uit de leden van de gezeischappen, waarvan de heer Ernest Dierick lid is, vormde zich eene commissie om het jonge paar bij hun terugkomst in de ge meente het welkom toe te roepen. Weidra bleek echter, dat ook andere gezeischappen niet gaarne aehterwege wilden blijven en zoo werd het een algemeen feest. Reeds vroeg wapperden de vlaggen van de verschillende woningen en werden op het dorp een paar eerebogen opgericht, versierde sparren geplant en bloemen gestrooid. Om half een reden de leden van de wiel- rijdersvereenigingen //Exelsior" en ,/De Adelaar" met hunne versierde velos, voorafgegaan door de eerewacht naar de grens der gemeente, Daar werd het jeudig echtpaar het welkom toegeroepen door den commandant van de eere wacht, den ondervoorzitter van //Exelsior" en den voorzitter van ,/De Adelaar". Aan den weg naar St. Jansteen bij de herberg van A. van Rumste sloten de Vereenigde Brouwersknechten, de Duivensocieteit, met versierde duivenmand, St. Ambrosius, de fanfare- maatschappij, het Zangkoor, de handboogmaat- schappijen St. Sebastiaan en Julius Caesar, de Rederykerskamer, de Kaartsocieteit en de feest- commissie zich bij den stoet aan en zoo trok men onder de tonen der muziek naar de woning van den burgemeester. Daar nam de voorzitter der feestcommissie, de heer H. Plasschaert, het woord en heette het jonge echtpaar, namens alle vereenigingen hartelyk welkom in deze ge meente en bood hen, als blijvend aandenken van hunne genegenheid een prachtig bouquet van kunstbloemen aan. Zeer aangedaan bedankte de heer Ernest Dierick, ook namens zijn echtge- noote, voor de vele bewijzen van toegenegenheid, die hij bij zijn terugkomst mocht ontvangen. 18) Gertrude schudde het hoofd. //Ge vergist u oom Yoss heeft gelijk, als hij zegt, dat Thor- beeken er uit ziet als het kwaad geweten in persoon." ,/Voss is tegen hem ingenomen." „Voss is voor u ingenomen, oom! Ronduit gezegd hij vreest dat ge door Thorbeeken en Hinze om den tuin wordt geleid." Aoor het eerst sedert vele jaren kwam de invalide uit zijn gewone rust. Hoe sterker en nadrukkelijker de voogdij van die twee personen was geweest, hoe meer zijn ingesluimerde persoonlijkheid zich tegen het ontwaken verzette. Hoe onmannelijk en al te goed van vertrouwen hij was, nu geVoelde hij een neiging om wan- trouwend, ja zelfs opvliegend te zijn. Zijn oogen schitterden van opgewondenheid doch dit duurde slechts een seconde. Toen hij in de heldere oogen keek, die zoo hartelijk en toch bang op hem rustten, kon hij op zijn nicht niet boos worden. Daarom wentelde hij zijn toorn op zijn ouden bediende. //De oude Voss heeft je bang gemaakt, hij heeft je angst ingeblazen, kind //Is de oude Yoss een man, die spoedig bang wordt oom Heeft hij dat bij Mars-la-Tour getoond Heeft hij u niet dertig jaar trouw gediend Heett Yoss er eenig voordeel by, als hij Thorbeeken verdacht maakt Zie, oom Hij had zulks in het geheel niet verwacht. Daarna werd de stoet, nadat hij over het Bel- gische gedeelte der gemeente getrokken was, ontbonden. 's Avonds om half zes waren alle gezeischappen weer aanwezig om tegen woordig te zijn bij de serenade, die de fanfaremaatschappij aan haar eerelid bracht. Thans werd het woord gevoerd door den heer C. de Blieck, die in eene schoone rede het jonge paar gelukwenschte en voornamelijk de braid het welkom in deze ge meente toeriep. Koewacht, 20 Sept. Evenals het vorige jaar behaalde Alph. Ceelaert van hier, op j.l. Zondag aan de beroeps- en nijverheidsschool te Lokeren den eersten prijs in de afdeeling bouw- kundig teekenen. Hengstdijk. Het aardappelrooien is volop aan de gang op sommige akkers is veel bederf te constateeren, doch daarbij komt nog dat men soms zeer moet klagen over de schade door de veldmuizen aan 't gewas toegebracht. Het zoo talrijk aanwezig zijn dezer schadelijke dieren in onzen polder wordt hieraan toegeschre- ven, dat zij in 't voorjaar uit de aangrenzende overstroomde polders naar hier gejaagd zijn. Dinsdagvoormiddag is een 3jarig zoontje van den arbeider De Gr., in den Zuidplas, ver- dronken gevonden in een sioot bij de woning. Men meldt uit Roermond In het naburige Plorn vond Maandag een werkman, bezig met het uitgraven van grond, •ongeveer ter diepte van twee meter, een men- schelijk geraamte, nog volkomen gaaf. evens werden nog gevonden twee sigarenpijpjes en op een paar passen afstand twee geraamten van paarden, (fveneens ongeschonden. Naar't schijnt, is het eerstgenoemde geraamte het overblijfsel van een jongen man, althans de kaken toonen een krachtig gebit met het gewone getal tanden. Omtrent de herkomst van het gpvondene ver- keert men in het duister. Tegen rijwieldiefstallen. De Haagsche corr. der Zutph. Crt. geeft het volgend middel in overweging tegen de veelvuldige diefstallen van rijwielen. Men reike aan ieder rijwieleigenaar een metalen plaatje, voorzien van een nummer uit, als bij de hondenbelasting. De politie, door het gansche land, houde een register, waarin achter ieuer nummer de naam van den eigenaar van het rijwiel, diens woonplaats enz. vermeld wordt en de wet bepale eenvoudig, dat geen rijwiel mag worden verhandeid, dan voorzien van het wettelijk vastgestelde nummerplaatje, zooals elfecten zonder zegel niet verkocht kunnen worden. Aan hen die anders dan bij erkende rijwiel- handelaren een fiets willen koopen, legge men de verplichting op om alvorens hiertoe over te gaan, bij de politie even te informeeren naar den naam van den eigenaar en als sanctie worde op die bepaling gesteld, dat in de eerste plaats het door artikel 637 Burgerlijk Wetboek aan houders van ontvreemde of verloren goederen gegeven recht op teruggave van den koopprijs vervalt en voorts, dat niet informeeren een vermoeden in hun nadeel doet ontstaan ten opzichte van heling. De politie verkrijgt hierdoor het voordeel, dat zij telkens kan weten, waar een fiets te zij schoof haar stoel dichter bij de tafel en legde haar hand op den arm van den invalide Thorbeeken heeft mij zelf be- leedigd z/Heeft hij dat kind klonk het treurig. Gertrude vertelde nu, wat er in het mon- nikenhof was voorgevallen. z/Ik zal hem ter verantwoording roepen, kind Wees daar zeker van z/Dat heb ik al in orde gemaakt, oom Dat is zoo mijn manier. Ook Voss heeft hem ter- dege onderhanden genomen. Hij was niet tegen ons opgewassen". Toen kwam haar weer in de gedachten, waar ze eerst over gepeinsd had. z/Ik wou z,eggen, oom, dat ik misschien reden had om verbitterd te zijn tegen Thorbeeken, maar wat heeft Hinze mij gedaan Maar die oom die liegt, oom Hij liegt u voor in uw gezicht Alles wat hij zegt, is gelogen Waarom was hij zoo stil al de dagen sinds ik hier ben, en waarom was alles zoo vervelend, wat hij zeide z/Omdat hij het niet waagde mij leugens te vertellen, zooals hij u doet Gertrude zette veel op het spel op dit oogenblik. Zij was hier nauwelijks in huis en zij waagde het een man te ontrukken aan de kalme rust, waarin deze het grootste behagen vond. Doch aan haar lichte, warme hand, die zoo zacht op die van den invalide drukte, aan die hand gelukte het de opwinding te sussen, die zich anders misschien zou geuit hebben in een vreeselijken zenuwachtigen uitval. //Gertrude, kind", kreunde hij wien koop wordt aangebodenen dus onmiddellijk poolshoogte kan gaan nemen. De eerlijke kooplieden zullen voor den maatre- gel dankbaar zijn en de oneerlijke, die zoo bijzonder na'ief op elk aanbod ingaan, worden gedwongen die onnoozelheid af te leggen. Uit Harlingen meldt men Door het Engelsche stoomschip Planudes, van Burryport alhier gearriveerd, is Dinsdag in het Engelsche Kanaal, 15 mijlen uit den wal, een open sloep aangetroffen, waarin zich twee per sonen bevonden. De beide mannen, waarvan de een een Mexicaan en de tweede een Portu- gees bleek te zijn, waren bijna omgekomen, daar de sloep door de hooge zeeen vol water stond. De geredden bekenden den kapitein van de Planudes, dat zij de sloep te Dover hadden gestolen en van plan waren naar Frankrijk over te steken. Voorloopig zijn de beide per sonen aan boord van het stoomschip in bewa ring gehouden. Tijdens de kermis te Eerbeek werd een hlveren horloge ontrold aan den rijksveld- wachter. Toen van Zaterdag- op Zondagnacht de jachtopzieners C. Moerdijk van Waarde en Nieuwenhuijze van Kruiningen onder Kruiningen op surveillance waren, ontdekten zij een paar stroopers, die met den lichtbak aan het jagen waren. Bij de aanmaning om te blijven staan kreeg de jachtopziener Moerdijk een schot in het rechterdijbeen, tengevolge waarvan hij geen dienst meer kon doen. In verband hiermede zijn C. B. en C. J. B. rijwielherstellers te Kruiningen gearresteerd en na verhoord te zijn, door den rechtercommis- saris, als verdacht van poging tot doodslag en medeplichtigheid daaraan naar het huis van be waring te Middelburg overgebracht. De stalknecht van den heer De Boer te Utrecht, die Zondagmiddag op den Utrechtschen weg nabij Hilversum het ongeluk had van zijn sulkey te vallen en door het op hoi geslagen paard een eindweegs te worden meegesleept, is in de R.-K. Ziekenverpleging te Hilversum overleden. Uit Osch wordt gemeld dat Dinsdagavond op den Litherweg een treurig ongeluk plaats had. Toen de koetsier van den rijtuigverhuurder van H. uit Lith eene Lithsche familie naar huis reed, kwam hij in aanraking met eene honden- kar, waardoor het rijtuig kantelde en een der ^zittenden, de 16jarige Van der A., er onder geraakte met het treurig gevolg, dat hij eenige oogenblikken later overleed. De hondenkar was totaal verbrijzeld. Dinsdag is bij de politie te Breda aangifte gedaan, dat de knecht van den slager K., uit de Mauritsstraat, aldaar, spoorloos verdwenen was met ruim f 200, voor welk bedrag hij eene koe moest gaan halen, benevens een rijwiel, waarop hij naar Moerdijk zou rij den. Yermoedelijk heeft hij de wijk naar Ant- werpen genomen. De heer K. is heden met een rechercheur naar Antwerpen vertrokken in de hoop aldaar den oneerlijken knecht aan te treifen. Zondagavond is te Yelseroord, gemeente Yelsen, een arbeider aan de tuchtschool ge- struikeld. Een mes, dat hij geopend in den zak droeg, is hem daarbij zoodanig in de borst gedrongen. dat hij sedert aan de gevolgen is overleden. ter wereld moet ik dan geloof schenken Gertrude schoof met een onderdrukten zucht een weinig terug. //Wien ge vertrouwen moet schenken Zij legde de gevouwen hand op de tafel en zei plechtig//U zelven oom Bemerkte de man, welk een vreeselijk ver- wijt zijner zwakheid er in die woorden lag Het scheen zoo niet, alleen lag er verbazing op zijn gelaat te lezen. z/Ja, Gertrude, kon ik zelf slechts overal op het landgoed komen Maar zoo Gebonden aan mijn kamer z/Weet ge, oom, dat het dak van de groote strooschuur vol gaten is, nog door den storm van den vorigen herfst z/Ik geloot, dat ik Hinze daarvoor een bedrag heb aangewezen. Ik meen ook rekeningen Hij bleef twijfelend steken, en nu waarlijk vloog het rood der schaamte over zijn bleek gelaat //Ik heb geen quitantie gezien men kan niet zoo wantrouwend wezen." z/En weet u, dat Hinze nog niets gedaan heeft om de veestallen te laten reinigen Von Knee begon zich te buigen voor de bitter ernstige oogen van zijn nicht. //Men praat er over, oom Ge gaat over de tongIn deze gansche streek praat men er over, hoe hier de belangen worden behartigd Weer vloog er een vluchtig rood der schaamte en der aacdoening over zijn gelaat. //Ik kan er zelf niet op toezien een zieke misleiden" Zijn zachte, moedelooze stem beefde zijn oogen rustten met een roerende bede om hulp op het meisje. Op dit oogenblik schoot haar een ge- dachte door het hoofd, die zij uitdrukte met de Omtrent de vergiftigingszaak te Grauwe- dijk (gemeente Ten Boer) meidt het N. v. h. N., dat de dienstbode van den overleden heer H. haar bekentenis ten deele weer heeft ingetrokken. Maandagavond heeft een politieagent in Den Haag proces-verbaal opgemaakt tegen een poelier, die in zijn pakhuis in de Kranestraat aldaar bezig was op zeer wreedaardige wijze kippen te mishandelen. De dieren worden uit de mand genomen en nadat men hun een snede in den strot gegeven, aan den plukker overge- geven, die kippen dan levend pluktOm de arme dieren het spartelen te beletten, houdt de plukker hen tusschen de kist, waarop hij zit, en de knieen gekneld. De aldus geplukte kippen worden in een hoek geworpen en ster- ven daar een langzamen, pijnlijken dood, tot zij uitgebloed zijn. Razende van pijn loopen of hinken zij dan nog in het pakhuis rond, tot de laatste stuiptrekking zich over hen ontfermt. De verbaliseerende agent had reeds lang een gunstige gelegenheid gezocht om aan deze dierenmishandeling een eind te maken, wat niet zoo gemakkelijk ging, daar de operatie meesial met gesloten deuren geschiedt. Het eenige voordeel voor den poelier, die deze geraffineerde marteling toepast, is, dat op die manier het plukken wat vlugger geschiedt dan bij doode kippen Woensdagavond omstreeks half zeven. heeft er een allertreurigst ongeluk plaats gehad in de legerplaats te Zeist, hetzelfde kamp, waar onlangs door den bliksem een soldaat werd gedood en verscheiden werden gewond. De milicien Suiker van de 3e compagnie, 3 battaljon (garnizoen Gouda) en van de lick- ting 1906, was met nog een milicien bezig emmers water te putten bij een der wellen, die een diepte hebben van 20 meter. Suiker had het ongeluk voorover te vallen in de donkere diepte. Eerst werd er naar de wacht geloopen, doch permissie kon er niet gegeven worden in de put af te dalen, voordateen luitenant order zou gegeven hebben. Na een uur werden pogingen in het werk gesteld den ongelukkige uit den engen put te verlossen. Een der koks liet zich langs het touw ijaar beneden zakken en wist een touw te slaan, om het lichaam van den schijnbaar bewusteloozen man. Langzaam werd het lichaam naar boven ge- heschen. Bij het lieht van enkele lantaarns kwam Suiker's lichaam boven. Hij gaf geen teekenen van leven meer. Een diepe wond aan het hoofd van den on gelukkige deed het ergste vreezen. Per raderbrancard werd de ongelukkige man naar de ambulance vervoerd, waar men alle pogingen in het werk stelde de levensgeesten op te wekken. Niets mocht helaas baten. De ongelukkige jonge man was dood. Enkele uren nadat het huwelijk van den zoon was voltrokken, is Zaterdag j.l. door den vader, genaamd v. M., te Worth-Rheden (Geld.) zooveel sterke drank gedronken, dat hij spoedig in de jenever is gestikt. Verdacht van kinderdoodslag, werd op rechterlijk bevel naar de gevangenis te Roermond overgebracht een zwervende 33jarige artiste, die sedert 8 dezer ten huize van een inwoner der gemeente Linne door de politie werd bewaakt. woorden: //Oom... u weet, ik ben nog niet in den bouwval geweest." z/Waarom niet, kind?" z/Dat zal ik u zeggen Omdat ik slechts ga onder uw geleide dat is uw ridderplicht Gij zijt de laatste Yon Knee gij moet mij het stamslot toonen anders wil ik het niet zienWilt ge dat doen, oom vroeg zij, de de hand uitstekende, om hem dit op handslag te laten beloven. Nu vergat de invalide zijn zwakheid, zijn wond en de bittere smart die zooeven zijn binnenste verscheurde. Wanneer de Yon Knee's herinnerd werden aan hun ridderplicht, dan waren ze altijd gereed geweest. dan had hun oog geschitterd, dan had den ze lijf en leven, geld en goed niet geacht. Er speelde eene fijne glimlach om zijn mond. Gertrude kon trotsch zijn op de uitwerking harer woorden. Sinds tien jaren had de heer Von Knee niet zoo geglimlacht. Met dien zonnigen trek om den mond had hij zich eenmaal een plaats veroverd in het hart zijner jonge vrouw. Wanneer een schoone dame en dan nog wel de laatste gravin Yon Knee van mij ouden invalide ridderdiensten verlangt, dan ben ik gereed sprak hij en legde zijn magere hand in de hare. Toen sprong het schoone meisje op, en getroffen door haar schitterende overwinning, begon zij met vochtige en toch schelmsche oogen over de toekomst te spreken, over haar groote en kleine plannen. En zoo voerde zij den rustlievenden man zachtjes in de werkelijkheid. (Wordt vervolgd). Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, Gelet op art. 24 der Milit!ewe.t 1901 (Staatsblad no. 212) Brengen bij deze ter bennis van belanghebbenden dat bet register van de in dit jaar voor db nationale nailitie ingesehrevenen en de daaruit opgemaakte alpha- betische naamlijst voor elk op de secretarie ter lezing zullen nederliggen van den 22«" tot en met den 30e" Sep tember 1906 dat tegen register en lijst, binnen den tijd der neder- ligging, bezwaren knnnen worden ingebracht bij den Commissaris der Koningin in de provincie, door middel van een door de noodige bewijsstukken gestaafd ver- zoekschrift op ongezegeld papier! Ter Neuzen, den 21 September 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 5