T o#* Neuzen. Noordstraa Een KARNHOND, PI AN Ps™ DEKRIET, Landbouwers-Gemak I 9 lHHABflG Reparaiie-inrichfing-Rijwieleii i rouwenjstraat ga oop: Ltiykx van Hasseit, Bergen op Zoom^ SI A. S. J. DEKKER. Goes. ——Ml TE BEEOKEN: Voor hand en bij de Firma P. J. VAN DESANDE I I Prijs per fiacon f'2,_ en f3,50. KASSIER CGMMISSIONNAIR in EFFECIEN, MiddeIen van vervoer. ST00MB00TDIENST OP DE WESTEB-SCHELDE. I tevens geschikt voor Trekhond, bij de Kiu- deren ^ElftlijELSY5 AXEL (Drie Schouwen). Groote voorraad in alle Stijlen en Houtsoorten. STEM MEN. VERHUREN. INRUILEN. REPAREEREN. Altijd GEBRUIKTE PIANO'S voorradig. bij F. en C, DELLAFRT, Westdorpe. in de richtinj* Spui. Te bevragen aan 't bureau dezer courant. te Ter IN euzen TJk.FSXjS bevattende het werkloon van 1300 vierkante Gentsche roeden, berekend naar de verschillende loonen, die per gemet worden uitbetaald voor wieden, snijden en dergelijke werken. PRIJS GO cent. Franco per post (S£» cent. ■Y Als de bladeren vallen en de temperatuur verandert vatten duizende menschen in ons land eene koude. Het is dan zaak op te passen Uit eene gewone verkoudheid kunnen de ergste ziekten ontstaan. Hoe dikwijls hoort men niet zeggen de longontsteking of tering, die hem ten grave sleepte kwam voort uit eene verwaar- loosde verkoudheid. Past dus op, gij die door eene verkoudheid zijt aangetast, gij die fluimt, gij alien die lijdende zijt aan borst- en longaandoeningen. Gij alien die uwe gezondheid liefhebt, neemt uwe toevlucht tot de ALdijsipoop, &Iooster Sasuc^a Paia§©s die aan het lichaam de noodige krachten geeft om alle gevaar van koude vatten te weerstaan. De ABD1JSIROOP, SCloastesr Sancta Paul© bevnjdt u van de hoest, van de benauwdheid en van het piepen op de borst. Zij maakt de fluimen gemakkelijk los. De fibsSijsiroop belet dat de kwaal in hevigheid toeneemt en breiigt zeker verlichting en genezino- teweeg. Mej. J PURE VEEN te Ouder-Amstel had gepasseerd jaar eene zware koude op- gedaan, die gepaard ging met hoesten. Dit duurde een geruimen tijd totdat Mej PUREVEEN tot het gebruik van ABDIJSIROOP overging. Na het gebruik van 2, nacons is zij geheel hersteld. I.KT OP I Gii dezeltde soort AbdsjsisFOQp bekomt, die Mej. PURE- EEN gebruikt heeft, deze alleen geneest en kenbaar aan den poodc^i baud om de flesch, waarop de handteekenino- van gene)aa.-agent X. T. ATVKER9 Hottevdam voorkomt, a lie namaak, Be namaak geneest nooit. v er.~ rijgbaar bij A AN OT ERBEEKE-LEUNIS te Ter Neuzen-, ALG. BEGHEIJN m™f^;,ude-nhee^en DE r0UW te H°ekM. JEtlEMENS Oz. te Zaamslag P. BAREMAN v/h P DE RUJJTER te OtlieneP. WULLEMS te Groenendijk J. VAN DORbbLAAR te LamswaardeF. L. YERWILGHEN—v. n HOOFI' ^>W\f te 8as van Gent> Wed- M" 'L B- KIEBOOM te U estdorpe, VERMANDEL te Sint J cms teen D. v. d. YELDE te ZuiddorpeL. B. ROLFF Az. te AxelJ. YAN DIXHOORN te Axel -, P. VAN LANGEVELDE, te Spui (eem. Axel)-, H. IJSEBAERT te KoewachtA. WILLEMS te Zandberu f^RiIPHOOGE en A. F. ARBROSCHEER te Philippine-, SaSSSJS Bapenburg L. DE GRAAFBOUENS te Nieuw-fiamen; MARIE ONGENA te Boschkapelle. houdt elken Maandag zitting te IIis 1st in het Hotel ,/BONTE HERT" bij den heer BRAND. Coupons en vreemd geld, worden steeds tegen de hoogste koersen ingewisseld. Belast zich verder met alles wat tot het Kassiers- Effectenvak behoort. CAr-eeri vvioli-tijd. Spoorweg Ter Neuzeu—Gent. Yan Ter Neuzen over St. Nicolaas naar Gent. Tan Gent over St. Nicolaas naar Ter Neuzen. Spoorweg Ter NeuzenMechelen. Ter Neuzen—Rrussel over Lokeren. Stoomtramweg Hulst— Walsoorden. Prov. stoombootd. Walzoorden—Hansweert Van I MAART tot en met 3! OCTOBER 1906. "W'est-liIvfc*opeesclie of Spoortijd. gr e 1 ij k s: 7,30 9,30 vm. ll,50a)b nm. 8,28g) en 6,10c 8,10,nm. 12,15a) 8,50g) 6,40 7,30d)e 10,25 1,55a) en 4,45~ 9,—e) ll,50a)b 3,33 6,10c)f de booten ongeveer 30 minuten na het vertrek v#e I a Van Vlissingen naar Breskens vm. 5, h Breskens naar Vlissingen 5,30 H TerNeuzen naar Vlissingen v 5, Vlissingen naar Ter Neuzen n 6,10 Van Borsselen (d e» f) vertrekken Vlissingen of Ter Neuzen. Wn (3 i ^aa ^er Neuzen naar Hoedekenskerke vm. ens ags Hoedekenskerke naar Ter Neuzen a) Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. O Deze boot legt te Borsselen alleen aan op de WEEKdagen van 16 April tot en met 31 Augustus. 7,50 8,80 otkaaimacfiines Filiaal onen, \<y^K>jXyj^cyjX^jS^j\'YjSLy,^'J,My<.v v,Q vJ?Q,00 vQ 00 CO CO CO uu.uu M.m OP Y' is den is v. Ter Neuzen n. Gent 5,35 8,20 <tll,50 Sluiskil 5,43 8,28 11,59 Sluiskil (brug) 5,45 8,31 12,03 Philippine 5,49 8,35 12,08 Sas van Gent 6,00 8,46 12,17 Sel/aeta (aaDkom8t 6,08 8,51 12,21 Selzaete (yertrek 620 go7 12>;,g Aank. te Gent (kl. st.) 6,52 9,39 te Gent (gr. st.) 7,08 9,52 a. Vertrekt 's Woensdags om 12,03. 5,10 5,20 5,23 5,28 5,37 5,42 5,52 1,20 6,36 v. Gent (gr. st.) n. T. N. u Gent (kl. st.) Selzaete jltan(ko,"9t (vertrek Sas van Gent (aank> (vertr. r Philippine a Sluiskil (brug) r Sluiskil Aank. te Ter Neuzen 5,23 5,34 6,07 6,16 6,21 6,33 6,43 6,47 6,50 6,58 8.19 8,30 9,01 9,07 9,12 9.20 9,28 9,32 9,35 9,43 11,50 12,01 12,32 12,43 12,48 12,57 1,05 1,09 1,12 1,20 5.04 5,15 5,46 6,00 6.05 6,15 6,28 6,35 6,40 6,50 8,05 8,13 8,15 8,20 8,29 8,34 8,50 9,22 9,34 7,56 8,07 8,39 8,50 8,55 9,05 9,13 9,18 9,22 9,30 CORRESPONDENTIE. v S^zaete n. Eecloo 6,18 9,08 12,58 5,51 8,5.3 u Ee loo n. Selzaete 5,15 8,12 11,34 4,52 7,46 ii Selzaete n. Moerbeke en Lokeren 6,18 9,09, 12,51 5,49 ea 8,52 (De trein van 8,52 loopt niet verder dan Moerbeke). II Lokeren n. Moerbeke en Selzaete 5,16 7,14 12,00 3,44 8,10 Gent n. Brussel 7,18 10,02 10,55 1,40 6,55 9.56 Brussel n. Gent 6,02 9,36 3,54 6,07 Gent n. Ostende 8,24 11,02 1,34 7,22 9,49 Ostende n. Gent 6,35 7,05 8,51 3,14 5,32 v. Ter Neuzen 7,9,40 1,28 5,52 St. Nicolaas 8,18 11,33 2,49 7,09 Aank. te Gent (Waes) 8,58 12,35 3,29 8,15 v. Gent (Waes) 6,35 10,36 2,07 St. Nicolaas 7,50 11,40 3,10 Aank. to Ter Neuzen 9,05 1,10 4,20 v. Ter Neuzen 7,00 Sluiskil 7,07 Axel 7,14 Kijkuit 7,22 Hulst 7,32 v Clinge 7,49 St. Gillis 7,59 Aank. te St. Nicolaas 8,10 Vertr. 8,22 Aank. te Mechelen 9,15 a Eijdt alleen des Zondags 4 Juni en 15 Augustus. 9,40 9,48 9,57 10,06 10,18 10,36 10,45 10,54 10,57 11.53 1,28 1,36 1,44 1,52 2,02 2,18 2,26 2,35 3,05 4.04 5,52 6,0C 6,09 6,17 6,26 6,42 6,51 7,02 7,14 8,12 tot ea met 2 September 6,09 7,25 8,44 «8,15 8,24 8,31 8,45 8,59 9,'l2 9,14 10,17 ea op v. Meeh. H. St. Nic. St. Nicol. n. T. N. St. Gillis Clinge Hulst Kijkuit Axel Sluiskil Aank. te TerNeuzen a Rijdt alleen des Zondags tot en met 2 September en op 4 Juni en 15 Augustus. 6,38 «7,53 10,28 1,25 6,03 7,50 8,46 11,40 3,08 7,25 8,00 11,52 3,20 7,38 8,10 9,02 12,04 3,30 7,50 8,22 9,13 12,38 3,42 8,02 8,30 12,46 3,50 8,10 8,38 12,54 3,58 8,17 8,46 S 1,03 4,06 8.25 8,54 9,38 1,10 4,12 8,33 v. Ter Neuzen v. Selzaete a. Brussel v. Brussel v Selzaete fc. Ter Neuzen 5,35 6,18 10,04 5,34 9,09 9.43 8,20 9,09 12,36 10,18 12,47 1.25 12,00 12,51 3,15 2,07 6,00 6.50 5,10 5,49 9,42 6,19 8,55 9.30 CORRESPONDENTlK. v. nt. Nicolaas n. Antwerpen 8,23 11,42 2,50 7,16 Antwerpen n. St Nicolaas 6,48 10,38 2,06 6,17 St. Gillis n, Moerbeke 8,05 11,51 3,26 7,41 Moerbeke n. St. Gillis 6,53 9,59 1,15 6,14 Mechelen n. Brussel 9,23 11,57 4,15 8,16 Brussel n. Mechelen 5,59 9,42 12,43 5,35 Mechelen n. Leuven 9,28 12,35 4,20 10,25 Leuven a. Mechelen 5,36 9,37 10,01 12.28 v Hulst, Station 4,45 7,40 Postkantoor 4,48 7,43 Dubbele poo>;t 4,51 7,46 Tivoli 4,54 7,49 Rustwat 5,7,55 Terhole 6,05 8, Hoefkensdijk 5,13 8,08 Kuitaart, Tol 5,18 8,13 Kloosterzande Tasdijk 5,26 8,21 Dorp 5,29 8,24 Walsoorden Kruisweg 5,32 8,27 Aank. Walsoorden, Dijk 5,40 8,35 5,15 *10,25 *2,15 5,20 10,28 2,18 5,23 2,21 5,26 2,24 5,29 2,30 5,35 2,35 5,40 2,43 5,48 2,48 5,53 2,56 6,01 2,59 6,04 3,02 6,07 3,10 6,15 10,31 10,34 10,40 10,45 10,53 10,58 11,06 11,09 11,12 11,20 8,05 8,08 8,11 8,14 8,2C 8,25 8,33 8,38 8,46 8,49 8,52 9,- "9,10 11,45 *3,35 6,30 9.18 11,52 3,43 6,38 v.Walsoorden, Dijk 6,20 Kruisweg 6,28 i, Kloosterz., Dorp 6,31 Tasdijk 6,34 Kuitaart. Tol 6,42 Hoefkensdijk 6,47 Terhole 6,55 Rustwat 7,00 Hulst, Tivoli 7,06 Dubbele poort 7,09 Postkantoor 7,12 A.k. Hulst, Station 7,15 Vrachtgoederen worden slechts met deze treinen vervoer v. Walzoorden n. Hansweert: vm. 5,45 «8,45 im. 11,50 1,2' Hansweert n. Walzoorden vm. a;8,08 11,01 n. 2,38 5,38 a Op deze reizen worden g e e n goederen en vee vervoerd. Voor het vervoer tusschen Hansweert en Vlake of omge keerd zijn telkens twee omnibussen beschikbaar. Van Vlakff vertrekken de omnibussen naar HaDsweert onmiddellijk na aankomst van deu correspondeerenden trein Do booten uit Hansweert vertrekken, beboix'ens onvoorziene omstandigheden na de aankomst der omnibussen. 9,21 11,55 9,24 11,58 9,32 12,05 9,87 12,10 9,45 12,17 9,50 12,21 9,56 12,26 9,59 12,29 10,02 12,32 10 05 12,35 3,46 6,41 3,49 6,44 3,57 6,52 4,02 6,57 4,10 7,05 4,15 7,10 4,21 7,16 4,24 7,19 4,27 7,22 4,30 7,25 9,10 9,17 9,20 9,23 9,30 9,35 9,42 9,46 9,51 9,54 9,57 10.— h) Bij vertraging van trein 11,44 kunnen de booten naar Breskens, Borsselen en Ter Neuzen ten laoogste A mmuteu wachten. c) Bij vertraging van trein 6,04 wachtm de booten naar Breskens, Borsselen en Ter Neuzes ten hmng'ste 30 minuten Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd. Deze reizen worden des WOENSDAGS met gemaakt. Op deze reizen worden goen goederen vervoerd. Omnibus tusschen de aanlegplaats der stoombooten en het spoorwegstation te Ter euzen ad 15 cont per persoon n per rit Tusschen VlissmgenBreskens, VlissingenBorsselen, VlissingenTer Neuzen, Breskens'lei Neuzen, Borsseien- Ter Neuzcx per mcapA. en omgekeerd, worden retourkaarten afgegeven, geldig voor vier dagen, alsooir abonnomentskaarier

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 4