It It Dili EV. A. MASaUELIER, Vioolles. Mr. ADRIAANSE, Mr. J. A. DE WILDE, Rijwiellantaarns parapluTes" TE. WEEMAES, Kloostorzande. Mond- en Taoiilziekten. I @oop. «$oom6&terfa6rieM%J£hnfeniss@ Advertentien. V. VA» WAISBI JAHSSEHS, Hulst. Prima ROGMBOTER, uitsluitend onder Rijkscontrole a 1,50 per K.G, H.H. Landbouwers! BURGEBLIJKE STANPT MAAGZIEKTEN. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. J. DE SMIDT, Te huur gevraagd, en prima ZWEEDSCHE Carbid. PH. A. KNIJFF, J. de Smidt-Potiioven, VOOBHAUDB 3ST: Rud. Sak's Zaaimachines, een- en tweescharige Ploegen, MELOTTE CENTRIFUGE S. G. MIRANDOLLE, - ROTTERDAM. Groote voorraad Perkoenen, Palen, bezaagd Hout en Dwarsliggers. I Dc Heer en Meyr. MEI E R, Drs-Specialisten inTAND-HEELKUNDEzijn dagelijkste raadplegen 38, 2 minoten der Zuidstatie, &83lt. noteert tot nader bericht: De Directenr P. J. R. DAMSTE. Dezer dagen kwam de inspecteur JETickey van de geheime politie te Sydney met een arrestant Show geheeten, te Liverpool aan. Na een langdurige jacht was deze inspecteur er eindelijk in geslaagd dezen misdadiger ge- vangen te nemen. Het volgende wordt hier- over meegedeeld Show had zich schuldig ge- maakt aan belangrijke verduisteringen en bedriegerijen ten nadeele van de regeering van Nieuw-Zuid-Wales. Op zekeren dag was hij spoorloos verdwenen. Inspecteur Hickey werd met zijn opsporing belast. In de allereerste plaats begaf de inspecteur zich naar Calcutta waar de bedrieger zich zou ophouden. Hij vond den man hier echter niet, maar vond wel een spoor, dat naar Frankrijk leidde. De vluchteling was echter ook hier reeds verdwe nen. De inspecteur begaf zich nu naar de Canarische eilanden, maar vernam daar dat Show naar Nederland was gegaan. Ook hier was hij echter reeds verdwenen toen Hickey daar aankwam. Toen volgde de inspecteur hem naar New-York, van daar naar Jamaica en eindelijk naar Santiago in Chili, waar hij er in slaagde hem te arresteeren en naar Liver pool over te brengen. Het lezen dezer eenvoudige advertentie zal I missehien op deu weg der genezing brengen Misscliien zoekt gij sedert lan- gen tijd naar bet goede geneesmiddel I)e persoon waarover wij gaan spreken lieeft er ook lang naar gezocht en door bet lezen der advertenties beeft zij bet gevon- den. Een dame te Alkmaar, 64 jaar oud, door de Pink Pillen genezen. De heer J. Bakker, Eitsteeg No 1 (Alkmaad), schrijft ons om ons de genezing zijner moeder bekend te maken. //Ik deel U mede, zoo zegt hij, dat mijne moeder gedurende jaren aan de maag geleden heeft. Haar ziekte die reeds lang geduurd had was ernstig en zij kon zelfs de lichtste spijzen niet verdragen. Allerlei soort van geneesmid- delen had zij reeds geprobeerd, maar zij wan- hoopte reeds aan hare genezing, want deze middelen gaven haar zelfs niet dq minste ver- lichting. In den laatsten tijd heeft zij de Pink Pilleil genomen en van af het oogenblik dat zij deze pillen gebruikt heeft, heeft er zitjh eene zeer merkbare verbetering in haar toestapd voorgedaan. Zij heeft een goeden eetlust terdg bekomen, de spijsvertering is b'eter geworden en de slaap rustig. Mijne moeder beveelt de Pink Pillen aan, die haar eene gepezing bezorgd hebben waarop zij niet meer rekende." De hoofdoorzaak der verzwakking van de maag bij de grijsaards bestaat in het feit dat hun maag reeds zeer lang dienst doet. Sedert meer dan 60 jaren dat dezelve dienst doet, heeft zij zware beproevingen doorstaan, men heeft dikwijls te veel van haar gevorderd. Het is zeer natuurlijk dat zij wat vermoeid, wat versleten is. Maar er bestaat geene versletene machine, die niet eene goede reparatie kan ondergaan, geen versletene vermoeide machine die niet nieuw gemaakt kan worden. De maag is eene machine en de Pink Pillen geven rijk en zuiver bloed. Zij vervangen het versleten bloed, het bloed dat de organen niet meer voedt, door een geheel nienw, geheel zuiver bloed, een bloed zoo als het in de aderen stroomt van menschen op 20jarigen leeftijd. Dit bloed voedt al de organen, het doet ze op gepaste wij.ze werken en maakt ze nienw. De Pink Pillen zijn onovertrefbaar tegen bloedar- moede, bleekzucht, neurasthenie, algemeene zwakte, maagziekten, rheumatiek. Prjjs 1,75 de doos, 9 per 6 doozen. Verkrijgbaar bij Snabilie, Steiger 27, Rotter dam, hoofd-depothouder voor Nederland "fed Apotheken. Franco toezending tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Ter Neuzen en omstreken bij Joh. de Roos, K 157, Ylasmarkt, Middelburg. Men eische steeds de Pink Pillen met het strookje waarop staat Snabilie, Steiger No. 27 Rotterdam. Te Ter Neuzen alleen verkrijgbaar bij A. TAN OYERBEEKELEUNIS. D A G E N. Voorm. Nam. Zaterdag 22 Sept. 4.4 4.23 Zondag 23 n 4.45 5.6 Maandag 24 5.29 5.57 Dinsdag 25 6.26 6.58 Woensdag 26 7.37 8.19 Donderdag 27 9.6 9.53 Vrijdag 28 10.37 11.15 Genezing zonder operatie door den nieuwen band van Breukmeester, Jezusstraat 20, Antwerpen. Is den eersten Woensdag van October* te spreken bij Mej. E. VAN LEEU WAARDEN, Noordstraat (Scliotschenhoek), Ter Neuzen, van des voormiddags 10 tot 's namiddags 1 ure. Ook is hij aan huis te ontbieden. Specialiteit In CEINTURES, ELASTIEKE KOUSEN, CORSETTEN enz. enz. Bajzonder* stelsel voor het recht maken van scheef gegroeide ldnderen. Aanbevelend, van Rovenstraat. liefst op wat drukken stand, of gesckikt om voor winkeljin te richten. Adres letter A met hmurprijs, bureau dezer Courant. advocaat-procureur, Middelburg, is elken Rlaandag te HULST te spreken bij NEELEMANS. Advocaat en Procureur te GOES, zal Zaterdag 22 Sept. van 11 tot I1 ure en voorts elken eersten en derden Zaterdag van iedere maand zitting houden te AXEL, ten huize van Dhr. H. Hoebe, Korte Weststraat 6. een groote sorteering Verder verkrijgbaar eenige nieuwe RijwieSen aan verminderde en gebnuikte aan lage prijzen en zeer gemakkelijke condities. Tevens voorhanden prachtige FJaai- machines van solied en prima fabrikaat. Aanbevelend, Rijwielliandel. ZAAMSLAG. in rusme keuze voorhanden. TER NEUZEN. VY IJ N H A N D K L. Roode en Witte Wijnen in verschillende soorten per fust en gebotteld, als: Bordeaux, Bourgogne, Macon, Rijnwijn, Spaansche en Portugeesche wijnen, Entrepots onder verlenghaar credietBellingstraat Wijk 0 no. 28. Kantoor Ter Neuzen, Nieuwstraat No. 32. Groote Begijnestraat Wijk A no. 222. met en zonder voorstel. Tevens verkrijgbaar Rechtstroo-Etekeidorschmachinesen Gladstroo- Breedtlorschanachioes, Stosmolens, van een tot vier paardenkracht sterkte, van 400 tot 1300 K. G. zwaar Stroosnajder's voor hand- en paardenkracht. Ook verkrijgbaar prima ICatoenen Riemen, Raesnwepbandefs, R5em» smeer en E^lachineoiie. Yraagt alvorens U een Dorschmachine aankoopt, waar deze in werking te zien. Aanbevelend, FABR3EIC TOT 11 O 0 T BER I D I i G TEGEK UEDEKF. Geheele en gedeeltelijke bereiding. Opgerichi I 3 5 S. Telegram-Adres HOUTBERE1D1NG— FEIJENOORD—ROTTERDAM. Fabriek: PEKSOONSHAVEN O.Z. 43-45, Telefoon JSo. 3332. Kantoor: GELHERSCHEKA DE 31 (Plan C), Telefoon No. 3164. Nieuwe uitvindingKunsttanden, zonder plaat, gehemelte gansch vrij, die nooit moeten uitgenomen worden. Gebitten naar Amerikaansch stelsel. Zelfde huis: PRiWSSTKAAT 25, (Rabot). Te TER NEUZEN franco thuis bezorgd door S. YAN BEES en R. SCHEELE Hzn. MuIni. Huwelijks-voltrekkingen. 5 Sept. Johannes Hendrikus Lossie, oud 26 j., jm. en Amelia Christina Judoca de Cauwer, ond 21 j., jd. Geboorten. 1 Sept Petrus Johannes, z. van Eduardus Franciscus Picavet en van Emma Johanna Jacoba van Giesen. 9 Sept. Constantinus Johannes, z. van Hen drikus Johannes Beugels en van Elizabeth Destombes. 10 Sept. Joseph Marie Emanuel, z. van Petrus Antho- nius Koene en van Dorothea Johanna Janssens. Overlijden. 12 Sept. Paulina Guns, oud 81 j wed. nit het eerste huwelijk van Fideiis Goossens en uit het tweede huwelijk van Remondus Blindeman. Petrus Verdurm, oud 78 j., z. van Cornelis Johannes Francies en van Cornelia Totte. 14 Sept. Elewardus Franciscus Willekens, oud 85 j., echtg. van Judoca Baart. 15 Sept. Cerilus Theodorus van Bunder, oud 4 m., z. van Joseph Dominicus en van Josephina Petro- nella Verbruggen. Clinge. Huwelijks-voltrekkingen. 5 Sept. Petrus Franciscus van Roeijen, oud 25 jjm. en Maria Pelagia Vermont, oud 22 j., jd. 11 Sept. Johannis Cornelis van der Meiden, oud 21 j., jm. (van Delft) en Marie Elisebeth Sylvie van Overmeir, oud 24 j., jd. Geboorten. 2 Sept. Joseph Remi, z. van Cijrille Persijn en van Marie Octavie de Kort. 4 Sept. Martha Clementina, d. van Frederik van Geertruy en van Isa bella de Cock. 10 Sept. Maria, d. van Petrus Henricus Segers en van Rosalia de Bodt. 12 Sept. Madeleine, d. van Francies Haulez en van Eugenia de Vos. Overlijden. 2 Sept. Barbara Petronella van Overmeir, oud 66 j., d. van Johannes Baptiste en van Franciesca Wullaert. 6 Sept. Margaretha Coleta Hoefnagels, oud 14 d, d. van Maria Eugenia 9 Sept. Petrus Joannes Schuddings, oud 2 in., z. van Fredericus Franciscus en van Maria Louisa Goossens. 13 Sept. Een als levenloos aangegeven kind van het vr. gesl. van Constantinus Franciscus van der Heijdeu en van Elodia Maria Lau- reijs. Hoewaclit. Huwelijks-voltrekkingen. 5 Sept. Fran ciscus de Guchtenaer, oud 16 j., jm. en Apolonia Piron, ond 28 jjd. 10 Sept. Dominicus de Caluwe, oud 45 j jm. en Maria Hortensia Misman, oud 38 j., wed. van Harmen Keuning. 11 Sept. Petrus Ongenae, oud 28 j., jm. en Maria Leonia Ceelaert, oud 22 j., jd. Geboorten. 2 Sept Carolus Bernardus, z. van Fran ciscus Thuij en van Maria Rosalia Maetrinet. 4 Sept. Augustinus, z. van Theophilus Martens en van Anastatia Riettjens. Petrus Albertus, z. van Sophia Maria de Block. 5 Sept. Margaretha Hubertha Maria, d. van Hubertus van Remoortele en van Maria Louisa Janssens. 13 Sept. Oranda Josepha, d. van Dominicus van Goeije en van Maria Louisa Arends. 14 Sept. Elvira Maria, d. van Emilius de Dauw en van Maria Sophia Boone. Josephina Maria, d. van Petrus Verhoeve en van Maria Stephanie de Caluwe. Overlijden. 4 Sept. Edgar Emiel Marie Verhoevpn, oud 2 j., z. van Charles Louis en van Rosalia van Cauteren. Heogstdijk. Geboorten. 10 Sept. Petrus, z. van Carolus Ludovicus Mahu en van Catharina Roctus. Overlijden. 13 Sept. Josephus Petrus Eduardus Verschueren, oud 10 j., z. van Pieter Augustinus en van Maria Regina Mahu. Stas van J-fnt. Iluwelijks-aangiften. 7 Sept. Philemond de Caluw6, oud 26 j., jm. en Emma Obrie oud 28 j., jd. Geboorten. 2 Sept. Helena, d. van Eduardus Anto- nius de Betue en van Adriana Elisabeth van den Hout. 12 Sept. Augusta Bertha, d. van Augustus Slock en van Emerentia van der Haegen. Overlijden. 13 Sept. Pieter Michael Corthout, oud 73 j., weduwn. van Barbe Eugdnie Clemence van Meenen. St. Jansteen. Huwelijks-aangiften. 7 Sept Jaco bus Rosseel, oud 40 j„ jm. en Elisabeth Lamsue, oud 71 j., wed. 10 Sept. Jan Francies van den Berghe, oud 42 j., jm. en Isabella Maria Bastelier, oud 29 j jd. 14 Sept. Pieter Johannes Seghers, oud 37 j., weduwn. en Juliana de Smet, oud 31 jjd. Augustinus Cornelis Staal, oud 29 j., weduwn. en Nathalia Rombaut, oud 32 j., jd. Geboorten. 10 Sept. Rene Ludovicus, z. van Augustus Vonck en van Josephina de Fijn. 13 Sept. Cijrillus Bernardus, z. van Eduardus de Cock en van Maria Josephina Behiels. 14 Sept. Franciscus Ludovieus, z. van Johannes Baptist Pieters en van Philippina d'Hooghe. 15 Sept. Petrus Seraphinus, z. van Petrus Josephus Verstraten en van Clementina van Dorsselaer. 16 Sept. Cijrillus Franciscus, z. van Rochus Blommacrt en van Maria Leonia Nachtegael. Stoppeltlijk. Geboorten. 31 Aug Wilhelmina, d. van Jacobus van der Veeken en van Louisa Maria Lafeber. 1 Sept. Arthur Constant Marie, z. van Fer- dinanus Josephus van Campen en van Marie Louise Vereecken. 5 Sept Angela Mathilde Cornelia, d. van Alphonsus van Bastelaar en van Paulina Hermans. 11 Sept. Eduardus Emilius, z. van Ludovicus van Kruijs- sen en van Anna Maria Lansue. Overlijden. 5Sept. Zulemena Leonie Rosalia Cappen- dijk, oud 1 m. d. van Johannes Josephus en van Pau lina Neve. 12 Sept.' Philomena Louisa de Poorter, oud 3 j., d. van Franciicus Escareritii en van Louisa Phi lomena Kool. Mevtilorpe. Huwelijks-aangiften. 15Sept. Petrus de Bakker, oud 26 j., jm. en Julma Maria Talboom, oud 20 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 11 Sept. Charles de Cause- maeker, oud 28 j., jm. en Natalie Marie Swartele, oud 21 j-, jd. Overlijden. 4 Sept. Petrus de Smet, oud 82 j., weduwn. van Coleta van Nieuwenhuijze. Kaaniolai;. Huwelijks-aangiften. 6 Sept Leen- dert Willemsen, oud 28 j., jm. en Maatje Maria de Wilde, oud 29 j., jd. 14,Sept. Gerrit Jan Jongen(van Rotterdam), oud 20 j., jm. n Pieternella Adriana Klaas- sen, oud 23 j., jd. Geboorten. 5 Sept. Johannes, z. van Levinus van de Wege en van Adriana Elizabeth Willemsen. 11 Sept. Abraham, z. van Pierer Goosen en van Dina Janneke Jansen. 15 Sept. Jan David Cornelis z. van Jan van Fraeijenhove en van Maria Pieternella Keukelaar. Overlijden. 3 f^ept. Dina Smallegange, oud 14 d., d. van Adriaan en van Suzanna Scheele. 9 Sept. Franpoise Klaassen, oud 6 m., d. van Levinus en van Geertruida de Feijter, 10 Sept. Marinus Ringelberg, oud 4 j., z van Leendert en van Suzanna Buijze. 11 Sept. Jacob Christiaan Dieleman, oud 14 d., z. van Cornelis Jacobus en van Pieternella van der Gouwe. 14 Sept. Adriana Hofman, oud 4 m., d. van Jacobus en van Adriana Maas. Mejuff. Bakker (portret W. Hooijer) C? TING. sssra ggggagggsarraa v^mss^smsss

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 2