J Nieuws- g e m e e si Advertentleblad o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. Bekendmaking-. No. 4895. Zaterdag 22 September 1906. 46e Jaargang. mm. Gemengde beriehten. r*U V VU jLJIL JlV JSL maken bekend: ABONKEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,—Franco per post Nederland 1,10, Yoor Belgie f 1,40. Yoor Amerika f 1,321). Men abonneert zich bij alle BoekhandeJaars, Postdirectenren en Brieves busbouders. ABYEBTENTllN; Van 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemasi plutaing derzelfde adrertentie wordt de prijj# slechts twee.ms.al berekead. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telofoon No. '25. Intending van advert- ntien v6or f uren op den dag der uitgave. E£jiSTB BLAS Burgemeester en Wethouders van HOEK Gelet op artikel 27 2 van het reglement op de wegen en voetpaden in Zeeland dat een ontwerp tot wyziging van den ligger der wegen en voetpaden in deze gemeente van 24 dszer tot en met 24 Ostobes* as. 3. ten gemeentehuize voor een ieder ter inzage ligt en dat binnen dien tijd schriftelijk bezwaren kunnen worden ingebracht bij Gedeputeerde Staten dezer provincie. Hoek, 21 September 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. TER NEUZEN, 21 September 1906. Bij Koninklijk besluit is eervol ontslagen als hulpsluismeester bij het kanaalvanTerNeuzen de heer M. de Ruijter, dienstdoende aan de Oost- sluis aldaar. Voorts is in diens plaats benoemd de heer A. Bakker, aan wien tevens ontslag is verleend als brugwachter over het kanaal door Zuid- Beveland te Wemeldmge. De heer C. van de Yelde P.Az. is be- vorderd tot Resident van Benkoelen (Ned.-Indie). De 2e luit. kwartierm. P. C. J. Tissot van Patot, benoemd bij het lie reg. inf., wordt werkzaam gesteld bij de hoofdadministratie van dat korps te Nijmegen. De Staatscourant no. 219 bevat 0. m. de statuten der ,/Vereeniging tot bevordering van de belangen van Zeeuwsch-Vlaanderen" te Ter Neuzen (wijzigingen in de statuten). Met ingang van 1 November a. s. is aan den hoofdcommies bij 's rijksbelastingen F. H. Schmidt te Oostburg, op zijn verzoek, eervol ontslag uit 's rijksdienst verleend. Door de afdeeling Oostburg van de anti- revolutionaire kiesvereeniging in Westelijk Zeeuwscb Vlaanderen is Woensdag met alge- meene stemmen de beer A. Bendrikse, burge meester van Waterlandkerkje, te IJzendijke (R.-C.), candidaat gesteld voor het lidmaatschap der Prov. Staten, vacature-De Bats. In de week van Woensdag 12 tot en met Dinsdag 18 September kwamen in Zeeland 17 gevallen van besmettelijke ziekten voor*: n.l. te Hontenisse 1 en te Sluis 5 van typhus en febris tyhoideate Middelbnrg 2, te Philippine 4 en Schoondijke 1 van roodvonk en te Drei- schor 1, Ouwerkerk 1, St. Philipsland, en Zierik- zee 1 geval van dipbtheritis. Hulst, 19 September. Het bestuur van de stoomtram HulstWalsoorden heeft tbans be- sloten zich neer te leggen bij bet besluit van Ged. Staten van Zeeland betreffende de dienst- regeling van genoemde tram. Het zal een nieuwe dienstregeling ontwerpen, waarbij reke- ning zal gehouden worden met de wenscben der belanghebbende gemeenten. Bosclikapelle. Als een zeldzaambeid mag wel worden gemeld, dat door G. de B. deze week des morgens eene spierwitte muis in de val gevonden werd. Boschkapelle. Tegen de aanstaande beeten- campagne is men weer eene vaargeul aan het delven in het Hellegat tot tegen den dijb van den Van Lijnden polder, waardoor vletters ge- legenbeid krijgen aan dien dijk te laden. Het delven wordt telkenjare moeilijker, door- dat het Hellegat meer en meer aanslibt. Naar we vernemen zal er dit jaar alleen voor de Cooperatieve suikerfabriek te Sas van Gent geladen worden en niet voor de Union. R C H T S E k K E SS Aijondisseinents-rechtbaiik te Mfddeibui'g. De rechibank beeft in bare zitting van 21 Sept. de volgende vonnissen uitgesproken F. v. W., oud 20 j., visacher te Philippine, is wegens mishandeling van een ambtenaar veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf. C. T., oud 27 j., dagloouster te Heikant is wegens strooperij veroord. tot 5 boete, subs. 5 dagen heehtenis. D. B., oud 30 j., veldarbeider te Ter Neuzen, is wegens diefstal veroord. tot 1 maand gevang. P. J. D., oud 21 j., bootwerker te Ter Neuzen, is wegens mishandeling en bedreiging met eenig misdrijf tegen het leven gericbt veroord. tot 2 maanden gevang. A. J. L oud 22 j., varensgezel te Ter Neuzen, is wegens huisvredebreuk en mishandeling ver oord. tot 14 dagen gevang. H. d. S., oud 28 j., arbeider te Axel, gedeti- neerd te Middelburg, is wegens het plegen van ontuchtige handelingen veroord. tot 1 j., gevang. met mindering der doorgebrachte heehtenis. 1°. J. S., oud 30 j., arbeider te Hulst, 2°. G. D. S., oud 24 j., arbeider te Axel, 3°. P. F. R., oud 20 j arbeider te Ivoewacht, zijn wegens mishandeling veroord. de le en 3e tot 14 dagen, de 2e tot 1 maand gevang. Onder Koudekerke, vlak bij de duinen, scbonk voor de derde maal binnen 3 jaar een vrouw baar man twee flinke kinderen. In de ketelmakerij der komnklijke maat- scbappij De Schelde te Ylissingen bad Donder- dagmorgen een ernstig ongeval plaats. De werkman R., die bezig was met bet boren van gaten in een ketelfront, wilde, terwijl de boorbank in beweging was, een kamwieltje ver- stellenbij werd daarbij door het kottermes gegrepen en daardoor zoodanig aan den rug verwond, dat de dokter overbrenging naar bet gasthuis noodzakelijk acbtte. Woensdagmiddag vroeg zekere vrouw B. uit de Schuitvlotstraat te Middelburg, dieherhaal- delijk ongenoegen met haar echtgenoot heeft, hem in zijn werkplaats om eenige kachelhoutjes. Terwijl de man zulke houtjes onder de schaaf- bank zocbt, stak de vrouw haar met petroleum nat gemaakte kleeren in brand. Onmiddellijk stond zij in vlam. Haar echt genoot kon met moeite de vlammen bedwingen. Daar zij deerlijke brandwonden aan haar arm, been en bovenlijf had bekomen, en bovendien haar haar was verschroeid, werd zij naar bet gasthuis vervoerd. - Een tweede Appeltern In de buurt van Nijkerk op de Yeluwe woont op eenboer- derijtje eene familie v. S., die in den laatsten tijd nog al eens van zich liet spreken. Het oudste lid verklaarde zich den zoon van God. Zijn woord gold als evangelie voor zijn on- middellijke omgeving, gevormd uit broeders en zusters van „den Christus." Op zijn gezag trok men Zondags naar het hooiland, wat in die streken nooit geschiedt. Tal van wonderen werden en zouden nog door hem worden verricht. Zoolang die dwaasheid beperkt bleef binnen eigen woning kon men er glimlacbend de schouders over ophalen, doch 't werd gevaarlijk voor de buitenwereld. Het scbeen op Kokkeveld zoo beet bet boerderijtje van de familie v. S. besloten, dat er een offer moest vallen. Herhaaldelijk werd in de nabijheid der woning geschoten 0. a. op een militair met verlof en op den voorbij- snellenden trein en al die gevallen kan men slechts toeschrijven aan de zucht van den oud- sten v. S., om „den duivel" te bestrijden. Kooplieden, venters enz. meden de woning op- zettelijk, omdat ze wisten, dat een geladen geweer gereed stond. Yoor predikanten en ouderlingen, wier huisbezoek zonder elfect was, werd de tocht levensgevaarlijk. Gelukkig is nu aan dien onhoudbaren toe- Voor de omgeving geeft deze oplossing een ware verademing. Wederom een speelhol ontdekt. Voorde derde maal binnen zeer korten tijd heeft de politie te Amsterdam door middel van een onverwachten inval een berucht speelhol aan den dag gebracht. Met tien agenten in uniform en vijf in burgerkleeding werd gisteravond omstreeks half zeven, onder leiding van den inspectenr van politie I. J. Hulseboom, de Prinsenhofsteeg, een nauw verbindingsstraatje (naast het stadhuis) tusschen Oudezijds Voor- burgwal en 0. Z. Achterburgwal, plotseling afgealoten. Nagenoeg tezelfder tijd werd perceel no. 2 in deze steeg binnengedrongen, waar bet cafe gevestigd is van A. Brink, meer bekend onder den naam van Albertje Brink, wiens in- riehting werd geexploiteerd door zekeren Voge- laar. Dat de bovenverdieping speciaal voor ,/speelbol" was ingericbt, was der politie reeds lai'gen tijd bekend men wachtte evenwel met een inval, tot daartoe het oogenblik het gunstigst werd geacbt. Get uur van den dag bleek goed te zijn gekozentoen inspecteur Hulseboom, op den voec gevolgd door zijn collega L. Hoogen- boom, het cafetje binnentrad, werd zelfs niec alleen boven, maar 00k beneden gespeeld. Natuurlijk was bet eerste werk der politie- ambtenaren den spelers in bet cafe te beletten eenig sein naar de bovenverdieping te geven, zoodat men 00k daar werd over vallen. Beneden was men druk aan het kaarten, bet z.g. „mijn- en-dijn" spelboven was het gezelschap ver- eenigd rondoru een roulette van klein formaat, waarbij de bekers met dobbelsteenen van band tot band gingen. De spelers zagen zich iedere gelegenheid tot ontvluchten afgesneden, zoodat niets anders overbleef dan zich te laten arres- teeren. Tien personen werden onder beboorlijk geleide naar bet bureau St. Pietershal gebracht. Behalve de zoo juist genoemde voorwerpen werden nog twee speelbanken in beslag genomen, welke speciaal voor deze inrichting waren ver- vaardigdtevens werd de hand gelegd op al het aanwezige geld, een niet onaanzienlijke som. De tien gearresteerde spelers ondergingen gisteravond een langdurig verhoor, dat hun door den inspecteur Hulseboom werd afgenomen. Te middernacht was dit afgeloopen, waarna alien weder in vrijheid werden gesteld. Voor den kantonrecbter zal eerlang wel het vervolg dezer geschiedenis worden afgespeeld. (H.bld.) Woensdagmorgen kwam in het hotel Weimar op de Spaansche kade te Rotterdam een vreemdeling, die kamers bestelde, een refu afgaf van zijn koffers, welke aan bet Beurs- station stonden, en zich A. de Lima noemde, te Para in Brazilie woonachtig. Kort na aankomst in het hotel schreef hij een telegram, bestemd om naar Brazilie te worden verzonden. Daarna begon bij een gesprek in bet Franscb met den portier van het hotel B. A. Y., gaf te kennen geen klein geld te bezitten, doch weleenbiljet van honderd dollar bij zich te bebben. Welwil- lend bood de portier hem een bedrag van f 50 aan, opdat bij zich voorloopig zou kunnen helpen, welk bedrag werd aangenomen. Een buisknecbt, die met den vreemdeling werd meegezonden, wist hij door allerlei praatjes kwijt te raken het telegram verzond bij niet en van de hem opgegeven gelegenheid om hef. biljet van honderd dollar (dat nieinand zag) te\ wisselen, .maakte hij evenmin gebruik. Sedert is bij niet in hotel Weimar teruggekeerd, zoodat de portier -gelooft voor het bedrag van f 50 te zijn opgelicht. De vreemdeling is als beer gekleed. Hij draagt een zeer lange donker- blauwe overjas, donker jacketcostuum en zwarten fantasieboed. Aan zijn linkerpink beeft hij drie ringen met in het oog loopende sehitterende steenen. Hij is van middelmatige lengte, donker van uitzicht, draagt een zwarten knevel en heeft een begin van baard. Men schrijft uit Nieuwescbans aan de N. R. Ct. Den 2en Mei j.l. is een zekere Siessliug met echtgenoote, 2 jongens en 4 meisjes, waarvan bet jongste 1 jaar oud is, uit bet huis, dat hij gehuurd bad, gezet wegens smerige bewoning daarvan. Sinds dien tijd woont dat gezin op den zoogenaamden Bunderstraatweg, den open- baren weg, die naar Duitscbland leidt. Aan elkaar genaaide zakken zijn bet eenige dak. De kerkeraad der hervormde gemeente weiger- de tot twee malen toe in zijne vergadering een klein, nietig vertrek van bet armhuis voor die menscben bescbikbaar te stelleu1°. wijl de ouders geen lidmaten zijn; en de kerkelijke wet zegt, dat hij (of de diakenen) allereerst lidmaten en bunne kinderen bedeelt, en bij reeds daarin te kort schiet2°. wegens de smerigheid van bet gezin, en 3°. wijl genoemd vertrek niet aan de Woningwet voldoet. Dit was bet gevoelen van verre de meerderheid van den kerkeraad. Het gemeentebestuur weigert voor die men scben eene woning beschikbaar te stellen, 1°. omdat in de gemeente geene woning te huur is 2°. omdat de gemeente dus eene nieuwe woning zou rnoeten bouwen, die voldoet aan de Woning wet en dit te duur zou worden, en 3°. omdat dit een precedent zou worden, dat met vele dergelijke gevallen zon worden achtervolgd. Dr. Tboden van Velzen, predikant alhier, zal tbans in een brief aan den Minister van Bin- nenlandsche zaken om raad vragen, opdat ge noemd gezin in den winter een geschikte ver- blijfplaats vinde. Aan welke gevaren de bevolking bloot staat in een land, waar wilde dieren en slangen vooral slangen nog vrij spel hebben, leert de jongste statistiek van Britsch-lndie, die juist verscbenen is. In het jaar 1904 zijn door wilde dieren en slangen gedood 24,034 personen, waarvan 21,880 door slangenbeten. Door tijgers kwamen om 'tleven 796 menscben; door luipaarden 339; wolven 244 en door andere dieren 728. Ben- galen levert de hoogste cijfers. Er werden 98,582 stuks vee gedood, waarvan 42,812 door luipaarden. De tijgers volgden met 24,037, terwijl slangen 10,000 stuks vee doodden. Maar aan den anderen kant werden er 65,146 slangen uit den weg geruimd en 16,121 wilde dieren, waarvoor te zamen ruim f 87,000 premie werd betaald. Te Zulte was een landbouwer zijn vader komen opzoeken die daar jachtopziener was. Samep gingen zij naar een herberg, maar kregen twist over een kleinigheid, en toen ze buiten waren gekomen, gaf de zoon den vader een stokslag op bet hoofd, welke een erge wonde veroorzaakte. De vader liet zich verbinden en ging daarna in opgewonden toestand zijn ge weer balen. Kort daarna ontmoette bij ander- maal denzelfden zoon en de twist begon opnieuw. De zoon wilde zijn vader bet geweer afnemen, maar eensklaps knalde een scbot en de vader kreeg den kogel in de keel en stortte doodelijk getrotfen op den grond. Hij werd in eene bof- stede gedragen, alwaar hij den volgenden morgen overleed. De zoon is aaugehouden. Twee dozijn. Te Zabern in den Elzas werd de mandenmaker Adrian deze maand ver- blijd met de geboorte van zijn 24ste kind. Wij vinden niet vermeld of 'de voile twee dozijn nog in leven zijn en Loevele twee- of drielingen bet gezin telt of geteld heeft. Een voor het Noorden bestemde' trein van den Chicago, Rockisland en Pacific spoorweg is nabij de stad Oldahama in de Cimarrourivier gevallen. Een klein aantal rijtuigen bleef op de rails maar bet grootste gedeelte van den trein viel in het water. Men vreest dat onge- veer 100 reizigers zijn omgekomen. HWMftf limit YoOZ bind v»rs«?&9ijist BaaudaKv WueniidaK- en V r 5?M K it von dwitgfeEoneiejr op Seeeatciagem, Eiij tie Airm** E®. .5. WABB Site. SiAISSafiv te Aeatueu. s ^aid een einde gemaakt. Op last van den j oflicier van justitie te Zwolle is Maandag door vijf rijks-veldwacbters een inval gedaan in de woning van v. S. Met veel overleg ging men te werk. Men mocbt er in slagen v. S. te verrassen toen hij naar buiten trad. Yoor de man gelegenheid had een geweer te grijpen en op ,/den duivel" los te branden, zat bij al in bet gereedstaande rijtnig en werd naar de stichting te Ermelo gevoerd. In een zijner zakken vond men nog een scherpe patroon.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1