A I g 8 m e e n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4883. Zaterdag 25 Augustus 1906. Gemengde berichten. 46e Jaargang, Landfaouwberichten. ABONNEMENT V ooi Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Branco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82*. Men abonneert zicb bjj alie Boekhandelaara, bushoaders. Insending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgavt* Postdirecteuren en Brieven- ADVESTENTllNi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bjj directe opgaaf van dricmasl plaatsing derzelfde advertsntie wordt de prjjs glecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. mj de I-. JT. VAM 1»K «AM»g te »e,IeMea. ZEtiSIE&S'X'IE] ZBXj-AJD- TER NEUZEN, 24 Augustus 1906. Zondag 26 dezer wordt met de stoomboot Telegraaf door de Societe Royale Nautique An- versoise een bezoek aan Ter Neuzen gebracht. Denzelfden dag zal plaats hebben een wed- strijd voor den beker van de Ligue Maritime Beige. De St. Ct. no. 196 bevat o. a. de akte tot wijziging in de statuten der ,/Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een am- bachtsschool te Hulst." In Zeeland k warn en in de week van Woens- dag 15 tot en met Dinsdag 21 Augustus 5 gevallen van besmettelijke ziekten voor, n. 1. te Groede 1 van typhus en febris typhoidea, te 's Heerenhoek, Hoedekenskerke en Yerseke 1 van roodvonk en te Middelburg 1 van diphte- ritis. Cliuge, 23 Aug. De heer A. H. P. Derksen te Venray, met ingang van 1 September benoemd tot onderwijzer te Clinge (school Gravenstraat) slaagde Dinsdag 1. 1. te Wageningen voor de acte Landbouw. Er wordt wel eens beweerd, dat in onzen tijd van reizen en trekken en fietsen, de ker- missen, die oude en ouderwetsche volksverma- kelijkheden meer en meer in verval geraken. "W anneer men echter hier langs de grenzen een kijkje neemt, zal men dit maar niet zoo grifweg toestemmen. Zoo hadden we deze week de kermis te Clinge-Waes, die men hier uit burenvriend- schap meeviert. Nu, daar was het anders druk genoeg. Voor dansers een vijftal groote danstenten plus nog eenige particuliere cafe's. Voor de jeugd een drietal draaimolens en twee schommels alsmede een geheele rij kramen. Voeg daar nog bij, een stuk of vijf zes cafe chantants, nog wat acrobaten en dergelijke meer en men zal moeten erkennen, dat het er voor een dorp goed mee door kan. Het bezoek was zeer druk en zoover we weten is alles vrij ordelijk afgeloopen. Afschaffing der Tienden. I. Bij den heer B. F. Cats, arts te Nieuw- en St. Joosland, is van H. M. de Koningin Moeder een gift van 40 ingekomen als bijdrage in de kosten van aanschaffing eener breimachine voor een aan de beenen verlamd meisje te Arnemuiden. Woensdag geraakte te Streefkerk een 4jarig knaapje al spelende in het water. Het werd levenloos opgehaald. Woensdagmiddag wilde een 16jarig jong- mensch in de Zoutmanstraat in den Haag op het voorbalcon van een in gang zijnde electrische tram springen. Hij kwam daarbij te vallen en geraakte onder den wagen, waardoor hij ernstig aan een der beenen werd verwond. Van den trein, die te 6 u. 42 uit Nij- meo-en te Arnbem aankomt, is even voor het het station Arnhem een personennjtuig ont- spoord, vermoedelijk door te vroeg overhalen van den wissel. Het rijtuig kwam dwars over de rails te staan, waardoor een spoor is ver- sperd. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats, doch de treinenloop ondervond veel vertraging. Zekere H. de H., van Foxham, kwam Woensdagavond met een vriend in de slaapstee van L. van W. aan het Gedempte Zuiderdiep te Groningen. Zij zijn daar in gezelschap geweest van een paar vrouwen van slechte zeden. Toen De H. en zijn vriend het huis wilden verlaten, bleek den eerste, dat hij nit zijn colbertzak 5 Engelsche ponden, eenige gouden tientjes en eenig zilvergeld, in 't geheel ongeveer 110 kwijt was. Terwijl hij v. W. daarover inter- pelleerde, sneed deze De H. met een mes over de hand, die daardoor bloedend verwond werd. De H. begaf zich naar het politiebureau, waar hij aangifte deed van het voorgevallene en door Dr. Tijmstra verbonden werd. Van W., alsmede een der vrouwen zijn aangehoudenzij beweren evenwel niet te weten. waar het zoekgeraakte geld is. Een landeigenaar bij Linz schoot op een cat, die op zijn kippen loerde een hagelkorrel kaatste echter op een steen terug, drong door het keukenraam en trof de schoonmoeder van den ongelukkigen schutter in het hart. Enkele uren later overleed zij. Uit IJmuiden meldt men Door den stroomtrawler Simon (Hoek van Holland 2) schipper A. van Strien werd heden- nacht bij het Haaksvuurschip de Heldersche vischbotter van schipper Okke Wakker over- stoomd, waardoor deze onmiddellijk zonk. De schipper alleen werd gered. Twee man ver- dronken. Men meldt uit Enschede Een ingezetene dezer gemeente ontving Woensdag een rijksdaalder, die hem verdacht voorkwam. 't Randschrift ontbrak, de klank was goed. Toen hij hem eenige keeren liet vallen viel hij in vieren. Hij is ver moedelijk van gehard staal. De stukken zijn bij den commissaris van politie gedeponeerd. Maandagochtend omstreeks negen uur heeft de te Lobith gestationneerde rijksveldwachter Van Bentem, in het nabij deze plaats gelegen -Hoi van Mozes," een strook bosch langs den oever van den Rijn, een menschelijk wezen aangetroffen, grootendeels verborgen onder dicht struikgewas. Te voorschijn gebracht, bleek het te zijn een reheel uitgeteerde man, te zwak om zich alleen kunnen voortbewegen. Met zwakke stem kon hij nog mededeelen hoe hij heette enz. Het laatst had hij als schilder g;ewerkt te Bocholt in Pruisen. Gedurende de jongste 14 dagen had hij zich opgehouden ter plaatse, waar hij nu gevonden is, zonder te eten, drin- kende het Rijnwater, dat hij nu en dan uit de rivier haalde. De man, die er vrij fatsoenlijk uitzag, moest op een wagen naar de Tolkamer worden ver- voerd, waar hij voorloopig in de politiewacht werd opgenomen. Daar werd hem aanstonds eenig versterkend voedsel toegediend en middeler- wijl om den dokter gestuurd. Bij zijn komst constateerde deze, dat de ongelukkige in het laatste stadium van tering verkeerde. Welke beweegredenen de man heeft gehad om op zulk eene vreemdsoortige manier en plaats zijn dood te willen verhaasten (volgens den dokter is zijn einde zeer nabij), is men nog niet kunnen te weten komen. Inderdaad moeten ook sommigen hem, twee weken geleden, nog in oogenschijnlijk betere conditie, langs de huizenrijen hebben zien Zaterdagavond ontstond op de Reguliers- gracht te Amsterdam heel wat opschudding, door dat een dame, die twist had met haar beminde, in een bui van drift te water sprong. De beminde sprong de dame direct na doch deze wilde van redden niets weten. Zij bleef zoo halsstarig bij haar plan zichzelf het leven te benemen, dat ze zelfs tijdens het koele bad nog driftiger werd en haar beminde met het hoofd onder water duwde. Een politieagent, die met een dreg op de gracht verscheen, mocht na veel moeite het ge- noegen smaken de driftig aangelegde dame op het droge te brengen. Ook de beminde werd toen spoedig gered. De agent verzocht daarna beiden mede te gaan naar het politiebureau in Halvemaansteeg, waar de dame gelegenheid kreeg haar drift te bekoelen. Even later werden beide drenkelin- gen met een rijtuig naar huis gebracht. Men schrijft uit Arnhem aan de Geld. Samen trokken ze er op uitv. M. en d. H., twee bekende individuen, met een handwagen de Rijnbrug over in de richting van Elst. Oogen, die het tweetal niet vertrouwden, had den ze zien gaan. Er was zeker hier of daar in de buurt een doode koe of ander cadaver, dat binnengesmokkeld moest worden Alzoo werd door de politie streng toezicht gehouden op de toegangswegen naar de stad. Eindelijk 'twas reeds 9 uur daar kwamen beide sinjeurs, duwende een zwaar be- laden handwagen met gevulde zakken, die bij onderzoek de overblijfselen eener koe bleken te bevatten. Een keurmeester bevond 't heele zoodje scha- delijk voor 't gebruik, nam het in beslag, en den heeren werd proces-verbaal aangezegd. Op een politiebureau te Rotterdam is in bewaring gesteld een 20jarig meisje, uit Hol- landsche ouders geboren en naar zij zegt te Londen woonachtig. Zij meldde zich bij de politie om een onderkomen en heeft bij zich een taschje, waarvan zij aanvankelijk weigerde den inhoud te laten zien. Later bleek, dat dit taschje inbrekersgereedschap bevatte. Bo vendien werd door haar in de omgeving van de Mathenesserlaan op een deurslot een scherp schot gelost, in de hoop dat de deur daardoor zou openspringen, hetgeen evenwel mislukte. Naar de juistheid van hare opgaven stelt de de politie een onderzoek in. Een lOjarige knaap te Helmond heelt zijn 4jarig broertje bij ongeluk met een drietand in in het rechteroog gestoken, waardoor dit ver- loren zal zijn. Maandagmorgen werd een stier, die uit den West-Zaanschen polder naar Amsterdam zou worden overgebracht, plotseling razend en brak los. In vollen ren stormde hij den dijk af en wierp een melkwagen om, waarbij het paard verwond werd. Eenige kinderen, die zich op den dijk bevonden, konden zich nog gelukkig bijtijds in veiligheid steilen. Bij een alsluithek gekomen geraakte de stier met de hoorens vast en werd daarna met revolverschoten gedood. Nachtelijk tooneeltje. Het ,/H. D." meldt Een bekend stadgeqoot, wonende aan het Spaarne, te Haarlem, kwam 's nachts, kwartier over twaalven, thuis en trachtte de huisdeur met den sleutel te openen. Te vergeefs. De knippen waren er van binnen opgeschoven. Hij beide, geen gehoor, beide nogmaals. Alles in huis bleef stil. Hij begreep, dat zijn zoon en eenige huisgenoot, een gezond jongmensch, den vasten slaap des rechtvaardigen sliep en beide weer zonder baat, ging voort met bellen, totdat de klingel uit de bel viel en daarinee het heele alarmsignaal waardeloos was geworden. Op de eerste verdieping stond het raam van zijn slaapkamer wijd open en wenkte hem, tergend naar 'them toescheen, ter zoete rust. „Een ladder Mijn koninkrijk voor een ladder!" zou hij geroepen hebben, wanneer hij een konink rijk te vergeven had gehad. Waar op dit uur een ladder te vinden De buren sliepen. Daar schoot hem te binnen, dat de bocieteit Vereeniging nog open moest zijn. Daarheen richtte hij dus zijn ontstemde schreden. In de societeit vond hij vier of vyf kennis- sen, die met zijn lot begaan waren, zoo zells, dat een hunner hem logies in zijn huis aan- bood. Hij weigerde, wou in zijn eigen huis, of er een ladder was in die sccieteit. En vroeg gelukkig, present en in haar inventaris was geen kleintje, een waar een ladder een man of wat een goede vracht aan hadden. De vrienden gingen dus mee, mitsgaders een bediende van de societeit. Het sprookje van de zeven Zwaben aan een speer vond hier zijn tegenhanger in de zeven man aan een ladder. Behouden kwam de stoet voor het gegren- delde huis aan, de ladder werd tegen t raam gezet. de heer des huizes, vlug als een hert, klauterde er tegen op, zijn slaapkamer binnen, schoof toen de noodlottige knippen van zijn huis deur om de ladder in de gang te zetten, dankte de vrienden voor de verleende hulp en ging toen ter welverdiende nachtrust. De zoon des huizes werd vau al dit gebeur- de niets gewaar voor den volgenden morgen. Maar het mooie van het geval is dat midden in Haarlem, 's nachts om een uur, zeven man met een groote ladder over straat kunnen gaan, en een van het gezelschap. een raam op de eerste verdieping kan binnenkomen, zondei dat zij een politie-agent ontmoeten, die hun vraagt wat ze wel uitvoeren SECZEKSCRE COERAST. finale geworden, dat alleen radicale mid del en een afdoening der kwestie zouden kunnen bewerken. Het Nederl. LandbouwcomitS komt ongetwijfeld de r toe daartoe den meest beslisten stap te hebben gedaan, toen het de commissie vormde voor het tiend- recht, welke werd samengesteld nit deskundigen zoo op het gebied van het recht als op aat van den landbouw. Door deze commissie werd eene enquSte ingeeteld. Aan het verslag omtrent dat onderzoek werd door haar een ontwerp van wet verbonden, dat door de regeering, op enkele wijzigingen na, geheel werd overgenomen. In hare memorie van toelichting op het thans ingediend wetsontwerp verklaart de regeering zich geheel te ver- eenigen met de hoofdbeginselen waarvan de commissie is uitgegaan gelijktijdige afschaffing van alle tiend- plichtigheid, toekenning door den Staat eener schade- Foosstelling aan de heft'ers en vestiging ten behoeve van den Staat eener tiendrente op de van den tiendplicht ontlaste gronden. Deze grondrente wordt gevestigd voor den tijd van 30 jaren en de schadeloosstelling, die even- redig zal wezen a,an de grondrente, zaL door taxatie- commissien worden bepaald. Als voornaam nadeel aan de uitoefening van het tiend- recht verbonden wordt aangevoerd, dat elke vermeerde- ring van de opbrengst van het tiendplichtig land ten goede komt aan den tiendheffer, zonder dat deze zich voor dat voordeel eenige opoffering heeft te getroosten, aangezien zijn tiendrecht hem aanspraak geett op zeker evenredig gedeelte van den oogst, onverschillig op welke wijze het verkrijgen van den oogst door den eigenaar of gebruiker van het land mogelijk werd gemaakt. Het meest deed zich dit nadeel gevoelen na 1860, toen buitenlandsche mededinging tot kostbare verbeterin^en door veredeling der zaden, betere bemesting en bestrijding van ziekten de caltuur moesten verheffen. Bovendien worden in menigen polder de ingelanden van verbetering van den waterafvoer teruggehouden op grond dat de vergoediug der onkosten voor een deel aan de tiendhefters voordeel zal opleveren. Eveneens waar betere bemesting den grondverbruiker eenig voordeel zou opleveren wordt deze verbetering nagelaten, aangezien het tiendrecht het voordeel grootendeels te niet zou doen gaan. Ook de verpiichting om met het binnenhalen van den oogst eenigen tijd te moeten wachten, opdat de heifer zijn aandeel zou kunnen inzamelen, kan bij minder gunstig oogstweder belangrijke verliezen opleveren. Tevens zal de tiendplichtige er de voorkeur aan geven uitsluitend of althans zooveel mogelijk niet-tiendplichtige vrucbten te telen en aldus de productiviteit vaD den bodem drukken. Wie kan ontkennen, dat een doortastend optreden der regeering langer achterwege mocht blijven Te meer, waar haar thans gegevens ten dienste stonden welke voor een finale oplossing ten krachtigste pleiten. Dit is dan ook, gelijk reeds gezegd, thans gebeurd. Nu door onze regeering een wetsvoorstel is ingediend tot afschaffing der tienden en dit voorstel spoedig in de Kamers zal behandeld worden, achten wij het niet on- dienstig voor de lezers van ons blad de tiendenkwestie eens even te bespreken en aan te toonen van welk groot belang voor het landbouwbedrijf het ingediende wets ontwerp is. De belasting der tienden is oud, en ouder dan velen zullen vermoeden. Reeds de Mozaische wetgeving eischte de tienden voor den eeredienst. Want de stam der Levieten, aan wien de bediening van den eeredienst was opgedragen, werd uitgesloten bij de verdeeling van het veroverde Kanaiin, dat ten deele kwam aan de 1"2 stammen. Maar daar de Levieten op grond hunner priesterlijke waardigheid zich niet konden bezighouden met den landbouw moesten de andere stammen hun een tiende afstaan in natura van vee en veldvruchten en verdere opbrengst van den bodem. In de middeleeuwen zien wij de kerk deze tienden opeisehen voor den grond door haar ter bebouwing nitgegeven, niet zelden als extra bate boven de pacht- som haar verschuldigd. A1 zien wij dus de opbrengst van het tiendrecht niet ten bate komen van de gemeen- schap, het blijft een daarom niet minder drukkende belasting, die haar weg uitsluitend naar particuliere handen vindt. Het tiendrecht is doorgaans door koop of erfenis verkregen en kan dus moeilijk worden betwist, waar op deze wijze dat recht is toegeeiger.d. Zeker is het, dat het tiendrecht sinds langen tijd een van de meest gehate belastingen is, al dient daarbij ook al weer niet vergeten te worden dat koop- en huurprijzen van tiend- plichtigen en tiendvrijen grond nog al uiteenloopen. Verbazen kan het niemand, dat er sedert jaren oppositie is gevoerd tegen aezen verouderden vorm van belasting- heffing en men geen gelegenheid heeft laten voorbijgaan noch eenig middel ongebruikt gelaten om zich van dezen drukkenden last vrij te maken. Veel resultaat heeft die strijd niet opgeleverd. En al bepaalde de wet van 1872, dat eigenaars van tiend plichtige goederen den eigenaar van het tiendrecht konden noodzaken tegen vergoeding zijn rechten af te staan, het tiendrecht is blijven bestaan ondanks deze wettelijke pogingen om het zijn eigen dood te doen sterven. Ten slotte is men van de noodzakelijkheid overtuigd o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1